MAAKƖ 14

1Kyɛyɛ balɩya rɛ fa kaa ka dɩ Dɩɩsɩ parɩ-banɩɩ kyɛbal hʋ fa pele. Kyɛɛ no rɛ ba aa kyaŋ paanʋʋ hʋ ba aa bɩ wee sɩbʋl. Ɛɛ rɛ wɩɩkyʋwal sɩlaala hʋ abee Wɩɩsɩ Teŋ dɩdagɩla kɩ kyɛ ŋmanɩɩ dɩ ba lʋwɔlɩ kaŋ Yesu kpʋ. 2Amɛ ba mɩɩgɩ vʋʋlɩ dɩ ba ta kana ʋ ba kyɛbal hʋ kyɛɛ, beewɩya dɩ ba aa rɛ yaa gɛɛ nala hʋ sɩ laa taawɛɛ. 3Nyɛ rɛ Yesu sii mʋ Bɛɛtani a gyʋʋ hɔŋ Siimɔŋ dɩyaŋ a kɩ di kɩna. Siimɔŋ gyɩ yaa gbegi-werisi rɛ. Ʋ aa di kɩna hʋ tɩyaŋ nɛ dɩ haaŋ kɩdɩgɩ kaŋ tʋranɩɩ bee pʋrʋŋtʋwa ko gyʋʋ. Tʋranɩɩ hʋ sʋwala gyɩ sʋma rɛ weliŋ, ka ʋ yalɩɩ mɛ hayɛ. Nyɛ rɛ haaŋ hʋ kaŋ pʋrʋŋtʋwa hʋ nyʋwa suri, a bɩsɩ tʋranɩɩ hʋ we Yesu nyuu tɩyaŋ. 4Ɛɛ rɛ nala hʋ badɔmɔŋ hɔŋ kɩ gʋrɩmɩ wɩya, aŋ kɩ pɩyɛsɩ dɔmɔŋ a baa, "Bee rɛ tɩŋ haaŋ no kaŋ tʋranɩɩ no kyogi ta nyɛ? 5Dɩ ba aa rɛ fa ta kpa tʋranɩɩ no yallɩ, ʋ fa sɩ yaa mogyamaa, dɩ ba fa kpa tɩya nyaaba." Nyɛ rɛ ba sii kɩ basɩ haaŋ hʋ wɩya abee baaŋ. 6Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ma leŋ haaŋ hʋ bee laaŋfɩya. Bee rɛ tɩŋ ma kɩ dɔmɔ ʋ gɛɛ? Wɩwelii rɛ ʋ yaa tɩya ŋ gɛɛ. 7Ma bee nyaaba sɩ we doŋ saŋa kɛ buloŋ. Saŋa hʋ buloŋ dɩ mamaa rɛ aa kyɛ ma yaa wɩwelii tɩya ba, ma sɩ wuwo yaa. Amɛ ŋ beel-ma kɛ bɩ sɩ we doŋ kɩ mʋ deŋdeŋ. 8Haaŋ hʋ yaa kuwokeri rɛ. Ʋ yaa wɩɩ hʋ ʋ aa sɩ wuwo yaa rɛ. Ʋ tɩsɩ ŋ teŋ a kɩ pɔ saŋa hʋ ba aa sɩ hogo ŋ nɛ, dɩ ŋ ha bɩ sʋba. 9Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, dʋnɩya logiŋ kɛ buloŋ ba aa sɩ mʋ basɩ Wɩɩsɩ wɩweliye hʋ, ba sɩ lɩɩ wɩɩ no haaŋ no aa yaa a basɩ." 10Ɛɛ rɛ Gyudasɩ Isɩkarɔtɩ aa yaa Yesu hatɩnna fi abee balɩya hʋ kɩdɩgɩ sii mʋ wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ hʋ lee dɩ ʋ kpa Yesu yallɩ tɩya ba. 11Ba aa nɩɩ gɛɛ, ba tenni fɩyɛlɩ. Ba baa dɩ ba sɩ tɩya ʋ molbiye. Doŋ tɩyaŋ nɛ Gyudasɩ sii piili kɩ kyɛ ŋmanɩɩ hʋ ʋ aa sɩ wuwo tɩŋa a kpa Yesu yallɩ tɩya ba. 12Ba kyɛbal hʋ kyɛbuŋbuŋ kyɛɛ, ba aa dɩ paanʋʋ ba aa bɩ we sɩbʋl aŋ kpʋ piyese hʋ ba aa sɩ kaŋ yaa kyɛbal hʋ kɩdiiliye, Yesu hatɩnna hʋ pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Lee rɛ ɩ kyo dɩ á mʋ yaa Dɩɩsɩ parɩ-banɩɩ kyɛbal hʋ kɩdiiliye?" 