MAAKƖ 2

1Kyɛyɛ baŋmana hal, Yesu mɩɩgɩ mʋ Kapɛɛnam. Nala nɩɩ dɩ ʋ mɩɩgɩ ko a we dɩya tɩyaŋ nɛ. 2Ɛɛ rɛ nala yʋga giri ko su lee hʋ buloŋ, a tɔ dimbeenyʋwa hʋ, ka ʋ basɩ Wɩɩsɩ wɩya kɩ tɩya ba. 3Ɛɛ rɛ dɩ nala badɔmɔŋ mɛ rɛ gɛɛ. Ba banaa kpa gbarɩgɩ kɩdɩgɩ aa pɩŋ ʋ wasa tɩyaŋ a kaŋ ko. 4Nala aa tɔɔ lee hʋ buloŋ gɛɛ, ba bɩ gyɩŋ lee hʋ ba aa sɩ tɩŋa a gyʋʋ. Ɛɛ rɛ ba gyɩŋ dɩya hʋ nyuu, a luri lee, a kpa gbarɩgɩ hʋ abee ʋ wasa buloŋ a tɩŋ doŋ ta, ʋ tuu pɩŋ Yesu sɩya tɩyaŋ. 5Ba aa yaa gɛɛ rɛ Yesu gyɩma anɩɩ ba kɔnɩ laa ʋ di rɛ weliŋ. Ɛɛ rɛ ʋ basɩ tɩya gbarɩgɩ hʋ a baa, "Ŋ biye, ŋ kpaa ɩ wɩbɔmɔ kyɛ ɩ rɛ." 6Dɩ Wɩɩsɩ Teŋ dɩdagɩla badɔmɔŋ mɛ hɔŋ doŋ. Ɛɛ rɛ ba kɩ bɩɩnɩ ba tɩsɩ tɩyaŋ a baa, 7"Bee rɛ tɩŋ baal no kɩ basɩ gɛɛ? Bee rɛ tɩŋ ʋ kɩ tʋʋsɩ Wɩɩsɩ nyɛ? Aŋnɛ rɛ sɩ wuwo kpa nal wɩbɔmɔ kyɛ ʋ, dɩ Wɩɩsɩ dʋŋ daa?" 8Yesu wuwo gyɩŋ ba tɩbɩɩna, a pɩyɛsɩ ba a baa, "Bee rɛ tɩŋ ma kɩ bɩɩnɩ wɩya no? 9Ŋ aa sɩ basɩ tɩya gbarɩgɩ hʋ dɩ ŋ kpaa ʋ wɩbɔmɔ kyɛ ʋ rɛ, abee ŋ fa aa sɩ basɩ tɩya ʋ dɩ ʋ sii kpa ʋ wasa a kɩ mʋ, ba tɩyaŋ kɩbee rɛ yaa mɔl? 10Ŋ sɩ daga ma anɩɩ mɩyaŋ, Nihuwobiŋ biye, kaŋ dee rɛ dʋnɩya tɩyaŋ dɩ ŋ kpa nala wɩbɔmɔ kyɛ ba." 11Ɛɛ rɛ ʋ basɩ tɩya gbarɩgɩ hʋ a baa, "Sii kpa ɩ wasa a kɩ mʋ dɩya." 12Baal hʋ nyagɩ sii sɩŋ, a kpa ʋ wasa a vala lɩɩ ba sɩya. Ba buloŋ hirigi, a dannɩ Wɩɩsɩ a baa, "Á ha bɩ maakyiye na wɩɩ no dɔŋtɩɩna." 13Ɛɛ rɛ Yesu sii doŋ a mɩɩgɩ tuu fuwo hʋ nyʋwa. Nɩgyamaa ko gol-ʋ, ʋ kɩ daga ba. 14Ʋ kpaa kɩ mʋ sɩya dɩ ʋ naa lampolaal kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Levi, a yaa Alfiyasɩ biibaal, dɩ ʋ hɔŋ ʋ tʋŋtʋnnɩ-dɩya tɩyaŋ. Ɛɛ rɛ Yesu yɩrɩ ʋ dɩ ʋ sii ko kɩ tɩŋa ʋ hal. Ʋ sii tɩŋa ʋ hal. 15Nyɛ rɛ Yesu mʋ gyʋʋ Levi dɩya, ʋ bee ʋ hatɩnna buloŋ, a hɔŋ kɩ di kɩna. Lampolaala badɔmɔŋ abee wɩbɔŋyaala mɛ ko, ba buloŋ laŋŋɩ kɩ di kɩna hʋ. Lampolaala abee wɩbɔŋyaala fa yʋga rɛ weliŋ a kɩ tɩŋa Yesu hal. 16Wɩɩsɩ Teŋ dɩdagɩla badɔmɔŋ fa we doŋ a yaa Farasiima. Ɛɛ rɛ ba naa ba, a ko pɩyɛsɩ Yesu hatɩnna hʋ a baa, "Bee rɛ tɩŋ Yesu bee wɩbɔŋyaala abee lampolaala buloŋ laŋŋɩ hɔŋ kɩ di kɩna?" 17Yesu nɩɩ wɩɩ hʋ ba aa basa, a mɩɩgɩ basɩ tɩya ba a baa, "Nala hʋ aa kaŋ laaŋfɩya bee kyɛ nal dɩ ʋ tɩɩbɩ ba, see nala hʋ aa wɩɩlɩ. Ŋ ko dɩ ŋ yɩrɩ wɩbɔŋyaala rɛ dɩ ba leŋ ba wɩbɔmɔ. Nala hʋ aa yaa tɩpʋlʋŋ tɩmma daa ŋ ko dɩ ŋ yɩrɩ." 18Saŋa kɩdɩgɩ, Gyɔɔŋ Wɩɩsɩnɩɩfool hʋ hatɩnna abee Farasiima gyɩ aa vʋwa nyʋwa rɛ. Ɛɛ rɛ nala badɔmɔŋ sii ko pɩyɛsɩ Yesu a baa, "Bee rɛ tɩŋ Gyɔɔŋ hatɩnna abee Farasiima kɩ vʋwa nyʋwa, aŋka ɩ hatɩnna kɛ bee vʋwa nyʋwa?" 19Ɛɛ rɛ Yesu pɩyɛsɩ ba a baa, "Dɩ hafalɩɩ bala bee ʋ kyaŋsɩ rɛ aa gbɩyalɩ ʋ haaŋ hʋ gbɩyala, ʋ kyaŋsɩ hʋ sɩ wuwo vʋwa nyʋwa? Aayɩ, dɩ ba ha we gbɩyala hʋ tɩyaŋ, ʋ kyaŋsɩ hʋ bɩ sɩ vʋwa nyʋwa. 20Amɛ saŋa kɩdɩgɩ rɛ sɩ ko pele dɩ ba kaŋ baal hʋ mʋ lee kɩdɩgɩ. Ɛɛ tɩyaŋ nɛ ʋ kyaŋsɩ hʋ yaŋ sɩ vʋwa nyʋwa." 21Ɛɛ rɛ ʋ bɩl basɩ tɩya ba a baa, "Nal buloŋ bɩ sɩ kpa taŋfalɩɩ a ala tɔ gabɩnɩɩ bol? Dɩ ɩ rɛ yaa gɛɛ, taŋfalɩɩ hʋ sɩ kʋʋrɩ, dɩ gabɩnɩɩ hʋ marɩ kɩyasɩ pɛ. 22Dɩ ɩ rɛ kaŋ pulbɩnɩɩ, ɩ sɩ yaa sɩhuwo a we dɩ ʋ wii? Aayɩ, dɩ ɩ rɛ yaa gɛɛ, pulbɩnɩɩ hʋ sɩ pɔsɔ dɩ sɩŋ hʋ buloŋ ta. Ba aa kpa sɩhuwo we pulfalɩɩ tɩyaŋ nɛ." 23Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ kɩdɩgɩ, Yesu bee ʋ hatɩnna hʋ sii a mʋ tɩŋ nyoŋso baga kɩdɩgɩ tɩyaŋ a kɩ mʋ. Ʋ hatɩnna hʋ bori nyoŋso hʋ a piisi kɩ kyaŋ. 24Ɛɛ rɛ Farasiima badɔmɔŋ pɩyɛsɩ Yesu a baa, "Ɩ bɩ naa? Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ sɩna daa ɩ hatɩnna hʋ kɩ kyogi gɛɛ?" 25Ɛɛ rɛ Yesu mɩɩgɩ pɩyɛsɩ ba a baa, "Ma ha bɩ maakyiye karɩmɩ wɩɩ hʋ Deviti gyɩ aa yaa? Losi gyɩ kaŋ ʋ bee ʋ hatɩnna rɛ, 26Ʋ mʋ gyʋʋ Wɩɩsɩ dɩya hʋ a kpa paanʋʋ hʋ ba fa aa kaŋ ko biŋ Wɩɩsɩ sɩya tɩyaŋ, a lɔgɔ kyaŋ aŋ kpa tɩya ʋ hatɩnna hʋ mɛ, ba mɛ kyaŋ. Ʋ fa yaa sɩna rɛ anɩɩ nɩwaasɩ aa sɩ kpa haŋ paanʋʋ hʋ dige ʋ nyʋwa, see nala hʋ aa yaa wɩɩkyʋwal sɩlaala dʋŋ, ka Deviti bee ʋ nala gyɩ kpa kyaŋ gɛɛ. Haŋ saŋa hʋ tɩyaŋ Abiyata rɛ gyɩ yaa wɩɩkyʋwal sɩlaala buloŋ nɩhɩyawʋ." 27Ɛɛ rɛ Yesu bɩl basɩ tɩya ba a baa, "Wɩɩsɩ lɩɩ Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ nihuwobisi wɩya rɛ, amɛ Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ wɩya daa ʋ marɩ nihuwobiŋ. 28Mɩyaŋ, Nihuwobiŋ biye rɛ yaa Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ tɩɩna."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\