MATIWU 18

1Ʋ bɩ pɩɩsa ka Yesu hatɩnna hʋ ko ʋ lee a pɩyɛsɩ ʋ baa, "Kɩbee rɛ yaa nɩbal Wɩɩsɩbee koro hʋ tɩyaŋ?" 2Ɛɛ rɛ Yesu yɩrɩ biibiye kɩdɩgɩ a leŋ ʋ ko sɩŋ ba sɩya tɩyaŋ. 3Nyɛ rɛ ʋ basɩ tɩya ba a baa, "Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, dɩ ma bɩ kaŋ ma tɩɩ bɩrɩmɩ a kɩɩ gɛɛ anɩɩ biibiisi, ma bɩ sɩ maakyiye gyʋʋ wɩɩsɩbee koro hʋ. 4Nal hʋ aa kaŋ ʋ tɩɩ hʋwɔlɩ anɩɩ biibiye no, ʋ tɩɩna rɛ yaa nɩbal wɩɩsɩbee koro hʋ tɩyaŋ. 5Dɩ nal lɛ kuu ŋ wɩya a kaŋ biibiye no dɔŋtɩɩna weliŋ, mɩyaŋ nɛ ʋ tɩɩna kaŋ weliŋ gɛɛ." 6Dɩ nal lɛ ko leŋ dɩ nala no aa laa ŋ di, anɩɩ biibiisi no kɩdɩgɩ buloŋ ko vɩya ŋ nyʋwa, ba aa kpaa nɔŋ a vʋwa laalɩ ʋ tɩɩna bagɩna tɩyaŋ a kpa ʋ yuwo we nɩɩbɩŋ tɩyaŋ ʋ nyʋwa nɩɩ sʋba, ʋ rɛ sɩ kpɩya ʋ tɩɩna aa weye. 7Akuu wɩya hʋ aa we dʋnɩya no tɩyaŋ aa sɩ wuwo leŋ dɩ dʋnɩya nala yaa wɩbɔmɔ kyogi Wɩɩsɩ nyubaanɩŋ, dʋnɩya nala sɩ na tʋwara kɩŋkaŋ. Wɩya hʋ aa sɩ leŋ dɩ nihuwobiŋ yaa wɩbɔmɔ sɩ ko, amɛ tʋwara sɩ gyʋʋ nal hʋ aa sɩ leŋ dɩ ʋ dɔŋtɩɩna yaa wɩbɔŋ. 8Dɩ ɩ noŋ koo ɩ naaŋ nɛ leŋ ɩ yaa wɩbɔŋ, keri ʋ ta. Ɩ aa gyʋʋ wɩɩsɩbee koro hʋ abee nokuu koo naakuu, ʋ rɛ kpɩya ɩ aa sɩ kaŋ nopilime abee naapilime ka dɩ ba kpa ɩ yuwo we diŋ tɩyaŋ. 9Dɩ ɩ sɩɩ rɛ leŋ ɩ yaa wɩbɔŋ, lɩɩ ta. Ɩ aa gyʋʋ wɩɩsɩbee koro hʋ abee sɩtogo, ʋ rɛ kpɩya ɩ aa kaŋ sɩya balɩya ka ba kpa ɩ yuwo we diŋ tɩyaŋ. 10Ŋ basɩ kɩ tɩya ma rɛ, ma kɩ pɔ dɩ ma ta ko maakyiye deŋ nala no aa tɩŋ Wɩɩsɩ aŋ kaŋ ba tɩɩ hʋwɔlɩ anɩɩ biibiisi no kɩdɩgɩ buloŋ waasʋ. Beewɩya ba malɩkasɩ hʋ aa we wɩɩsɩbee tɩyaŋ aa kaŋ ba wɩya mʋ kɩ biŋ ŋ kuwo sɩya rɛ saŋa buloŋ. 