MATIWU 24

1Yesu gyɩ aa sii lɩɩ Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ tɩyaŋ a kɩ mʋ, ɛɛ rɛ ʋ hatɩnna hʋ ko ʋ lee a basɩ tɩya ʋ a baa, "Tɩɩna, deŋ na Wɩɩkyʋwaldɩɩbal no bee dɩɩsɩ no buloŋ aa sɩŋ doŋ aa weliye gɛɛ." 2Ɛɛ rɛ Yesu baa, "Ma tɩɩ naa gɛɛ ba aa weliye rɛ, amɛ wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, ba sɩ maakyiye ŋmaa dɩɩsɩ no buloŋ lo. Bʋdɩgɩ mɛ gba bɩl bɩ sɩ ka a dɔbɔ ʋ dɔŋtɩɩna tɩyaŋ." 3Ɛɛ rɛ Yesu gyɩ mʋ hɔŋ Olivi dogimo hʋ nyuu tɩyaŋ, doŋ nɛ ʋ hatɩnna hʋ dʋŋ sii ko ʋ lee a pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Saŋa bee tɩyaŋ nɛ wɩya no sɩ yaa? Bekiŋ wɩmagɩl lɛ á sɩ na a gyɩŋ saŋa hʋ tɩyaŋ ɩ aa sɩ mɩɩgɩ ko, abee saŋa hʋ dʋnɩya aa sɩ teŋ?" 4Doŋ nɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ma gyɩŋ tɩya ma tɩɩ weliŋ dɩ nal buloŋ ta ko mʋrɩ ma. 5Beewɩya, nala yʋga aa sɩ ko kpa ŋ feŋ anɩɩ ba aa rɛ yaa Krisita hʋ, a mʋrɩ nɩgyamaa. 6Ma sɩ nɩɩ yuwo dɔmɔ lee buloŋ tɩyaŋ. Dɩ mamaa rɛ ko nɩɩ gɛɛ, ma ta leŋ dɩ ma bembiye kɩ sii. Beewɩya wɩya no buloŋ sɩ yaa, amɛ ɛɛ bɩ daga anɩɩ dʋnɩya tenii pele rɛ. 7Yuwo sɩ we dʋnɩya logiŋ buloŋ tɩyaŋ. Losi mɛ sɩ gyʋʋ, ka dɩ taŋha mɛ gyigili lɩgyamaa tɩyaŋ. 8Wɩya no buloŋ kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ haluwokannɩ luwol aa piile kɩ wɩɩ. 9Ɛɛ tɩyaŋ ba sɩ kasɩ ma a kpa ma we nala nosi tɩyaŋ dɩ ba dɔgɩsɩ ma aŋ kpʋ ma. Dʋnɩya nala buloŋ sɩ kuu ŋ wɩya a haasɩ ma. 10Haŋ saŋa hʋ tɩyaŋ nɩgyamaa sɩ kpa ba Wɩɩsɩ laadii ta. Ba sɩ kaŋ gyamba bee dɔmɔŋ a haasɩ dɔmɔŋ. 11Nala hʋ aa nyɩya wɩya a baa ba yaa Wɩɩsɩ tɩŋdaala rɛ, ba sɩ yʋga a ko a mʋrɩ nɩgyamaa. 12Wɩbɔmɔ yayɩ sɩ pʋrɩgɩ, dɩ ɛɛ leŋ nala kyori mɛ teŋ abee dɔmɔŋ. 