MAAKƖ 6

1Ɛɛ rɛ Yesu bee ʋ hatɩnna hʋ lɩɩ haŋ paalʋʋ hʋ tɩyaŋ a kpa mʋ ʋ bee tɩɩ. 2Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ, ʋ sii mʋ gyʋʋ Gyuuma wɩɩkyʋwaldɩya a kɩ daga nala. Ba aa nɩɩ ʋ wɩbasɩɩ hʋ, ba gyeniŋ buloŋ hirige rɛ, a baa "Ɛɛ rɛ ʋ yaa a gyɩŋ wɩya no? Aŋnɛ rɛ tɩya ʋ wɩgyʋŋ no? 3Ɛɛ rɛ ʋ yaa a wuwo kɩ yaa wɩmagɩla no? Á gyɩma ʋ rɛ! Kapiŋta hʋ daa gɛɛ? Mɛɛrɩ biibaal daa gɛɛ. Gyemsi abee Gyoose abee Gyuda abee Siimɔŋ daa yaa ʋ naabalɩya? Ʋ naatoliye we daha." Ɛɛ rɛ ba sii bee su ʋ. 4Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Wɩɩsɩ tɩŋdaal kɛ buloŋ, ʋ aa kaŋ yohuŋ nɛ lee buloŋ tɩyaŋ, amɛ ʋ bee nala abee ʋ dɩya nala tɩɩ kɛ sɩɩ aa bee su ʋ." 5Akuu ba aa bɩ laa ʋ di wɩya, ʋ bɩ wuwo yaa wɩduwoni buloŋ doŋ tɩyaŋ. Ʋ yaŋ ta kpa ʋ nosi a dɔbɔ wɩɩla tɩmma baŋmana tɩyaŋ nɛ ba deye. 6Yesu nyʋwa gyɩ fɩyɛla rɛ abee ʋ tɩɩ bee nala aa bɩ laa ʋ di. 7Ɛɛ rɛ ʋ sii mʋ gɔllɩ tɔnɩ hʋ buloŋ aa kpaga doŋ a kɩ daga nala. Ʋ yɩrɩ ʋ hatɩnna fi abee balɩya hʋ a laŋŋɩ, a tɩŋ ba balɩya balɩya a tɩya ba dee gyɩŋbɔmɔ nyuu tɩyaŋ. 8Ɛɛ rɛ ʋ basɩ tɩya ba a baa, "A lɩɩ ma daatɩgɩya hal, ma ta bɩl kpaa kɩŋ buloŋ pɛ a vala ŋmanɩɩ hʋ. Ma ta kaŋ kɩdiiliye mʋ, a ta kpaa diiku mɛ kolo, a ta kpaa molbii mɛ. 9Amɛ ma paa ma naatɔbɔ we, aŋ ta bɩl kpaa gal pɛ kɩna hʋ ma aa laala tɩyaŋ. 10Dɩ mamaa rɛ ko mʋ gyʋʋ tɔɔ buloŋ, ma gyʋʋ dɩya hʋ nala aa kyo ma wɩya, a we dɩɩdɩgɩ tɩyaŋ gɛɛɛ dɩ saŋa hʋ ma aa sɩ lɩɩ tɔɔ hʋ tɩyaŋ mʋ pele. 11Dɩ ma ko mʋ tɔɔ buloŋ dɩ ba pɔ dɩ ma ta gyʋwa, a bɩ sɩ gyegili nɩɩ wɩya hʋ mɛ ma aa basɩ, ma gallɩ mʋ. Dɩ ma ko lɩɩ bee hʋ tɩyaŋ, ma piisi ma naasɩ taŋha ta. Ɛɛ rɛ sɩ leŋ dɩ ba gyɩma anɩɩ ba aa vɩya ma nyɛ Wɩɩsɩ sɩ dɔgɩsɩ ba." 12Ʋ aa tɩya ba ʋ nyʋʋdaasɩ ko mʋ teŋ, ba lɩɩ mʋ a basɩ kɩ tɩya nala dɩ ba bɩrɩmɩ lɩɩ ba wɩbɔmɔ tɩyaŋ. 13Ba gyɩ kile gyɩŋbɔmɔ yʋga rɛ nala tɩyaŋ, ba lɩɩ. Ba kpaa nʋʋ mɛ a tɩsɩ wɩɩla tɩmma ba na laaŋfɩya. 14Ɛɛ rɛ Yesu feŋ taalɩ lee hʋ buloŋ, Kuwori Hɛrɔtɩ mɛ nɩɩ ʋ wɩya. Nala badɔmɔŋ kɩ basɩ a baa, "Ʋ rɛ yaa Gyɔɔŋ, Wɩɩsɩnɩɩfool hʋ. Wɩɩsɩ kyisi ʋ sʋʋ tɩyaŋ nɛ, ɛɛ rɛ tɩŋ ʋ kaŋ dee a kɩ yaa wɩmagɩla no buloŋ." 