MATIWU 14

1Saŋa no tɩyaŋ nɛ Hɛrɔtɩ, nal hʋ aa deŋ Galili paalʋʋ, gyɩ nɩɩ Yesu wɩya. 2Ɛɛ rɛ ʋ basɩ tɩya ʋ tʋŋtʋnna a baa, "Gyɔɔŋ Wɩɩsɩnɩɩfool hʋ rɛ mɩɩgɩ sii sʋʋ tɩyaŋ gɛɛ. Ɛɛ rɛ tɩŋ ʋ kaŋ dee a wuwo kɩ yaa wɩmagɩla no." 3- 4Wɩɩ hʋ aa tɩŋ Hɛrɔtɩ, paalʋʋ hʋ didenni hʋ gyɩ basɩ nyɛ rɛ yaa, ʋ gyɩ laa sɩya leŋ ba kaŋ Gyɔɔŋ Wɩɩsɩnɩɩfool hʋ we kyɔrʋmɔ rɛ, a kpa ʋ we nɩtɔdɩya tɩyaŋ, akuu Hɛrɔtɩ aa gʋl kaŋ ʋ maana Fɩlɩpɩ haaŋ Hɛrodiya fasɩ wɩya. Ɛɛ rɛ Gyɔɔŋ gyɩ aa basɩ tɩya ʋ a baa, "Ʋ bɩ yaa ŋmanɩɩ dɩ ɩ kaŋ ɩ naabiye haaŋ fasɩ." 5Nyɛ rɛ kuwori Hɛrɔtɩ gyɩ fa kɩ kyɛ dɩ ʋ kpʋ Gyɔɔŋ, amɛ ʋ gyɩ aa fá Gyuuma hʋ rɛ, beewɩya Gyuuma hʋ kɛ lee Gyɔɔŋ gyɩ yaa Wɩɩsɩ tɩŋdaal lɛ. 6Ɛɛ rɛ kuwori Hɛrɔtɩ kyɛlʋlɩɩ kyɛɛ gyɩ ko pele. Nala yʋga gyɩ ko dɩ ba gbɩyalɩ tɩya ʋ. Doŋ nɛ Hɛrodiya toluu gyɩ ko gyʋʋ gʋwa ba buloŋ sɩya tɩyaŋ, kuwori Hɛrɔtɩ teŋ gyɩ fɩyɛlɩ kɩŋkaŋ. 7Ɛɛ rɛ kuwori Hɛrɔtɩ gyɩ wee nyʋwa aŋ ŋmɩyɛsɩ dɔbɔ a tɩya haŋtolibiye hʋ a baa, "Wɩɩ hʋ kɛ buloŋ ɩ aa kyɛɛ, ŋ sɩ yaa tɩya ɩ." 8Ɛɛ rɛ haŋtolibiye hʋ mʋ basɩ wɩɩ no tɩya ʋ naa aŋ pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Wɩbee rɛ ŋ sɩ leŋ ʋ yaa tɩya ŋ?" Ɛɛ rɛ ʋ naa basɩ tɩya ʋ dɩ ʋ baa ʋ aa kyɛ dɩ ʋ kpa Gyɔɔŋ Wɩɩsɩnɩɩfool hʋ nyuu rɛ a we parɩtɩ tɩyaŋ, a tɩya ʋ. Ɛɛ rɛ haŋtolibiye hʋ mʋ basɩ gɛɛ tɩɩ tɩya kuwori Hɛrɔtɩ. 9Kuwori Hɛrɔtɩ gyɩ aa nɩɩ wɩɩ no, ʋ tɩya gyɩ kyogo rɛ kɩŋkaŋ. Amɛ akuu ʋ aa ŋmɩyɛsa nala hʋ buloŋ sɩya tɩyaŋ wɩya, ʋ tɩya ŋmanɩɩ dɩ ba yaa haŋtolibiye hʋ wɩkyɛɛlɩɩ tɩya ʋ. 10Doŋ nɛ ʋ leŋ ba mʋ keri Gyɔɔŋ nyuu nɩtɔdɩya hʋ tɩyaŋ, 11a we parɩtɩ tɩyaŋ a kaŋ ko tɩya haŋtolibiye hʋ. Ɛɛ rɛ ʋ laa a kaŋ mʋ tɩya ʋ naa. 