MATIWU 22

1Ɛɛ rɛ Yesu bɩl maga namaga kɩdɩgɩ tɩya nala hʋ aa pɩyɛsɩ ʋ dee wɩya, 2a baa, "Wɩɩsɩbee koro hʋ kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ kuwori kɩdɩgɩ aa leŋ ba marɩ ʋ biye hafalɩɩ gbɩyala kɩdiiliye. 3Ba aa marɩ kɩdiiliye hʋ teŋ, ʋ tɩŋ ʋ tʋŋtʋnna dɩ ba mʋ yɩrɩ nala hʋ ʋ aa yɩra anɩɩ wɩɩ buloŋ yaa siri rɛ. Ba mʋ yɩrɩ ba, ba vɩya koyi. 4Ɛɛ rɛ ʋ bɩl tɩŋ ʋ tʋŋtʋnna badɔmɔŋ a baa, 'Ma mʋ basɩ tɩya nala hʋ ŋ aa yɩra anɩɩ nɔbolli bee nɔfarɩsɩ buloŋ nɛ ŋ kpʋ a leŋ ba yaa kɩdiiliye hʋ. Wɩɩ buloŋ yaa siri rɛ. Ɛɛwɩya ba ko hafalɩɩ gbɩyala hʋ."' 5Ɛɛ rɛ nala hʋ ʋ aa yɩra bɩl vɩya mʋyɩ aŋ kɩ tʋŋ ba tʋma. Ba badɔmɔŋ sii mʋ ba bagɩsɩ ka badɔmɔŋ mɛ sii mʋ ba kɩna lɩyallɩɩ. 6Ka badɔmɔŋ mɛ kasɩ ʋ dɩya tʋŋtʋnna hʋ ʋ aa tɩma a ŋmaa ba weliŋ aŋ kpʋ ba. 7Ɛɛ rɛ kuwori hʋ na baaŋ kɩŋkaŋ a ta ʋ laalyuwolo ba mʋ kpʋ nala hʋ aa kpʋʋ ʋ dɩya tʋŋtʋnna hʋ, aŋ nyɔgɔ ba bee buloŋ ta. 8Ɛɛ rɛ ʋ yɩrɩ ʋ tʋŋtʋnnɩkaalɩya hʋ a bɩl basɩ tɩya ba a baa, "Hafalɩɩ gbɩyala kɩdiiliye hʋ yaa siri rɛ, amɛ nala hʋ ŋ aa yɩra bɩ maga dɩ ba ko gbɩyala hʋ. 9Ma lɩɩ gɔllɩ bee hʋ tɩyaŋ buloŋ a yɩrɩ nala hʋ buloŋ ma aa sɩ na a basɩ tɩya ba dɩ ba ko di kɩdiiliye hʋ." 10Ɛɛ rɛ tʋŋtʋnna hʋ lɩɩ gbɛ bee hʋ tɩyaŋ buloŋ a yɩrɩ nala hʋ buloŋ ba aa naa doŋ, niweliye abee nɩbɔmɔ buloŋ. Ɛɛ rɛ ba buloŋ ko gyʋʋ su dɩya hʋ tɩyaŋ ba fa aa gbɩyalɩ gbɩyala hʋ. 11Ɛɛ rɛ kuwori hʋ gyʋʋ dɩ ʋ na nala hʋ aa ko. Ʋ gyʋwa a na baal kɩdɩgɩ aa bɩ laalɩ hafalɩɩ gbɩyala gal. 12Ɛɛ rɛ ʋ pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ŋ bagyʋwa, ɛɛ rɛ ɩ yaa ko gyʋʋ daha aŋ bɩ laalɩ hafalɩɩ gbɩyala gal?" Baal hʋ tallɩ ʋ nyʋwa. 13Ɛɛ rɛ kuwori hʋ basɩ tɩya ʋ tʋŋtʋnna a baa, "Ma kaŋ baal no a vʋwa ʋ nosi abee ʋ naasɩ buloŋ a kpa ʋ yuwo ta gyee hal bilhuu hʋ tɩyaŋ dɩ ʋ pɩŋ doŋ kɩ wii aŋ kɩ kyaŋ ʋ nyɩŋa." 14Ɛɛ rɛ Yesu basɩ teŋ aŋ baa, "Nɩgyamaa rɛ ba yɩrɩ amɛ nala baŋmana dʋŋ nɛ ba lɩɩ." 15Ɛɛ rɛ Farasiima sii lɩɩ a vʋʋlɩ gɛɛ hʋ ba aa sɩ magɩsɩ Yesu a bara kana ʋ abee wɩpɩyɛsɩya. 