MATIWU 25

1Ɛɛ rɛ Yesu bɩl maga namaga a baa, "Kyɛɛ hʋ wɩya no buloŋ aa sɩ yaa, wɩɩsɩbee koro hʋ sɩ kɩɩ gɛɛ anɩɩ hatoliye fi aa sii tebine kɩdɩgɩ a paa ba fɩŋtɩŋsɩ a mʋ dɩ ba kyeŋ hafalɩɩ bala. 2Hatoliye no tɩyaŋ, bɔnɔŋ gyɩ yaa bambugo rɛ, ka bɔnɔŋ mɛ gyɩ yaa wɩgyʋnna. 3Bambugo hʋ gyɩ bɩ lɔgɔ nʋʋ kolo, dɩ ba fɩŋtɩŋsɩ hʋ rɛ ko dɩsɩ dɩ ba fa kpa we. 4Ka wɩgyʋnna hʋ kɛ gyɩ lɔgɔ nʋʋ we bumbuŋiye tɩyaŋ a kolo. 5Hafalɩɩ hʋ bala hʋ gyɩ pɩɩsa rɛ weliŋ, ɛɛ rɛ hatoliye hʋ buloŋ mɛ gyɩ hɔŋ dɩyɛgɩ dɩyɛgɩ lɔlɔ aŋ kpa doo pɩŋ. 6Ʋ tekere vɩʋ̃ʋ̃, nal kɩdɩgɩ heeli a baa, "Hafalɩɩ bala hʋ rɛ aa ko! Ma ko lɩɩ mʋ kyeme ʋ." 7Ɛɛ rɛ hatoliye hʋ buloŋ sii a kaŋ ba fɩŋtɩŋsɩ ŋmasɩ turo ta ba gyɩŋ. 8Doŋ nɛ bambugo hʋ basɩ tɩya wɩgyʋnna hʋ a baa, "Á fɩŋtɩŋsɩ hʋ aa kyɛ dɩ ba dɩsɩ rɛ, ma tɩya ma nʋʋ hʋ mʋhʋ mʋhʋ." 9Ɛɛ rɛ wɩgyʋnna hʋ basɩ tɩya ba a baa, "Aayɩ, nʋʋ hʋ bɩ sɩ pele á beel-ma buloŋ. Ma mʋ kyɛ yɔbɔ ma tɩɩ nʋʋ." 10Ɛɛ rɛ ba sii kpa mʋ dɩ ba yɔbɔ nʋʋ hʋ. Ba aa mʋʋ tɩyaŋ nɛ, ka hafalɩɩ bala hʋ mɛ ko. Hatoliye hʋ bɔnɔŋ gyɩ aa yaa siri hɔŋ hʋ sii tɩŋa ʋ hal gyʋʋ hafalɩɩ gbɩyala hʋ lee, ka ba kaŋ dimbee hʋ tɔ. 11Ʋ hal tɩyaŋ nɛ hatoliye hʋ aa mʋʋ dɩ ba yɔbɔ nʋʋ hʋ mʋ kpa ko a ŋmaa dimbeenyʋwa aŋ baa, 'Á nɩhɩyawʋ, á aa sʋla ɩ, ha kaŋ suri tɩya ma dɩ á gyʋʋ."' 12Ɛɛ rɛ ʋ baa, "Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, ŋ bɩ gyɩŋ ma." 13Yesu aa maga namaga no ko teŋ ʋ baa, "Ma yaŋ gyɩŋ tɩya ma tɩɩ weliŋ beewɩya ma bɩ gyɩŋ kyɛɛ hʋ koo saŋa hʋ mɩyaŋ nihuwobiŋ Biye aa sɩ mɩɩgɩ ko." 14Ɛɛ rɛ Yesu bɩl kaŋ namaga a daga wɩɩsɩbee koro hʋ wɩya a baa, "Saŋa no tɩyaŋ wɩɩsɩbee koro hʋ sɩ kɩɩ gɛɛ anɩɩ baal kɩdɩgɩ aa sii dɩ ʋ vala