MAAKƖ 8

1Saŋa kɩdɩgɩ nɩgyamaa bɩl ko laŋŋɩ ʋ lee tɩyaŋ nɛ. Ʋ kyɛtoo kyɛɛ dɩ ba bɩl bɩ kaŋ kɩdiiliye dɩ ba di. Ɛɛ rɛ Yesu yɩrɩ ʋ hatɩnna hʋ a basɩ tɩya ba a baa, 2"Ŋ aa naa nala hʋ sikii kana ŋ nɛ. Ba aa we ŋ lee ʋ kyɛyɛ boto rɛ nyɛ, dɩ ba bɩ dii kɩŋ buloŋ. 3Dɩ ba aa rɛ bɩ dii kɩŋ buloŋ, ka dɩ ŋ baa dɩ ba mɩɩgɩ, ba sɩ mʋ yiyegi ŋmanɩɩ tɩyaŋ, beewɩya ba badɔmɔŋ lɩɩ liboliye rɛ." 4Ɛɛ rɛ ʋ hatɩnna hʋ pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ɛɛ rɛ ɩ sɩ yaa a na kɩdiiliye dɩ nala no buloŋ di vɔgɔ ɔhɔ no tɩyaŋ?" 5Ʋ pɩyɛsɩ ba abaa, "Paanʋʋ baŋmɛ rɛ we doŋ?" Ba baa, "Kɩna bapɛ." 6Ɛɛ rɛ ʋ leŋ nala hʋ tuu hɔŋ taŋha, ka ʋ mʋ paa paanʋʋ hʋ bapɛ, a kyʋwalɩ Wɩɩsɩ aŋgyʋwasʋ, aŋ kaŋ lɔgɔ lɔgɔ a tɩya ʋ hatɩnna hʋ dɩ ba laa kpaa nala hʋ. Ba laa kpaa ba. 7Dɩ ba kaŋ fuwonamɩɩsɩ mɛ baŋmana. Ʋ kpa ba mɛ a kyʋwalɩ Wɩɩsɩ, aŋ leŋ ʋ hatɩnna hʋ laa kpaa nala hʋ buloŋ. 8Nal buloŋ di a vɔgɔ, ka ba paa kɩkaalɩya hʋ a su simbiisi bapɛ. 9Nala hʋ fa aa dii kɩna hʋ pele nala tusi bʋnaa. 10Ɛɛ rɛ ʋ ta ba, aŋ kaŋ ʋ hatɩnna hʋ ba mʋ gyʋʋ nɩɩduworiboro hʋ a mʋ Dalmanuta paalʋʋ. 11Ɛɛ rɛ Farasiima badɔmɔŋ sii ko Yesu lee, a kɩ pɩyɛsɩ ʋ wɩya. Ba gyɩ aa kyɛ dɩ ba magɩsɩ ʋ na wɩya, ba baa dɩ ʋ yaa wɩmagɩl dɩ ba na a gyɩma anɩɩ ʋ dee hʋ lɩɩ Wɩɩsɩ lee rɛ. 12Yesu tɩya buloŋ kyogi. Ʋ kyigi ʋ wiyesi aŋ pɩyɛsɩ ba a baa, "Ma lagɩlagɩ no nala, bee rɛ tɩŋ ma aa kɩ kyɛ dɩ ŋ yaa wɩmagɩl dɩ ma na? Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, ŋ bɩ sɩ yaa wɩmagɩl buloŋ dɩ ma na anɩɩ ŋ dee hʋ lɩɩ Wɩɩsɩ lee rɛ." 13Ɛɛ rɛ ʋ leŋ ba aŋ mɩɩgɩ mʋ gyʋʋ nɩɩduworiboro, a duwori kyol fuwo hʋ kyolo. 14Yesu bee ʋ hatɩnna hʋ aa duwori kyol fuwo hʋ kyolo tɩyaŋ nɛ, ʋ hatɩnna hʋ liisi anɩɩ ba yeŋŋi ba kɩdiiliye ta rɛ, aŋ kpa paanʋʋ dɩgɩ dʋŋ we nɩɩduworiboro hʋ tɩyaŋ. 