12Gyɔɔŋ hatɩnna hʋ gyɩ aa ko nɩɩ wɩɩ no, ba sii ko laa Gyɔɔŋ a kaŋ mʋ hogo, aŋ mʋ basɩ wɩɩ hʋ aa yaa a tɩya Yesu. 13Yesu gyɩ aa nɩɩ Gyɔɔŋ wɩya, ɛɛ rɛ ʋ sii doŋ a kpa mʋ gyʋʋ nɩɩduworiboro a mʋ lee hʋ nala aa tuwo. Amɛ nala gyɩ aa nɩɩ ʋ wɩya, nɩgyamaa gyɩ sii lɩɩ ba beye, a kɩ kile ʋ lugo abee naasɩ. 14Yesu aa ko lɩɩ nɩɩduworiboro hʋ tɩyaŋ, a na nɩgyamaa hʋ aa hɔŋ kɩ gyegili ʋ, ba sikii kana ʋ. Ɛɛ rɛ ʋ tɩɩbɩ nala hʋ aa wɩɩlɩ ba tɩyaŋ. 15Ʋ dɩdaana aa ko pele, ʋ hatɩnna hʋ ko basɩ tɩya ʋ a baa, "Lee bile rɛ, ka lee no mɛ yaa pogo. Ɛɛ wɩya ta nala hʋ dɩ ba mʋ tɔnɩ hʋ aa kpaga daha a yɔbɔ kɩdiiliye di." 16Ɛɛ rɛ Yesu baa, "Nala no bɩ maga dɩ ba mʋ lee buloŋ. Ma tɩɩ mʋ kyɛ kɩdiiliye tɩya ba dɩ ba di." 17Ɛɛ rɛ ʋ hatɩnna hʋ baa, "Kɩŋ buloŋ á aa kana daha rɛ yaa paanʋʋ gama bɔnɔŋ abee fuwonamɩɩsɩ balɩya." 18Ɛɛ rɛ Yesu baa, "Ma kaŋ ko tɩya ŋ." 19Aŋ leŋ nala hʋ buloŋ tuu hɔŋ hɔŋ ɔhɔ hʋ tɩyaŋ. Ɛɛ rɛ ka ʋ laa paanʋʋ gama hʋ bɔnɔŋ abee fuwonamɩɩsɩ hʋ balɩya, a wil deŋ wɩɩsɩnyuu a kyʋwalɩ Wɩɩsɩ aŋgyʋwasʋ, aŋ kaŋ lɔgɔ lɔgɔ, a kpa tɩya ʋ hatɩnna hʋ, ba laa kpaa nala hʋ buloŋ. 20Nal nal buloŋ nɛ gyɩ kyaŋ vɔgɔ, ka ʋ hatɩnna hʋ ha gyɩ paa kɩkaalɩya hʋ a su simbiisi fi abee balɩya. 21Nala hʋ gyɩ aa kyaŋ paanʋʋ no, ba tɩyaŋ baala dʋŋ gyɩ yaa tusi bɔnɔŋ nɛ, dɩ biibiisi abee haana noŋ tuwo. 22Ɛɛ rɛ ka Yesu leŋ ʋ hatɩnna hʋ laa sɩya mʋ gyʋʋ nɩɩduworiboro dɩ ba duwori kyol fuwo hʋ kyolo, aŋka ʋ mɛ ta nɩgyamaa hʋ ba mʋ. 23Ʋ aa taa nɩgyamaa hʋ buloŋ ba mʋ ko teŋ, ɛɛ rɛ ʋ mʋ gyɩŋ dogimo kɩdɩgɩ nyuu dɩ ʋ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ. Ʋ dɩdaana mʋ pele ka ʋ dʋŋ ha we dogimo hʋ nyuu tɩyaŋ. 24Saŋa no tɩyaŋ dɩ nɩɩduworiboro hʋ mɛ pele nɩɩ hʋ tʋtʋʋ. Nɩɩpuwo kaŋ boro hʋ kɩ viisi, beewɩya ba fa kyaasɩ puwo hʋ rɛ. 25Ʋ sɩgballɩnyʋwa, anɩɩ kerifi boto bee kerifi badʋ paga tɩyaŋ gɛɛ, Yesu sii vala nɩɩ hʋ nyuu a kɩ mʋ ʋ hatɩnna hʋ lee. 26Ba aa naa ʋ dɩ ʋ aa vala nɩɩ nyuu tɩyaŋ gɛɛ, ba kɛ bɩɩna anɩɩ nɩdʋma rɛ. Kambɩŋ kaŋ ba, ba ŋmaa kyiyesuu. 27Ɛɛ rɛ Yesu piliŋsi basɩ tɩya ba a baa, "Ma kaŋ ma tɩɩ! Mɩyaŋ nɛ. Ma ta leŋ dɩ kambɩŋ kaŋ ma." 28Ɛɛ rɛ Piita baa, "Ŋ Tɩɩna, dɩ ɩ rɛ kɔnɩ, leŋ dɩ ŋ sii val nɩɩ hʋ nyuu tɩyaŋ a ko ɩ lee." 29Ɛɛ rɛ Yesu baa, "Sii kɩ ko." Ʋ aa basɩ gɛɛ, Piita sii lɩɩ nɩɩduworiboro hʋ tɩyaŋ a vala nɩɩ hʋ nyuu tɩyaŋ a kɩ mʋ Yesu lee. 30Amɛ Piita aa naa nɩɩpuwo hʋ, kambɩŋ kana ʋ. Ʋ piili kɩ tuu nɩɩmemii. Ɛɛ rɛ ʋ kyiyesi baŋbaŋ a baa, "Ŋ Tɩɩna, laa ŋ." 31Ɛɛ rɛ Yesu tarɩsɩ mʋ kana ʋ aŋ basɩ tɩya ʋ a baa, "Bee rɛ tɩŋ ɩ kɩ yaa ŋ sige, ɩ laadii bɩ yʋga?" 32Nyɛ rɛ ba buloŋ mʋ gyʋʋ nɩɩduworiboro hʋ. Doŋ nɛ puwo hʋ mɛ sige. 33Ʋ hatɩnna hʋ buloŋ aa we nɩɩduworiboro hʋ tɩyaŋ tuu gbinni a kyʋwalɩ ʋ a kpa ʋ gyɩrɩma tɩya ʋ aŋ baa, "Wɩtɩɩ, ɩ rɛ kɔnɩ yaa Wɩɩsɩ Biye hʋ." 34Ɛɛ rɛ ba kyol fuwo hʋ a ko pele tɔɔ kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Gɛnɛsarɛti. 35Ɛɛ rɛ nala hʋ aa we doŋ wuwo gyɩŋ bee baa Yesu rɛ, a leŋ ʋ duwoso pel tɔnɩ hʋ buloŋ aa we doŋ. Nyɛ rɛ ba mʋ paa ba wɩɩla tɩmma buloŋ aa we tɔnɩ hʋ aa kpaga Gɛnɛsarɛti a kaŋ ko Yesu lee, 36aŋ sʋla ʋ dɩ ʋ kɛ haa leŋ dɩ nala hʋ buloŋ aa wɩɩlɩ dige ʋ gal nyʋwa. Nala hʋ buloŋ gyɩ aa dige ʋ gal nyʋwa, ba buloŋ nɛ gyɩ naa laaŋfɩya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\