MATIWU 28

1Ba Kyɛwiyesii hʋ kyɛɛ a tene, Alahadi kyɛɛ sɩgballɩnyʋwa, Mɛɛrɩ Magidalina abee Mɛɛrɩ kɩdɩgɩ tɩɩna hʋ sii mʋ bil hʋ lee. 2Ba aa mʋʋ pele doŋ, mʋhʋ sʋwaa dɩ lee pirigi gyigili. Doŋ nɛ malɩka lɩɩ wɩɩsɩnyuu ko tuu a biliŋsi bʋyɩ hʋ ta aŋ hɔŋ bʋyɩ hʋ nyuu tɩyaŋ. 3Ʋ sɩya gyɩ kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ duwoŋ aa lɩgɩsa, aŋka ʋ gannɩ mɛ pʋrɩsɩ gɛɛ kpil kpil. 4Ɛɛ rɛ kambɩŋ kaŋ laalyuwolo hʋ gyɩ aa hɔŋ pɔ bʋwa hʋ. Ba kyele gɛɛ a mʋ kpaŋa anɩɩ ba aa sʋba. 5Ɛɛ rɛ malɩka hʋ basɩ tɩya haana hʋ a baa, "Ma ta leŋ dɩ kambɩŋ kaŋ ma. Ŋ gyɩma anɩɩ Yesu rɛ ma kɩ kyɛ, nal hʋ ba aa kaŋ kpaasɩ mal daagarɩɩ hʋ tɩyaŋ. 6Amɛ ʋ tuwo daha! Wɩɩsɩ kyisi ʋ sʋʋ tɩyaŋ nɛ anɩɩ gɛɛ hʋ ʋ aa basɩ tɩya ma. Ma ko na lee hʋ ʋ fa aa pɩna. 7Aŋ mʋ lagɩ lagɩ a basɩ tɩya ʋ hatɩnna hʋ anɩɩ Wɩɩsɩ kyisi ʋ sʋʋ tɩyaŋ nɛ. Ʋ laa sɩya kɩ mʋ Galili rɛ. Doŋ nɛ ma sɩ na ʋ. Wɩɩ hʋ ŋ aa kana dɩ ŋ basɩ tɩya ma rɛ nyɛ." 8Ɛɛ rɛ ba lɩɩ bil hʋ lee a yʋwasɩ kɩ mʋ dɩ ba mʋ basɩ tɩya Yesu hatɩnna hʋ wɩɩ hʋ aa yaa. Kambɩŋ gyɩ kaŋ ba rɛ, ka ba tenni mɛ fɩyɛlɩ. 9Doŋ nɛ Yesu pirigi kyeŋ ba a basɩ tɩya ba a baa, "Fɩyɛlʋʋ we ma lee." Ba mʋ kaŋ ʋ naasɩ tɩyaŋ a kyʋwalɩ ʋ abee gyɩrɩma. 10Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ma ta leŋ dɩ kambɩŋ kaŋ ma. Ma mʋ basɩ tɩya ŋ hatɩnna hʋ dɩ ba mʋ Galili, ba sɩ na ŋ doŋ." 11Haana hʋ aa mɩɩgɩ kɩ mʋ hʋ tɩyaŋ nɛ, laalyuwolo hʋ fa aa sɩŋ pɔ bʋwa hʋ, badɔmɔŋ mɩɩgɩ mʋ bee hʋ a basɩ wɩya hʋ buloŋ aa yaa a tɩya Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ hʋ. 12Ɛɛ rɛ Gyuuma wɩɩkyʋwal sɩlaala nɩhɩyasɩ abee Gyuuma bee-nɩhɩyasɩ hɔŋ a vʋʋlɩ wɩɩ hʋ ba aa sɩ yaa. Ba gyɩ kpaa molbiye yʋga rɛ a kpala laalyuwolo hʋ fa aa sɩŋ pɔ bʋwa hʋ aŋ basɩ tɩya ba a baa, 13"Ma basɩ tɩya nala anɩɩ ma pɩŋ doo rɛ tebine aŋka Yesu hatɩnna ko gaa lɩɩ ʋ. 14Dɩ paalʋʋ hʋ nɩbal hʋ rɛ ko nɩɩ wɩɩ no, á sɩ basɩ pɛ ma tɩyaŋ a laa ma ta aŋ leŋ dɩ ʋ gyɩma anɩɩ ma mɛ wɩɩ daa." 15Nyɛ rɛ laalyuwolo hʋ laa molbii hʋ aŋ basɩ gɛɛ hʋ ba aa baa dɩ ba basɩ. Wɩɩ no ba aa basa rɛ Gyuuma kɛ ha kaŋ gɔllɩ kɩ basɩ lee buloŋ abee gyɩnaŋ. 16Ɛɛ rɛ Yesu hatɩnna fi abee kɩdɩgɩ hʋ sii mʋ Galili paalʋʋ a gyɩŋ dogimo hʋ nyuu, lee hʋ Yesu fa aa daga ba. 17Ba aa na ʋ ba kyʋwalɩ ʋ abee gyɩrɩma, amɛ ba badɔmɔŋ kɛ ha fa aa yaa ʋ sige rɛ. 18Doŋ nɛ Yesu ko kpaga ba a basɩ tɩya ba baa, "Wɩɩsɩ kpaa wɩɩsɩbee abee dʋnɩya no buloŋ dee tɩya ŋ nɛ. 19Ɛɛwɩya ma mʋ dʋnɩya logiŋ kɛ buloŋ a leŋ dɩ nala buloŋ bɩrɩmɩ ŋ hatɩnna ka dɩ ma fo ba wɩɩkyʋwalnɩɩ, Kuwo abee Biye abee Wiyesi Welii hʋ feŋ tɩyaŋ. 20Ma daga ba dɩ ba kɩ tɩŋ wɩya hʋ buloŋ ŋ aa daga ma. Aŋka ma gyɩma anɩɩ ŋ kɔnɩ we ma lee rɛ saŋa buloŋ a kaŋ kɩ mʋ dʋnɩya tenii."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\