MATIWU 8

1Yesu aa basɩ wɩya no teŋ, ʋ lɩɩ dogimo hʋ nyuu a ko tuu, nɩgyamaa kɩ tɩŋa ʋ hal. 2Ɛɛ rɛ gbege kɩdɩgɩ ko tuu gbinni Yesu sɩya aŋ sʋla ʋ a baa, "Ŋ nɩhɩyawʋ, dɩ ɩ rɛ kyo, ɩ sɩ wuwo leŋ dɩ ŋ deye." 3Ɛɛ rɛ Yesu lɩɩ ʋ noŋ a dige ʋ aŋ baa, "Ŋ kyo rɛ. Deye!" Ɛɛ rɛ baal hʋ gbegisi hʋ pirigi teŋ doŋ. 4Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Ta ko basɩ wɩɩ no tɩya nal buloŋ. Amɛ kaŋ ɩ tɩɩ mʋ daga wɩɩkyʋwal sɩlaal hʋ dɩ ʋ laa ɩ wɩɩsʋllɩ-kɩna a kpa sʋla Wɩɩsɩ a tɩya ɩ anɩɩ Moosi fa aa daga ma gɛɛ. Dɩ ɩ rɛ yaa gɛɛ, nal buloŋ sɩ gyɩma anɩɩ ɩ gbegisi hʋ tene rɛ." 5Ɛɛ rɛ Yesu sii kpa mʋ Kapɛɛnam. Doŋ tɩyaŋ nɛ Roma laalyuwolo nɩhɩyawʋ kɩdɩgɩ sii ko ʋ lee a sʋla ʋ dɩ ʋ ko pɛ ʋ bee wɩɩ kɩdɩgɩ, a baa, 6"Ŋ nɩhɩyawʋ, ŋ dɩya tʋŋtʋnnɩ rɛ aa wɩɩlɩ a pɩŋ dɩya tɩyaŋ a kɩ na tʋwara kɩŋkaŋ. Ʋ bɩ wuwo kɩ vala." 7Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Ŋ sɩ ko leŋ dɩ ʋ deye." 8Amɛ baal hʋ basɩ tɩya ʋ a baa, "Ŋ nɩhɩyawʋ, ŋ bɩ maga dɩ ɩ ko gyʋʋ ŋ dɩya. Ɛɛwɩya ɩ kɛ haa suri ɩ nyʋwa dʋŋ a baa dɩ ŋ tʋŋtʋnnɩ hʋ deye, ʋ sɩ deye. 9Beewɩya ŋ mɛ paalɩ kɩ tɩŋ ŋ laalyuwolo nɩhɩyasɩ nyʋwa rɛ. Laalyuwolo badɔmɔŋ mɛ kɩ tɩŋa ŋ nyʋwa. Dɩ mɩyaŋ nɛ baa dɩ nal no mʋ daha, ʋ aa mʋʋ rɛ. Dɩ mɩyaŋ mɛ rɛ baa dɩ nal no ko daha, ʋ aa ko rɛ. Dɩ mɩyaŋ nɛ basɩ tɩya ŋ tʋŋtʋnnɩ dɩ ʋ yaa wɩɩ no, ʋ aa yaa rɛ." 10Yesu aa nɩɩ wɩya no, ʋ nyʋwa fɩyɛlɩ. Ɛɛ rɛ ʋ basɩ tɩya nɩgyamaa hʋ fa aa tɩŋa ʋ hal a baa, "Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma, ŋ ha bɩ maakyiye na laadii no iriŋ Iziral paalʋʋ nal kɩdɩgɩ buloŋ tɩyaŋ. 