MATIWU 21

1Yesu bee ʋ hatɩnna hʋ gyɩ aa ko kɩ kpaga Gyerusalɛm, a ko pele Bɛtifage aa we Olivi dogimo nyuu tɩyaŋ, Yesu lɩɩ ʋ hatɩnna hʋ tɩyaŋ balɩya a tɩŋ ba a baa, "Ma mʋ tɔɔ hʋ aa we ma sɩya. 2Dɩ mamaa rɛ ko mʋ, ma sɩ na kokumo bee ʋ biye dɩ ba vʋwa sɩgɩ. Ma puri kaŋ ko tɩya ŋ. 3Dɩ nal buloŋ nɛ ko pɩyɛsɩ ma, ma basɩ tɩya ʋ anɩɩ ma Tɩɩna rɛ aa kyɛ. Ʋ sɩ leŋ dɩ ma kaŋ ko lagɩ." 4Wɩɩ no yaa dɩ wɩɩ hʋ Wɩɩsɩ gyɩ aa tɩŋ ʋ tɩŋdaal kɩdɩgɩ tɩyaŋ basɩ ko yaa wɩtɩɩ rɛ. 5Ʋ gyɩ baa, "Basɩ tɩya Zaayɔŋ nala Ma na, ma kuwori rɛ aa ko ma lee. Ʋ kaŋ ʋ tɩɩ hʋwɔlɩ rɛ a gyɩŋ kokumo abee ʋ biye." 6Ɛɛ rɛ Yesu hatɩnna hʋ mʋ a yaa wɩɩ hʋ Yesu aa basɩ tɩya ba. 7Ba mʋ kaŋ kokumo hʋ bee ʋ biye a ko kpa ba gannɩ dɔbɔ kokumo hʋ abee ʋ biye nyuu tɩyaŋ, Yesu gyɩŋ. 8Nɩgyamaa mɛ gyɩ kpaa ba gannɩ a gyarɩ ŋmanɩɩ hʋ tɩyaŋ, ka ba badɔmɔŋ mɛ gyaa paaponni a mɛ kaŋ ko lɩɩ gyarɩ ŋmanɩɩ hʋ tɩyaŋ. 9Nɩgyamaa hʋ aa laa Yesu sɩya abee nala hʋ aa tɩŋa ʋ hal piili kɩ yaa kyagɩŋsɩ a kɩ dannɩ ʋ a baa, "Tabarikala! Deviti nihii! Wɩɩsɩ sɩ pɛ nal hʋ aa ko á Tɩɩna feŋ tɩyaŋ. Ma leŋ dɩ á dannɩ Wɩɩsɩ aa we wɩɩsɩbee tɩyaŋ!" 10Yesu aa mʋʋ gyʋʋ Gyerusalɛm, bee hʋ buloŋ dɔŋ. Ɛɛ rɛ nala kɩ pɩyɛsɩ a baa, "Kɩbee rɛ nyɛ?" 11Ɛɛ rɛ nɩgyamaa hʋ baa, "Wɩɩsɩ tɩŋdaal Yesu aa lɩɩ Nazarɛti aa we Galili paalʋʋ tɩyaŋ nɛ gɛɛ." 12Ɛɛ rɛ Yesu sii mʋ gyʋʋ Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ gyaŋwuwo, dɩ nala badɔmɔŋ gyɩ we doŋ a kɩ yallɩ kɩna, badɔmɔŋ mɛ kɩ yɔbɔ kɩna. Yesu kile ba buloŋ ta ba lɩɩ. Baala badɔmɔŋ mɛ gyɩ we doŋ a kɩ warɩ molbiye. Yesu ŋmaa ba teebʋlsɩ lo. Badɔmɔŋ mɛ gyɩ aa yallɩ kokosi, ʋ ŋmaa ba mɛ kpasɩnɩ kyige. 13Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ba saba Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ nɛ a baa dɩ Wɩɩsɩ baa, 'Ŋ dɩya sɩ yaa lee hʋ nala aa sɩ kɩ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ rɛ', aŋka ma kɛ mɩɩgɩ kaŋ bɩrɩmɩ gaala dɩya." 14Ɛɛ rɛ nyʋlɩma abee gbarɩga ko Yesu lee Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ tɩyaŋ, ʋ tɩɩbɩ ba. 15Amɛ Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ abee Wɩɩsɩ Teŋ dɩdagɩla hʋ aa naa wɩmagɩla hʋ ʋ aa yaa, a bɩl na gɛɛ biibiisi aa yaa kyagɩŋsɩ a kɩ dannɩ ʋ a baa "Tabarikala! Deviti nihii!" Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ gyaŋwuwo tɩyaŋ, ba baaŋ sii. 16Ɛɛ rɛ Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ abee Wɩɩsɩ Teŋ dɩdagɩla hʋ pɩyɛsɩ Yesu a baa, "Ɩ nɩɩ wɩya hʋ biisi hʋ aa basɩ rɛ?" Yesu baa, "Ŋ nɩya rɛ." Ɛɛ rɛ Yesu mɛ pɩyɛsɩ ba abaa, "Ma bɩ karɩmɩ Wɩɩsɩ teŋ lee hʋ ba aa saba a baa "Wɩɩsɩ daga biibiisi abee biifɩllɩ rɛ dɩ ba kɩ dannɩ ʋ weliŋ?" 17Doŋ nɛ Yesu leŋ ba aŋ sii mʋ pɩŋ Bɛɛtani tɩyaŋ. 18Ʋ sɩya aa gballa kyɩkyʋwala, Yesu mɩɩgɩ sii kɩ mʋ Gyerusalɛm. Ŋmanɩɩ tɩyaŋ, losi kana ʋ. 19Ʋ naa tutogo dɩ ʋ sɩŋ ŋmanɩɩ hʋ nyʋwa tɩyaŋ. Ʋ mʋ gyʋʋ tutogo hʋ memii a wil nyuu deŋ dɩ nɔnɔ tuwo, see paaponni dʋŋ. Ɛɛ rɛ ʋ basɩ tɩya tutogo hʋ a baa, "A lɩɩ gyɩnaŋ kɩ mʋ, ɩ bɩl bɩ sɩ nɔnɔ." Tutogo hʋ pirigi sʋba haŋ lagɩlagɩbiye hʋ. 20Ʋ hatɩnna hʋ aa naa wɩɩ no, ʋ yaa ba wɩkperii. Ba kɩ pɩyɛsɩ dɔmɔŋ a baa, "Ɛɛ rɛ tɩya hʋ pirigi sʋba lagɩ gɛɛ?" 21Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, dɩ mamaa rɛ kɔnɩ laa Wɩɩsɩ di, a bee yaa sige, ma mɛ sɩ wuwo yaa wɩɩ no ŋ aa yaa tutogo hʋ. Nyɛ mɛ dʋŋ yaŋ daa, amɛ ma sɩ paalɩ wuwo basɩ tɩya dogimo no aa sɩna, a baa, 'Sii a mʋ tele mpʋwɔnʋʋ tɩyaŋ dɩ ʋ kɔnɩ sii mʋ tele.' 22Kɩna hʋ buloŋ ma aa sʋla Wɩɩsɩ a kɩ kyɛ, dɩ mamaa rɛ laa Wɩɩsɩ di, ma sɩ na ba." 23Yesu aa mɩɩgɩ mʋ gyʋʋ Wɩɩkyʋwaldɩɩbal gyaŋwuwo hʋ, a kɩ daga nala, doŋ nɛ Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ abee Gyuuma bee-nɩhɩyasɩ buloŋ sii ko ʋ lee a pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Aŋnɛ rɛ tɩya ɩ dee ɩ kɩ yaa wɩya no buloŋ?" 24Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ŋ mɛ sɩ pɩyɛsɩ ma wɩdɩgɩ. Dɩ mamaa rɛ ko lɩɩ ʋ sɩɩ tɩya ŋ, ŋ mɛ sɩ daga ma nal hʋ aa tɩya ŋ dee ŋ kɩ yaa wɩya no buloŋ." 