MATIWU 19

1Yesu aa basɩ wɩya no teŋ, ʋ lɩɩ Galili paalʋʋ a mʋ Gyudɩya paalʋʋ Gyɔɔdaŋ fuwo hʋ kyolo tɩyaŋ. 2Nɩgyamaa sii tɩŋa ʋ hal. Ʋ tɩɩbɩ nala hʋ aa wɩɩlɩ ba tɩyaŋ. 3Ɛɛ rɛ Farasiima badɔmɔŋ mɛ sii ko ʋ lee a kɩ kyɛ dɩ ba magɩsɩ ʋ, a pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ʋ yaa ŋmanɩɩ rɛ dɩ baal kuu wɩɩ kɛ buloŋ wɩya a vɩya ʋ haaŋ?" 4Yesu mɩɩgɩ pɩyɛsɩ ba a baa, "Ma bɩ karɩma Wɩɩsɩ teŋ hʋ tɩyaŋ anɩɩ saŋa hʋ Wɩɩsɩ gyɩ aa marɩ dʋnɩya, baal bee haaŋ nɛ ʋ gyɩ ta aŋ baa, 5nyɛ wɩya baal aa sɩ leŋ ʋ kuwo abee ʋ naa rɛ ka dɩ ʋ bee ʋ haaŋ yaa kɩdɩgɩ a kɩ gyʋʋ. 6Ba bɩl bɩ yaa nala balɩya, ba bɩrɩma nɩdɩgɩ rɛ. Ɛɛwɩya, nala hʋ Wɩɩsɩ aa leŋ ba yaa nɩdɩgɩ ʋ bɩ maga dɩ nihuwobiŋ kaŋ ba porigi dɔmɔŋ." 7Ɛɛ rɛ Farasiima hʋ bɩl pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Bee rɛ yaŋ tɩŋ Moosi fa baa dɩ dɩ baal lɛ aa kyɛ ʋ vɩya ʋ haaŋ, dɩ ʋ laa sɩya sabɩ haaŋ vɩyayɩ teŋ tɩya ʋ aŋ na vɩya ʋ?" 8Ɛɛ rɛ Yesu bɩl basɩ tɩya ba a baa, "Ma dagɩɩ aa hayɛ rɛ tɩŋ Moosi gyɩ tɩya ma ŋmanɩɩ dɩ ma kɩ vɩya ma haana gɛɛ. Amɛ nyɛ daa ʋ fa kɩɩ dʋnɩya piilii hʋ tɩyaŋ. 9Ŋ basɩ kɩ tɩya ma rɛ, a lɩɩ sɔŋsɔŋ hal, dɩ baal lɛ kuu wɩɩ buloŋ wɩya a vɩya ʋ haaŋ, aŋ bɩl mʋ kpa hadɩma, ɩ tɩɩna yaa basɔŋsɔnnɩ rɛ." 10Ɛɛ rɛ Yesu hatɩnna hʋ basɩ tɩya ʋ anɩɩ dɩ nyɛ rɛ baal bee haaŋ wɩya kɩɩ, ɛɛ kɛ nal aa leŋ haaŋ kpayɩ rɛ kyo kpɩya. 11Ɛɛ rɛ Yesu mɩɩgɩ basɩ tɩya ba a baa, "Wɩɩ no bɩ kɩɩ nɩɩ nal buloŋ nɛ sɩ wuwo yaa ʋ. Amɛ nala hʋ Wɩɩsɩ aa kpaa ɛɛ dee tɩya dʋŋ nɛ sɩ wuwo yaa gɛɛ. 12Wɩɩ hʋ aa tɩŋ baala badɔmɔŋ bee paa haana, ba yaa wɩgyamaa rɛ. Ba aa lʋl badɔmɔŋ dɩ ba paalɩ bɩ kaŋ barɩ. Badɔmɔŋ mɛ nihuwobisi rɛ farɩ ba, ka badɔmɔŋ mɛ kuu Wɩɩsɩbee koro hʋ wɩya a vɩya haana paayɩ. Nal hʋ aa sɩ wuwo laa wɩɩ no di, ʋ tɩɩna laa di." 13Ɛɛ rɛ nala badɔmɔŋ sii kaŋ biisi ko Yesu lee, dɩ ʋ kpa ʋ nosi dɔbɔ ba tɩyaŋ a sʋla Wɩɩsɩ tɩya ba. Ɛɛ rɛ ʋ hatɩnna hʋ kɩ kil ba. 14Yesu aa naa gɛɛ, ʋ basɩ tɩya ba a baa, "Ma ta kil ba. Ma leŋ dɩ ba ko ŋ lee, beewɩya nala hʋ aa kaŋ ba tɩɩ kɩ hʋwɔlɩ anɩɩ biibiisi no aŋ kɩ tɩŋ ŋ hal, ba aa rɛ sɩ gyʋʋ wɩɩsɩbee koro hʋ tɩyaŋ." 