15Ka badɔmɔŋ mɛ baa dɩ Ilaagya rɛ, nal hʋ fa aa yaa Wɩɩsɩ tɩŋdaala hʋ kɩdɩgɩ. Badɔmɔŋ mɛ baa dɩ ʋ yaŋ ta yaa Wɩɩsɩ tɩŋdaal lɛ anɩɩ faafaa nala hʋ kɩdɩgɩ gɛɛ. 16Kuwori Hɛrɔtɩ aa nɩɩ ʋ wɩya, ʋ baa, "Gyɔɔŋ nɛ gɛɛ. Ʋ rɛ yaa nal hʋ ŋ gyɩ aa leŋ ba keri ʋ nyuu hʋ. Ʋ rɛ sii sʋʋ tɩyaŋ gɛɛ." Wɩɩ hʋ aa tɩŋ Hɛrɔtɩ gyɩ leŋ ba keri Gyɔɔŋ nyuu rɛ nyɛ: 17Hɛrɔtɩ tɩɩtɩɩ gyɩ leŋ ba kaŋ Gyɔɔŋ tɔ dɩyaŋ nɛ ʋ haaŋ Hɛrodiya wɩya. Beewɩya Hɛrodiya gyɩ yaa ʋ maana Fɩlɩpɩ haaŋ nɛ, ʋ kaŋ fasɩ. 18Ɛɛ rɛ Gyɔɔŋ basɩ tɩya Hɛrɔtɩ a baa, "Ʋ bɩ yaa ŋmanɩɩ dɩ ɩ kaŋ ɩ maana haaŋ fasɩ." 19Ɛɛ rɛ tɩŋ Hɛrodiya laa wɩɩ hʋ we ʋ tɩya tɩyaŋ a kɩ kyɛ dɩ ba kpʋ Gyɔɔŋ. Amɛ ʋ gyɩ bɩ naa ŋmanɩɩ dɩ ʋ kpʋ ʋ, beewɩya Hɛrɔtɩ gyɩ aa pɔ Gyɔɔŋ nɛ. 20Hɛrɔtɩ gyɩ aa tɩya Gyɔɔŋ gyɩrɩma rɛ, beewɩya ʋ naa dɩ ʋ yaa tɩpʋlʋŋ tɩɩna rɛ a kɩ yaa wɩya hʋ aa kpaa ŋmanɩɩ. Gyɔɔŋ wɩbasɩɩ buloŋ gyɩ aa kperi Hɛrɔtɩ rɛ, ka abee gɛɛ buloŋ, ʋ ha kyo dɩ ʋ gyegili nɩɩ wɩya hʋ ʋ aa basɩ rɛ. 21Amɛ kyɛɛ kɩdɩgɩ Hɛrodiya ha vɩya aŋ na ʋ ŋmanɩɩ rɛ. Kuwori Hɛrɔtɩ kyɛlʋlɩɩ kyɛɛ rɛ gyɩ ko baŋ pele. Ɛɛ rɛ ʋ sii yaa kɩdiiliye yʋga, a yɩrɩ ʋ kuworibiisi abee ʋ laalyuwolo nɩhɩyasɩ, abee Galili nɩhɩyasɩ, ba buloŋ ko laŋŋɩ a hɔŋ kɩ di kɩna hʋ. 22Ba hɔnɩɩ hʋ tɩyaŋ nɛ Hɛrodiya toluu ko gyʋʋ gʋwa. Hɛrɔtɩ bee nala hʋ buloŋ kɩ deŋ ʋ, ba tenni fɩyɛlɩ ʋ nyuu tɩyaŋ. Ɛɛ rɛ Hɛrɔtɩ basɩ tɩya haŋtolibiye hʋ dɩ ʋ kɛ daga kɩŋ hʋ buloŋ ʋ aa kyɛ, dɩ ʋ sɩ tɩya ʋ. 23Ʋ paalɩ ŋmɩyɛsɩ rɛ a baa, "Ɩ aa kyɛ kɩŋ hʋ buloŋ ŋ sɩ tɩya ɩ. Dɩ ɩ rɛ aa kyɛ ŋ taŋha logiŋ kɩdɩgɩ, haalɩ a pele faŋ mɛ, ŋ sɩ kpa tɩya ɩ." 24Haŋtolibiye hʋ sii lɩɩ, a mʋ pɩyɛsɩ ʋ naa a baa, "Ŋ basɩ baa bekiŋ nɛ ŋ kɩ kyɛ?" Ɛɛ rɛ Hɛrodiya baa, "Basɩ tɩya ʋ dɩ Gyɔɔŋ Wɩɩsɩnɩɩfool hʋ nyuu rɛ ɩ kɩ kyɛ." 25Haŋtolibiye hʋ mɩɩgɩ lagɩlagɩ a mʋ kuwori hʋ lee a basɩ tɩya ʋ a baa, "Ŋ aa kyɛ dɩ ɩ keri Gyɔɔŋ Wɩɩsɩnɩɩfool hʋ nyuu rɛ, a we parɩtɩ tɩyaŋ, a kaŋ ko tɩya ŋ." 26Kuwori hʋ aa nɩɩ wɩɩ no, ʋ tɩya buloŋ kyogi. Amɛ ʋ aa ŋmɩyɛsa nala hʋ buloŋ sɩɩ tɩyaŋ gɛɛ, ʋ bɩl bɩ sɩ wuwo lugisi ʋ nyʋwa. 