MAAKƖ 13

1Yesu aa lɩɩ Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ tɩyaŋ ko dɩ ʋ lɩɩ, ʋ hatɩnna hʋ kɩdɩgɩ basɩ tɩya ʋ a baa, "Ŋ Tɩɩna, na haŋ bʋbala hʋ ba aa kaŋ saa dɩya hʋ, ba weliye rɛ kɩŋkaŋ, lee hʋ buloŋ mɛ weliye." 2Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Ɩ naa dɩya no aa yʋga gɛɛ rɛ. Amɛ ba sɩ ŋmaa ʋ buloŋ lo. Ba bɩ sɩ leŋ dɩ bʋdɩgɩ mɛ ka dɔbɔ ʋ dɔŋtɩɩna tɩyaŋ." 3Ɛɛ rɛ ba sii mʋ gyɩŋ Olivi dogimo hʋ nyuu, a hɔŋ kyaasɩ Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ. Doŋ nɛ Piita abee Gyemsi, abee Gyɔɔŋ, abee Aŋduru, lʋwɔlɩ ko pɩyɛsɩ Yesu a baa, 4"Saŋa bee tɩyaŋ nɛ wɩya no buloŋ sɩ yaa? Bekiŋ wɩɩ rɛ á sɩ na a daga anɩɩ wɩya no aa kyɛ ba yaa rɛ?" 5Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ma gyɩŋ tɩya ma tɩɩ weliŋ dɩ nal buloŋ ta ko mʋrɩ ma. 6Nɩgyamaa sɩ ko kpa ŋ feŋ anɩɩ ba aa rɛ yaa Krisita hʋ, a mʋrɩ nala yʋga. 7Ma sɩ nɩɩ bayuwo dɔmɔ ma paalʋʋ tɩyaŋ, a nɩɩ ʋ dɔmɔ liboliye tɩyaŋ mɛ. Amɛ dɩ mamaa rɛ ko nɩɩ ba gɛɛ, ma ta leŋ dɩ ʋ yaa ma beŋkyekpa. Wɩya no buloŋ sɩ yaa baŋ, amɛ dʋnɩya hʋ tenii ha daa gɛɛ. 8Paalʋʋ kɩdɩgɩ nala aa sɩ sii a mʋ yuwo paalʋʋ kɩdɩgɩ nala. Tɔɔ kɩdɩgɩ kuwori abee ʋ nala aa sɩ sii a mʋ yuwo kuwori kɩdɩgɩ mɛ abee ʋ nala. Taŋha sɩ gyigili leye yʋga tɩyaŋ. Losi mɛ sɩ gyʋʋ. Tʋwara no buloŋ kɩɩ gɛɛ nɩɩ haaŋ halʋllɩ-luwol aa piili kɩ wɩɩ. 9Amɛ ma kaŋ ma tɩɩ weliŋ. Ba sɩ kaŋ ma mʋ leye hʋ ma paalʋʋ nɩhɩyasɩ aa laŋŋɩ kɩ vʋʋlɩ wɩya, dɩ ba di ma sarɩya. Ba sɩ ŋmaa ma Gyuuma wɩɩkyʋwaldɩɩsɩ tɩyaŋ. Ma sɩ sɩŋ kuworo abee bee-nɩhɩyasɩ sɩya akuu ŋ wɩya, a di ŋ daŋsɩya. 10Amɛ see dɩ ba laa sɩya basɩ Wɩɩsɩ wɩweliye hʋ tɩya nala aa we dʋnɩya paalʋʋsɩ buloŋ tɩyaŋ, aŋka dɩ dʋnɩya no na teŋ. 11Dɩ ba aa rɛ ko kaŋ ma mʋ dɩ ba di ma sarɩya, ma ta leŋ dɩ ma bembiye kɩ sii abee wɩya hʋ ma aa sɩ basɩ a laa ma tɩɩ. Ɛɛ saŋa, Wɩɩsɩ rɛ sɩ kpa wɩgyʋŋ we ma nyuni tɩyaŋ. Wɩɩ hʋ kɛ buloŋ aa ko ko ma nyuu, ma basɩ. Ma tɩɩ daa sɩ basɩ, Wiyesi Welii hʋ rɛ sɩ kpa we ma nyuni tɩyaŋ. 