MATIWU 2

1- 2Bɛtɩlɛhɛm tɩyaŋ nɛ ba gyɩ lʋl Yesu. Bɛtɩlɛhɛm gyɩ yaa tɔbiye rɛ, a we Gyudɩya paalʋʋ tɩyaŋ. Haŋ saŋa hʋ Kuwori Hɛrɔtɩ rɛ gyɩ yaa doŋ paalʋʋ kuworibal. Ba gyɩ aa lʋl Yesu, ʋ bɩ pɩɩsa ka wɩgyʋnna badɔmɔŋ aa gʋnnɩ kyɩŋwʋlɩya wɩkanɩya sii lɩɩ tɩɩmemii dɩɩlaŋ, a ko Gyerusalɛm, a ko pɩyɛsɩ, a baa, "Lee tɩyaŋ nɛ ba lʋl biye hʋ aa sɩ yaa Gyuuma kuwori hʋ? Á na kyɩŋwʋlɩɩ rɛ tɩɩmemii tɩyaŋ, ʋ daga anɩɩ ba lʋla ʋ rɛ á ko dɩ á kyʋwalɩ ʋ a kpa ʋ gyɩrɩma tɩya ʋ." 3Kuwori Hɛrɔtɩ gyɩ aa nɩɩ wɩɩ no, kambɩŋ gyɩ kaŋ ʋ bee Gyerusalɛm tɩmma buloŋ nɛ kɩŋkaŋ. 4Ɛɛ rɛ ʋ gyɩ yɩrɩ Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ abee Wɩɩsɩ Teŋ dɩdagɩla hʋ a ko laŋŋɩ, a pɩyɛsɩ ba a baa, "Lee tɩyaŋ nɛ ba sɩ lʋl Krisita hʋ, laataal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya?" 5Ɛɛ rɛ ba basɩ tɩya ʋ a baa, "Ba sɩ lʋla ʋ Bɛtɩlɛhɛm aa we Gyudɩya paalʋʋ tɩyaŋ. Ɛɛ rɛ Wɩɩsɩ tɩŋdaal hʋ gyɩ sabɩ. Ʋ gyɩ baa dɩ 6Wɩɩsɩ baa, "Bɛtɩlɛhɛm yaa tɔbiye rɛ Gyudɩya paalʋʋ tɩyaŋ. Amɛ Gyudɩya paalʋʋ buloŋ tɩyaŋ, Bɛtɩlɛhɛm nala rɛ yaa nɩbala, beewɩya ba tɩyaŋ nɛ Iziral kuwori sɩ lɩɩ, nal hʋ aa sɩ kɩ deŋ ŋ nala, Iziral tɩmma." 7Doŋ nɛ Kuwori Hɛrɔtɩ lʋwɔlɩ yɩrɩ wɩgyʋnna hʋ aa lɩɩ tɩɩmemii ko, a kaŋ ba mʋ faŋa a pɩyɛsɩ ba dɩ ba daga ʋ saŋa hʋ tɩɩ kyɩŋwʋlɩɩ hʋ aa lɩya. Ba daga tɩya ʋ. 8Ɛɛ rɛ Kuwori Hɛrɔtɩ ta ba dɩ ba mʋ Bɛtɩlɛhɛm, aŋ basɩ tɩya ba a baa, "Ma mʋ kyɛ biye hʋ abee sɩfɩyasɩ. Ma yaŋ ko na ʋ pɛ, ma leŋ dɩ ŋ mɛ kaŋ duwoso, dɩ ŋ mɛ mʋ kyʋwalɩ ʋ a kpa ʋ gyɩrɩma tɩya ʋ." 9Ba aa nɩɩ gɛɛ, ba lɩɩ kpa ŋmanɩɩ a kɩ mʋ, kyɩŋwʋlɩɩ hʋ ba fa aa naa tɩɩmemii bɩl laa ba sɩya gɛɛɛ, a mʋ sɩŋ kyugili lee hʋ biye aa we. 10Ba aa naa kyɩŋwʋlɩɩ hʋ gɛɛ, ba tenni buloŋ fɩyɛlɩ, ba kɩ gyʋwɔsɩ. 11Ba aa mʋʋ pele lee hʋ biye hʋ aa we, ba mʋ gyʋʋ dɩya hʋ a na biye hʋ abee ʋ naa Mɛɛrɩ. Ɛɛ rɛ ba tuu gbinni biye hʋ sɩya tɩyaŋ a kyʋwalɩ ʋ a kpa ʋ gyɩrɩma tɩya ʋ, aŋ puri ba kyʋgɩsɩ a lɩɩ salma abee wɩsɩnaaŋ abee kɩŋ kɩdɩgɩ sʋwala aa sʋma ba kɩ yɩrɩ mɛɛ, a tɩya ʋ. 12Ɛɛ rɛ Wɩɩsɩ basɩ tɩya ba, ba duwoso tɩyaŋ abee sɩfɩyasɩ anɩɩ ba ta ko mɩɩgɩ mʋ Kuwori Hɛrɔtɩ lee. Nyɛ rɛ ba sii a tɩŋ ŋmaŋdɩma a mɩɩgɩ mʋ ba paalʋʋ. 