13Amɛ nal hʋ buloŋ aa sɩ wuwo di kenyiri a kaŋ mala a mʋ teŋ, Wɩɩsɩ sɩ laa ʋ ta. 14Ba sɩ laa sɩya basɩ Wɩɩsɩbee koro hʋ wɩweliye lee buloŋ tɩyaŋ dɩ dʋnɩya nal buloŋ nɩɩ, ɛɛ hal tɩyaŋ nɛ dʋnɩya tenii sɩ pele. 15Dɩ mamaa rɛ ko na kɩbɔŋlɔrɩ hʋ aa yaa sɩna hʋ wɩya Wɩɩsɩ gyɩ aa tɩŋ ʋ tɩŋdaal Danɩyɛl tɩyaŋ a basɩ, dɩ ʋ sɩŋ Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ tɩyaŋ, ʋ maga dɩ ma nala hʋ aa karɩmɩ wɩya no lʋga rɛ aŋ gyɩŋ ba memii. 16Dɩ mamaa rɛ ko na gɛɛ, ʋ maga dɩ nala hʋ aa we Gyudɩya paalʋʋ tɩyaŋ fá gyɩŋ dogiŋsi nyuni rɛ a faŋa. 17Dɩ nal lɛ we salnyuu tɩyaŋ, ʋ ta bɩl baa ʋ tuu gyʋʋ dɩya a paa ʋ kɩna. 18Dɩ nal buloŋ nɛ we ʋ baga tɩyaŋ, ʋ ta bɩl baa ʋ mɩɩgɩ mʋ dɩya a paa ʋ gannɩ. 19Haŋ saŋa hʋ tɩyaŋ, haluwokanna bee biifɩllɩ nɩmma sɩ na tʋwara kɩŋkaŋ. 20Ma kɩ sʋla Wɩɩsɩ dɩ kyɛ hʋ ma aa si fá ta ko yaa puwo saŋa koo Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ. 21Beewɩya Wɩɩsɩ aa mara dʋnɩya a kaŋ kɩ ko gyɩnaŋ, nal buloŋ ha bɩ naa tʋwara no iriŋ, nal mɛ bɩl bɩ sɩ na tʋwara no iriŋ a kaŋ kɩ mʋ maakyiye buloŋ. 22Dɩ Wɩɩsɩ rɛ fa bɩ kere kyɛyɛ hʋ wɩya no aa sɩ yaa ta, nɩdɩgɩ mɛ fa bɩ sɩ ka beewɩya tʋwara hʋ aa sɩ ko sɩ lɔrɩ rɛ kɩŋkaŋ. Amɛ akuu nala hʋ ʋ aa lɩya wɩya, ʋ sɩ kere kyɛyɛ hʋ ta. 23Saŋa no tɩyaŋ dɩ nal buloŋ nɛ ko basɩ tɩya ɩ a baa, 'Na Krisita hʋ we daha, koo ʋ we lee kɩdɩgɩ, ta laa ʋ tɩɩna di.' 24Beewɩya nala badɔmɔŋ sɩ sii nyɩya wɩya dɩ ba aa rɛ yaa Krisita hʋ, laataal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya. Dɩ badɔmɔŋ mɛ sɩ sii fugo baa dɩ ba yaa Wɩɩsɩ tɩŋdaala rɛ. Ba sɩ yaa wɩmagɩla abee wɩkperiye buloŋ a kɩ kyɛ dɩ ba mʋrɩ nala hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya mɛ gba. 25Ma gyegil daha! Ŋ basɩ wɩya no buloŋ kɩ tɩya ma rɛ, ka dɩ saŋa hʋ na pele. 26Ɛɛwɩya, dɩ nal buloŋ nɛ ko basɩ tɩya ma anɩɩ laataal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya rɛ we pogo tɩyaŋ, ma ta mʋʋ doŋ, koo dɩ ba aa rɛ basɩ tɩya ma anɩɩ ʋ rɛ faŋa daha, ma ta laa di, 27beewɩya saŋa hʋ tɩyaŋ mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye aa sɩ mɩɩgɩ ko, ʋ sɩ kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ duwoŋ aa lɩgɩsa, a kyaanɩ wɩɩsɩnyuu buloŋ. 