12Nɩmmabalɩya sɩ kaŋ dɔmɔŋ mʋ tɩya dɩ ba kpʋ. Kuwoma mɛ sɩ yaa ba biisi gɛɛ tɩɩ. Biisi mɛ sɩ vɩya ba kuwoma abee ba nɩmma nyʋʋsɩ aŋ kaŋ ba mʋ tɩya dɩ ba kpʋ. 13Nal buloŋ nɛ sɩ haasɩ ma, akuu ŋ wɩya. Amɛ, nal hʋ buloŋ aa sɩ kaŋ mala a mʋ teŋ, Wɩɩsɩ sɩ laa ʋ tɩɩna ta." 14"Dɩ ma ko na kɩbɔŋlɔrɩ hʋ aa yaa sɩna dɩ ʋ sɩŋ lee hʋ aa bɩ maga dɩ ʋ we. (Nal hʋ aa karɩmɩ wɩya no lʋga aŋ gyɩŋ ba memii.) Dɩ mamaa rɛ ko na gɛɛ, ma leŋ dɩ nala hʋ aa we Gyudɩya paalʋʋ tɩyaŋ fá mʋ gyɩŋ dogiŋsi nyuni a faŋa. 15Dɩ nal buloŋ nɛ we salnyuu tɩyaŋ, aŋ nɩɩ wɩya no, ʋ ta bɩl lɔlɔ ʋ tɩɩ kɩ kyɛ dɩ ʋ tuu gyʋʋ dɩya paa ʋ kɩna. 16Dɩ nal lɛ we baga tɩyaŋ aŋ nɩɩ wɩya no, dɩ ʋ ta mɩɩgɩ mʋ dɩya a kɩ kyɛ dɩ ʋ kpa ʋ gal. 17Haluwokanna abee biifɩllɩ nɩmma sɩ na tʋwara yʋga. 18Ma kɩ sʋla Wɩɩsɩ dɩ wɩɩ no ta yaa puwo saŋa. 19Beewɩya Wɩɩsɩ aa mara dʋnɩya aa ko pele gyɩnaŋ, nal buloŋ ha bɩ naa tʋwara no dɔŋtɩɩna, nal mɛ bɩl bɩ sɩ na tʋwara gɛɛ a kaŋ kɩ mʋ maakyiye buloŋ. 20Dɩ Wɩɩsɩ fa bɩ keri kyɛyɛ hʋ ta, nɩdɩgɩ mɛ fa bɩ sɩ ka. Amɛ nala hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya dɩ ba tɩŋa ʋ wɩya rɛ tɩŋ ʋ keri kyɛyɛ hʋ ta. 21Dɩ nal buloŋ nɛ basɩ tɩya ɩ dɩ ɩ deŋ daha a na Krisita hʋ, koo dɩ ɩ deŋ doŋ a na ʋ, ta laa ʋ di. 22Nala badɔmɔŋ sɩ sii mʋrɩ nala anɩɩ ba aa rɛ yaa Krisita hʋ, laataal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya. Badɔmɔŋ mɛ sɩ sii a mʋrɩ nala dɩ ba yaa Wɩɩsɩ tɩŋdaala rɛ. Ba sɩ yaa wɩmagɩla abee wɩkperiye a kɩ kyɛ dɩ ba mʋrɩ nala hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya mɛ gba, a kaŋ ba hakɩllɩ vʋgɩmɩ. 23Wɩya no buloŋ nɛ ŋ laa sɩya basɩ dɩ ŋ tɩya ma, ka dɩ saŋa hʋ na pele. Ma yaŋ gyɩŋ tɩya ma tɩɩ weliŋ." 