MATIWU 15

1Ɛɛ rɛ Farasiima badɔmɔŋ abee Wɩɩsɩ Teŋ dɩdagɩla sii lɩɩ Gyerusalɛm a ko Yesu lee a pɩyɛsɩ ʋ a baa, 2"Bee rɛ tɩŋ ɩ hatɩnna kɩ kyogi á naabaala sɩŋsɩ? Ba aa bee sɔŋ ba nosi anɩɩ gɛɛ hʋ á naabaala aa daga ma aŋ kɩ di kɩdiiliye." 3Doŋ nɛ Yesu pɩyɛsɩ ba a baa, "Bee rɛ tɩŋ ma kɛ aa kuu ma lesiri wɩya a vɩya Wɩɩsɩ nyʋwa tɩŋɩɩ. 4Wɩɩsɩ baa dɩ ma kɩ tɩya ma kuwoma abee ma nɩmma gyɩrɩma, a bɩl baa dɩ dɩ nal lɛ kaaba tɩya ʋ kuwo koo ʋ naa, ʋ maga dɩ ba kpʋ ʋ tɩɩna rɛ. 5Amɛ ma kɛ aa daga nala anɩɩ dɩ nal lɛ kaŋ kɩŋ a maga dɩ ʋ kpa kyiyeli ʋ kuwo koo ʋ naa, ka dɩ ʋ tɩɩna basɩ tɩya ba anɩɩ kɩŋ hʋ ʋ fa a sɩ kpa kyiyeli ba hʋ yaa Wɩɩsɩ kɩŋ nɛ. 6Dɩ ɛɛwɩya ʋ bɩl bɩ maga dɩ ʋ kpa kɩŋ hʋ tɩya ba. Ʋ tɩɩna bɩl bee tɩya ʋ naa bee ʋ kuwo gyɩrɩma rɛ gɛɛ. Ɛɛ yaŋ daga anɩɩ ma kuu ma naabaala sɩŋsɩ wɩya rɛ, a vɩya wɩɩ hʋ Wɩɩsɩ aa baa ma yaa ta. 7Ma yaa minaafigi tɩmma rɛ! Wɩɩsɩ tɩŋdaal Azaaya wɩya gyɩ sʋma rɛ ʋ gyɩ aa basɩ ma wɩya a baa, 8"Wɩɩsɩ baa, nyʋwa dʋŋ nɛ nala no kaŋ kɩ tɩya ŋ gyɩrɩma, Amɛ ba tɩsɩ kɛ bɩ kpaga ŋ. 9Ba aa kyʋwalɩ ŋ waasʋ rɛ, beewɩya ba vɩya ŋ nyʋwa rɛ aŋ kɩ daga nala mɩrɩsɩ hʋ ba tɩɩ aa bine, aŋ aa fugo baa dɩ mɩyaŋ Wɩɩsɩ mɩrɩsɩ rɛ." 10Ɛɛ rɛ Yesu yɩrɩ nɩgyamaa hʋ ba ko ʋ lee. Ʋ basɩ tɩya ba a baa, "Ma gyegili nɩɩ daha a wuwo gyɩŋ wɩya no memii weliŋ. 11Nal kɩdiiliye bɩ sɩ wuwo leŋ dɩ ʋ yaa bisiŋ tɩɩna. Kɩŋ kɛ buloŋ aa tuu nal fuu, ʋ bɩ sɩ wuwo leŋ tɩɩna kaŋ bisiŋ. Amɛ wɩya hʋ aa lɩɩ ʋ tɩɩna nyʋwa tɩyaŋ nɛ sɩ wuwo leŋ ʋ yaa bisiŋ tɩɩna." 12Ɛɛ rɛ ʋ hatɩnna hʋ ko ʋ lee a basɩ tɩya ʋ a baa, "Ɩ gyɩma anɩɩ ɩ aa basɩ gɛɛ Farasiima hʋ tɩya kyogo rɛ?" 13Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Tɩya hʋ buloŋ ŋ Kuwo aa we wɩɩsɩbee tɩyaŋ aa bɩ pɔɔ, ba sɩ kyuri ʋ ta. 14Ma ta leŋ dɩ ba wɩya kɩ dɔŋ ma, beewɩya ba yaa nyʋlɩma rɛ aŋ kɩ kaŋ nyʋlɩma daatɩgɩya. Dɩ nyʋlʋŋ nɛ yaŋ kaŋ ʋ dɔŋtɩɩna nyʋlʋŋ daaŋ tɩyaŋ, ba buloŋ balɩya sɩ tele bootogi tɩyaŋ." 15Ɛɛ rɛ Piita baa, "Daga ma namaga no ɩ aa maga tɩya Farasiima hʋ memii." 16Ɛɛ rɛ Yesu baa, "Ɛɛ kɛ ma mɛ buloŋ nɛ yaŋ gɛɛ? 17Ma bɩ gyɩŋ wɩɩ no memii? Kɩŋ kɛ buloŋ aa tɩŋ nal nyʋwa gyʋʋ, ʋ aa tuu ʋ fuu rɛ, a tɩŋ ʋ memii lɩɩ. 18Amɛ wɩya hʋ aa tɩŋ ɩ nyʋwa lɩɩ, ba aa lɩɩ ɩ tɩya tɩyaŋ nɛ. Wɩya no rɛ aa leŋ nal kaŋ bisiŋ. 19Ɩ tɩya tɩyaŋ nɛ ɩ aa bɩɩnɩ wɩbɔmɔ yayɩ, ɛɛ leŋ ɩ wuwo mʋ kpʋ nal, koo a mʋ kyɛ nal haaŋ, a kɩ gaa koo a kɩ sɔnnɩ, koo a nyɩya wɩya kɩ tɩya nala, koo a kɩ kyogi nala fene. 20Wɩya no rɛ aa leŋ nal kaŋ bisiŋ. Amɛ dɩ nal bɩ sɔmɔ ʋ noŋ aŋ di kɩna anɩɩ ma naabaala a daga gɛɛ, ɛɛ bɩ sɩ wuwo leŋ dɩ ʋ tɩɩna kaŋ bisiŋ." 