28Lee hʋ buloŋ kɩpʋwa aa pɩna, doŋ nɛ duuno aa kɩ laŋŋɩ." 29Ɛɛ rɛ Yesu bɩl basɩ tɩya ba a baa, "Tʋwara no tenii hal tɩyaŋ, ʋ bɩl bɩ sɩ pɩɩsɩ ka dɩ wɩɩsɩ bɩl bɩ sɩ kɩ pɔsɔ, pene mɛ bɩl bɩ sɩ kɩ pɔsɔ. Kyɩŋwʋlɩya sɩ lɩɩ wɩɩsɩnyuu a ko tuu kɩ tele. Wɩɩsɩnyuu kɩna buloŋ sɩ sii lɩɩ ba liweeliye tɩyaŋ. 30Ɛɛ tɩyaŋ nɛ ma sɩ na mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye magɩl wɩɩsɩnyuu tɩyaŋ. Dɩ dʋnɩya nala rɛ ko na magɩl no ba buloŋ sɩ wii. Ɛɛ tɩyaŋ nɛ ma yaŋ sɩ na mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye, dɩ ŋ ko kɩ tuu abee gaŋdarɩ abee dee. 31Ɛɛ tɩyaŋ ba sɩ mʋʋ kabɩl dɩ ʋ kyɩyamɩ laa lee buloŋ, ka dɩ Wɩɩsɩ tɩŋ ʋ malɩkasɩ dɩ ba mʋ lee kɛ buloŋ a kaŋ nala hʋ buloŋ ʋ aa lɩya dɩ ba kɩ tɩŋa ʋ ko laŋŋɩ. 32Dɩ ma ko na tɩɩsɩ aa tɔsɩ, ma aa gyɩma anɩɩ yʋʋ kpaga rɛ. Ʋ maga dɩ ma gʋnnɩ wɩgyʋŋ nɛ a lɩɩ wɩɩ no tɩyaŋ. 33Ɛɛ tɩɩ rɛ dɩ mamaa rɛ ko na wɩya no buloŋ aa yaa, ma gyɩma anɩɩ mɩyaŋ nihuwobiŋ Biye koyi mɛ kɔnɩ kpaga rɛ. 34Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, ma gyɩnaŋ nala aa we ma mɩɩbol tɩyaŋ, ma buloŋ bɩ sɩ sʋba ka dɩ wɩya no yaa baŋ. 35Wɩɩsɩnyuu abee taŋha buloŋ sɩ teŋ, amɛ wɩya hʋ ŋ aa basa kɛ sɩ we doŋ a kaŋ kɩ mʋ maakyiye buloŋ. 36Nal buloŋ bɩ gyɩŋ kyɛɛ hʋ wɩya no aa sɩ yaa. Malɩkasɩ aa we wɩɩsɩbee tɩyaŋ mɛ gba paalɩ bɩ gyɩma, see ŋ Kuwo Wɩɩsɩ dʋŋ. 37Saŋa hʋ tɩyaŋ mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye aa sɩ mɩɩgɩ ko, ʋ sɩ kɩɩ gɛɛ anɩɩ wɩya hʋ gyɩ aa yaa saŋa hʋ Nowa gyɩ aa we ʋ mɩɩbol tɩyaŋ. 