24Ɛɛ rɛ Yesu bɩl basɩ tɩya ba a baa, "Tʋwara no aa sɩ ko baŋ hal tɩyaŋ, lee buloŋ sɩ bɩrɩmɩ tebiŋ-bɩnɩɩ, dɩ sɩya bɩl bee gballɩ. Wɩɩsɩ bɩl bɩ sɩ pɔsɔ, pene mɛ bɩl bɩ sɩ pɔsɔ. 25Kyɩŋwʋlɩya sɩ lɩɩ wɩɩsɩnyuu ko tuu kɩ tele. Ba sɩ kile wɩɩsɩnyuu kɩna hʋ buloŋ aa kaŋ dee dɩ ba lɩɩ ba liweeliye tɩyaŋ. 26Ɛɛ tɩyaŋ nɛ ma sɩ na mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye, dɩ ŋ tɩŋ taala tɩyaŋ ko kɩ tuu abee gaŋdarɩ abee dee. 27Ɛɛ tɩyaŋ nɛ ŋ sɩ tɩŋ malɩkasɩ dɩ ba mʋ dʋnɩya logiŋ kɛ buloŋ a kaŋ nala hʋ buloŋ Wɩɩsɩ aa lɩya, a ko laŋŋɩ." 28"Ma kpa tɩɩsɩ a gʋnnɩ wɩgyʋŋ! Dɩ ma ko na tɩɩsɩ piile kɩ tɔsɔ, ma aa gyɩma anɩɩ yʋʋ kpaga rɛ. 29Ɛɛ tɩɩ rɛ dɩ mamaa rɛ ko na wɩya no buloŋ aa yaa, ma gyɩma anɩɩ mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye koyi kpaga rɛ. 30Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, ma lagɩlagɩ no nala aa we ma mɩɩbol tɩyaŋ buloŋ bɩ sɩ sʋba teŋ, ka dɩ wɩya no yaa. 31Wɩɩsɩnyuu abee taŋha nyuu buloŋ sɩ teŋ, amɛ wɩya hʋ ŋ aa basa kɛ bɩ sɩ nyʋgɩsɩ maakyiye buloŋ." 32"Amɛ nal buloŋ bɩ gyɩŋ kyɛɛ hʋ wɩya no aa sɩ yaa. Malɩkasɩ aa we wɩɩsɩbee tɩyaŋ mɛ paalɩ bɩ gyɩma. Mɩyaŋ, Wɩɩsɩ Biye tɩɩ mɛ bɩ gyɩma, see ŋ Kuwo dʋŋ. 33Ma gyɩŋ tɩya ma tɩɩ weliŋ, a yaa siri kɩ pɔ, beewɩya ma bɩ gyɩŋ kyɛɛ hʋ wɩya no aa sɩ yaa. 34Ʋ kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ baal aa siye a kɩ kyɛ dɩ ʋ vala ŋmanɩɩ. Dɩ ʋ ko kɩ kyɛ ʋ lɩɩ dɩya tɩyaŋ, ʋ aa daga ʋ tʋŋtʋnna kɩdɩgɩ buloŋ ba tʋma rɛ, aŋ basɩ tɩya nal hʋ aa pɔ dimbee mɛ dɩ ʋ pɔ dɩya hʋ weliŋ, dɩ ʋ mʋ aŋ ko. 35Ma yaŋ kɩ pɔ, beewɩya ma bɩ gyɩŋ kyɛɛ hʋ dɩya hʋ tɩɩna aa sɩ mɩɩgɩ ko, dɩ dɩdaana rɛɛ, dɩ tekere rɛɛ, dɩ sɩgballɩnyʋwa rɛɛ, koo dɩ kyɩkyʋwala rɛɛ, ma bɩ gyɩma. 36Ma gyɩŋ tɩya ma tɩɩ weliŋ aŋ kɩ pɔ dɩ ʋ ta ko pirigi ma tɩyaŋ dɩ ma aa pɩŋ doo. 37Wɩɩ hʋ ŋ aa basɩ kɩ tɩya ma, ʋ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya nal buloŋ, ma pɔ weliŋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\