MATIWU 5

1- 2Yesu aa naa nɩgyamaa hʋ gɛɛ, ʋ mʋ gyɩŋ hɔŋ dogimo nyuu tɩyaŋ, ka ʋ hatɩnna hʋ mɛ ko hɔŋ gol ʋ, ʋ piili kɩ daga ba abaa, 3"Nyusʋŋtɩmma rɛ yaa nala hʋ aa kpaa ba bayɩyɛla buloŋ we Wɩɩsɩ tɩyaŋ, ba aa rɛ sɩ di wɩɩsɩbee koro hʋ tɔnɔ. 4Nyusʋŋtɩmma rɛ yaa nala hʋ aa wii, Wɩɩsɩ sɩ fɩyɛlɩ ba bembiye. 5Nyusʋŋtɩmma rɛ yaa nala hʋ aa kaŋ ba tɩɩ kɩ hʋwɔlɩ, ba sɩ na kɩŋ hʋ wɩya Wɩɩsɩ aa wee nyʋwa baa ʋ sɩ kpa tɩya ba. 6Nyusʋŋtɩmma rɛ yaa nala hʋ aa kyo dɩ nal buloŋ yaa tɩpʋlʋŋ tɩɩna Wɩɩsɩ sɩya tɩyaŋ, Wɩɩsɩ sɩ tɩya ba ba wɩkyɛɛlɩɩ. 7Nyusʋŋtɩmma rɛ yaa nala hʋ aa fá nala sikii, Wɩɩsɩ mɛ sɩ fá ba sikii. 8Nyusʋŋtɩmma rɛ yaa nala hʋ aa kaŋ tɩpʋlʋŋ Wɩɩsɩ sɩya tɩyaŋ ba aa rɛ sɩ na Wɩɩsɩ. 9Nyusʋŋtɩmma rɛ yaa nala hʋ aa marɩ nala dɔmɔŋ. Wɩɩsɩ sɩ kaŋ ba yaa ʋ balɩya. 10Nyusʋŋtɩmma rɛ yaa nala hʋ ba aa dɔgɩsɩ akuu ba aa yaa wɩya hʋ aa kpaa ŋmanɩɩ Wɩɩsɩ sɩya tɩyaŋ wɩya. ba aa rɛ sɩ na wɩɩsɩbee koro hʋ tɔnɔ. 11Dɩ ba aa rɛ kuu ŋ wɩya a kɩ tʋʋsɩ ma, a nyɩya wɩya kɩ tɩya ma, ka wɩbɔŋ buloŋ aa bɩ maga dɩ ba kpa tɩya nihuwobiŋ ba kpa tɩya ma, aŋ pɛ kɩ dɔgɩsɩ ma, ma leŋ dɩ ma tenni fɩyɛlɩ. 12Ma leŋ dɩ ma tenni fɩyɛlɩ, dɩ ma kɩ gyʋwɔsɩ, beewɩya ma tuno yʋga rɛ wɩɩsɩbee tɩyaŋ. Ba aa dɔgɩsɩ ma nyɛ, ɛɛ tɩɩ rɛ ba fa dɔgɩsɩ Wɩɩsɩ tɩŋdaala hʋ aa laa sɩya ko ma tɩyaŋ mɛ. 13Ma kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ yɩsɩ dʋnɩya nala buloŋ lee. Yɩsɩ sʋma, amɛ dɩ ʋ sʋmɩŋ nɛ ko lɩɩ, ɩ bɩl bɩ sɩ wuwo yaa dɩ ʋ sʋma. Ʋ aa mɩɩgɩ bɩrɩmɩ kɩtɔɔ rɛ, ba kpa yuwo ta nala nʋwɔsɩ kɩ baŋ. 14Ma kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ pʋlʋŋ dʋnɩya nala buloŋ lee. Tɔɔ buloŋ aa sɩŋ dogimo nyuu tɩyaŋ, ʋ bɩ sɩ wuwo faŋa. 15Nal buloŋ mɛ aa kyɛ pʋlʋŋ ʋ dɩya tɩyaŋ, ʋ bɩ sɩ nyɔgɔ fɩŋtɩna gyʋʋ biŋ aŋ kpa gbaha kyige tɔ. Ʋ aa kpa saga fɩŋtɩŋdaaŋ tɩyaŋ nɛ, dɩ ʋ kyaanɩ tɩya nal buloŋ aa we dɩya hʋ tɩyaŋ. 