11"Mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye ko dɩ ŋ kyɛ a laa nala hʋ aa nyʋgɩsa rɛ a ta." 12Ɛɛ rɛ Yesu maga namaga a baa, "Dɩ nal lɛ kaŋ piyese kɔɔ dɩ kɩdɩgɩ nyʋgɩsɩ, ɛɛ rɛ ma bɩɩnɩ anɩɩ ʋ sɩ yaa? Na ʋ aa leŋ piyese mɔllɩbanaa bee fi abee nibi hʋ rɛ dɩ ʋ ta pogo tɩyaŋ, ka dɩ ʋ gɔllɩ kɩ kyɛ penyʋgɩsɩɩ hʋ. 13Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, dɩ ʋ rɛ ko mʋ na ʋ, ʋ teŋ sɩ fɩyɛlɩ rɛ weliŋ pedɩgɩ no wɩya a te pekaanɩya hʋ aa bɩ nyʋgɩsa. 14Ɛɛ tɩɩ rɛ ma kuwo aa we wɩɩsɩbee tɩyaŋ mɛ bee kyɛ dɩ ma nala no aa laa Wɩɩsɩ di aŋ kaŋ ma tɩɩ kɩ hʋwɔlɩ anɩɩ biibiisi kɩdɩgɩ buloŋ nyʋgɩsɩ." 15Ɛɛ rɛ Yesu baa, "Dɩ ɩ dɔŋtɩɩna krisitabiye rɛ yaa wɩɩ kyogi ɩ, mʋ basɩ wɩɩ hʋ ʋ aa yaa kyogi ɩ tɩya ʋ, amɛ leŋ dɩ ʋ yaa ɩ beel-ʋ dʋŋ wɩgyɩmɩɩ. Dɩ ʋ rɛ ko gyegili nɩɩ wɩɩ hʋ ɩ aa basɩ tɩya ʋ, ɛɛ kɛ ɩ beel-ʋ mɩɩgɩ marɩ dɔmɔŋ nɛ gɛɛ. 16Amɛ dɩ ʋ rɛ ko bɩ gyegili nɩɩ ɩ nyʋwa, kaŋ nal koo nala balɩya a pɛ ɩ tɩɩ tɩyaŋ dɩ ma mʋ ʋ lee a basɩ wɩɩ hʋ ʋ aa yaa kyogi ɩ dɩ ba marɩ ma dɔmɔŋ. Ɩ aa yaa gɛɛ, ɩ sɩ kaŋ nala balɩya koo boto dɩ ba yaa ɩ daŋsɩya tɩmma anɩɩ Wɩɩsɩ teŋ aa daga gɛɛ. 17Amɛ dɩ ʋ rɛ ha ko bɩ gyegili nɩɩ ba mɛ nyʋwa, basɩ wɩɩ hʋ tɩya Krisitabiisi hʋ buloŋ. Dɩ ʋ rɛ ha ko bɩl bɩ gyegili nɩɩ ba mɛ nyʋwa, ɛɛ kɛ kpa ʋ tɩɩna anɩɩ nal aa bɩ gyɩŋ Wɩɩsɩ koo wɩbɔŋ yaal. 18Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, wɩɩ hʋ ma aa sɩŋ dʋnɩya no tɩyaŋ, ʋ rɛ Wɩɩsɩ kɩ sɩna. Amɛ wɩɩ hʋ ma aa laa dʋnɩya no tɩyaŋ, ʋ rɛ Wɩɩsɩ mɛ sɩ laa. 19Ŋ marɩ basɩ kɩ tɩya ma rɛ, dɩ ma balɩya rɛ yaa nyʋʋdɩgɩ a kyʋwalɩ Wɩɩsɩ kɩ kyɛ kɩŋ, ŋ Kuwo aa we wɩɩsɩbee tɩyaŋ sɩ yaa ʋ tɩya ma. 20Lee hʋ nala balɩya koo boto aa laŋŋa ŋ feŋ tɩyaŋ, ŋ we ba lee rɛ." 21Ɛɛ rɛ Piita ko Yesu lee a pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Tɩɩna, dɩ ŋ dɔŋtɩɩna rɛ yaa wɩɩ kyogi ŋ, naaŋsɩɩnyʋwa bʋŋmɛ rɛ ŋ maga dɩ ŋ kpa kyɛ ʋ? Ŋ kpa kyɛ ʋ naaŋsɩɩnyʋwa bʋpɛ koo?" 22Ɛɛ rɛ Yesu baa, "Aayɩ, naaŋsɩɩnyʋwa bʋpɛ dʋŋ daa. Amɛ kpa kyɛ ʋ a mʋ pele saŋa hʋ ɩ bɩl aa bɩ sɩ wuwo dɩɩsɩ." 