MATIWU 16

1Ɛɛ rɛ Farasiima abee Sadusiima badɔmɔŋ ko Yesu lee a kɩ kyɛ dɩ ba magɩsɩ ʋ. Nyɛ rɛ ba basɩ tɩya ʋ dɩ ʋ yaa wɩmagɩl dɩ ba na a gyɩma anɩɩ ʋ dee hʋ kɔnɩ lɩɩ Wɩɩsɩ lee rɛ. 2Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Dɩ Wɩɩsɩ ko kɩ gyʋʋ, dɩ wɩɩsɩnyuu fɩyɛsɩ, na ma aa baa dɩ nyɛ kɛ lee hʋ pollo rɛ? 3Kyɩkyʋwala mɛ, dɩ wɩɩsɩnyuu rɛ ko kɩɩ gyununu, na ma aa baa dɩ duwoŋ sɩ nɩɩ gyɩnaŋ. Dɩ mamaa rɛ aa sɩ wuwo deŋ wɩɩsɩnyuu a gyɩŋ wɩɩ hʋ aa sɩ yaa, bee rɛ tɩŋ ma bɩ sɩ wuwo gyɩŋ wɩɩ hʋ aa yaa dʋnɩya no tɩyaŋ lagɩlagɩ no. 4Ma gyɩnaŋ nala yaa nɩbɔmɔ rɛ, a bee fá Wɩɩsɩ mɛ, aŋ baa dɩ ŋ yaa wɩmagɩl. Aayɩ, ŋ bee yaa gɛɛ. Wɩmagɩl hʋ buloŋ ma aa sɩ na rɛ yaa wɩmagɩl hʋ Wɩɩsɩ aa yaa ʋ tɩŋdaal Gyoona tɩyaŋ." Ɛɛ rɛ Yesu leŋ ba doŋ aŋ mʋ. 5Yesu hatɩnna hʋ gyɩ aa gyʋʋ nɩɩduworiboro hʋ, a duwori kyol fuwo hʋ kyolo gɛɛ, ba gyɩ yeŋŋi rɛ a bɩ kaŋ paanʋʋ mʋ. 6Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ma pɔ ma tɩɩma weliŋ a kɩ gyɩŋ Farasiima bee Sadusiima sɩbʋl hʋ wɩya." 7Ɛɛ rɛ ba piili basɩ kɩ tɩya dɔmɔŋ a baa, "Á aa bɩ kaŋ paanʋʋ ko hʋ nɛ tɩŋ ʋ basɩ wɩɩ no." 8Ɛɛ rɛ Yesu gyɩŋ wɩɩ hʋ ba aa basɩ, a basɩ tɩya ba a baa, "Ma Wɩɩsɩ laadii bɩ yʋga! Bee rɛ tɩŋ ma hɔŋ kɩ vʋʋlɩ anɩɩ ma bɩ kaŋ paanʋʋ? 9Ɛɛ kɛ ma ha bɩ gyɩŋ nal hʋ iriŋ ŋ aa yaa? Ma bɩ liise mʋ parɩ saŋa hʋ ŋ gyɩ aa kpaa paanʋʋ gama bɔnɔŋ a kaŋ lɔgɔ lɔgɔ a tɩya nala tusi bɔnɔŋ ba dɩ a vɔgɔ hʋ? Ba gyɩ aa dii vɔgɔ aŋ ka kɩna hʋ, simbiisi baŋmɛ rɛ ma gyɩ paa su? 10Aŋka paanʋʋ gama bapɛ hʋ mɛ ŋ gyɩ aa kaŋ lɔgɔ lɔgɔ tɩya nala tusi banaa hʋ? Simbiisi baŋmɛ rɛ ma gyɩ paa ba kɩkaalɩya hʋ mɛ su? 11Ɛɛ kɛ ma bɩ gyɩma anɩɩ kɩdiiliye wɩya daa ŋ kɩ basɩ ma lee? Ma kɩ gyɩŋ Farasiima bee Sadusiima sɩbʋl hʋ wɩya." 12Ɛɛ rɛ ʋ hatɩnna hʋ gyɩma anɩɩ ʋ bɩ baa dɩ ba pɔ ba tɩɩ abee sɩbʋl hʋ ba aa kpa we paanʋʋ tɩyaŋ, amɛ ʋ baa dɩ ba pɔ ba tɩɩma rɛ abee Farasiima bee Sadusiima wɩdagɩya tɩyaŋ. Beewɩya nala no wɩdagɩya kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ sɩbʋl. 13Ɛɛ rɛ Yesu sii mʋ Sizaariya Filipi paalʋʋ. Doŋ nɛ ʋ pɩyɛsɩ ʋ hatɩnna hʋ a baa, "Kɩbee rɛ nala baa dɩ mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye yaa?" 14Ɛɛ rɛ ba baa, "Badɔmɔŋ baa dɩ ɩ rɛ yaa Gyɔɔŋ Wɩɩsɩnɩɩfool hʋ. Badɔmɔŋ mɛ baa dɩ ɩ rɛ yaa Ɛlaagya. Ka badɔmɔŋ mɛ baa dɩ ɩ rɛ yaa Gyɛrimaya, koo faafaa Wɩɩsɩ tɩŋdaala hʋ kɩdɩgɩ." 