16Ɛɛ tɩɩ rɛ ma mɛ maga dɩ ma kyaanɩ nala lee dɩ ba na wɩweliye hʋ ma aa yaa, a dannɩ ma Kuwo aa we wɩɩsɩbee tɩyaŋ. 17Ma ta bɩɩna anɩɩ ŋ ko dɩ ŋ paa Mɩrɩsɩ hʋ Moosi fa aa saba biŋ koo Wɩɩsɩ tɩŋdaala wɩdagɩya hʋ kɩdɩgɩ buloŋ ta rɛ? Ŋ bɩ ko dɩ ŋ paa ba ta, amɛ ŋ ko rɛ dɩ ŋ leŋ wɩya no su ba bʋʋsɛ. 18Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, dʋnɩya abee wɩɩsɩnyuu aa sɩ pɩɩsɩ mɔɔgɛɛ, Mɩrɩsɩ hʋ Moosi fa aa saba biŋ, ba bɩ sɩ lɩɩ ba kɩdɩgɩ, koo ba kɩdɩgɩ libiye mɛ gba ta, see dɩ mɩrɩsɩ no buloŋ su ba bʋʋsɩ. 19Nal hʋ buloŋ aa sɩ vɩya mɩrɩsɩ no kɩdɩgɩ ta, aŋ baa dɩ ʋ bɩ kaŋ tɔnɔ, aŋ kɩ daga ʋ dɔŋtɩŋsɩ dɩ ba kɩ yaa gɛɛ tɩɩ, ʋ tɩɩna bɩ sɩ na lee wɩɩsɩbee koro hʋ tɩyaŋ. Amɛ nal hʋ mɛ buloŋ aa tɩŋ Mɩrɩsɩ no, aŋ kɩ daga ʋ dɔŋtɩŋsɩ dɩ ba mɛ kɩ yaa gɛɛ, ʋ tɩɩna rɛ sɩ yaa nɩbal wɩɩsɩbee koro hʋ tɩyaŋ. 20Ŋ basɩ kɩ tɩya ma rɛ, see dɩ ma kaŋ tɩpʋlʋŋ a te Wɩɩsɩ Teŋ dɩdagɩla abee Farasiima hʋ, aŋ kɩ yaa wɩya hʋ Wɩɩsɩ aa kyɛ, dɩ gɛɛ daa, ma bɩ sɩ wuwo gyʋʋ wɩɩsɩbee koro hʋ. 21Ɛɛ rɛ Yesu bɩl basɩ tɩya ʋ hatɩnna hʋ a baa, "Ma nɩya anɩɩ faafaa hʋ tɩyaŋ Wɩɩsɩ gyɩ basɩ tɩya ma naabaala rɛ a baa, 'Ma ta kɩ kpʋʋ nala. Dɩ nal buloŋ nɛ ko kpʋ nal, ŋ sɩ di ʋ tɩɩna sarɩya."' 22Amɛ lagɩlagɩ no, ŋ basɩ kɩ tɩya ma rɛ, nal hʋ buloŋ aa naa baaŋ ʋ dɔŋtɩɩna nyuu tɩyaŋ, Wɩɩsɩ sɩ di ʋ tɩɩna sarɩya. Nal hʋ mɛ buloŋ aa baa dɩ ʋ dɔŋtɩɩna yaa nɩgyɔrɩ rɛ, ba sɩ kana ʋ mʋ di ʋ sarɩya. Nal hʋ mɛ buloŋ aa baa dɩ ʋ dɔŋtɩɩna yaa nɩtɔɔ rɛ, ʋ tɩɩna sɩ mʋ gyʋʋ diŋ. 23Ɛɛwɩya, dɩ ɩ rɛ kaŋ wɩɩsʋllɩ kɩna kɩ mʋ wɩɩsʋllɩ-kogu hʋ nyuu dɩ ɩ sʋla Wɩɩsɩ, aŋ liisi mʋ na anɩɩ ɩ yaa wɩɩ kyogi ɩ dɔŋtɩɩna rɛ, 24ʋ maga dɩ ɩ leŋ wɩɩsʋllɩ kɩna hʋ kogu hʋ sɩya tɩyaŋ nɛ aŋ mɩɩgɩ mʋ, dɩ ɩ bee ɩ dɔŋtɩɩna hʋ marɩ dɔmɔŋ, ka dɩ ɩ na mɩɩgɩ mʋ kpa kɩna hʋ a sʋla Wɩɩsɩ. 