21Ɛɛ rɛ Yesu sii lɩɩ doŋ a mʋ Taaya abee Siidɔŋ paalʋʋ. 22Nyɛ rɛ Keenaŋ tɩmma haaŋ kɩdɩgɩ fa aa we doŋ sii ko Yesu lee, a basɩ tɩya ʋ a baa, "Ŋ Tɩɩna, Deviti nihii, fá ŋ sikii. Gyɩŋbɔŋ nɛ kaŋ ŋ toluu, ʋ kɩ na tʋwara kɩŋkaŋ." 23Amɛ Yesu gyɩ bɩ basɩ wɩɩ buloŋ tɩya ʋ. Ɛɛ rɛ ka ʋ hatɩnna hʋ ko sʋla ʋ a baa, "Leŋ dɩ haaŋ hʋ mʋ, beewɩya ʋ kaŋ kyagɩŋsɩ kɩ tɩŋ á hal lɛ." 24Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Wɩɩsɩ tɩma ŋ nɛ dɩ ŋ ko kyɛ kasɩ nala hʋ aa kɩɩ gɛɛ anɩɩ penyʋgɩsɩya Iziral tɩmma dʋŋ tɩyaŋ." 25Nyɛ rɛ haaŋ hʋ ko tele Yesu naasɩ tɩyaŋ aŋ baa, "Ŋ Tɩɩna, pɛ ŋ tɩyaŋ." 26Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Ʋ bɩ yaa ŋmanɩɩ dɩ ɩ kpa biisi kɩdiiliye a tɩya vasɩ." 27Nyɛ rɛ haaŋ hʋ baa, "Ŋ Tɩɩna, wɩtɩɩ rɛ ɩ basɩ, amɛ dɩ vasɩ hʋ tɩmma rɛ aa di kɩna, kɩna hʋ aa tele taŋha rɛ vasɩ hʋ mɛ aa paa kɩ di." 28Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya haaŋ hʋ a baa, "Ɩ laadii kɔnɩ yʋga rɛ. Wɩɩ hʋ ɩ aa kyɛɛ, ŋ sɩ yaa tɩya ɩ." Saŋa no tɩɩ tɩyaŋ nɛ haaŋ hʋ toluu hʋ na laaŋfɩya. 29Ɛɛ rɛ Yesu bɩl sii doŋ a kpa tɩŋ Galili fuwo hʋ dɩɩlaŋ kɩ mʋ, a mʋ gyɩŋ hɔŋ dogimo kɩdɩgɩ nyuu tɩyaŋ. 30Ɛɛ rɛ nɩgyamaa sii paa gbarɩga abee nyʋlɩma abee ganɩya abee nala aa kaŋ wɩɩla iriŋ buloŋ a ko biŋ Yesu sɩya tɩyaŋ. Ʋ tɩɩbɩ ba. 31Nɩgyamaa hʋ aa naa dɩ ganɩya hʋ aa basɩ wɩya, gbarɩga kɩ vala, ka nyʋlɩma sɩya mɛ suri gɛɛ, ʋ yaa ba wɩkperii, ba dannɩ Iziral tɩmma Wɩɩsɩ hʋ. 32Ɛɛ rɛ Yesu yɩrɩ ʋ hatɩnna hʋ a basɩ tɩya ba a baa, "Ŋ aa naa nala no, sikii kana ŋ nɛ. Ba kyɛyɛ boto rɛ nyɛ ba aa we ŋ lee aŋ bɩ naa kɩdiiliye di. Ŋ bee kyɛ dɩ ŋ ta ba abee losi. Dɩ mɩyaŋ nɛ yaa gɛɛ, ba sɩ ko mʋ yiyegi ŋmanɩɩ tɩyaŋ." 33Ɛɛ rɛ ʋ hatɩnna hʋ pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ɛɛ rɛ á sɩ yaa a na kɩdiiliye pogo no tɩyaŋ a tɩya nɩgyamaa no buloŋ dɩ ba di." 34Ɛɛ rɛ Yesu pɩyɛsɩ ba a baa, "Paanʋʋ gama baŋmɛ rɛ ma kana?" Ba baa, "Kɩna bapɛ rɛ abee fuwonamɩɩsɩ baŋmana." 35Ɛɛ rɛ Yesu leŋ nala hʋ buloŋ tuu hɔŋ taŋha. 36Ka ʋ kpa paanʋʋ gama hʋ bapɛ abee fuwonamɩɩsɩ hʋ a kyʋwalɩ Wɩɩsɩ aŋgyʋwasʋ, aŋ kaŋ lɔgɔ lɔgɔ, a tɩya ʋ hatɩnna hʋ ba laa kpaa nɩgyamaa hʋ buloŋ. 37Ba buloŋ di a vɔgɔ, ka Yesu hatɩnna hʋ ha paa kɩkaalɩya hʋ a su simbiisi bapɛ. 38Nala hʋ gyɩ aa dii kɩna hʋ, ba tɩyaŋ baala dʋŋ gyɩ yaa tusi banaa rɛ, dɩ haana bee biibiisi noŋ tuwo. 39Ɛɛ rɛ Yesu ta nɩgyamaa hʋ aŋ mʋ gyʋʋ nɩɩduworiboro, a kpa mʋ Magadaŋ paalʋʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\