ŋmanɩɩ. Ɛɛ rɛ ʋ yɩrɩ ʋ tʋŋtʋnna a kpa ʋ kɩna we ba nosi tɩyaŋ dɩ ba kɩ deŋ. 15Ʋ gyɩ kaŋ kɩna hʋ kpaa ba a maga gɛɛ hʋ nal buloŋ aa sɩ wuwo kɩ deŋ nɛ. Ʋ gyɩ kpaa molbiye tusi bɔnɔŋ nɛ a tɩya kɩdɩgɩ dɩ ʋ kɩ deŋ, a kpa tusi bʋlɩya tɩya kɩdɩgɩ mɛ, aŋ kpa tusi mɛ tɩya kɩdɩgɩ hʋ mɛ. Ɛɛ rɛ ka ʋ kpa mʋ ŋmanɩɩ hʋ. 16Tʋŋtʋnnɩ hʋ aa laa molbiye tusi bɔnɔŋ hʋ kaŋ mʋ a tʋŋ tʋma a bɩl na tusi bʋnɔŋ tɔnɔ pɛ. 17Tʋŋtʋnnɩ hʋ mɛ aa laa molbiye tusi balɩya hʋ, ʋ mɛ kaŋ ʋ kɩna kɩ bɩrɩmɩ, a mɛ na molbiye tusi bʋlɩya tɔnɔ a pɛ. 18Amɛ tʋŋtʋnnɩ hʋ aa laa tusi hʋ, ʋ kɛ kaŋ ʋ kɩna mʋ hul bʋwa a kpa hogo. 19Ʋ gyɩ pɩɩsa rɛ weliŋ ka ba nɩhɩyawʋ hʋ gyɩ na ko a yɩrɩ ba dɩ ʋ na ba kɩdɩgɩ buloŋ aa kpaa ʋ molbiye yaa gɛɛ. 20Tʋŋtʋnnɩ hʋ aa laa tusi bʋnɔŋ hʋ kaŋ ʋ kɩna ko gyʋʋ a basɩ tɩya ʋ nɩhɩyawʋ a baa, 'Molbiye tusi bʋnɔŋ nɛ ɩ tɩya ŋ, ŋ mɛ naa tusi bʋnɔŋ nɛ a pɛ.' 21Doŋ nɛ ʋ nɩhɩyawʋ hʋ basɩ tɩya ʋ a baa, 'Gyaaŋbiye, ɩ yaa tʋŋtʋnnɩtɩɩ rɛ. Ɩ kɔnɩ daga nɩɩ ɩ yaa wɩtɩɩ tɩɩna rɛ. Ɛɛwɩya ɩ aa wuwo deŋ kɩbiye nyuu weliŋ nyɛ ŋ sɩ leŋ dɩ ɩ kɩ deŋ kɩgyamaa. Ŋ teŋ fɩyɛla rɛ weliŋ abee wɩɩ hʋ ɩ aa yaa. Ɛɛwɩya ŋ aa kyɛ dɩ ɩ mɛ teŋ fɩyɛlɩ rɛ a beel ŋ.' 22Ɛɛ rɛ tʋŋtʋnnɩ hʋ mɛ aa laa molbiye tusi bʋlɩya hʋ mɛ kaŋ ʋ kɩna ko gyʋʋ a basɩ tɩya ʋ nɩhɩyawʋ hʋ a baa, 'Ŋ nɩhɩyawʋ, ɩ aa tɩya ŋ molbiye tusi bʋlɩya hʋ, na, ŋ mɛ naa tusi bʋlɩya rɛ a pɛ.' 23Doŋ nɛ ʋ basɩ tɩya ʋ mɛ a baa, 'Gyaaŋbiye, ɩ yaa tʋŋtʋnnɩtɩɩ rɛ. Ɩ kɔnɩ daga nɩɩ ɩ yaa wɩtɩɩ tɩɩna rɛ. Ɩ aa wuwo deŋ kɩbiye nyuu weliŋ nyɛ ŋ sɩ leŋ dɩ ɩ kɩ deŋ kɩgyamaa. Ŋ teŋ fɩyɛla rɛ weliŋ abee wɩɩ hʋ ɩ aa yaa. Ɛɛwɩya ŋ aa kyɛ dɩ ɩ teŋ mɛ fɩyɛlɩ rɛ a beel-ŋ.' 24Nyɛ rɛ tʋŋtʋnnɩ hʋ ʋ aa kpaa molbiye tusi