27Ɛɛ rɛ ʋ yɩrɩ laalyuwol kɩdɩgɩ, a tɩma ʋ dɩ ʋ mʋ keri Gyɔɔŋ nyuu kaŋ ko. 28Laalyuwol hʋ sii a mʋ lee hʋ ba aa kaŋ Gyɔɔŋ mʋ tɔ hʋ, a keri ʋ nyuu a we parɩtɩ tɩyaŋ, a kaŋ ko tɩya haŋtolibiye hʋ. Ʋ laa a kaŋ mʋ tɩya ʋ naa. 29Gyɔɔŋ hatɩnna hʋ aa nɩɩ wɩɩ no, ba sii ko a laa ʋ teŋbii a kaŋ mʋ hogo. 30Yesu hatɩnna hʋ ʋ fa aa tɩma hʋ, ba mɩɩgɩ ko ʋ lee, a basɩ wɩya hʋ buloŋ ba aa yaa abee wɩya hʋ buloŋ ba aa daga, a tɩya ʋ. 31Nala hʋ badɔmɔŋ gyɩ aa yaŋ kɩ lɩɩ rɛ ka badɔmɔŋ mɛ ko kɩ gyʋʋ. Yesu abee ʋ hatɩnna paalɩ bɩ naa sɩnɩɩ dɩ ba di kɩna mɛ gba. Ɛɛ rɛ ʋ basɩ tɩya ba a baa, "Ma leŋ dɩ á mʋ lee hʋ nala aa tuwo dɩ ma wiyesi mʋhʋ." 32Ɛɛ rɛ ba sii a gyʋʋ nɩɩduworiboro a kɩ mʋ lee hʋ nala aa tuwo. 33Amɛ nala yʋga gyɩ naa ba a wuwo gyɩma anɩɩ ba aa rɛ. Ɛɛ rɛ ba lɩɩ tɔgyamaa a fa mʋ lee hʋ Yesu fa aa mʋʋ, a laa ʋ bee ʋ hatɩnna hʋ sɩya a pele doŋ. 34Ba mɛ mʋ ko, a lɩɩ nɩɩduworiboro hʋ tɩyaŋ. Yesu aa ko lɩɩ nɩɩduworiboro hʋ tɩyaŋ, dɩ ʋ naa nɩgyamaa dɩ ba hɔŋ kɩ gyegili ʋ. Ba sikii buloŋ kana ʋ, beewɩya ba gyɩ kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ piyese aa bɩ kaŋ pedaal. Ʋ sii piili kɩ daga ba wɩya yʋga. 35Ʋ dɩdaana aa ko pele, ʋ hatɩnna hʋ ko basɩ tɩya ʋ a baa, "Lee no yaa ɔhɔ rɛ, ka wɩɩsɩ fɩyɛlɩ nyɛ. 36Ta nala hʋ dɩ ba mʋ tɔnɩ hʋ abee bagɩsɩ aa kpaga daha, a mʋ yɔbɔ kɩdiiliye a di." 37Yesu mɩɩgɩ basɩ tɩya a baa, "Ma mʋ kyɛ kɩdiiliye tɩya ba dɩ ba di." Ba pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Gbo! Dɩ ámaa sɩ kpa molbii yɔbɔ kɩdiiliye tɩya nala no dɩ ba wuwo di vɔgɔ, ʋ sɩ te nɩdɩgɩ bɩŋpiliŋ tuno." 38Nyɛ rɛ Yesu pɩyɛsɩ ba a baa, "Paanʋʋ baŋmɛ rɛ we doŋ? Ma mʋ na." Ba mʋ, aŋ mɩɩgɩ ko basɩ tɩya ʋ abaa, "Kɩna bɔnɔŋ nɛ abee fuwonamɩɩsɩ balɩya." 39Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ hatɩnna hʋ dɩ ba leŋ nala hʋ buloŋ tuu hɔŋ kyige gulo gulo ɔfɩyɛl hʋ nyuu tɩyaŋ. 