13Ɛɛ rɛ ʋ tɩŋ ʋ hatɩnna hʋ balɩya a basɩ tɩya ba a baa, "Ma mʋ gyʋʋ tɔɔ hʋ tɩyaŋ. Dɩ mamaa rɛ ko kɩ mʋ, ma sɩ kyeŋ baal kɩdɩgɩ dɩ ʋ kyʋŋ nɩɩvii bee nɩɩ. Ma tɩŋa ʋ hal. 14Dɩya hʋ buloŋ ʋ aa sɩ mʋ gyʋʋ, ma tɩŋa ʋ gyʋʋ, a basɩ tɩya dɩya hʋ tɩɩna a baa, 'Á Tɩɩna baa dɩ á pɩyɛsɩ ɩ dɩ lee rɛ ɩ nɩhʋwala dɩya we, dɩ ʋ bee ʋ hatɩnna ko gyʋʋ hɔŋ di Dɩɩsɩ-parɩ-banɩɩ kyɛbal hʋ kɩdiiliye?' 15Ʋ sɩ daga ma dɩɩbal kɩdɩgɩ. Ʋ yaa salnyuu dɩya rɛ. Ba marɩ ʋ buloŋ nɛ. Doŋ nɛ ma sɩ yaa kɩdiiliye hʋ."' 16Ɛɛ rɛ ʋ hatɩnna hʋ sii lɩɩ a mʋ tɔɔ hʋ, a na wɩya hʋ buloŋ Yesu aa basɩ tɩya ba, dɩ ba yaa gɛɛ tɩɩ, ka ba yaa Dɩɩsɩ-parɩ-banɩɩ kyɛbal hʋ kɩdiiliye. 17Wɩɩsɩ aa ko gyʋʋ, Yesu bee ʋ hatɩnna hʋ gyʋʋ hɔŋ a kɩ di kɩna hʋ. 18Ba aa di kɩna hʋ tɩyaŋ nɛ, Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, ma nala no aa di kɩna hʋ, ma kɩdɩgɩ rɛ sɩ kpa ŋ yallɩ. Ŋ beel-ʋ buloŋ nɛ laŋŋɩ kɩ di kɩna hʋ lagɩlagɩ no nyɛ." 19Ba aa nɩɩ wɩɩ hʋ, ba tɩsɩ kyogi. Ba buloŋ kɩ pɩyɛsɩ ʋ kɩŋ kɩŋ a baa, "Mɩyaŋ nɛ?" 20Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ma fi abee balɩya no kɩdɩgɩ rɛ, ŋ bee nal hʋ aa kyala kaŋ paanʋʋ tuu yuu gbaha hʋ tɩyaŋ nɛ. 21Mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye, ŋ sɩ sʋba anɩɩ ba aa saba ŋ wɩya gɛɛ. Amɛ nal hʋ aa kpaa mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye yallɩ, ʋ sɩ na tʋwara yʋga. Ba fa aa bɩ lʋla ʋ rɛ kpɩya." 22Ba aa hɔŋ kɩ di kɩna hʋ tɩyaŋ nɛ, Yesu kpa paanʋʋ a kyʋwalɩ Wɩɩsɩ aŋgyʋwasʋ aŋ kaŋ lɔgɔ lɔgɔ, a kpa tɩya ʋ hatɩnna hʋ, aŋ basɩ tɩya ba a baa, "Ma laa. Ŋ teŋbii rɛ nyɛ." 23Ɛɛ rɛ ʋ bɩl kpa nɩɩnyʋwagbaŋbiye bee sɩŋ mɛ a kyʋwalɩ Wɩɩsɩ aŋgyʋwasʋ aŋ kpa tɩya ba, ba buloŋ nyʋwa nɩɩnyʋwagbaŋbiidɩgɩ hʋ tɩyaŋ. 24Ka Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ŋ kyal lɛ gɛɛ. Kyal no rɛ Wɩɩsɩ kpa we nyʋʋfalɩɩ hʋ. Ŋ kyal sɩ gyaasɩ nɩgyamaa wɩya, dɩ Wɩɩsɩ kpa ba wɩbɔmɔ kyɛ ba. 25Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, ŋ bɩl bɩ sɩ maakyiye nyʋwa sɩŋ no iriŋ a kaŋ kɩ mʋ kyɛɛ hʋ ŋ aa sɩ nyʋwa sɩfalɩɩ Wɩɩsɩ koro hʋ tɩyaŋ." 