MATIWU 26

1Yesu aa daga nala hʋ wɩya no buloŋ ko teŋ, ʋ basɩ tɩya ʋ hatɩnna hʋ a baa, 2"Ma tɩɩ gyɩma anɩɩ kyɛyɛ balɩya rɛ kaa ka dɩ Dɩɩsɩ-parɩ-banɩɩ Kyɛbal hʋ pele. Saŋa no tɩyaŋ nɛ ba sɩ kaŋ mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye a kpa ŋ tɩya ŋ dɔmɔ dɩ ba kpaasɩ ŋ mal daagarɩɩ tɩyaŋ." 3Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ abee Gyuuma bee nɩhɩyasɩ, gyɩ ko laŋŋɩ Kayifasɩ dɩya tɩyaŋ nɛ. Saŋa no tɩyaŋ dɩ Kayifasɩ rɛ yaa Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala hʋ nɩhɩyawʋ. 4Doŋ tɩyaŋ nɛ ba vʋʋlɩ gɛɛ hʋ ba aa sɩ yaa a lʋwɔlɩ kaŋ Yesu kpʋ. 5Ba baa dɩ ʋ bɩ maga ba kana ʋ kyɛbal hʋ kyɛɛ, beewɩya dɩ ba aa rɛ yaa gɛɛ, gyamaa hʋ sɩ laa taawɛɛ. 6Ɛɛ hal lɛ Yesu gyɩ sii kpa mʋ Bɛɛtani, a mʋ gyʋʋ gbegi-werisi kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Siimɔŋ dɩya. 7Doŋ tɩyaŋ nɛ Yesu gyɩ hɔŋ kɩ di kɩna, haaŋ kɩdɩgɩ ko gyʋʋ a kaŋ pʋrʋŋtʋwa abee tʋranɩɩ ko bɩsɩ we Yesu nyuu tɩyaŋ. Tʋranɩɩ hʋ yalɩɩ gyɩ hayɛ rɛ weliŋ. 8Ʋ hatɩnna hʋ aa naa gɛɛ, ba baaŋ sii. Ba gʋrɩmɩ wɩya kɩ pɩyɛsɩ dɔmɔŋ a baa, "Bee rɛ tɩŋ haaŋ no kaŋ tʋranɩɩ no kyogi ta nyɛ? 9Deŋ naa, dɩ ba aa rɛ fa kpaa tʋranɩɩ no yallɩ na ba aa na mogyamaa rɛ dɩ ba fa kyiyeli nyaaba." 10Amɛ Yesu fa gyɩŋ wɩɩ hʋ ba aa basɩ rɛ. Ɛɛ rɛ ʋ pɩyɛsɩ ba a baa, "Bee rɛ tɩŋ ma kɩ dɔŋ haaŋ no nyɛ? Wɩwelii rɛ ʋ yaa tɩya ŋ gɛɛ. 11Ma bee nyaaba sɩ we doŋ saŋa buloŋ, amɛ ŋ beel-ma bɩ sɩ we doŋ a kɩ mʋ deŋdeŋ. 12Ʋ aa bɩsɩ tʋranɩɩ no we ŋ tɩyaŋ nyɛ daga anɩɩ ŋ teŋbii rɛ ʋ marɩ gɛɛ a pɔ kyɛɛ hʋ ba aa sɩ hogo ŋ. 13Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, dʋnɩya logiŋ kɛ buloŋ ba aa sɩ mʋ a basɩ Wɩɩsɩ wɩweliye hʋ, ba sɩ basɩ wɩɩ no haaŋ no mɛ aa yaa a liisi ʋ wɩya." 14Ɛɛ rɛ Yesu hatɩnna fi abee balɩya hʋ tɩyaŋ kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Gyudasɩ Isɩkarɔtɩ sii mʋ Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ lee, a pɩyɛsɩ ba a baa, 15"Dɩ mɩyaŋ nɛ kyɛɛ ŋmanɩɩ tɩya ma dɩ ma kaŋ Yesu, bekiŋ nɛ ma sɩ tɩya ŋ?" Ɛɛ rɛ ba dɩɩsɩ molbinʋʋ mɔlɩya abee fi a kpa tɩya ʋ. 16A lɩɩ haŋ saŋa hʋ tɩyaŋ nɛ Gyudasɩ piili kɩ kyɛ ŋmanɩɩ hʋ ʋ aa sɩ tɩŋa a kpa Yesu we ba nosi tɩyaŋ. 