25Ɛɛ rɛ ʋ pɩyɛsɩ ba a baa, "Aŋnɛ rɛ tɩya Gyɔɔŋ, Wɩɩsɩnɩɩfool hʋ dee ʋ gyɩ kɩ fo nala wɩɩkyʋwalnɩɩ? Ʋ dee hʋ gyɩ lɩɩ Wɩɩsɩ lee rɛ koo ʋ lɩɩ nihuwobiŋ lee rɛ?" Ʋ aa basɩ gɛɛ, ba piili kaŋ wɩɩ hʋ kɩ kpa dɔmɔŋ a baa, "Wɩbee rɛ á sɩ basɩ tɩya ʋ? Dɩ ámaa rɛ basɩ tɩya ʋ a baa dɩ Wɩɩsɩ lee rɛ ʋ lɩɩ, ʋ sɩ pɩyɛsɩ ma a baa, 'Bee rɛ yaŋ tɩŋ á bɩ laa wɩya hʋ Gyɔɔŋ aa basa di?' 26Dɩ ámaa rɛ bɩl baa dɩ ʋ lɩɩ nihuwobiŋ lee mɛ rɛ, nɩgyamaa no buloŋ bee leŋ ma. Beewɩya ba buloŋ gyɩ laa di anɩɩ Gyɔɔŋ gyɩ yaa Wɩɩsɩ tɩŋdaal lɛ." 27Ɛɛ rɛ ba basɩ tɩya Yesu a baa, "Á bɩ gyɩma." Nyɛ rɛ Yesu mɛ basɩ tɩya ba a baa, "Ɛɛ kɛ, ŋ mɛ bɩ sɩ daga ma nal hʋ aa tɩya ŋ dee ŋ wuwo kɩ yaa wɩya no buloŋ." 28Ɛɛ rɛ Yesu maga namaga a tɩya Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ abee Gyuuma a baa, "Baal kɩdɩgɩ rɛ gyɩ we doŋ a kaŋ ʋ biibaala balɩya. Ʋ sii mʋ ʋ biihɩyawʋ hʋ lee a basɩ tɩya ʋ a baa, 'Ŋ biye, mʋ baga gyɩnaŋ a tʋŋ tʋma.' 29Ɛɛ rɛ biye hʋ baa, "Ŋ bɩ sɩ wuwo mʋ." Amɛ gɛɛ hal tɩyaŋ, ʋ bɩrɩmɩ ʋ hakɩla aŋ sii mʋ baga hʋ. 30Ɛɛ rɛ ʋ mʋ a basɩ ɛɛ tɩɩ tɩya haŋbiye hʋ tɩɩna mɛ, ʋ laa nyʋwa weliŋ anɩɩ ʋ sɩ mʋ baga hʋ aŋ vɩya mʋyɩ. 31Biisi no balɩya tɩyaŋ, ba kɩbee rɛ tɩŋ ʋ kuwo hʋ nyʋwa?" Doŋ nɛ ba basɩ tɩya ʋ dɩ ʋ biihɩyawʋ rɛ tɩŋ ʋ kuwo nyʋwa. Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, lampolaala abee gyaŋtɩrɩsɩ laa sɩya kɩ gyʋʋ wɩɩsɩ koro hʋ rɛ ma tɩyaŋ. 32Beewɩya Gyɔɔŋ Wɩɩsɩnɩɩfool hʋ ko daga ma wɩtɩɩ ŋmanɩɩ hʋ rɛ ma aa sɩ tɩŋa, aŋka ma bɩ laa ʋ wɩya di, amɛ lampolaala abee gyaŋtɩrɩsɩ kɛ laa ʋ wɩya di rɛ. Abee ma aa naa gɛɛ hʋ ba aa laa ʋ wɩya di buloŋ, amɛ ma kɛ bɩ bɩrɩma ma hakɩllɩ a laa ʋ wɩya di." 33Ɛɛ rɛ Yesu bɩl maga namaga kɩdɩgɩ a baa, "Baal kɩdɩgɩ rɛ gyɩ biŋ ʋ baga a pɔ kɩna badɔmɔŋ aa kaŋ nɔŋkyɩga a kɩɩ gɛɛ anɩɩ kyʋkyɔyɩ, ba kɩ yɩrɩ girepisi. Ʋ yaŋ lɩga baga hʋ gol baŋ, a hulo bʋwa baga hʋ tɩyaŋ dɩ ba kyaga tɩɩnɔnɔ hʋ nɩɩ kɩ we (beewɩya ba kpaa ba nɔnɔ kɩ kyɔ sɩŋ nɛ). Ʋ gyɩ saa salnyuu dɩɩbiye mɛ rɛ, dɩ ba hɔŋ ʋ salnyuu tɩyaŋ a kɩ pɔ baga hʋ. Ɛɛ hal tɩyaŋ nɛ ʋ paa nala a we baga hʋ tɩyaŋ dɩ ba kɩ tʋma. Ka ʋ sii kpa mʋ tɔɔ kɩdɩgɩ. 