26Ɛɛ rɛ ba yɩɩ wɩɩkyʋwal yɩɩl aŋ sii lɩɩ a mʋ gyɩŋ Olivi dogimo hʋ. 27Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba baa, "Ma buloŋ sɩ fá aŋ ka ŋ. Beewɩya ba saba Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ nɛ a baa dɩ Wɩɩsɩ sɩ kpʋ pedaal hʋ ka dɩ piyese hʋ fá pɩsa. 28Amɛ Wɩɩsɩ sɩ kyisi ŋ sʋʋ tɩyaŋ. Dɩ mɩyaŋ nɛ ko sii, ŋ sɩ laa ma sɩya a mʋ Galili." 29Ɛɛ rɛ Piita basɩ tɩya Yesu a baa, "Dɩ ba buloŋ sɩ fá vɩya ɩ ta mɛ, ŋ kɛ bɩ sɩ maakyiye mɩɩgɩ ɩ hal." 30Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Wɩtɩɩ rɛ, gyɩnaŋ tebine no, ɩ Piita, ɩ sɩ tʋwa naaŋsɩɩnyʋwa bʋto anɩɩ ɩ bɩ gyɩma ŋ, ka dɩ gyibal na wii naaŋsɩɩnyʋwa bʋlɩya." 31Ɛɛ rɛ Piita basɩ abee sɩfɩyasɩ baa, "Dɩ ŋ beel-ɩ sɩ paalɩ sʋba mɛ, ŋ bɩ sɩ laa nyʋwa baa ŋ bɩ gyɩma ɩ." Nɩkaalɩya hʋ buloŋ mɛ basɩ gɛɛ tɩɩ. 32Ɛɛ rɛ ba mʋ gyʋʋ lee kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Gesamani. Yesu basɩ tɩya ʋ hatɩnna hʋ a baa, "Ma hɔŋ daha ka dɩ ŋ mʋ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ aŋ ko." 33Ka ʋ kaŋ Piita abee Gyemsi abee Gyɔɔŋ a mʋ doŋ. Yesu tɩya gyɩ kyogo rɛ kɩŋkaŋ, haalɩ ʋ hakɩla buloŋ gyarɩ. 34Ʋ basɩ tɩya ʋ hatɩnna hʋ a baa, "Ŋ tɩya buloŋ nɛ kyogo, ŋ bembii kɩ kyɛ dɩ ʋ bori. Ma hɔŋ daha pɔ." 35Ba hɔŋ ka ʋ fasɩ mʋ sɩya mʋhʋ a tuu gbinni taŋha a sʋla Wɩɩsɩ a baa, "Saŋa hʋ pele rɛ, amɛ ɩ dee tɩyaŋ, leŋ dɩ tʋwara no parɩ ŋ mʋ." 36A bɩl baa, "Ŋ Kuwo, ɩ wuwo kɩ yaa wɩɩ buloŋ nɛ. Lɩɩ tʋwara no aa sɩ ko ŋ tɩyaŋ. Amɛ, ŋ kyɛrɩ tɩyaŋ daa, ɩ kyɛrɩ tɩyaŋ nɛ." 37Ʋ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ hʋ teŋ aŋ sii ko ʋ hatɩnna hʋ lee, dɩ ba pɩŋ doo. Ɛɛ rɛ ʋ pɩyɛsɩ Piita a baa, "Ɩ pɩna rɛ? Ɩ bɩ sɩ wuwo bara doo mʋhʋ anɩɩ hawadɩgɩ mɛ? 38Ma kɩ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ, a kɩ pɔ dɩ Sɩtaanɩ ta wuwo mʋrɩ ma. Ma tɩsɩ tɩyaŋ ma kyo dɩ ma aa yaa wɩweliye rɛ, amɛ ma bɩ kaŋ gɛɛ dee ma tɩɩ." 39Ʋ bɩl mʋ a kyʋwalɩ Wɩɩsɩ, a bɩl basɩ gɛɛ tɩɩ. 40Ʋ mɩɩgɩ kɩ ko dɩ ba bɩl pɩŋ doo, beewɩya doo gyɩ kaŋ ba rɛ weliŋ. Ba bɩ gyɩŋ ba aa sɩ basɩ wɩɩ hʋ buloŋ a tɩya ʋ. 41Ʋ mɩɩgɩ mʋ tootɩɩna aŋ ko pɩyɛsɩ ba a baa, "Ma ha pɩŋ kɩ wiyesi rɛ? Ʋ maga rɛ. Ma sii, saŋa hʋ pele rɛ. Ba sɩ kaŋ mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye a mʋ tɩya wɩbɔŋyaala. 