hʋ tɩya mɛ ko gyʋʋ a baa, 'Ŋ nɩhɩyawʋ, ŋ gyɩma anɩɩ ɩ kaŋ tɩbal lɛ weliŋ, ɩ aa kɩ kʋŋ kɩna ɩ aa bɩ doho rɛ. 25Ɛɛ rɛ tɩŋ kambɩŋ kana ŋ, ŋ hul bʋwa a kpa molbiye hʋ a hogo. Na ɩ molbiye. Laa ɩ kɩna.' 26Ɛɛ rɛ ʋ nɩhɩyawʋ hʋ basɩ tɩya ʋ a baa, 'Ɩ yaa tʋŋtʋnnɩbɔŋ nɛ a kaŋ teŋwɩɩ mɛ. Ɩ aa gyɩma anɩɩ ŋ aa kɩ kʋŋ kɩna ŋ aa bɩ doho, 27ʋ fa maga dɩ ɩ kpa ŋ molbiye hʋ mʋ biŋ lee hʋ tɩyaŋ ba aa biŋ molbiye rɛ. Ŋ fa aa mɩɩgɩ ko nyɛ, ŋ fa sɩ laa molbiye hʋ abee ŋ tɔnɔ buloŋ. 28Ma kaŋ molbiye hʋ laa ʋ lee, a kpa tɩya nal hʋ aa kaŋ molbiye tusi fi hʋ. 29Nal hʋ aa kaŋ kɩna yʋga, Wɩɩsɩ sɩ marɩ tɩya ʋ pɛ, amɛ nal hʋ aa bɩ kaŋ kɩna yʋga, mʋhʋ hʋ mɛ ʋ aa kana, Wɩɩsɩ sɩ kaŋ laa ʋ lee. 30Ma kaŋ tʋŋtʋnnɩ tɔɔ no lɩɩ yuwo ta dɩ ʋ we bilhuu tɩyaŋ. Doŋ tɩyaŋ nɛ nala hʋ aa vɩya Wɩɩsɩ sɩ we a kɩ wii aŋ kɩ kyaŋ ba nyɩŋa."' 31Saŋa hʋ mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye aa sɩ mɩɩgɩ ko abee gaŋdarɩ, ŋ bee malɩkasɩ buloŋ nɛ sɩ ko. Ɛɛ tɩyaŋ nɛ ŋ sɩ hɔŋ ŋ gaŋdaa-kuworikpasa tɩyaŋ. 32Aŋka dɩ dʋnɩya nala buloŋ ko laŋŋɩ ŋ sɩya tɩyaŋ. Ŋ sɩ kaŋ ba porigi leye balɩya anɩɩ pedaal aa kaŋ ʋ piyese porigi bʋʋna tɩyaŋ gɛɛ. 33Ŋ sɩ leŋ dɩ tɩpʋlʋŋ tɩmma hʋ sɩŋ ŋ noduu, ka dɩ nɩbɔmɔ hʋ mɛ sɩŋ ŋ nogɔbɔ. 34Doŋ tɩyaŋ nɛ ŋ sɩ basɩ tɩya nala hʋ aa sɩŋ ŋ noduu a baa, "Ma ko, ma nala hʋ ŋ Kuwo Wɩɩsɩ aa yaa wɩwelii tɩya. Ma ko di wɩɩsɩ koro hʋ ʋ aa mara biŋ ma a lɩɩ dʋnɩya piili tɩyaŋ buloŋ. 35Beewɩya, losi gyɩ aa kana ŋ nɛ, ma yaa kɩdiiliye tɩya ŋ, nɩɩnyʋwasɩ gyɩ kana ŋ ma yaa nɩɩ tɩya ŋ, ŋ nyʋwa. Ŋ gyɩ yaa nɩhʋwal lɛ, ma kana ŋ weliŋ. 