11Ŋ basɩ kɩ tɩya ma rɛ, nala sɩ lɩɩ dʋnɩya logiŋ buloŋ a ko hɔŋ Wɩɩsɩ koro hʋ tɩyaŋ dɩ ba bee Abɩraham abee Azɩkɩ abee Gyeekɔbɩ kɩ di kɩna, 12amɛ Iziral tɩmma hʋ fa aa maga dɩ ba we Wɩɩsɩ koro hʋ tɩyaŋ aŋ bɩ gyʋwa, Wɩɩsɩ sɩ kpa ba yuwo ta gyaŋhal tɩyaŋ dɩ ba we bilhuu tɩyaŋ a pɩŋ kɩ wii aŋ kɩ kyaŋ ba nyɩŋa." 13Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya laalyuwolo nɩhɩyawʋ hʋ a baa, "Kɩ mʋ dɩya, wɩɩ hʋ buloŋ ɩ aa laa di baa ʋ sɩ yaa, ʋ rɛ sɩ yaa." Saŋa no tɩɩ tɩyaŋ nɛ laalyuwolo nɩhɩyawʋ hʋ tʋŋtʋnnɩ hʋ na laaŋfɩya. 14Ɛɛ rɛ Yesu mʋ Piita dɩya. Ʋ aa gyʋwa dɩ Piita hɩɩlhaaŋ pɩna kɩ wɩɩlɩ, ʋ teŋ buloŋ nɩma. 15Nyɛ rɛ Yesu mʋ dige ʋ noŋ tɩyaŋ. Ʋ teŋ fa aa nɩma gɛɛ, ʋ fɩyɛlɩ. Ʋ sii yaa kɩdiiliye tɩya ʋ. 16Ʋ dɩdaana aa ko pele, nala kaŋ nɩgyamaa a ko Yesu lee. Gyɩŋbɔmɔ rɛ gyɩ kaŋ badɔmɔŋ. Ɛɛ rɛ Yesu nɔsɩ gyɩŋbɔmɔ hʋ ta ba lɩɩ ka ʋ tɩɩbɩ nala hʋ buloŋ gyɩ fa aa wɩɩlɩ. 17Ʋ yaa wɩɩ no dɩ wɩya hʋ Wɩɩsɩ gyɩ aa tɩŋ ʋ tɩŋdaal Azaaya tɩyaŋ a basɩ ko yaa wɩtɩɩ rɛ. Ʋ gyɩ baa, "Ʋ rɛ laa ma ta á wɩɩla buloŋ tɩyaŋ." 18Yesu aa naa dɩ nɩgyamaa hʋ ko gol-ʋ gɛɛ, ʋ basɩ tɩya ʋ hatɩnna hʋ a baa, "Ma leŋ dɩ á kyol fuwo hʋ kyolo." 19Ɛɛ rɛ Wɩɩsɩ Teŋ dɩdagɩl kɩdɩgɩ ko ʋ lee a basɩ tɩya ʋ a baa, "Ŋ nɩhɩyawʋ, ŋ yaa siri rɛ dɩ ŋ tɩŋa ɩ hal a mʋ lee kɛ buloŋ ɩ aa mʋʋ." 20Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Ŋmanyɔnɩ kaŋ bʋʋsɩ rɛ a kɩ gyʋʋ, digibiisi mɛ kaŋ gyannɩ a kɩ gyʋʋ, amɛ mɩyaŋ Nihuwobiŋ Biye bɩ kaŋ lee ŋ aa sɩ pɩŋ a wiyesi." 21Nala hʋ fa aa tɩŋ Yesu hal, ba kɩdɩgɩ mɛ basɩ tɩya ʋ a baa, "Ŋ nɩhɩyawʋ, ŋ sɩ tɩŋa ɩ hal amɛ leŋ dɩ ŋ laa sɩya mʋ kpa ŋ kuwo hogo aŋ ko." 22Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ʋ a baa, "Kɩ tɩŋa ŋ hal aŋ leŋ dɩ sʋʋnɩ hʋ kɩ hogo ba tɩɩ sʋʋnɩ." 