15Ɛɛ rɛ Yesu basɩ abee sɩfɩyasɩ a baa, "Ma pɔ ma tɩɩ abee Farasiima abee Hɛrɔtɩ wɩya. Ba wɩyaalɩya kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ sɩbʋl. Dɩ ɩ rɛ kpaa ʋ we kɩŋ buloŋ tɩyaŋ, ʋ aa sii pʋʋsɩ rɛ." 16Ʋ aa basɩ gɛɛ rɛ, ba hɔŋ kɩ vʋʋlɩ a baa, "Á bɩ kaŋ paanʋʋ, ɛɛ rɛ tɩŋ ʋ basɩ gɛɛ." 17Yesu wuwo gyɩŋ wɩɩ hʋ ba aa vʋʋlɩ, a pɩyɛsɩ ba a baa, "Bee rɛ tɩŋ ma hɔŋ kɩ vʋʋlɩ baa ma bɩ kaŋ paanʋʋ? Ma sɩya ha bɩ suro? Bee rɛ tɩŋ ma nyuni sʋba gɛɛ? 18Ma kaŋ sɩya rɛ, ma bee na? Ma kaŋ dɩgɩna rɛ, ma bee nɩɩ wɩya? Ma bɩ liisi wɩɩ hʋ? 19Ŋ kpaa paanʋʋ bɔnɔŋ nɛ a lɔgɔ kpaa baala tusi bɔnɔŋ. Ma aa paa kɩkaalɩya hʋ, simbiisi baŋmɛ rɛ ma paa su?" Ba baa, "Simbiisi fi abee balɩya." 20Ʋ bɩl pɩyɛsɩ ba, "Ŋ bɩl aa kpaa paanʋʋ bapɛ a lɔgɔ kpaa nala tusi banaa, ma aa paa kɩkaalɩya hʋ, simbiisi baŋmɛ rɛ ma paa su?" Ba baa "Simbiisi bapɛ." 21Ɛɛ rɛ ʋ pɩyɛsɩ ba a baa, "Ma ha bɩ wuwo kɩ gyɩŋ wɩya memii?" 22Yesu bee ʋ hatɩnna hʋ bɩl ko pele Bɛsaada. Ɛɛ rɛ nala badɔmɔŋ kaŋ nyʋlʋŋ kɩdɩgɩ, a ko sʋla Yesu dɩ ʋ kpa ʋ nosi a dige ʋ. 23Yesu kaŋ nyʋlʋŋ hʋ noŋ tɩyaŋ a kana ʋ lɩɩ tɔɔ hʋ tɩyaŋ a tʋ naŋtʋwɔl we ʋ sɩya tɩyaŋ, aŋ kpa ʋ noŋ dige bal hʋ sɩya aŋ pɩyɛsɩ ʋ dɩ ʋ aa na lee rɛ? 24Baal hʋ deŋ lee aŋ baa, "Ŋ aa na nala rɛ, amɛ ba kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ tɩɩsɩ rɛ aa gɔllɩ." 25Ɛɛ rɛ Yesu bɩl kpa ʋ nosi dige bal hʋ sɩya. Baal hʋ marɩ kyirigi sɩya weliŋ. Ʋ sɩya bɩl kɩ na, ʋ na kɩŋ kɩŋ buloŋ weliŋ. 26Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ dɩ ʋ ta bɩl gyʋʋ tɔɔ hʋ tɩyaŋ, dɩ ʋ kɩ mʋ ʋ bee. 27Yesu bee ʋ hatɩnna hʋ bɩl sii doŋ a kɩ mʋ Sizaariya Filipi paalʋʋ. Ba aa mʋʋ hʋ tɩyaŋ nɛ, Yesu pɩyɛsɩ ʋ hatɩnna hʋ a baa, "Aŋnɛ rɛ nala baa dɩ ŋ yaa?" 28Ba baa, "Badɔmɔŋ baa dɩ ɩ rɛ yaa Gyɔɔŋ, Wɩɩsɩnɩɩfool hʋ. Badɔmɔŋ mɛ baa dɩ ɩ rɛ yaa Ilaagya, Wɩɩsɩ tɩŋdaal hʋ. Badɔmɔŋ mɛ baa dɩ ɩ yaŋ ta yaa Wɩɩsɩ tɩŋdaala hʋ kɩdɩgɩ rɛ." 29Ɛɛ rɛ Yesu bɩl pɩyɛsɩ ʋ hatɩnna hʋ mɛ a baa, "Ka ma mɛ, ma baa ŋ yaa aŋnɛ rɛ?" Piita baa "Ɩ rɛ yaa Krisita hʋ, laataal hʋ Wɩɩsɩ a lɩya." 30Piita a basɩ gɛɛ rɛ, Yesu basɩ tɩya ba abee sɩfɩyasɩ dɩ ba pɔ dɩ ba ta ko basɩ wɩɩ no tɩya nal buloŋ. 31Ɛɛ rɛ Yesu piili kɩ daga ʋ hatɩnna hʋ a baa, "Mɩyaŋ Nihuwobiŋ biye, ŋ sɩ na tʋwara kɩŋkaŋ. Bee nɩhɩyasɩ abee wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ, abee Wɩɩsɩ Teŋ dɩdagɩla, ba buloŋ sɩ vɩya ŋ aŋ leŋ dɩ ba kpʋ ŋ. Dɩ ba aa rɛ ko kpʋ ŋ, ŋ sɩ yaa kyɛyɛ boto aŋ mɩɩgɩ sii sʋʋ tɩyaŋ." 32Ʋ kyaasɩ basɩ wɩɩ no rɛ tɩya ba. Ɛɛ rɛ Piita kana ʋ gɩɩgɩ lɩɩ, a nɔsɩ ʋ, aŋ basɩ tɩya ʋ anɩɩ ʋ ta basɩ gɛɛ, dɩ ʋ bɩ basɩ weliŋ. 33Ɛɛ rɛ Yesu bɩrɩmɩ kyaasɩ ʋ hatɩnna hʋ lee aŋ nɔsɩ Piita a baa, "Sɩtaanɩ, fasɩ lɩɩ ŋ sɩya tɩyaŋ. Wɩya hʋ ɩ aa basa, nihuwobiŋ tɩbɩɩna rɛ, Wɩɩsɩ tɩbɩɩna daa." 34Nyɛ rɛ Yesu yɩrɩ ʋ hatɩnna hʋ abee nala hʋ buloŋ ba ko, ʋ basɩ tɩya ba a baa, "Dɩ nal buloŋ nɛ aa kyɛ dɩ ʋ tɩŋa ŋ, see dɩ ʋ vɩya ʋ tɩɩ ŋmanɩɩ aŋ kpa ʋ daagarɩɩ baasɩ, a tɩŋa ŋ. 35Nal hʋ buloŋ aa kyɛ dɩ ʋ laa ʋ mɩɩbol, ʋ bɩ sɩ na ʋ. Amɛ nal hʋ aa vɩya ʋ mɩɩbol ta ŋ wɩya, abee Wɩɩsɩ wɩweliye hʋ wɩya, ʋ sɩ kɔnɩ laa ʋ mɩɩbol. 36Dɩ ɩ rɛ tɩŋ dʋnɩya no buloŋ aŋ bɩ sɩ na mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii, bekiŋ tɔnɔ rɛ ɩ sɩ na? 37Dʋnɩya no tɩyaŋ, bekiŋ nɛ ɩ sɩ wuwo kpa lenni ɩ mɩɩbol? 38Ma lagɩlagɩ no wɩbɔŋyaala aa vɩya ŋ wɩya hʋ, na ŋ bee ŋ wɩbasɩya buloŋ aa yaa ma hɩɩsɩ rɛ. Amɛ kyɛɛ kɩdɩgɩ, mɩyaŋ Nihuwobiŋ biye, ŋ bee malɩkasɩ buloŋ sɩ ko abee ŋ Kuwo gaŋdarɩ. Haŋ saŋa hʋ tɩyaŋ, ŋ wɩya aa yaa nal hʋ buloŋ hɩɩsɩ, ʋ tɩɩna wɩya mɛ sɩ yaa ŋ hɩɩsɩ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\