36Ŋ gyɩ kaŋ teŋbil lɛ, ma kpa gal laalɩ ŋ. Ŋ gyɩ aa wɩɩlɩ lɛ, ma deŋ ŋ lee weliŋ. Ba gyɩ kana ŋ tɔ dɩyaŋ nɛ, ma ko na ŋ." 37Doŋ tɩyaŋ nɛ tɩpʋlʋŋ tɩmma hʋ sɩ pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Á Tɩɩna, kyɛbee rɛ á naa ɩ dɩ losi kana ɩ, á tɩya ɩ kɩdiiliye? Kyɛbee rɛ nɩɩnyʋwasɩ kana ɩ, á yaa nɩɩ tɩya ɩ? 38Kyɛbee rɛ á naa ɩ dɩ ɩ yaa nɩhʋwal, á kana ɩ weliŋ, koo kyɛbee rɛ á naa ɩ dɩ ɩ kaŋ teŋbil á kpa gal laalɩ ɩ? 39Kyɛbee rɛ á naa ɩ dɩ ɩ aa wɩɩlɩ, koo dɩ ba kana ɩ tɔ dɩyaŋ, á ko na ɩ?" 40Doŋ nɛ ŋ sɩ basɩ tɩya ba a baa, "Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, saŋa hʋ buloŋ ma aa yaa wɩwelii a tɩya ŋ naabalɩya no tɩyaŋ nɩbiye, mɩyaŋ nɛ ma yaa tɩya gɛɛ." 41Doŋ tɩyaŋ nɛ ŋ sɩ basɩ tɩya nala hʋ aa sɩŋ ŋ nogɔbɔ a baa, "Ma fasɩ lɩɩ ŋ sɩya tɩyaŋ! Wɩɩsɩ vɩya ma wɩya rɛ. Ma mʋ gyʋʋ diŋ hʋ aa bɩ sɩ maakyiye dɩsɩ, diŋ hʋ Wɩɩsɩ aa wee biŋ Sɩtaanɩ bee ʋ noŋ nala. 42Beewɩya saŋa hʋ tɩyaŋ losi gyɩ aa kana ŋ, ma bɩ yaa kɩdiiliye tɩya ŋ, nɩɩnyʋwasɩ gyɩ kana ŋ nɛ ma bɩ yaa nɩɩ tɩya ŋ. 43Ŋ gyɩ yaa nɩhʋwal lɛ ma bɩ kana ŋ weliŋ. Ŋ gyɩ kaŋ teŋbil lɛ, ma bɩ kpaa gal laalɩ ŋ. Ŋ gyɩ aa wɩɩlɩ rɛ ma bɩ deŋ ŋ, ba gyɩ kana ŋ tɔ dɩyaŋ mɛ, ma bɩ ko na ŋ." 44Doŋ nɛ ba sɩ pɩyɛsɩ ŋ a baa, "Á Tɩɩna, kyɛbee rɛ losi kana ɩ, koo nɩɩnyʋwasɩ kana ɩ, koo ɩ gyɩ yaa nɩhʋwal koo, ɩ gyɩ kaŋ teŋbil koo, ɩ gyɩ kɩ wɩɩlɩ koo, ba kana ɩ tɔ dɩyaŋ aŋ ka á bɩ kyiyeli ɩ?" 45Ŋ yaŋ sɩ baa, "Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, saŋa hʋ buloŋ ma aa vɩya dɩ ma kyiyeli nala no tɩyaŋ nɩbiye, mɩyaŋ nɛ ma vɩya kyiyelii gɛɛ. 46Wɩɩsɩ sɩ leŋ dɩ nala no mʋ gyʋʋ lee hʋ ba aa sɩ na tʋwara a kaŋ kɩ mʋ deŋdeŋ, aŋka dɩ tɩpʋlʋŋ tɩmma hʋ mɛ kaŋ mɩɩbol hʋ aa bɩ tenii."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\