16Nyɛ rɛ ba tɩŋ ba hatɩnna badɔmɔŋ abee kuwori Hɛrɔtɩ hatɩnna badɔmɔŋ dɩ ba mʋ Yesu lee. Ɛɛ rɛ ba ko pɩyɛsɩ Yesu a baa, "Á nɩhɩyawʋ, á gyɩma anɩɩ ɩ kaŋ wɩtɩɩ rɛ a kɩ daga Wɩɩsɩ ŋmanɩɩ mɛ abee wɩtɩɩ. Ɩ sɩya tuwo nala wɩbasɩya tɩyaŋ. Ɩ bee fa nɩbal buloŋ sɩɩ mɛ. 17Á aa kyɛ dɩ á gyɩma rɛ anɩɩ dɩ ʋ yaa ŋmanɩɩ dɩ á tuŋ lampoo kɩ tɩya Roma paalʋʋ kuworibal hʋ koo ʋ bɩ yaa ŋmanɩɩ." 18Amɛ Yesu fa gyɩŋ ba tɩbɩɩŋbɔmɔ hʋ rɛ, ɛɛ rɛ ʋ basɩ tɩya ba a baa, "Mamaa minaafigi tɩmma! Bee rɛ tɩŋ ma ko dɩ ma magɩsɩ ŋ? 19Ma kpa molbinʋʋ hʋ ma aa kaŋ kɩ tuŋ lampoo hʋ tɩya dɩ ŋ na." 20Ba kpaa kɩdɩgɩ tɩya ʋ, ɛɛ rɛ ʋ pɩyɛsɩ ba a baa, "Kɩbee nyuu abee ʋ feŋ nɛ ba kpaa biŋ molbinʋʋ hʋ tɩyaŋ nyɛ?" 21Ɛɛ rɛ ba baa dɩ Roma paalʋʋ kuworibal hʋ feŋ abee ʋ nyuu rɛ. Ʋ basɩ tɩya ba a baa, "Ɛɛ kɛ, kɩŋ hʋ aa yaa Roma paalʋʋ kuworibal hʋ kɩŋ, ma kpa tɩya ʋ. Ka kɩŋ hʋ mɛ aa yaa Wɩɩsɩ kɩŋ, ma kpa tɩya Wɩɩsɩ." 22Yesu aa basɩ gɛɛ, ba buloŋ nyʋʋsɩ fɩyɛlɩ, ba lem-ʋ aŋ sii mʋ. 23Haŋ Kyɛɛ hʋ tɩɩ rɛ nala badɔmɔŋ ba aa yɩrɩ Sadusiima mɛ sii ko Yesu lee. Nala no kɛ gyɩ baa dɩ dɩ nal lɛ sʋba ʋ tɩɩna bɩl bɩ sɩ wuwo sii sʋʋ tɩyaŋ. Ɛɛ rɛ ba ko pɩyɛsɩ Yesu a baa, 24"Á nɩhɩyawʋ, Moosi daga anɩɩ dɩ baal lɛ kpaa haaŋ, dɩ ʋ bee haaŋ hʋ bɩ lʋl biye ka dɩ baal hʋ sʋba, ʋ maga dɩ ʋ naabiye kpa lohaaŋ hʋ rɛ, dɩ ʋ beel-ʋ lʋl biisi tɩya ʋ maana hʋ. 25Nɩmmabalɩya bapɛ rɛ gyɩ we daha a yaa baala. Nyɛ rɛ ba kɩhɩyawʋ tɩɩna kpaa haaŋ. Ʋ bee haaŋ hʋ bɩ lʋl biye, aŋka ʋ sʋba. Ʋ katɩyal mɛ mɩɩgɩ kpa haaŋ hʋ. 26Ɛɛ rɛ ʋ katɩyal hʋ mɛ sʋba, ka too tɩɩna hʋ mɛ kpa haaŋ hʋ. Ʋ mɛ gɛɛ tɩɩ puu ʋ. Nɩmmabalɩya hʋ bapɛ buloŋ nɛ kpaa haaŋ hʋ, ka ʋ bee ba kɩdɩgɩ buloŋ bɩ lʋl biye. 27Ɛɛ hal tɩyaŋ haaŋ hʋ mɛ sii sʋba. 28Kyɛɛ hʋ nala aa sɩ sii sʋʋ tɩyaŋ, baala no bapɛ tɩyaŋ, kɩbee rɛ sɩ tɩŋ haaŋ hʋ? Beewɩya ba buloŋ bapɛ rɛ kpaa ʋ ko baŋ kyeme." 29Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ma bɩ gyɩŋ Wɩɩsɩ teŋ, a bɩ gyɩŋ Wɩɩsɩ dee mɛ, ɛɛ rɛ tɩŋ ma ŋmaa naaŋ mɔɔnyɛ. 30Kyɛɛ hʋ nala aa sɩ sii sʋʋ tɩyaŋ, baala bɩl bɩ sɩ paa haana, haana mɛ bɩl bɩ sɩ yal balama. Ba buloŋ sɩ kɩɩ gɛɛ anɩɩ malɩkasɩ aa we wɩɩsɩbee tɩyaŋ." 31Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Na ma pɩyɛsɩ ŋ nala aa sɩ sii sʋʋ tɩyaŋ wɩya rɛ. Ma bɩ karɩmɩ wɩya hʋ Wɩɩsɩ aa basa tɩya ma a mʋ kɩ tile sʋʋnɩ mɩɩgɩ sii tɩyaŋ ʋ teŋ tɩyaŋ? 32Ʋ baa, 'Mɩyaŋ nɛ yaa Wɩɩsɩ hʋ Abɩraham abee Azɩkɩ abee Gyeekɔbɩ buloŋ gyɩ aa tɩŋa. Wɩɩ no ʋ aa basa, ʋ daga anɩɩ Wɩɩsɩ yaa niweye Wɩɩsɩ rɛ, ʋ bɩ yaa sʋʋnɩ Wɩɩsɩ."' 33Nɩgyamaa hʋ aa nɩɩ gɛɛ ʋ aa daga nala, ba nyʋʋsɩ fɩyɛlɩ. 34Farasiima hʋ aa nɩya anɩɩ Yesu basɩ wɩya lo Sadusiima ba nyʋʋsɩ gyʋʋ kpʋlɩya gɛɛ, ba ko yaa nyʋʋdɩgɩ a sii kpa mʋ Yesu lee. 35Ɛɛ rɛ ba kɩdɩgɩ aa yaa Wɩɩsɩ Teŋ dɩdagɩl kɩ lʋga dɩ ʋ magɩsɩ Yesu, a pɩyɛsɩ ʋ wɩya 36a baa, "Nɩhɩyawʋ, Wɩɩsɩ mɩrɩsɩ hʋ tɩyaŋ, ba kɩbee rɛ yaa ba buloŋ tɩyaŋ sɩfɩyaŋ wɩɩ?" 37Ɛɛ rɛ Yesu baa, "Kyo ɩ tɩɩna Wɩɩsɩ abee ɩ tɩya buloŋ, abee ɩ hakɩla buloŋ abee ɩ wɩkanɩɩ buloŋ. 38Wɩɩsɩ mɩrɩsɩ hʋ tɩyaŋ buloŋ wɩbal abee ba tɩyaŋ sɩfɩyaŋ wɩɩ rɛ gɛɛ. 39Wɩlɩya tɩɩna mɛ aa yaa sɩfɩyaŋ wɩɩ rɛ nyɛ: 'Kyo ɩ dɔŋtɩɩna anɩɩ ɩ aa kyo ɩ tɩɩ gɛɛ."' 40Wɩɩsɩ mɩrɩsɩ hʋ Moosi fa aa saba biŋ abee wɩya hʋ buloŋ Wɩɩsɩ tɩŋdaala hʋ aa basa, ba buloŋ lɩɩ wɩya no balɩya tɩyaŋ nɛ. 41Farasiima hʋ ha aa laŋŋa gɛɛ, Yesu pɩyɛsɩ ba a baa, 42"Ɛɛ rɛ ma bɩɩnɩ Krisita, laataal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya wɩya? Kɩbee doho nal lɛ ʋ yaa?" Ɛɛ rɛ ba baa dɩ ʋ yaa Deviti nihii rɛ. 43Doŋ nɛ Yesu bɩl pɩyɛsɩ ba a baa, "Dɩ ʋ rɛ yaŋ yaa Deviti nihii, bee rɛ tɩŋ saŋa hʋ Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ fa aa ko gyʋʋ Deviti tɩyaŋ ʋ yɩrɩ Krisita hʋ ʋ Tɩɩna? 44Beewɩya Deviti fa baa: 'Ŋ Tɩɩna Wɩɩsɩ basɩ tɩya ŋ Tɩɩna a baa, hɔŋ ŋ noduu logiŋ nɩhɔnɩɩ, a mʋ pele saŋa hʋ ŋ aa sɩ kpa ɩ dɔmɔ we ɩ nosi tɩyaŋ.' 45Dɩ Deviti tɩɩ rɛ yaŋ yɩrɩ Krisita hʋ ʋ Tɩɩna, ɛɛ rɛ ʋ sɩ yaa a yaa ʋ nihii." 46Yesu aa basɩ gɛɛ, nal buloŋ bɩl bɩ wuwo laa wɩɩ basɩ. A lɩɩ haŋ kyɛɛ hʋ a kaŋ kɩ mʋ, nal buloŋ mɛ bɩl bɩ kaŋ nyuduwo ʋ aa sɩ wuwo lɩɩ sɩŋ a pɩyɛsɩ ʋ wɩɩ buloŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\