15Ɛɛ rɛ ʋ kpa ʋ nosi dɔbɔ ba tɩyaŋ aŋ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ tɩya ba aŋ lɩɩ doŋ kpa mʋ. 16Baal kɩdɩgɩ mɛ rɛ gyɩ siye a ko Yesu lee a pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ŋ nɩhɩyawʋ, wɩwelibee rɛ ŋ sɩ yaa a na mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii?" 17Ɛɛ rɛ Yesu pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Bee rɛ tɩŋ ɩ kɩ pɩyɛsɩ ŋ wɩweliye wɩya? Wɩɩsɩ dʋŋ nɛ weliye. Dɩ ɩ rɛ aa kyɛ dɩ ɩ kaŋ mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii, kɩ tɩŋ Wɩɩsɩ mɩrɩsɩ hʋ ba aa saba biŋ." 18Ɛɛ rɛ baal hʋ pɩyɛsɩ ʋ abaa, "Mɩrɩbeema rɛ gɛɛ?" Ɛɛ rɛ Yesu baa, "Ba aa rɛ nyɛ: Ta kpʋʋ nal, ta kɩ sɔnnɔ, ta gaa, ta nyɩya wɩya tɩya nal, 19kɩ tɩya ɩ kuwo abee ɩ naa gyɩrɩma, kyo ɩ dɔŋtɩɩna anɩɩ ɩ aa kyo ɩ tɩɩ gɛɛ." 20Ɛɛ rɛ baal hʋ baa, "Wɩya no kɛ buloŋ nɛ ŋ kɩ tɩŋa. Wɩbee rɛ ha kaa?" 21Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ abaa, "Dɩ ɩ rɛ aa kyɛ dɩ ɩ kɔnɩ yaa niwelii Wɩɩsɩ ŋmanɩɩ tɩyaŋ, a ta kaŋ gyoŋ wɩɩ buloŋ tɩyaŋ, mʋ kpa ɩ kɩna hʋ buloŋ yallɩ, a kpa molbiye hʋ tɩya nyaaba, aŋ ko kɩ tɩŋa ŋ. Dɩ ɩ rɛ yaa gɛɛ, ɩ sɩ kaŋ kɩna wɩɩsɩbee tɩyaŋ." 22Yesu aa basɩ gɛɛ, baal hʋ tɩya buloŋ kyogi, ʋ sii mʋ, beewɩya ʋ gyɩ kaŋ kɩna rɛ weliŋ. 23Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ hatɩnna hʋ a baa, "Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, ʋ yaa wɩduwo rɛ abee kɩna tɩɩna aa sɩ wuwo gyʋʋ wɩɩsɩbee koro hʋ. 24Ŋ bɩl basɩ kɩ tɩya ma rɛ, nyɔgɩmaa aa sɩ tɩŋ gahaŋ sɩɩ a lɩɩ, ʋ rɛ yaa mɔl a te kɩna tɩɩna aa sɩ wuwo gyʋʋ wɩɩsɩ koro hʋ tɩyaŋ." 25Ʋ hatɩnna hʋ gyɩ aa nɩɩ wɩya no, ba nyʋʋsɩ gyɩ fɩyɛlɩ weliŋ ba pɩyɛsɩ Yesu a baa, "Dɩ ba aa rɛ kɩɩ nyɛ, kɩbee rɛ yaŋ sɩ na Wɩɩsɩ laatayɩ?" 26Yesu mɩɩgɩ deŋ ba aŋ baa, "Wɩɩ no kperi nihuwobiŋ nɛ, amɛ wɩɩ buloŋ tuwo Wɩɩsɩ aa bɩ sɩ wuwo yaa." 27Ɛɛ rɛ Piita baa, "Na, á kɛ leŋ á kɩŋ buloŋ nɛ aŋ kɩ tɩŋa ɩ hal. Bekiŋ tɔnɔ rɛ á sɩ na?" 28Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ hatɩnna hʋ a baa, "Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, saŋa hʋ dʋnɩfalɩɩ hʋ aa sɩ ko tɩyaŋ, mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye sɩ hɔŋ ŋ gaŋdaa-kuworikpasa tɩyaŋ. Saŋa no tɩyaŋ, ma nala hʋ fi abee balɩya hʋ aa tɩŋa ŋ hal, ma mɛ sɩ hɔŋ kuworikpasɩnɩ fi abee balɩya tɩyaŋ a kɩ di Iziral bekyige fi abee balɩya hʋ sarɩya. 29Nal hʋ buloŋ mɛ aa kuu ŋ wɩya, a leŋ ʋ dɩɩsɩ koo ʋ naabiisi koo ʋ kuwo koo ʋ naa, koo ʋ biisi koo ʋ bagɩsɩ a ta, ʋ tɩɩna sɩ bɩl na kɩna no naaŋsɩɩnyʋwa kɔɔ aŋ pɛ kaŋ mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii mɛ. 30Amɛ nala hʋ aa yaa nɩbala dʋnɩya sɩya tɩyaŋ, ba sɩ maakyiye ko yaa nɩbiisi, ka nala hʋ mɛ aa yaa nɩbiisi dʋnɩya sɩya tɩyaŋ ba mɛ sɩ maakyiye ko yaa nɩbala."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\