17Dɩɩsɩ-Parɩ-banɩɩ kyɛbal hʋ tɩyaŋ ba aa kyaŋ paanʋʋ hʋ ba aa bɩ wee sɩbʋl hʋ, ʋ kyɛbuŋbuŋ kyɛɛ Yesu hatɩnna hʋ ko pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Lee rɛ ɩ kɩ kyɛ dɩ á mʋ yaa Dɩɩsɩ-parɩ-banɩɩ Kyɛbal hʋ kɩdiiliye dɩ ɩ ko di?" 18Ɛɛ rɛ Yesu daga ba baal kɩdɩgɩ lee tɔbal hʋ tɩyaŋ a baa, "Ma mʋ basɩ tɩya ʋ dɩ ma nɩhɩyawʋ baa dɩ ʋ saŋa pele rɛ. Ɛɛwɩya ʋ aa kyɛ dɩ ʋ bee ʋ hatɩnna hʋ ko di Dɩɩsɩ-parɩ-banɩɩ Kyɛbal hʋ kɩdiiliye rɛ ʋ dɩya tɩyaŋ." 19Nyɛ rɛ Yesu hatɩnna hʋ mʋ a yaa gɛɛ Yesu aa daga ba, a marɩ Dɩɩsɩ-parɩ-banɩɩ Kyɛbal hʋ kɩdiiliye. 20Dɩdaana aa ko pele Yesu bee ʋ hatɩnna fi abee balɩya hʋ ko gyʋʋ hɔŋ a kɩ di kɩdiiliye hʋ. 21Ba aa di kɩna hʋ tɩyaŋ nɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, ma kɩdɩgɩ rɛ sɩ kpa ŋ yallɩ." 22Ɛɛ rɛ ʋ hatɩnna hʋ tɩsɩ kyogi. Ba piili kɩ pɩyɛsɩ ʋ, kɩŋ kɩŋ. Kɩdɩgɩ aa pɩyɛsɩ, "Ŋ Tɩɩna, mɩyaŋ nɛ? 23Yesu basɩ tɩya ba a baa, ŋ bee nal hʋ aa kyala kaŋ paanʋʋ tuu yuu gbaha hʋ tɩyaŋ nɛ sɩ kpa ŋ yallɩ. 24Mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye sɩ sʋba anɩɩ ba aa saba ŋ wɩya gɛɛ. Amɛ nal hʋ aa sɩ kpa mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye yallɩ, ʋ sɩ na tʋwara yʋga. Ba fa aa bɩ ʋ lʋla ʋ rɛ kpɩya." 25Doŋ nɛ Gyudasɩ minaafigi tɩɩna hʋ aa sɩ kpa Yesu yallɩ pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Ŋ nɩhɩyawʋ, mɩyaŋ nɛ ɩ kɩ daga?" Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Waa, ɩ rɛ." 26Ba aa hɔnɔ kɩ di kɩna hʋ tɩyaŋ nɛ Yesu kpa paanʋʋ a kyʋwalɩ Wɩɩsɩ aŋgyʋwasʋ aŋ kaŋ lɔgɔ lɔgɔ a kpa tɩya ʋ hatɩnna hʋ aŋ baa, "Ma laa kyaŋ. Ŋ teŋbii rɛ nyɛ." 27Ɛɛ rɛ ʋ bɩl kpa nɩɩnyʋwagbaŋbiye mɛ, a kyʋwalɩ Wɩɩsɩ aŋgyʋwasʋ aŋ kpa tɩya ba aŋ baa, "Ma buloŋ nyʋwa nɩɩnyʋwagbaŋbiye no tɩya kɩna, 28beewɩya ŋ kyal lɛ gɛɛ. Kyal no rɛ Wɩɩsɩ kpa we nyʋwa hʋ tɩya ma. Ŋ kyal sɩ gyaasɩ nɩgyamaa wɩya, dɩ Wɩɩsɩ kpa ba wɩbɔmɔ kyɛ ba. 29Ŋ basɩ kɩ tɩya ma rɛ, ŋ bɩl bɩ sɩ maakyiye nyʋwa sɩŋ no, see kyɛɛ hʋ ŋ beel-ma aa sɩ nyʋwa sɩfalɩɩ ŋ Kuwo koro hʋ tɩyaŋ." 