40Nyɛ rɛ badɔmɔŋ hɔŋ nala kɔɔ, kɔɔ, badɔmɔŋ mɛ mɔllɩbalɩya bee fi fi. 41Ɛɛ rɛ ʋ kpa paanʋʋ hʋ bɔnɔŋ abee fuwonamɩɩsɩ hʋ balɩya, a wil deŋ wɩɩsɩnyuu, aŋ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ aŋgyʋwasʋ, aŋ kaŋ paanʋʋ hʋ lɔgɔ a tɩya ʋ hatɩnna hʋ dɩ ba laa mʋ kpaa nala hʋ. Ʋ bɩl kaŋ fuwonamɩɩsɩ hʋ balɩya mɛ a kpaa ba. 42Ba buloŋ di a vɔgɔ. 43Ka ba mʋ paa paanʋʋ hʋ abee fuwonamɩɩsɩ hʋ kɩkaalɩya, a su simbiisi fi abee balɩya. 44Nala hʋ gyɩ aa dii kɩdiiliye hʋ, ba tɩyaŋ baala dʋŋ gyɩ yaa tusi bʋnɔŋ nɛ. 45Ɛɛ rɛ ʋ leŋ ʋ hatɩnna hʋ mʋ gyʋʋ nɩɩduworiboro, a laa ʋ sɩya duwori kyol fuwo hʋ kyolo, a kɩ mʋ Bɛsaada. Ka ʋ ta nɩgyamaa hʋ buloŋ ba mʋ. 46Ʋ aa taa nala hʋ ba mʋ teŋ, ʋ sii mʋ gyɩŋ dogimo kɩdɩgɩ nyuu dɩ ʋ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ. 47Ʋ dɩdaana ko kɩ pele dɩ nɩɩduworiboro hʋ we nɩɩ hʋ tʋtʋʋ bee tʋtʋʋ, aŋka Yesu dʋŋ ha we dogimo tɩyaŋ. 48Ɛɛ rɛ Yesu deŋ na dɩ puwo kaŋ ʋ hatɩnna hʋ kɩ lʋga, a pɔ dɩ nɩɩduworiboro hʋ ta mʋwa. Ʋ sɩgballɩnyʋwa, ʋ sii a vala nɩɩ hʋ nyuu a kɩ mʋ, a ko kpaga ba, a kɩ kyɛ dɩ ʋ parɩ ba baŋ. 49Ba aa na ʋ dɩ ʋ aa vala nɩɩ hʋ nyuu, ba bɩɩna anɩɩ nɩdɩma rɛ. Kambɩŋ kaŋ ba, ba yaga kyiyesuu. 50Ɛɛ rɛ ʋ piliŋsi basɩ tɩya ba a baa, "Ma kaŋ ma tɩɩ. Mɩyaŋ nɛ. Ma ta leŋ dɩ kambɩŋ kaŋ ma." 51Ka ʋ yaŋ mʋ gyʋʋ nɩɩduworiboro hʋ. Ʋ aa gyʋʋ ko teŋ, puwo hʋ sige. Ʋ yaa ʋ hatɩnna hʋ wɩkperii. 52Ba gyɩ naa dɩ Yesu kaŋ paanʋʋ gama bɔnɔŋ a kpaa nala tusi bʋnɔŋ nɛ, ka ba ha gyɩ bɩ gyɩŋ wɩɩ hʋ memii, beewɩya ba ha bɩ gyɩŋ nal hʋ Yesu aa yaa. 53Ɛɛ rɛ ba kyol fuwo hʋ kyolo, a ko pele tɔɔ kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Gyɛnɛsarɛtɩ, a lɩɩ nɩɩduworiboro hʋ tɩyaŋ aŋ kaŋ vʋwa nɩɩ hʋ nyʋwa. 54Ba aa lɩɩ ko teŋ, dɩ nala gyɩma anɩɩ Yesu rɛ. 55Ba fá mʋ gbɛ ba paalʋʋ buloŋ, a paa wɩɩlɩ tɩmma abee ba wasɩnɩ, a kaŋ mʋ lee kɛ buloŋ ba aa nɩya dɩ Yesu we. 56Lee kɛ buloŋ Yesu a mʋwa, tɔbala koo tɔbiisi koo bagɩsɩ, nala aa paa ba wɩɩla tɩmma rɛ a kaŋ lɩɩ biŋ lɩgyalɩya tɩyaŋ, a sʋla ʋ dɩ ʋ leŋ dɩ ba dige ʋ gal nyʋwa mɛ gba. Ba nala hʋ buloŋ gyɩ aa wuwo dige ʋ, ba gyɩ naa laaŋfɩya rɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\