25Dɩ nal lɛ sama ɩ, a kana ɩ kɩ mʋ sarɩya lidiilii, yaa kuwokeri aŋ leŋ dɩ ma basɩ wɩɩ hʋ marɩ dɔmɔŋ ŋmanɩɩ tɩyaŋ lagɩ lagɩ aŋ na mʋ. Dɩ gɛɛ daa, ʋ sɩ kana ɩ mʋ we sarɩdiile nosi tɩyaŋ. Sarɩdiile hʋ mɛ sɩ kpa ɩ we porisi nosi tɩyaŋ, dɩ ba mɛ kana ɩ mʋ tɔ dɩyaŋ. 26Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, doŋ tɩyaŋ nɛ ɩ sɩ we a mʋ pele saŋa hʋ ɩ aa sɩ tuŋ kyɩŋ hʋ ba aa kere tɩya ɩ buloŋ teŋ. 27Ma nɩya dɩ ba baa dɩ ma ta kɩ sɔnnɔ 28Amɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma rɛ, nal hʋ buloŋ aa naa haaŋ a yaa ʋ kaŋ-pɩnɩɩ wɩya kayalŋa, ɩ tɩɩna kana ʋ pɩŋ nɛ gɛɛ. 29Dɩ ɩ sɩɩ rɛ kana ɩ we wɩbɔmɔ yayɩ tɩyaŋ, lɩɩ ta. Ɩ aa sɩ gyʋʋ wɩɩsɩbee koro hʋ abee sɩtogo, ʋ rɛ kpɩya ba aa kpaa ɩ yuwo we diŋ tɩyaŋ abee sɩya balɩya. 30Dɩ ɩ noŋ nɛ kana ɩ we wɩbɔmɔ yayɩ tɩyaŋ, kere ta. Ɩ aa sɩ gyʋʋ wɩɩsɩbee koro hʋ tɩyaŋ abee nokuu, ʋ rɛ kpɩya ba aa kpaa ɩ yuwo we diŋ tɩyaŋ abee nosi balɩya. 31Ba basa Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ nɛ a baa, "Dɩ nal hʋ buloŋ nɛ aa kyɛ dɩ ʋ vɩya ʋ haaŋ, ʋ maga dɩ ʋ tɩɩna sabɩ haaŋ vɩyayɩ teŋ tɩya haaŋ hʋ anɩɩ ɩ vɩya ʋ rɛ." 32Amɛ lagɩlagɩ no, ŋ basɩ kɩ tɩya ma rɛ, dɩ baal buloŋ nɛ ko kuu wɩɩ kɩdɩgɩ buloŋ wɩya a vɩya ʋ haaŋ, dɩ haaŋ hʋ aa sɔnnɩ wɩya daa, ka dɩ haaŋ hʋ mɩɩgɩ mʋ yala badɩma, ʋ tɩɩna leŋ haaŋ hʋ yaa sɔŋsɔnnɩ rɛ. Nal hʋ mɛ buloŋ aa kpaa haaŋ ʋ bala aa vɩya, ʋ tɩɩna yaa sɔŋsɔnnɩ rɛ Wɩɩsɩ sɩya tɩyaŋ. 33Ma bɩl nɩya dɩ Wɩɩsɩ gyɩ basɩ tɩya faafaa nala rɛ a baa, "Dɩ ɩ rɛ ŋmɩyɛsɩ Wɩɩsɩ anɩɩ ɩ sɩ yaa wɩɩ, ta ko vɩya wɩɩ hʋ yayɩ. Amɛ yaa wɩɩ hʋ ɩ aa ŋmɩyɛsa baa dɩ ɩ sɩ yaa hʋ." 34Amɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma rɛ, dɩ mamaa rɛ aa kyɛ dɩ ma yaa wɩɩ, ma ta ŋmɩyɛsa Wɩɩsɩ. Ma ta ŋmɩyɛsɩ wɩɩsɩbee mɛ, beewɩya doŋ nɛ Wɩɩsɩ hɔŋ a kɩ deŋ dʋnɩya buloŋ. 