38Ka dɩ duwoŋ hʋ gyɩ na nɩɩ a su dʋnɩya buloŋ, nala gyɩ aa di kɩdiiliye rɛ, a kɩ nyʋwa sɩŋ. Baala kɩ paa haana, haana mɛ kɩ yala balama, a mʋ pele kyɛɛ hʋ Nowa gyɩ aa gyʋʋ nɩɩduworiboro hʋ. 39Ba gyɩ bɩ gyɩŋ wɩɩ hʋ buloŋ aa yaa see saŋa hʋ tɩyaŋ nɩɩ hʋ aa ko paa ba buloŋ mʋ. Ɛɛ tɩɩ rɛ sɩ yaa saŋa hʋ mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye aa sɩ mɩɩgɩ ko. 40Saŋa no tɩyaŋ baala balɩya sɩ kɩ pala baga tɩyaŋ dɩ Wɩɩsɩ ko kpa kɩdɩgɩ aŋ leŋ kɩdɩgɩ ta. 41Haana balɩya mɛ sɩ kɩ nɔŋ muŋ nɔŋ tɩyaŋ dɩ Wɩɩsɩ ko kpa kɩdɩgɩ aŋ leŋ kɩdɩgɩ ta. 42Ɛɛwɩya ma yaŋ gyɩŋ tɩya ma tɩɩ weliŋ, beewɩya ma bɩ gyɩŋ kyɛɛ hʋ ma Tɩɩna aa sɩ mɩɩgɩ ko. 43Ma tɩɩ gyɩma rɛ weliŋ anɩɩ dɩ nal lɛ gyɩŋ saŋa hʋ tɩyaŋ gaal aa sɩ ko bori ʋ dɩya gyʋʋ a gaa ʋ kɩna, ʋ sɩ bara doo, a hɔŋ pɔ dɩ gaal hʋ ta ko bori ʋ dɩya a gyʋʋ gaa ʋ kɩna hʋ. 44Ma mɛ yaŋ yaa siri pɔ, beewɩya mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye sɩ mɩɩgɩ ko saŋa hʋ tɩyaŋ ma aa bɩ yɩyɛla." 45Ɛɛ rɛ á Tɩɩna Yesu mɩɩgɩ basɩ tɩya ba a baa, "Ŋ aa kyɛ dɩ ma kɩɩ tʋŋtʋnnɩ hʋ aa gyɩŋ wɩya a kɩ tɩŋ ʋ nɩhɩyawʋ nyʋwa rɛ. Ʋ rɛ yaa tʋŋtʋnnɩ hʋ ʋ nɩhɩyawʋ hʋ aa sɩ lɩɩ dɩ ʋ kɩ deŋ ʋ dɩya, aŋ pɛ kɩ tɩya ʋ tʋŋtʋnnɩ-dɔŋtɩŋsɩ hʋ mɛ ba kɩdiiliye saŋa hʋ aa maga dɩ ʋ tɩya ba. 46Dɩ tʋŋtʋnnɩ no rɛ yaa wɩya hʋ ʋ nɩhɩyawʋ hʋ aa daga ʋ dɩ ʋ yaa, ʋ teŋ sɩ fɩyɛlɩ weliŋ kyɛɛ hʋ ʋ nɩhɩyawʋ hʋ aa sɩ mɩɩgɩ ko. 47Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, ʋ nɩhɩyawʋ hʋ sɩ kpa ʋ kɩna buloŋ we tʋŋtʋnnɩ no nosi tɩyaŋ dɩ ʋ kɩ deŋ. 48Amɛ dɩ ʋ rɛ yaa tʋŋtʋnnɩbɔŋ, ʋ aa basɩ tɩya ʋ tɩɩ rɛ a baa, 'Ŋ nɩhɩyawʋ hʋ bɩ sɩ ko lagɩlagɩ no. Ʋ sɩ pɩɩsɩ.' 49Ka dɩ ʋ yaŋ piili kɩ dɔgɩsɩ ʋ tʋŋtʋnnɩ-dɔŋtɩŋsɩ hʋ aŋ kɩ di kɩdiiliye hʋ yʋga yʋga, aŋ gɔllɩ tɩŋ sɩnyʋwala hal a nyʋwa sɩŋ bugo kɩ baŋ, 50wɩya no tɩyaŋ nɛ ʋ sɩ we kɩ yaa dɩ ʋ nɩhɩyawʋ hʋ mɩɩgɩ ko pirigi ʋ tɩyaŋ dɩ ʋ bɩ yɩyɛla. 51Ʋ sɩ dɔgɩsɩ ʋ weliŋ aŋ leŋ dɩ ʋ mɛ na tʋwara hʋ nala aa fugo baa ba aa tɩŋ Wɩɩsɩ aa naa. Haŋ tʋwara hʋ tɩyaŋ nɛ ba sɩ we a kɩ wii aŋ kɩ kyaŋ ba nyɩŋa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\