30Ɛɛ rɛ ba yɩɩ wɩɩkyʋwalyɩɩl aŋ sii lɩɩ a mʋ gyɩŋ Olivi dogimo hʋ. 31Doŋ tɩyaŋ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Tebine no tɩɩ ma buloŋ sɩ fá pɩsa aŋ vɩya ŋ ta akuu wɩɩ hʋ aa sɩ puu ŋ wɩya. Beewɩya ba sabɩ Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ nɛ a baa, Wɩɩsɩ baa, 'Ŋ sɩ kpʋ pedaal hʋ aŋ ka dɩ piyese hʋ fá pɩsa."' 32Amɛ ŋ sɩ sii sʋʋ tɩyaŋ. Dɩ mɩyaŋ nɛ ko sii, ŋ sɩ laa sɩya a mʋ Galili ma tɩyaŋ. 33Ɛɛ rɛ Piita basɩ tɩya Yesu a baa, "Dɩ ba buloŋ sɩ kuu wɩɩ hʋ aa sɩ puu ɩ wɩya fá vɩya ɩ ta mɛ, amɛ ŋ kɛ bɩ sɩ mɩɩgɩ ɩ hal maakyiye kɩdɩgɩ buloŋ." 34Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ɩ, gyɩnaŋ tebine no tɩɩ ɩ Piita sɩ tʋwa naaŋsɩɩnyʋwa bʋto a baa ɩ bɩ gyɩma ŋ, ka dɩ gyibal na wii." 35Ɛɛ rɛ Piita basɩ tɩya ʋ a baa, "Haalɩ dɩ ŋ beel-ɩ sɩ paalɩ sʋba mɛ, ka ŋ bɩ sɩ maakyiye baa ŋ bɩ gyɩma ɩ." Nɩkaalɩya hʋ buloŋ mɛ basɩ gɛɛ tɩɩ. 36Ɛɛ rɛ Yesu bee ʋ hatɩnna hʋ sii mʋ gyʋʋ lee kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Gesamani. Doŋ nɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ma hɔŋ daha ka dɩ ŋ yɩya mʋ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ aŋ ko." 37Ɛɛ rɛ ka ʋ kaŋ Piita abee Zebedi biisi hʋ balɩya ba mʋ. Ʋ tɩya gyɩ kyogo rɛ kɩŋkaŋ, ka ʋ hakɩla buloŋ gyarɩ. 38Nyɛ rɛ ʋ basɩ tɩya ba a baa, "Ŋ tɩya buloŋ nɛ kyogo ŋ bembii kɩ kyɛ dɩ ʋ bori. Ma hɔŋ daha kɩ gyegili ŋ?" 39Ba hɔŋ ka ʋ fasɩ mʋ sɩya mʋhʋ a tuu pɩŋ kyige taŋha a sʋla Wɩɩsɩ a baa "Ŋ kuwo, dɩ ŋmanɩɩ we doŋ maga dɩ tʋwara no parɩ ŋ baŋ, leŋ dɩ ɛɛ yaa. Amɛ ŋ tɩɩ kyɛrɩ tɩyaŋ daa, ɩ kyɛrɩ tɩyaŋ nɛ." 40Ʋ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ hʋ teŋ aŋ sii ko ʋ hatɩnna hʋ boto lee dɩ ba pɩŋ doo. Ɛɛ rɛ ʋ pɩyɛsɩ Piita a baa, "Ma aa pɩŋ doo rɛ? Ɛɛ kɛ ma bɩ sɩ wuwo bara doo a kyʋwalɩ Wɩɩsɩ hawadɩgɩ mɛ aŋ kɩ gyegili ŋ? 41Ma kɩ bara doo a kɩ sʋla Wɩɩsɩ aŋ kɩ pɔ dɩ Sɩtaanɩ ta wuwo mʋrɩ ma. Ma tɩɩsɩ tɩyaŋ ma kyo dɩ ma tɩŋa ŋ nyʋwa rɛ, amɛ ma tɩɩ bɩ kaŋ ɛɛ dee." 42Ʋ bɩl mʋ a kyʋwalɩ Wɩɩsɩ lɩya tɩɩna a bɩl baa, "Ŋ kuwo, dɩ ŋmanɩɩ buloŋ tuwo a maga dɩ tʋwara no parɩ ŋ baŋ, leŋ dɩ ɩ kyɛrɩ yaa." 43Ʋ gyɩ bɩl mɩɩgɩ ko dɩ ʋ naa ba bɩl pɩŋ doo, beewɩya doo gyɩ kaŋ ba rɛ weliŋ. 44Nyɛ rɛ Yesu leŋ ba aŋ bɩl mʋ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ bʋto tɩɩna, a bɩl kyʋwalɩ gɛɛ tɩɩ. 45Ɛɛ rɛ ʋ bɩl mɩɩgɩ ko ʋ hatɩnna hʋ lee a pɩyɛsɩ ba a baa, "Ma ha pɩŋ kɩ pɩŋ doo rɛ? Ma deŋ na, saŋa hʋ ba aa sɩ kaŋ mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye a mʋ tɩya wɩbɔŋyaala pele rɛ. 46Ma sii dɩ á mʋ. Na nal hʋ aa kpaa ŋ yallɩ rɛ aa ko." 47Yesu ha gyɩ aa basɩ wɩya hʋ tɩyaŋ nɛ dɩ ʋ hatɩnna fi abee balɩya hʋ kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Gyudasɩ rɛ mʋ kɩ ko gɛɛ, nɩgyamaa paa tɩŋa ʋ hal, badɔmɔŋ kolo takoobiye abee daŋgulo. Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ abee ba bee nɩhɩyasɩ rɛ gyɩ tɩŋ ba. 48Minaafigi tɩɩna hʋ gyɩ tɩya nala hʋ magɩl lɛ a baa, "Nal hʋ ŋ aa sɩ mʋ guwori, ʋ rɛ gɛɛ. Ma kana ʋ." 49Ɛɛ rɛ Gyudasɩ vala degini Yesu a mʋ pele ʋ aŋ baa, "Ŋ nɩhɩyawʋ, ŋ aa kyʋwalɩ ɩ, aŋ guwori ʋ." 50Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Ŋ bagyʋwa, kɩ yaa wɩɩ hʋ ɩ aa ko dɩ ɩ yaa." Nyɛ rɛ ba mʋ pele Yesu a gurigi ʋ. 51Doŋ tɩyaŋ nɛ Yesu hatɩnna hʋ kɩdɩgɩ lɩɩ ʋ takoobii a ŋmaŋ baal kɩdɩgɩ dɩgɩŋ kyɔl. Baal no fa yaa Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyawʋ dɩya tʋŋtʋnnɩ rɛ. 52Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Mɩɩgɩ kpa ɩ takoobii hʋ we ʋ tʋʋl tɩyaŋ. Nal hʋ buloŋ aa kyuri takoobii kyɔgɔ nal, takoobii rɛ ba sɩ kpa kpʋ ʋ tɩɩna mɛ. 53Ɩ bɩ gyɩma anɩɩ ŋ fa sɩ wuwo yɩrɩ ŋ Kuwo dɩ ʋ pɛ ŋ tɩyaŋ? Dɩ mɩyaŋ nɛ fa yɩrɩ ʋ, lagɩlagɩ no buloŋ ʋ fa sɩ ta ʋ malɩkasɩ tusi tusi dɩ ba ko pɛ ŋ tɩyaŋ. 