WƖLƖƖDAGƖYA 13

1Ɛɛ rɛ ŋ na ɔhɔ-kɩŋ kɩdɩgɩ dɩ ʋ lɩɩ mpʋwɔnʋʋ tɩyaŋ a ko lɩɩ, a kaŋ nyuni bapɛ abee nyɩŋdaasɩ fi, a fa kyige kuworinyupugi ʋ nyɩŋdaasɩ fi hʋ kɩdɩgɩ buloŋ tɩyaŋ. Feŋ hʋ ʋ fa aa kana ʋ nyuni hʋ kɩdɩgɩ buloŋ tɩyaŋ fa aa tʋʋsɩ Wɩɩsɩ rɛ. 2Ɔhɔ-kɩŋ hʋ ŋ fa aa naa kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ kpeyi, aŋka ʋ naasɩ kɩɩ gɛɛ anɩɩ nambugo naasɩ, ʋ nyʋwa mɛ kɩɩ gɛɛ anɩɩ naakyigi nyʋwa. Ɛɛ rɛ kɩŋ hʋ aa kɩɩ parinyeŋŋi hʋ kpa ʋ debal hʋ abee ʋ kuworikpasa hʋ a tɩya ɔhɔ-kɩŋ no. 3Ʋ kɩɩ gɛɛ anɩɩ ɔhɔ-kɩŋ hʋ nyuni bapɛ hʋ kɩdɩgɩ gyɩ aa kaŋ dʋgʋlɩbal anɩɩ ba aa ŋmana ʋ bɔŋsɩ tɩya sʋʋ, ka dʋgʋlɩɩ waa. Dʋnɩya nala buloŋ nyʋʋsɩ gyɩ fɩyɛlɩ ʋ wɩya ba sii tɩŋa ʋ hal. 4Ɛɛ rɛ ba buloŋ tuu gbinni kyʋwalɩ parinyeŋŋi hʋ akuu ʋ aa kpaa ʋ dee tɩya ɔhɔ-kɩŋ hʋ wɩya. Ka ba bɩl kyʋwalɩ ɔhɔ-kɩŋ hʋ, aŋ baa, "Kɩbee rɛ kaŋ dee anɩɩ ɔhɔ-kɩŋ no? Kɩbee rɛ sɩ wuwo kana ʋ kaa kaasɩ?" 5Ɛɛ rɛ ba tɩya ɔhɔ-kɩŋ hʋ ŋmanɩɩ ʋ basɩ babiibawɩya a kɩ tʋʋsɩ Wɩɩsɩ. Ɛɛ rɛ ba lem-ʋ, ʋ dɩ dee peŋsi mɔllɩbalɩya abee balɩya. 6Ʋ piili kɩ tʋʋsɩ Wɩɩsɩ, a kɩ kyogi Wɩɩsɩ feŋ abee ʋ liweelii, abee nala hʋ buloŋ aa we wɩɩsɩbee tɩyaŋ. 7Ɛɛ rɛ ba tɩya ʋ ŋmanɩɩ mɛ ʋ kaŋ Wɩɩsɩ nala a yuwo yuwo, a yuwo di ba. Ba gyɩ tɩya ʋ dee mɛ rɛ ʋ wuwo nihuwobisi doho nala iriŋ iriŋ buloŋ, aa lɩɩ paalʋʋ iriŋ iriŋ buloŋ, a kɩ basɩ taanɩ iriŋ iriŋ buloŋ. 8Nala hʋ buloŋ fene aa tuwo Wɩɩsɩ Pebiye hʋ ba aa kpʋwa mɩɩbol teŋ hʋ tɩyaŋ a lɩɩ dʋnɩya lipiilii buloŋ, ba mɛ sɩ tuu gbinni ʋ sɩya tɩyaŋ a kyʋwalɩ ʋ. Nala buloŋ aa we dʋnɩya tɩyaŋ sɩ tuu gbinni kyʋwalɩ ɔhɔ-kɩŋ hʋ, see nala hʋ dʋŋ fene aa we Wɩɩsɩ Pebiye hʋ ba aa kpʋwa a lɩɩ dʋnɩya piilii tɩyaŋ buloŋ mɩɩbol teŋ hʋ tɩyaŋ. 9Nala hʋ aa kaŋ dɩgɩna, ma gyegili nɩɩ wɩɩ no weliŋ. 