15Ɛɛ rɛ Yesu bɩl pɩyɛsɩ ʋ hatɩnna hʋ mɛ a baa, "Ka ma mɛ, aŋnɛ rɛ ma baa ŋ yaa?" 16Ɛɛ rɛ Siimɔŋ Piita baa, "Ɩ rɛ yaa Krisita hʋ, Wɩɩsɩ hʋ aa weye biye." 17Ɛɛ rɛ Yesu baa, "Siimɔŋ, Gyɔɔŋ biibaal, nyusʋŋtɩɩna rɛ yaa ɩ, beewɩya wɩgyʋŋ no ɩ aa kaŋ lɩɩ wɩɩ no sɩɩ, nihuwobiŋ daa tɩya ɩ. Ŋ Kuwo aa we wɩɩsɩbee tɩyaŋ nɛ tɩya ɩ. 18Ɛɛ wɩya Piita, ŋ basɩ tɩya ɩ rɛ anɩɩ ɩ feŋ hʋ memii rɛ yaa bʋyɩ, bʋyɩ no tɩyaŋ nɛ ŋ sɩ kaŋ nala hʋ buloŋ aa laa ŋ wɩya di ko laŋŋɩ. Sʋʋ mɛ gba bɩ sɩ wuwo yige nala no lo. 19Ŋ sɩ kpa Wɩɩsɩbee koro hʋ saafɩɩbiye tɩya ɩ. Wɩɩ hʋ ɩ aa sɩŋ dʋnɩya no tɩyaŋ, ʋ rɛ Wɩɩsɩ mɛ kɩ sɩna, wɩɩ hʋ mɛ ɩ aa sɩ laa dʋnɩya no tɩyaŋ, ʋ rɛ Wɩɩsɩ mɛ sɩ laa" 20Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ hatɩnna hʋ abee sɩfɩyasɩ dɩ ba ta basɩ tɩya nal buloŋ anɩɩ ʋ rɛ yaa Krisita hʋ, Laataal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya. 21A piili haŋ saŋa hʋ tɩyaŋ Yesu aa basɩ wɩya polli kɩ tɩya ʋ hatɩnna hʋ rɛ a baa, "Ʋ maga dɩ ŋ mʋ Gyerusalɛm nɛ a na tʋwara weliŋ Gyuuma nɩhɩyasɩ abee ba wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ abee Wɩɩsɩ Teŋ dɩdagɩla nosi tɩyaŋ. Ba sɩ kpʋ ŋ, amɛ Wɩɩsɩ sɩ kyisi ŋ sʋʋ tɩyaŋ kyɛyɛ boto kyɛɛ." 22Ɛɛ rɛ Piita kana ʋ fasɩ lɩɩ saŋkala, a basɩ tɩya ʋ a baa "Ta basɩ gɛɛ! Ŋ Tɩɩna Wɩɩsɩ ta laa nyʋwa dɩ wɩɩ no maakyiye yaa ɩ." 23Ɛɛ rɛ Yesu bɩrɩmɩ kyaasɩ Piita aŋ basɩ tɩya ʋ baa, "Fasɩ mʋ ŋ sɩya tɩyaŋ. Sɩtaanɩ wɩya rɛ ɩ kɩ basɩ gɛɛ. Ɩ aa kyɛ dɩ ɩ mʋrɩ ŋ dɩ ŋ vɩya ŋ kuwo nyʋwa rɛ. Beewɩya nihuwobiŋ tɩliise rɛ ɩ kana ɩ bɩ kaŋ Wɩɩsɩ tɩliise." 24Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ hatɩnna hʋ a baa, "Dɩ nal buloŋ nɛ aa kyɛ dɩ ʋ tɩŋa ŋ, see dɩ ʋ vɩya ʋ tɩɩ ŋmanɩɩ ta aŋ kpa ʋ daagarɩɩ baasɩ a kɩ tɩŋa ŋ hal. 25Nal hʋ buloŋ aa kyɛ dɩ ʋ laa ʋ tɩɩ mɩɩbol, ʋ tɩɩna bɩ sɩ na ʋ mɩɩbol. Amɛ nal hʋ mɛ aa kuu ŋ wɩya a vɩya ʋ mɩɩbol ta ʋ tɩɩna sɩ na mɩɩbol aa bɩ kaŋ tenii. 26Dɩ ɩ rɛ tɩŋ dʋnɩya no kɩŋ buloŋ, aŋ bɩ sɩ na mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii, bekiŋ tɔnɔ rɛ ɩ na? Dʋnɩya no tɩyaŋ, bekiŋ nɛ ɩ sɩ wuwo kpa lenni laa ɩ mɩɩbol? 27Ŋ basɩ nyɛ kɩ tɩya ma rɛ beewɩya, mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye sɩ mɩɩgɩ ko abee ŋ kuwo gaŋdarɩ. Ŋ bee malɩkasɩ rɛ sɩ ko. Dɩ ámaa rɛ ko ko, ŋ sɩ tuŋ nal buloŋ a maga gɛɛ hʋ ʋ tɩɩna aa tʋma. 28Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, nala badɔmɔŋ we ma tɩyaŋ daha, ba bɩ sɩ sʋba see dɩ ba na mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye ko di dʋnɩya buloŋ koro."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\