54Amɛ dɩ ʋ rɛ fa yaa gɛɛ, ɛɛ rɛ wɩya hʋ ba fa aa saba Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ sɩ yaa a ko yaa wɩtɩɩ, beewɩya ba saba Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ nɛ anɩɩ wɩya no maga ba yaa nyɛ rɛ." 55Ɛɛ rɛ Yesu pɩyɛsɩ nɩgyamaa hʋ a baa, "Ŋ yaa biibɔŋ nɛ, ma paa takoobiye abee daŋgulo a kɩ ko dɩ ma kana ŋ? Ka kyɛɛ buloŋ nɛ ŋ beel-ma aa hɔŋ Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ tɩyaŋ ŋ kɩ daga ma wɩya, aŋka ma bɩ lʋga dɩ ma kana ŋ doŋ. 56Amɛ wɩya no buloŋ yaa dɩ wɩya hʋ Wɩɩsɩ aa leŋ ʋ tɩŋdaala basɩ biŋ ko yaa wɩtɩɩ rɛ." Doŋ nɛ Yesu hatɩnna hʋ buloŋ vɩya ʋ ta aŋ fá nyʋgɩsɩ. 57Ɛɛ rɛ nala hʋ aa kaŋ Yesu kana ʋ mʋ wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyawʋ Kayifasɩ dɩya. Dɩ Wɩɩsɩ Teŋ dɩdagɩla abee ba bee nɩhɩyasɩ buloŋ laŋŋa doŋ. 58Ka Piita mɛ daasɩ kɩ tɩŋ ba hal a tɩŋa gyʋʋ Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyawʋ hʋ gyaŋwuwo. Ʋ aa gyʋʋ gyaŋwuwo hʋ, ʋ mʋʋ hɔŋ nala hʋ aa pɔ gyaŋwuwo hʋ lee dɩ ʋ na wɩɩ hʋ ba aa sɩ yaa Yesu. 59Ɛɛ rɛ Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ abee nala hʋ buloŋ aa laŋŋɩ kɩ vʋʋlɩ wɩya, kɩ kyɛ dɩ ba nyɩya wɩya a tɩya Yesu dɩ ba kpʋ ʋ. 60Amɛ ba gyɩ bɩ naa wɩɩ buloŋ ba aa sɩ nyɩya tɩya ʋ. Haalɩ nala yʋga gyɩ ko nyɩya wɩya tɩya ʋ, amɛ ba bɩ naa wɩɩ buloŋ ʋ aa yaa kyogi a maga dɩ ba kpʋ ʋ. 61Ɛɛ rɛ baala balɩya ko lɩɩ a baa, "Baal no baa dɩ ʋ sɩ wuwo ŋmaa Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ lo aŋ mɩɩgɩ saa ʋ kyɛyɛ boto paga tɩyaŋ." 62Ɛɛ rɛ Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyawʋ hʋ sii sɩŋ a pɩyɛsɩ ʋ a baa, "Wɩgyamaa no buloŋ ba tɩɩ aa baa ɩ yaa, ɛɛ kɛ ɩ kɛ tɩɩ bɩ kaŋ wɩɩ ɩ aa sɩ basɩ?" 63Ka Yesu tallɩ ʋ nyʋwa. Ɛɛ rɛ Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyawʋ hʋ basɩ tɩya ʋ a baa, "Ŋmɩyɛsɩ Wɩɩsɩ hʋ aa weye feŋ tɩyaŋ, a basɩ tɩya ma, ɩ rɛ yaa Krisita hʋ, laataal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya? Ɩ rɛ yaa Wɩɩsɩ Biye hʋ?" 64Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Ɛɛ rɛ ɩ basɩ. Amɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma buloŋ nɛ, a lɩɩ saŋa no tɩyaŋ a kaŋ kɩ mʋ, ma sɩ na mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye hʋ aa hɔŋ Wɩɩsɩ noduu logiŋ tɩyaŋ dɩ ŋ ko kɩ tuu taala tɩyaŋ." 65Yesu aa basɩ gɛɛ, Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyawʋ hʋ gʋl kaŋ ʋ tɩɩ gannɩ kɩyɛsɩ a daga nɩɩ ʋ tɩya kyogo rɛ aŋ baa, "Ʋ tʋʋsɩ Wɩɩsɩ rɛ gɛɛ. Ʋ bɩ maga dɩ á bɩl kɩ kyɛ daŋsɩya tɩmma. Na ma buloŋ naa baal no aa kpaa ʋ tɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ ʋ yaa Wɩɩsɩ rɛ. 66Ɛɛ rɛ ma na?" Ɛɛ rɛ ba baa, "Ʋ maga dɩ ba kpʋ ʋ rɛ." 67Ɛɛ rɛ ba tʋ naŋtʋwɔl we ʋ sɩya tɩyaŋ aŋ ŋmaa ʋ. Ba badɔmɔŋ aa ŋmaa ʋ rɛ, aŋ basɩ tɩya ʋ a baa, 68"Ɩ Krisita, laataal hʋ Wɩɩsɩ aa lɩya, na ɩ yaa Wɩɩsɩ tɩŋdaal lɛ, daga nal hʋ aa ŋmaa ɩ." 69Saŋa no tɩyaŋ dɩ Piita mɛ gyɩ hɔŋ gyaŋwuwo hʋ tɩyaŋ nɛ. Ɛɛ rɛ gyaŋwuwo hʋ tʋŋtʋnnɩ-toluu kɩdɩgɩ ko lɩɩ a baa, "Na ɩ mɛ fa aa tɩŋ Yesu aa lɩɩ Galili hal lɛ." 70Doŋ nɛ Piita tʋwa ba buloŋ sɩya tɩyaŋ a baa, "Ŋ kɛ bɩ gyɩŋ wɩɩ no ɩ aa basɩ tɩyaŋ." 71Piita aa basɩ gɛɛ, ʋ sii lɩɩ sɩŋ gyaŋwuwo hʋ paga nyʋwa tɩyaŋ. Doŋ nɛ tʋŋtʋnnɩ-toluu kɩdɩgɩ mɛ bɩl na ʋ a basɩ tɩya nala hʋ aa sɩŋ kpaga doŋ a baa, "Baal no mɛ yaa Yesu aa lɩɩ Nazarɛti hatɩnna hʋ kɩdɩgɩ rɛ." 72Piita bɩl tʋwa a baa, "Ŋ ŋmɩyɛsa, ŋ bɩ gyɩŋ baal no." 73Mʋhʋ sʋwa nala hʋ aa sɩŋ doŋ mɛ sii kpa mʋ Piita lee a basɩ tɩya ʋ a baa, "Wɩtɩɩ rɛ, ɩ mɛ yaa ba kɩdɩgɩ rɛ, beewɩya ɩ wɩbasɩɩ daga gɛɛ rɛ." 74Ɛɛ rɛ Piita ŋmɩyɛsɩ a baa, "Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, dɩ mɩyaŋ nɛ kɔnɩ ko gyɩŋ baal no Wɩɩsɩ ta leŋ wɩɩ tɩyaŋ. Ŋ paal bɩ gyɩŋ baal no." Ʋ aa basɩ gɛɛ ko teŋ dɩ gyibal wiye. 75Doŋ tɩyaŋ nɛ Piita liisi wɩɩ hʋ Yesu gyɩ aa basɩ tɩya ʋ anɩɩ ʋ sɩ tʋwa naaŋsɩɩnyʋwa bʋto a baa dɩ ʋ bɩ gyɩma ʋ, ka dɩ gyibal na wii. Ɛɛ rɛ ʋ sii lɩɩ a wii weliŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\