34Tɩɩnɔnɔ hʋ tɔrɩɩ saŋa aa ko pele, ʋ tɩŋ ʋ dɩya tʋŋtʋnna dɩ ba mʋ baga tʋŋtʋnna hʋ lee a laa ʋ tɩɩnɔnɔ tol ko tɩya ʋ. Nyɛ rɛ ba mʋ. 35Ba kasɩ ba a ŋmaa kɩdɩgɩ, a kpʋ kɩdɩgɩ, aŋ yaga kɩdɩgɩ hʋ mɛ abee bʋwa. 36Ɛɛ rɛ baal hʋ bɩl marɩ tɩŋ ʋ dɩya tʋŋtʋnna badɔmɔŋ aa tee laasɩya nala hʋ. Ba yaa ba mɛ gɛɛ tɩɩ. 37Ba kateŋsi tɩyaŋ ʋ tɩŋ ʋ biye tɩɩ. Ʋ bɩɩna anɩɩ dɩ ʋ biye tɩɩ kɛ rɛ mʋwa, ba sɩ tɩya ʋ gyɩrɩma. 38Amɛ tʋŋtʋnna hʋ aa naa biye hʋ, ba basɩ tɩya dɔmɔŋ a baa, "Dɩ baga hʋ tɩɩna rɛ ko sʋba, biye no rɛ sɩ di ʋ kyaŋ. Ma leŋ dɩ á kpʋ ʋ. Dɩ ámaa rɛ kpʋ ʋ, ámaa rɛ sɩ mɩɩgɩ tɩŋ ʋ kɩna hʋ buloŋ." 39Doŋ nɛ ba kaŋ biye hʋ a kpʋ ʋ, aŋ kpa ʋ yuwo ta baga hʋ hal. 40Ɛɛ rɛ Yesu pɩyɛsɩ ba a baa, "Ba aa maga nyɛ, dɩ baga hʋ tɩɩna rɛ ko, ɛɛ rɛ ʋ sɩ yaa baga tʋŋtʋnna no?" 41Ɛɛ rɛ ba basɩ tɩya ʋ a baa, 'Ʋ sɩ ko a kpʋ nɩbɔmɔ no aŋ kpa baga hʋ a tɩya nɩdʋŋsɩ, nala hʋ aa sɩ kɩ tɩya ʋ ʋ tɩɩnɔnɔ tol, dɩ ba tɔrɩɩ saŋa rɛ ko pele."' 42Ɛɛ rɛ Yesu pɩyɛsɩ nala hʋ aa nɩɩ namaga hʋ abaa, "Ma bɩ karɩmɩ Wɩɩsɩ teŋ hʋ lee hʋ ba aa baa, 'Bʋyɩ hʋ dɩɩsaala a vɩya ta, ʋ rɛ mɩɩgɩ ko yaa bʋduwo ba aa kpaa biŋ dɩya hʋ gyememii ʋ kaŋ dɩya hʋ sɩgɩ. Á Tɩɩna Wɩɩsɩ tʋma rɛ gɛɛ. Á naa nɩɩ ʋ yaa wɩkperii rɛ!"' 43Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya nala hʋ a baa, "Wɩɩsɩ sɩ kaŋ ʋ koro hʋ laa ma lee, a kpa tɩya nala hʋ aa sɩ tɩŋ Wɩɩsɩ nyʋwa weliŋ a kɩ yaa wɩya hʋ aa sɩ daga anɩɩ ba we wɩɩsɩ koro hʋ tɩyaŋ nɛ. 44Nal hʋ aa tele bʋyɩ no nyuu, ʋ tɩɩna sɩ kyɔrɩsɩ kyɔrɔkyɔrɔ. Dɩ bʋyɩ no mɛ rɛ ko tele nal buloŋ nyuu, ʋ sɩ kyaŋɩsɩ ʋ tɩɩna kyaŋa kyaŋa." 45Gyuuma wɩɩkyʋwaldɩya sɩlaala nɩhɩyasɩ abee Farasiima aa nɩɩ Yesu aa maga namaga hʋ, ba gyɩma anɩɩ ba wɩya rɛ ʋ kɩ basɩ gɛɛ. 46Ɛɛ rɛ ba kɩ lʋga dɩ ba kana ʋ tɔ dɩyaŋ. Amɛ ba fa aa fá nɩgyamaa hʋ aa we doŋ nɛ, beewɩya nɩgyamaa hʋ kpaa Yesu anɩɩ ʋ yaa Wɩɩsɩ tɩŋdaal lɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\