42Ma sii dɩ á mʋ. Ma na! Nal hʋ aa sɩ kpa ŋ yallɩ rɛ aa ko." 43Yesu aa basɩ gɛɛ ʋ nyʋwa ha bɩ tele taŋha dɩ Gyudasɩ rɛ mʋ kɩ ko gɛɛ. Ʋ fa yaa Yesu hatɩnna fi abee balɩya hʋ kɩdɩgɩ rɛ. Nɩgyamaa gyɩ giri kɩ tɩŋa ʋ hal. Badɔmɔŋ kolo takoobiye abee daŋgulo. Wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ abee Wɩɩsɩ Teŋ dɩdagɩla abee ba bee-nɩhɩyasɩ rɛ gyɩ tɩŋ ba, ba ko. 44Minaafigi tɩɩna hʋ gyɩ tɩya nala hʋ magɩl lɛ a baa, "Nal hʋ ŋ aa sɩ mʋ guwori, ʋ rɛ gɛɛ. Ma gurigi ʋ kɩ mʋ." 45Gyudasɩ aa pele lee hʋ Yesu aa we, ʋ degini ʋ lee mʋ aŋ baa, "Ŋ nɩhɩyawʋ," aŋ guwori ʋ. 46Ba buloŋ giri ko kana ʋ. 47Nala hʋ aa sɩŋ doŋ ba kɩdɩgɩ lɩɩ ʋ takoobii, a ŋmaŋ nal kɩdɩgɩ dɩgɩŋ kyɔl. Nal hʋ dɩgɩŋ ba gyɩ aa ŋmaŋ kyɔl hʋ fa yaa wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyawʋ dɩya yoŋ nɛ. 48Ɛɛ rɛ Yesu pɩyɛsɩ ba a baa, "Ŋ yaa biibɔŋ nɛ, ma kol takoobiye abee daŋgulo a kɩ ko dɩ ma kana ŋ? 49Na kyɛɛ kɛ buloŋ nɛ ŋ beel-ma aa we Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ tɩyaŋ, ŋ kɩ daga ma Wɩɩsɩ wɩya, aŋka ma bɩ lʋga dɩ ma kana ŋ doŋ. Amɛ ŋ wɩya hʋ buloŋ ba aa saba Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ, see ba buloŋ aa yaa." 50Ɛɛ rɛ ʋ hatɩnna hʋ buloŋ vɩya ʋ ta aŋ fá. 51Ka bapʋwasɩɩ kɩdɩgɩ mɛ aa baasɩ ʋ wagyɛ a kɩ tɩŋa Yesu hal, ba kɩ lʋga dɩ ba kana ʋ. 52Ɛɛ rɛ ʋ wuri ʋ wagyɛ hʋ ta aŋ kaŋ teŋbil a fá nyʋgɩsɩ. 53Ba gyɩ kaŋ Yesu mʋ wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyawʋ hʋ dɩya rɛ. Ba aa ko doŋ dɩ wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ, abee ba wɩɩkyʋwaldɩya nɩhɩyasɩ, abee Wɩɩsɩ Teŋ dɩdagɩla buloŋ laŋŋa. 54Ba aa kana ʋ kɩ mʋ gɛɛ, ka Piita lʋwɔlɩ kɩ tɩŋ ba hal a mʋ gyʋʋ wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyawʋ hʋ gyaŋwuwo. Ʋ gyʋwa dɩ nala hʋ aa pɔ gyaŋwuwo hʋ hɔnɔ a kɩ wiyeni diŋ. Ʋ mɛ mʋ pɛ ba tɩyaŋ. 55Ɛɛ rɛ dɩ wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ hʋ abee nɩkaalɩya hʋ buloŋ laŋŋa kɩ vʋʋlɩ wɩya, a kɩ kyɛ dɩ ba na wɩɩ hʋ Yesu aa yaa kyogi, a maga dɩ ba kpʋ ʋ. Aŋ kyɛ kyɛ wɩɩ lɔlɔ. 56Nɩgyamaa gyɩ nyɩya wɩya tɩya ʋ rɛ. Amɛ ba buloŋ gyɩ aa basɩ nyʋʋlɩyaba rɛ. 57Ɛɛ rɛ nala badɔmɔŋ sii sɩŋ a nyɩya wɩya kɩ tɩya ʋ a baa, 58"Á nɩɩ dɩ baal no baa dɩ ʋ sɩ ŋmaa Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ nala aa saa a lo, aŋ bɩl wuwo saa kɩdɩgɩ kyɛyɛ boto bʋwaŋ ʋ dʋŋ bee ʋ dʋŋ." 59Amɛ ba mɛ ha gyɩ basɩ wɩya kɩ bɩ dɔmɔŋ nɛ. 60Ɛɛ rɛ wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyawʋ hʋ sii lɩɩ sɩŋ nala hʋ tʋtʋʋ tɩyaŋ a pɩyɛsɩ Yesu a baa, "Ɩ bɩ nɩɩ nala no aa basɩ ɩ wɩya mɔɔ gɛɛ? Ɩ kɛ bɩ kaŋ wɩɩ ɩ aa sɩ basɩ?" 61Ɛɛ rɛ Yesu tallɩ ʋ nyʋwa a bɩ laa wɩɩ buloŋ basɩ. Ɛɛ rɛ baal hʋ bɩl pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ɩ rɛ yaa Krisita, laataal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya? Ɩ rɛ yaa Wɩɩsɩ Biye hʋ?" 62Ɛɛ rɛ Yesu baa, "Mɩyaŋ nɛ. Ma sɩ na mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye, dɩ ŋ hɔŋ Wɩɩsɩ noduu logiŋ lɩhɔnɩɩ, a tɩŋ taala tɩyaŋ a ko kɩ tuu." 63Ʋ aa basɩ gɛɛ, baal hʋ kaŋ ʋ tɩɩ gannɩ kɩyɛsɩ aŋ baa, "Ʋ bɩ maga dɩ a bɩl kɩ kyɛ daŋsɩya tɩmma. 64Ma buloŋ nɩɩ ʋ aa tʋʋsɩ Wɩɩsɩ gɛɛ rɛ? Ɛɛ rɛ ma na?" Ɛɛ rɛ nala hʋ buloŋ baa dɩ ʋ kyogo rɛ, a maga dɩ ba kpʋ ʋ. 65Badɔmɔŋ sii, a tʋ naŋtʋwɔl we ʋ sɩya tɩyaŋ, aŋ vʋwa ʋ sɩya tɔ, aa ŋmaa ʋ, aŋ pɩyɛsɩ ʋ dɩ ʋ daga nal hʋ aa ŋmaa ʋ. Ɛɛ hal tɩyaŋ nɛ ba kana ʋ mʋ tɩya laalyuwolo hʋ, ba mɛ ŋmaa ʋ kyaŋkpaŋa tɩyaŋ. 66Piita aa hɔŋ gyaŋwuwo hʋ tɩyaŋ gɛɛ rɛ, wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyawʋ hʋ dɩya tʋŋtʋnnɩ-toluu kɩdɩgɩ ko lɩɩ 67a na Piita dɩ ʋ hɔŋ kɩ wiyeni diŋ hʋ. Ʋ deŋ ʋ weliŋ aŋ basɩ tɩya ʋ a baa, "Ɩ mɛ fa aa tɩŋ Yesu aa lɩɩ Nazarɛti hal lɛ." 68Piita tʋwa a baa, "Ŋ bɩ gyɩŋ wɩɩ hʋ ɩ aa basɩ tɩyaŋ," aŋ sii lɩɩ sɩŋ paganyʋwa hʋ tɩyaŋ dɩ gyibalbuŋ wiye. 69Piita aa sɩŋ doŋ ɛɛ rɛ tʋŋtʋnnɩ toluu hʋ bɩl na ʋ a basɩ tɩya nala hʋ aa sɩŋ kpaga ʋ a baa, "Baal no mɛ yaa Yesu hatɩnna hʋ kɩdɩgɩ rɛ." 70Piita bɩl tʋwa a baa dɩ ʋ daa. Mʋhʋ sʋwaa, dɩ nala hʋ aa sɩŋ doŋ mɛ basɩ tɩya ʋ a baa, "Wɩtɩɩ rɛ, ɩ mɛ yaa ba kɩdɩgɩ rɛ, ɩ lɩɩ Galili rɛ." 71Ɛɛ rɛ Piita kaabɩ tɩya ʋ tɩɩ, aŋ ŋmɩyɛsɩ a baa, "Ŋ bɩ gyɩŋ baal no ma aa dagɩ." 72Ʋ aa basɩ gɛɛ teŋ dɩ gyibal wiye ʋ lɩya tɩɩna. Piita liisi wɩɩ hʋ Yesu aa basɩ tɩya ʋ anɩɩ ʋ sɩ tʋwa ʋ naaŋsɩɩnyʋwa bʋto, ka dɩ gyibal na wii naaŋsɩɩnyʋwa bʋlɩya. Ɛɛ rɛ ʋ kaŋ ʋ nyuu gʋra a wii weliŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\