35Ma ta ko ŋmɩyɛsɩ taŋha nyuu mɛ, beewɩya Wɩɩsɩ naasɩ liwiyesii rɛ gɛɛ. Ma ta ŋmɩyɛsɩ Gyerusalɛm mɛ, beewɩya Wɩɩsɩ, á Kuworibal hʋ, bee rɛ gɛɛ. 36Ma ta paalɩ ko kɩ ŋmɩyɛsɩ ma nyuni mɛ, beewɩya ma bɩ sɩ wuwo leŋ dɩ ma nyupʋŋdɩgɩ bɩl koo dɩ ʋ pʋllɩ. 37Dɩ wɩɩ rɛ ko maga dɩ ma baa 'Waa,' ma baa 'Waa.' Dɩ wɩɩ mɛ rɛ ko maga dɩ ma baa 'Aayɩ,' ma baa 'Aayɩ.' A lɩɩ gɛɛ hal tɩyaŋ, dɩ mamaa rɛ bɩl ko basɩ wɩɩ buloŋ, Sɩtaanɩ lee rɛ ʋ lɩɩ. 38Ma nɩya anɩɩ Wɩɩsɩ teŋ hʋ gyɩ bɩl daga rɛ abaa, "Dɩ nal lɛ tɔbɔ ɩ sɩɩ pʋrɩ, ɩ mɛ tɔbɔ tɩɩna sɩɩ pʋrɩ, dɩ nal lɛ ŋmaa ɩ nyɩŋ kyuri, ɩ mɛ ŋmaa ʋ nyɩŋ kyuri." 39Amɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma rɛ anɩɩ dɩ nal lɛ yaa ɩ wɩbɔŋ, ta yaa wɩbɔŋ tuŋ ʋ tɩɩna. Dɩ nal lɛ ŋmaa ɩ noduu kyaŋkpaŋ tɩyaŋ, kaŋ ɩ nogɔbɔ kyaŋkpaŋ mɛ bɩrɩmɩ tɩya ʋ dɩ ʋ ŋmaa. 40Dɩ nal lɛ sama ɩ, dɩ ʋ laa ɩ gabiye, wuri ɩ gabal mɛ pɛ tɩya ʋ. 41Dɩ nal lɛ fɩla ɩ dɩ ɩ kyʋŋ ʋ kyʋgɩsɩ a vala meeldaaŋ, leŋ dɩ ma bɩl vala meeldaaŋ a pɛ. 42Dɩ ɩ rɛ kaŋ kɩŋ, dɩ nal sʋla, kpa tɩya ʋ. Dɩ nal lɛ ko ɩ lee a kɩ kyɛ kɩŋ dɩ ʋ kyɩma, dɩ ɩ rɛ kana, kpa kyɩma ʋ. 43Ma nɩya dɩ ba baa dɩ ma kyo ma dɔŋtɩŋsɩ aŋ haasɩ ma dɔmɔ. 44Amɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma rɛ, ma kyo ma dɔmɔ aŋ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ kɩ tɩya nala hʋ mɛ aa dɔgɩsɩ ma. 45Ɛɛ sɩ leŋ dɩ ma yaa ma Kuwo Wɩɩsɩ aa we wɩɩsɩbee tɩyaŋ balɩya. Ʋ leŋ ʋ wɩɩsɩ pɔsɔ kɩ we nɩbɔmɔ abee niweliye buloŋ tɩyaŋ nɛ, a leŋ duwoŋ nɩɩ kɩ tɩya niweliye abee nɩbɔmɔ buloŋ. 46Dɩ ɩ rɛ kyo nala hʋ aa kyo ɩ dʋŋ, ɩ bɩ sɩ kaŋ tuno wɩɩsɩbee tɩyaŋ. Beewɩya nɩbɔmɔ mɛ gba aa daga kyori no iriŋ nɛ. 47Dɩ ɩ rɛ tʋwasɩ ɩ kyaŋsɩ dʋŋ dɩ ba yaa ɩ nɩkyooliye, ɛɛ bɩ daga anɩɩ ɩ yaa wɩkyirikyi kɩdɩgɩ buloŋ beewɩya, nala hʋ aa bɩ gyɩŋ Wɩɩsɩ mɛ gba aa yaa gɛɛ rɛ. 48Ɛɛ wɩya ʋ maga dɩ ma yaa tɩpʋlʋŋ tɩmma rɛ aŋ ta kaŋ wɩkyogii buloŋ anɩɩ ma kuwo aa we wɩɩsɩbee tɩyaŋ aa yaa tɩpʋlʋŋ Tɩɩna gɛɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\