10Dɩ nal buloŋ wɩɩdagɩ rɛ daga nɩɩ ba sɩ kana tɔ dɩyaŋ, ba aa kana ba tɔ dɩyaŋ nɛ. Dɩ nal buloŋ wɩɩdagɩ mɛ rɛ daga anɩɩ takoobii rɛ ba sɩ kpa kpʋ ʋ, takoobii rɛ ba sɩ kɔnɩ kpa kpʋ ʋ tɩɩna. Wɩɩ no daga anɩɩ Wɩɩsɩ nala buloŋ maga dɩ ba kaŋ kenyiri rɛ a kaŋ wɩya hʋ ba aa laa di weliŋ abee wɩtɩɩ ba wɩgyʋʋlɩya tɩyaŋ. 11Ɛɛ rɛ ŋ bɩl na ɔhɔ-kɩŋ kɩdɩgɩ dɩ ʋ lɩɩ taŋha tɩyaŋ ko lɩɩ. Ʋ fa kaŋ nyɩŋdaasɩ balɩya rɛ anɩɩ pebolbiye aŋ kɩ basɩ wɩya gɛɛ anɩɩ kɩŋ hʋ aa kɩɩ gɛɛ nɩɩ parinyeŋŋi hʋ. 12Ʋ kpa dee hʋ buloŋ laasɩya ɔhɔ-kɩŋ hʋ aa kana rɛ, a laa ʋ naasɩ sɩŋ a kɩ di dee ʋ sɩya tɩyaŋ, a fɩla dʋnɩya nala buloŋ ba tuu gbinni kɩ kyʋwalɩ laasɩya ɔhɔ-kɩŋ hʋ, kɩŋ hʋ fa aa kaŋ dʋgʋlɩbal ka ʋ waa hʋ. 13Ʋ yaa wɩmagɩla bee wɩkperiye rɛ yʋga, haalɩ a paalɩ wuwo leŋ diŋ lɩɩ wɩɩsɩnyuu ko tuu taŋha nal buloŋ na. 14Akuu wɩmagɩla hʋ ba aa tɩya ʋ dee ʋ laa laasɩya ɔhɔ-kɩŋ hʋ naasɩ sɩŋ a yaa wɩya, ɔhɔ-kɩlɩya hʋ wuwo mʋrɩ dʋnɩya nala rɛ, a fɩl ba, ba mɔ kɩŋ aa kɩɩ buŋbuŋ ɔhɔ-kɩŋ hʋ a kɩ kpa ʋ yohuŋ, kɩŋ hʋ ba fa aa kyɔgɔ bee takoobii bɔŋsɩ tɩya sʋʋ, ka ʋ bɩ sʋba hʋ. 15Ɛɛ rɛ ba tɩya ɔhɔ-kɩlɩya hʋ dee ʋ wuwo kpa wiyese tɩya kɩŋ hʋ ba aa mɔɔ ʋ kɩɩ laasɩya ɔhɔ-kɩŋ hʋ, dɩ ʋ wuwo kɩ basɩ wɩya, aŋ leŋ dɩ ba kpʋ nala hʋ buloŋ aa vɩya ʋ kyʋwalɩɩ. 16Ɛɛ rɛ ɔhɔ-kɩlɩya hʋ bɩl fɩl nala buloŋ ba leŋ ba magɩlɩ ba, ba noduu nosi tɩyaŋ koo ba tilli tɩyaŋ, nɩbala abee nɩbiisi, kɩna tɩmma abee nyaaba, nala hʋ aa tɩŋ ba tɩɩ abee nala hʋ aa yaa yosi buloŋ. 17Nal buloŋ bɩ wuwo yɔbɔ kɩŋ buloŋ koo a yallɩ kɩŋ buloŋ, see dɩ ʋ kaŋ laasɩya ɔhɔ-kɩŋ hʋ magɩl. Magɩl no rɛ yaa ɔhɔ-kɩŋ hʋ feŋ koo ʋ feŋ namba. 18Dɩ nal buloŋ bɩ kaŋ wɩgyʋŋ, ʋ bɩ sɩ wuwo gyɩŋ wɩɩ no memii. Nal hʋ buloŋ aa kaŋ sʋnna, ʋ dɩɩsɩ a gyɩŋ ɔhɔ-kɩŋ namba hʋ nyʋwa, beewɩya namba hʋ bee nal kɩdɩgɩ feŋ yaa kɩdɩgɩ rɛ. Namba hʋ yaa kɔɔsɩbadʋ abee mɔllɩboto bee badʋ rɛ (666).


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\