23Ɛɛ rɛ Yesu kaŋ wɩɩ no maga namaga a baa, "Wɩɩsɩbee koro hʋ kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ kuwori kɩdɩgɩ aa sii yɩrɩ ʋ tʋŋtʋnna dɩ ʋ gyɩŋ ba kɩdɩgɩ buloŋ aa dii ʋ kyɩŋ mɔɔgɛɛ. 24Ʋ aa piile dɩ ʋ pɩyɛsɩ kyɩma hʋ gɛɛ, ʋ tʋŋtʋnnɩ kɩdɩgɩ aa di ʋ kyɩŋ molbiye tusi tusi ko ʋ lee. 25Ɛɛ rɛ tʋŋtʋnnɩ hʋ bɩ kaŋ molbii ʋ aa sɩ tuŋ. Nyɛ rɛ ʋ nɩhɩyawʋ hʋ baa dɩ ba kaŋ ʋ bee ʋ haaŋ abee ʋ balɩya abee kɩŋ buloŋ ʋ aa kana, a kaŋ mʋ yallɩ a ko tuŋ kyɩŋ hʋ. 26Ɛɛ rɛ tʋŋtʋnnɩ hʋ tuu gbinni a sʋla ʋ, a baa, 'Ŋ nɩhɩyawʋ, di kenyiri tɩya ŋ, ŋ sɩ tuŋ kyɩŋ hʋ buloŋ."' 27Nyɛ rɛ ʋ nɩhɩyawʋ hʋ fá ʋ sikii a kpa kyɩŋ hʋ kyɛ ʋ aŋ leŋ ʋ mʋ. 28Amɛ baal no aa lɩɩ, a kyeŋ ʋ tʋŋtʋnnɩ-dɔŋtɩɩna mɛ aa dii ʋ kyɩŋ molbiwarɩ tusi, ʋ kyɩɩrɩ gal we ʋ bagɩna tɩyaŋ a baa dɩ ʋ tuŋ kyɩŋ hʋ. 29Nyɛ rɛ ʋ tʋŋtʋnnɩ-dɔŋtɩɩna hʋ mɛ tuu gbinni a sʋla ʋ a baa, 'Di kenyiri tɩya ŋ, ŋ sɩ tuŋ kyɩŋ hʋ.' 30Amɛ ʋ vɩya aŋ leŋ ba kana ʋ mʋ tɔ dɩya tɩyaŋ a kaŋ kɩ mʋ saŋa hʋ ʋ aa sɩ tuŋ kyɩŋ hʋ teŋ. 31Ʋ tʋŋtʋnnɩ-dɔŋtɩŋsɩ hʋ aa naa wɩɩ hʋ ʋ aa yaa, ʋ yaa ba tɩkyogi. Ba mʋ basɩ tɩya ba nɩhɩyawʋ hʋ. 32Ɛɛ rɛ kuwori hʋ yɩrɩ ʋ, a basɩ tɩya ʋ a baa, "Ɛɛ dɔŋ tahaa tɩɩna! Ɩ aa sʋla ŋ nɛ tɩŋ, ŋ kpaa kyɩŋ hʋ ɩ aa diye buloŋ a kyɛ ɩ. 33Bee rɛ yaŋ tɩŋ ɩ kɛ bɩ wuwo dɩ ɩ fá ɩ dɔŋtɩɩna hʋ sikii anɩɩ ŋ aa fáá ɩ sikii gɛɛ?" 34Kuwori hʋ na baaŋ weliŋ ʋ nyuu tɩyaŋ aŋ leŋ ba kana ʋ mʋ tɩya nɩtɔdɩya nala dɩ ba dɔgɩsɩ ʋ a mʋ pele saŋa hʋ ʋ aa sɩ tuŋ kyɩŋ hʋ buloŋ teŋ. 35Ɛɛ rɛ Yesu baa, "Nyɛ tɩɩ rɛ ŋ kuwo aa we wɩɩsɩbee tɩyaŋ mɛ sɩ yaa ma kɩdɩgɩ buloŋ, dɩ mamaa rɛ ko bɩ kpaa wɩya kɩ kyɛ ma dɔŋtɩŋsɩ abee ma tɩsɩ buloŋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\