23Ɛɛ rɛ Yesu mʋ gyʋʋ nɩɩduworiboro, ʋ hatɩnna mɛ tɩŋa ʋ hal a mʋ gyʋʋ. 24Saŋa hʋ ba aa mʋʋ tɩyaŋ nɛ puwoduwo kɩdɩgɩ pirigi kɩ dɔŋ. Ɛɛ rɛ nɩɩpuwo tɔ nɩɩduworiboro hʋ buloŋ. Nɩɩduworiboro hʋ fa kɩ kyɛ dɩ ʋ tuu nɩɩmemii. Saŋa no tɩyaŋ dɩ Yesu kɛ pɩŋ doo. 25Ɛɛ rɛ ʋ hatɩnna hʋ mʋ kyisi ʋ a basɩ tɩya ʋ a baa, "Á Tɩɩna, laa ma ta, dɩ ɛɛ daa á sɩ sʋba." 26Ɛɛ rɛ Yesu pɩyɛsɩ ba a baa, "Bee rɛ tɩŋ kambɩŋ kaŋ ma? Ma laadii bɩ yʋga." Ɛɛ rɛ ʋ sii a nɔsɩ puwo hʋ aŋ basɩ tɩya fuwo hʋ mɛ dɩ ʋ fɩyɛlɩ pɩŋ. Lee buloŋ pirigi yaa siyee. 27Nyɛ rɛ ba buloŋ nyʋʋsɩ fɩyɛlɩ, ba kɩ pɩyɛsɩ dɔmɔŋ a baa, "Nɩgɛɛ iriŋ nɛ nyɛ? Fuwoni abee puwoni buloŋ kɩ tɩŋa ʋ nyʋwa?" 28Ɛɛ rɛ Yesu sii kpa mʋ Gadara paalʋʋ fuwo hʋ kyolo. Dɩ baala balɩya lɩɩ bilni tɩyaŋ a ko kyeme ʋ. Gyɩŋbɔmɔ rɛ gyɩ kaŋ baala no ba kɩ yaarɩ. Nal buloŋ gyɩ bɩ wuwo kɩ tɩŋ ŋmanɩɩ hʋ tɩyaŋ baala no balɩya aa we, beewɩya, ba gyɩ bɔmɔ rɛ weliŋ. 29Ba aa naa Yesu, ba pirigi kyiyesi a baa, "Wɩɩsɩ Biye, bee rɛ ɩ kɩ kyɛ dɩ ɩ yaa ma? Ɩ ko dɩ ɩ dɔgɩsɩ ma rɛ ka saŋa hʋ na pele koo?" 30Dɩ poriku-gyamaa mɛ sɩŋ kpaga doŋ a kɩ di kɩna. 31Ɛɛ rɛ gyɩŋbɔmɔ hʋ sʋla Yesu a baa, "Dɩ ɩ ko kil ma ta dɩ á lɩɩ nala no tɩyaŋ, leŋ dɩ á mʋ gyʋʋ porikusi no tɩyaŋ." 32Ɛɛ rɛ Yesu basɩ tɩya ba a baa, "Ma lɩɩ kɩ mʋ." Ɛɛ rɛ ba lɩɩ baala hʋ tɩyaŋ a mʋ gyʋʋ porikusi hʋ tɩyaŋ, porikusi hʋ buloŋ sii fá a lɩɩ fuwo hʋ nyʋwa a tuu gyʋʋ fuwo hʋ tɩyaŋ a sʋba. 33Nyɛ rɛ porikudaala hʋ fá mʋ gyʋʋ bee hʋ tɩyaŋ a basɩ wɩɩ hʋ buloŋ aa yaa doŋ abee wɩɩ hʋ aa yaa baala hʋ gyɩ aa kaŋ gyɩŋbɔmɔ hʋ mɛ tɩyaŋ a tɩya bee hʋ nala. 34Ɛɛ rɛ bee hʋ nala buloŋ sii lɩɩ mʋ dɩ ba na Yesu. Ba aa mʋʋ na ʋ, ba sʋla ʋ dɩ ʋ lɩɩ ba paalʋʋ tɩyaŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\