MATIWU 3

1Saŋa no tɩyaŋ nɛ baal kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Gyɔɔŋ Wɩɩsɩnɩɩfool hʋ mɛ sii ko Gyudɩya paalʋʋ, a we pogo tɩyaŋ a piili kɩ basɩ Wɩɩsɩ wɩya. 2Ʋ gyɩ basɩ tɩya ba rɛ a baa, "Ma bɩrɩmɩ lɩɩ ma wɩbɔmɔ tɩyaŋ, beewɩya Wɩɩsɩbee koro hʋ kpaga rɛ!" 3Gyɔɔŋ no wɩya rɛ Wɩɩsɩ gyɩ tɩŋ ʋ tɩŋdaal Azaaya tɩyaŋ a gyɩ basɩ gɛɛ. Ʋ gyɩ baa, dɩ Wɩɩsɩ baa, "Nal lɛ we pogo tɩyaŋ a heeli kɩ basɩ, "Ma marɩ ma tɩsɩ dɩ á Tɩɩna ko kɩ tɩŋa anɩɩ ma aa marɩ ŋmaŋ-deginii a pɔ nɩbal koyi gɛɛ." 4Nyɔgɩmaa pʋna gannɩ rɛ Gyɔɔŋ gyɩ fa kɩ laalɩ, aŋ aa kpa tɛpɩɩŋbii vʋwa ʋ tɩŋa. Nyɩŋgɩrɩgɩsɩ abee tʋʋ rɛ gyɩ yaa ʋ kɩdiiliye. 5Nala gyɩ lɩɩ Gyerusalɛm abee Gyudɩya paalʋʋ abee tɔnɩ hʋ buloŋ aa kpaga Gyɔɔdaŋ fuwo hʋ buloŋ nɛ, a kɩ ko ʋ lee. 6Ba aa ko lusi ba wɩbɔmɔ aŋ tuu Gyɔɔdaŋ fuwo hʋ, ʋ fo ba wɩɩkyʋwalnɩɩ. 7Amɛ Gyɔɔŋ aa ko na dɩ Farasiima abee Sadusiima yʋga aa kɩ ko ʋ lee dɩ ʋ fo ba wɩɩkyʋwalnɩɩ gɛɛ, ɛɛ rɛ ʋ basɩ tɩya ba a baa, "Ɛɛdɔŋ dʋma! Ma dawarɩ yʋga ma tɩyaŋ! Ma bɩɩna ma sɩ wuwo fá nyʋgɩsɩ kyɛɛ hʋ Wɩɩsɩ aa sɩ di nala sarɩya rɛ koo? 8Ma kɩ yaa wɩya hʋ aa daga anɩɩ ma bɩrɩma lɩɩ ma wɩbɔmɔ tɩyaŋ nɛ, 9aŋ ta bɩɩna anɩɩ Abɩraham aa yaa ma naabaa wɩya, Wɩɩsɩ bɩ sɩ dɔgɩsɩ ma. Ma leŋ dɩ ŋ basɩ tɩya ma anɩɩ Wɩɩsɩ sɩ wuwo leŋ dɩ bʋwa no ma aa naa nyɛ bɩrɩmɩ Abɩraham doho nala. 10Ma na, Wɩɩsɩ yaa siri abee ʋ saa rɛ dɩ ʋ ŋmaŋ tɩɩsɩ lo. Tɩya hʋ buloŋ aa bee nɔŋ nɔŋweliye, ʋ sɩ ŋmana ʋ lo a paa we diŋ tɩyaŋ. 11Nɩɩ dʋŋ nɛ ŋ kɛ kaŋ kɩ fo ma wɩɩkyʋwalnɩɩ, dɩ gɛɛ daga anɩɩ ma bɩrɩma lɩɩ ma wɩbɔmɔ tɩyaŋ nɛ, amɛ nal hʋ aa sɩ tɩŋa ŋ hal ko, ʋ kɛ sɩ kpa Wiyesi Welii hʋ abee diŋ a fo ma wɩɩkyʋwalnɩɩ. Ʋ rɛ te ŋ. Ŋ paalɩ bɩ maga dɩ ŋ kol ʋ naatɔbɔ mɛ gba. 12Ʋ kol ʋ mɩkyaarɩgbaha rɛ, dɩ ʋ ko ŋmaa ʋ mɩya buloŋ teŋ, dɩ ʋ kpa gbaha hʋ a kyaarɩ lɩɩ miŋbii hʋ a we ʋ busol tɩyaŋ aŋ kpa mɩŋgyɔrʋ hʋ we diŋ tɩyaŋ. Diŋ hʋ aa bɩ sɩ maakyiye dɩsɩ." 13Saŋa hʋ Gyɔɔŋ gyɩ aa basɩ Wɩɩsɩ wɩya aŋ kɩ fo nala wɩɩkyʋwalnɩɩ hʋ tɩyaŋ nɛ, Yesu sii lɩɩ Galili paalʋʋ a ko Gyɔɔŋ lee Gyɔɔdaŋ fuwo hʋ tɩyaŋ dɩ ʋ fo ʋ wɩɩkyʋwalnɩɩ. 14Amɛ Gyɔɔŋ aa naa gɛɛ, ʋ kɩ lʋga dɩ Yesu bɩrɩmɩ ʋ hakɩla. Ɛɛ rɛ Gyɔɔŋ basɩ tɩya ʋ a baa, "Ɩ rɛ maga dɩ ɩ fo ŋ wɩɩkyʋwalnɩɩ, aŋka ɩ mɩɩgɩ ko ŋ lee dɩ mɩyaŋ fo ɩ wɩɩkyʋwalnɩɩ?" 15Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Ɩ kɛ yaa gɛɛ ŋ aa baa ɩ yaa. Nyɛ rɛ sɩ leŋ dɩ á yaa wɩya hʋ buloŋ Wɩɩsɩ aa kyɛɛ." Ɛɛ rɛ Gyɔɔŋ laa nyʋwa, a fo Yesu wɩɩkyʋwalnɩɩ. 16Gyɔɔŋ aa yaŋ fo Yesu wɩɩkyʋwalnɩɩ hʋ ko teŋ, ɛɛ rɛ Yesu mɩɩgɩ lɩɩ nɩɩ hʋ tɩyaŋ a ko dɩ ʋ lɩɩ, dɩ ʋ naa wɩɩsɩnyuu lɔgɔ suri. Ka ʋ na Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ a kɩɩ gɛɛ anɩɩ kokomo, a ko tuu saga ʋ tɩyaŋ. 17Doŋ tɩyaŋ nɛ, ʋ nɩɩ taal dɩ ʋ lɩɩ wɩɩsɩnyuu a baa, "Ŋ biikyoolii rɛ nyɛ. Ŋ teŋ fɩyɛla rɛ ʋ tɩyaŋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\