13Wɩgyʋnna hʋ bee mʋyɩ hal tɩyaŋ nɛ Gyosɛfʋ duwosi na malɩka dɩ ʋ ko ʋ lee a basɩ tɩya ʋ a baa, "Sii kpa biye hʋ abee ʋ naa a fá mʋ Igyipiti. Ma we doŋ a kaŋ kɩ mʋ saŋa hʋ ŋ bɩl aa sɩ tɩya ma ŋmanɩɩ dɩ ma lɩɩ doŋ, beewɩya Kuwori Hɛrɔtɩ aa kyɛ dɩ ʋ kpʋ biye hʋ rɛ." 14Ɛɛ rɛ Gyosɛfʋ gyɩ sii kpa biye hʋ bee ʋ naa buloŋ a mʋ Igyipiti paalʋʋ tebine. Doŋ tɩyaŋ nɛ ba gyɩ we a mʋ pele saŋa hʋ Kuwori Hɛrɔtɩ gyɩ aa ko sʋba. 15Wɩɩ no gyɩ yaa rɛ dɩ wɩɩ hʋ Wɩɩsɩ gyɩ aa tɩŋ ʋ tɩŋdaal tɩyaŋ basɩ ko yaa wɩtɩɩ. Wɩɩsɩ gyɩ baa, "Ŋ biye gyɩ we Igyipiti paalʋʋ tɩyaŋ nɛ ŋ lɩɩ ʋ." 16Kuwori Hɛrɔtɩ gyɩ aa ko gyɩma anɩɩ wɩgyʋnna hʋ mʋrɩ ʋ rɛ, ʋ na baaŋ kɩŋkaŋ. Wɩgyʋnna hʋ gyɩ aa daga ʋ saŋa hʋ ba aa lʋl Yesu wɩya, ʋ sii ta ʋ laalyuwolo dɩ ba mʋ Bɛtɩlɛhɛm abee tɔbiisi hʋ buloŋ aa kpaga doŋ, a kpʋ boyoŋbiisi hʋ buloŋ ha aa yaa bɩsɩ balɩya a kaŋ kɩ tuu. 17Wɩɩ no leŋ wɩɩ hʋ Wɩɩsɩ gyɩ aa tɩŋ ʋ tɩŋdaal Gyɛrimaya tɩyaŋ basɩ ko yaa wɩtɩɩ rɛ. 18Wɩɩ hʋ Gyɛrimaya gyɩ aa basa rɛ nyɛ: "Nal lɛ aa wii Rama tɩyaŋ, a wii kɩ gʋwagɩ Rekyil lɛ aa wii ʋ balɩya aa sʋba wɩya, a pɔ dɩ ʋ bee tallɩ." 19- 21Kuwori Hɛrɔtɩ sʋʋ hal tɩyaŋ, Gyosɛfʋ bɩl duwosi a na malɩka dɩ ʋ ko ʋ lee Igyipiti paalʋʋ tɩyaŋ a basɩ tɩya ʋ a baa, "Sii kpa biye hʋ abee ʋ naa a mɩɩgɩ mʋ Iziral paalʋʋ. Nala hʋ fa aa kyɛ dɩ ba kpʋ biye hʋ sʋba rɛ." Ɛɛ rɛ ʋ sii kaŋ biye hʋ abee ʋ naa a mʋ we Iziral paalʋʋ tɩyaŋ. 22Amɛ Gyosɛfʋ aa ko nɩɩ anɩɩ Kuwori Hɛrɔtɩ sʋba rɛ, ka ʋ biye Akɩlɔɔsɩ di koro Gyudɩya paalʋʋ tɩyaŋ, kambɩŋ gyɩ fa kana ʋ rɛ doŋ mʋyɩ wɩya. Ɛɛ rɛ Wɩɩsɩ bɩl basɩ tɩya ʋ duwoso tɩyaŋ abee sɩfɩyasɩ anɩɩ ʋ mʋ hɔŋ Galili paalʋʋ tɩyaŋ. 23Ʋ aa mʋʋ Galili paalʋʋ, ʋ mʋʋ hɔŋ Nazarɛti tɩyaŋ nɛ. Nyɛ yaa rɛ dɩ wɩya hʋ Wɩɩsɩ aa tɩŋ ʋ tɩŋdaala hʋ tɩyaŋ basɩ ko yaa wɩtɩɩ. Ba gyɩ basa rɛ a baa, "Ba sɩ kana ʋ kɩ yɩrɩ Nazarɛti tɩɩna."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\