WƖLƖƖDAGƖYA 10

1Ɛɛ rɛ ka ŋ bɩl na malɩkaduwo kɩdɩgɩ dɩ ʋ lɩɩ wɩɩsɩbee a ko tuu. Taala tɔ ʋ buloŋ gɛɛ anɩɩ ʋ aa laalɩ gadolii, ka dosiye baarɩ ʋ nyuu. Ʋ sɩya mɔgɩ kɩ tʋla gɛɛ anɩɩ wɩɩpɔsɩɩ. Ʋ naasɩ mɛ kɩɩ gɛɛ anɩɩ diŋpʋwala. 2Ka ʋ kol teŋbiye aa suro ʋ noŋ tɩyaŋ. Ɛɛ rɛ ʋ kpa ʋ noduu naaŋ a dɔbɔ mpʋwɔnʋʋ nyuu tɩyaŋ, a kpa ʋ nogɔbɔ naaŋ mɛ a sɩgɩ taŋha. 3Ɛɛ rɛ ʋ nɔsɩ yʋga anɩɩ naakyigi aa gerise gɛɛ. Ʋ aa nɔsɔ gɛɛ, duwoŋ mɛ laa nɔsɩ bʋpɛ. 4Ɛɛ rɛ ŋ fa kɩ kyɛ dɩ ŋ sabɩ wɩya hʋ duwoŋ hʋ aa nɔsɔ bʋpɛ hʋ a basɩ. Doŋ nɛ ŋ nɩɩ taal dɩ ʋ lɩɩ wɩɩsɩnyuu a basɩ tɩya ŋ a baa, "Leŋ dɩ wɩya hʋ duwoŋ hʋ aa nɔsɔ basɩ we ɩ nyuu tɩyaŋ. Ta saba biŋ." 5Ɛɛ rɛ ka ŋ na malɩka hʋ, nal hʋ naadɩgɩ aa sɩŋ mpʋwɔnʋʋ tɩyaŋ, ka kɩdɩgɩ mɛ sɩŋ taŋhahɩlɩɩ tɩyaŋ, dɩ ʋ kaŋ ʋ noduu noŋ a yɩya wɩɩsɩnyuu. 6Ɛɛ rɛ ʋ ŋmɩyɛsɩ nal hʋ aa we doŋ a kaŋ kɩ mʋ maakyiye buloŋ, nal hʋ aa taa wɩɩsɩnyuu abee kɩna hʋ buloŋ aa we wɩɩsɩnyuu, abee taŋha abee kɩna hʋ buloŋ aa we doŋ, abee mpʋwɔnʋʋ abee kɩna buloŋ aa we ʋ tɩyaŋ. Ʋ ŋmɩyɛsa rɛ a baa, "Wɩɩsɩ bɩl bɩ sɩ gyegili bee wɩɩ hʋ ʋ aa kyɛ dɩ ʋ yaa." 7Amɛ kyɛɛ hʋ malɩka-pɛɛ hʋ tɩɩna aa sɩ ko mʋʋ ʋ kabɩl, Wɩɩsɩ sɩ leŋ dɩ ʋ bampaga hʋ aa yaa wɩfaŋɩya hʋ buloŋ yaa anɩɩ gɛɛ ʋ gyɩ aa basɩ tɩya ʋ tʋŋtʋnna Wɩɩsɩ tɩŋdaala hʋ. 8Ɛɛ rɛ ŋ bɩl nɩɩ taal hʋ tɩɩ aa lɩɩ wɩɩsɩnyuu dɩ ʋ basɩ tɩya ŋ a baa, "Mʋ laa teŋbiye hʋ aa suro malɩka hʋ noŋ tɩyaŋ, malɩka hʋ naadɩgɩ aa sɩŋ mpʋwɔnʋʋ tɩyaŋ, ka kɩdɩgɩ mɛ sɩŋ taŋha tɩyaŋ hʋ." 9Ɛɛ rɛ ŋ mʋ malɩka hʋ lee a sʋla ʋ dɩ ʋ kpa teŋbiye hʋ tɩya ŋ. Ɛɛ rɛ ʋ basɩ tɩya ŋ abaa "Laa kyaŋ! Ʋ sɩ leŋ dɩ ɩ fuu nyagɩmɩ, amɛ ɩ nyʋwa tɩyaŋ kɛ, ʋ sʋma anɩɩ tʋʋ." 10Ɛɛ rɛ ŋ laa teŋbiye hʋ malɩka hʋ noŋ tɩyaŋ a kpa kyaŋ. Ʋ sʋma anɩɩ tʋʋ ŋ nyʋwa tɩyaŋ, amɛ ʋ aa tuu ŋ fuu teŋ, ŋ fuu buloŋ nyagɩmɩ. 11Ɛɛ rɛ ba basɩ tɩya ŋ a baa, "Ʋ maga dɩ ɩ bɩl basɩ Wɩɩsɩ wɩya rɛ Wiyesi Welii hʋ dee tɩyaŋ a mʋ kɩ tile nihuwobisi iriŋ iriŋ buloŋ tɩyaŋ, abee paalʋʋ iriŋ iriŋ buloŋ nala, abee nala aa basɩ taanɩ iriŋ iriŋ buloŋ, abee kuworo iriŋ iriŋ buloŋ tɩyaŋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\