WƖLƖƖDAGƖYA 16

1Ɛɛ rɛ ŋ nɩɩ taal kɩdɩgɩ dɩ ʋ lɩɩ Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ tɩyaŋ, a nɔsɩ basɩ tɩya malɩkasɩ hʋ bapɛ abaa, "Ma kaŋ tahaŋsɩ hʋ bapɛ tɩyaŋ Wɩɩsɩ baaŋ aa we, a kaŋ mʋ wirisi dʋnɩya." 2Ɛɛ rɛ malɩka buŋbuŋ hʋ tɩɩna kpa balo-kɩna hʋ aa we ʋ tahana hʋ tɩyaŋ, a kaŋ mʋ bɩsɩ we dʋnɩya. Ɛɛ rɛ dʋgʋlɩbɔŋlɔrɩnɩ aa wɩɩ kɩŋkaŋ lɔgɔ nala hʋ buloŋ aa kaŋ ɔhɔ-kɩŋ hʋ magɩl, aŋ kɩ kyʋwalɩ kɩŋ hʋ ba aa mɔɔ ʋ kɩɩ ʋ mɛ. 3Ɛɛ rɛ malɩka-lɩya hʋ tɩɩna mɛ kpa ʋ tahana hʋ kɩna a kaŋ mʋ bɩsɩ we mpʋwɔnʋʋ tɩyaŋ. Doŋ nɛ mpʋwɔnʋʋ nɩɩ buloŋ bɩrɩmɩ kyal gɛɛ anɩɩ nihuwobiŋ aa sʋba kyal. Ɛɛ rɛ kɩwiyesii buloŋ aa we mpʋwɔnʋʋ tɩyaŋ sʋba. 4Ɛɛ rɛ malɩka-too hʋ tɩɩna mɛ kaŋ ʋ tahana hʋ kɩna mʋ bɩsɩ we fuwoni abee bulli tɩyaŋ, ba buloŋ bɩrɩmɩ kyal. 5Ɛɛ rɛ ŋ nɩɩ dɩ malɩka hʋ aa deŋ nɩɩ hʋ basa a baa "Á Tɩɩna Wɩɩsɩ, ɩ dʋŋ nɛ yaa Tɩpʋlʋŋ Tɩɩna, ɩ rɛ we doŋ faafaa buloŋ abee lagɩlagɩ no buloŋ, ɛɛ hʋ ɩ aa dɔgɩsɩ ba, ʋ kpaa ŋmanɩɩ rɛ a maga mɛ, 6beewɩya ba kpʋʋ ɩ nala abee ɩ tɩŋdaala rɛ, ɛɛ rɛ tɩŋ ɩ kpa kyal tɩya ba dɩ ba nyʋwa. Ba pɩwasɩya rɛ aa bil ba nyʋʋsɩ gɛɛ." 7Ɛɛ rɛ ŋ bɩl nɩɩ taal kɩdɩgɩ dɩ ʋ lɩɩ kogu hʋ nyuu a laa basɩ abaa, "Wɩtɩɩ rɛ, á Tɩɩna Wɩɩsɩ, dee buloŋ tɩɩna, ɛɛ hʋ ɩ aa dɔgɩsɩ ba, ʋ kpaa ŋmanɩɩ rɛ a maga mɛ." 8Ɛɛ rɛ malɩka-naa tɩɩna hʋ mɛ kpa ʋ tahana hʋ kɩna a bɩsɩ we wɩɩpɔsɩɩ tɩyaŋ. Ɛɛ leŋ wɩɩsɩ pɔsɔ yʋga a kɩ nyɔgɔ nala anɩɩ diŋ. 9Wɩɩsɩ aa lɩɩ yʋga yʋga a kɩ nyɔgɔ nala gɛɛ, ba kɩ tʋʋsɩ Wɩɩsɩ, beewɩya ba gyɩma anɩɩ ʋ rɛ kaŋ balo-iriŋ noma buloŋ dee. Amɛ ba bɩ bɩrɩma ba hakɩllɩ a lɩɩ wɩbɔmɔ yayɩ tɩyaŋ, aŋ bee kpa Wɩɩsɩ yohuŋ mɛ. 10Ɛɛ rɛ malɩka-nɔɔ hʋ tɩɩna mɛ kpa ʋ tahana hʋ kɩna a mʋ bɩsɩ we ɔhɔ-kɩŋ hʋ kuworikpasa tɩyaŋ. Ɛɛ rɛ bilhuu tɔ lee hʋ ʋ aa deŋ buloŋ. Nala hʋ buloŋ aa we doŋ kɩ na tʋwara kɩŋkaŋ, a kɩ dʋŋ ba naŋdelime, 11a kɩ tʋʋsɩ Wɩɩsɩ aa we wɩɩsɩbee tɩyaŋ, akuu ba dʋgʋlɩya hʋ aa wɩɩ wɩya. Amɛ ba bɩ bɩrɩmɩ ba hakɩllɩ a lɩɩ wɩbɔmɔ yayɩ tɩyaŋ. 12Ɛɛ rɛ malɩka-dʋʋ hʋ tɩɩna mɛ kpa ʋ tahana hʋ kɩna a mʋ bɩsɩ we Yufireti fuwobal hʋ tɩyaŋ ʋ hɩɩsɩ. Dɩ ɛɛ wuwo leŋ dɩ kuworo hʋ aa lɩɩ wɩɩpɔsɩɩ dɩɩlaŋ na ŋmanɩɩ a tɩŋ fuwo hʋ tɩyaŋ ko. 13Ɛɛ rɛ ŋ na gyɩŋbɔmɔ boto aa kɩɩ gɛɛ anɩɩ saŋpɔllɩ dɩ ba lɩɩ parinyeŋŋi hʋ nyʋwa tɩyaŋ, abee laasɩya ɔhɔ-kɩŋ hʋ nyʋwa tɩyaŋ, abee ɔhɔ-kɩlɩya hʋ aa nyɩya wɩya hʋ nyʋwa tɩyaŋ. 14Ba yaa gyɩŋbɔmɔ aa yaa wɩmagɩla bee wɩkperiye rɛ. Ba aa rɛ lɩɩ mʋ dʋnɩya kuworo buloŋ lee, dɩ ba kaŋ ba ko pɛ dɔmɔŋ a yuwo yuwo hʋ aa sɩ sii Wɩɩsɩ dee buloŋ tɩɩna Kyɛbal hʋ, kyɛɛ no rɛ yaa kyɛɛ hʋ Wɩɩsɩ aa sɩ di dʋnɩya nala sarɩya. 15Á tɩɩna baa; "Ma na! Ŋ sɩ ko pirigi ma tɩyaŋ anɩɩ gaal. Nyusʋŋtɩɩna rɛ yaa nal hʋ aa barɩ doo, aŋ paa ʋ gannɩ a yaa siri pɔ, dɩ ʋ ta ko kaŋ teŋbil gyamaa tɩyaŋ, dɩ hɩɩsɩ kana ʋ." 16Ɛɛ rɛ ba kaŋ dʋnɩya kuworo mʋ laŋŋɩ lee kɩdɩgɩ ba aa yɩrɩ Amagadɔŋ Gyuuma taal tɩyaŋ. 17Ɛɛ rɛ malɩka-pɛɛ hʋ tɩɩna mɛ kpa ʋ tahana hʋ kɩna bɩsɩ we puwo tɩyaŋ. Ɛɛ rɛ taal kɩdɩgɩ lɩɩ lee hʋ kuworikpasa hʋ aa sɩna Wɩɩkyʋwaldɩɩbal hʋ tɩyaŋ a nɔsɩ basɩ abaa, "Wɩya hʋ lɩtenii rɛ nyɛ." 18Ɛɛ rɛ duwoŋ kɩ lɩgɩsɩ, a kɩ nɔsɩ, kyagɩŋsɩ tɔ lee buloŋ, ka taŋha mɛ gyigili yʋga. Nihuwobisi aa we dʋnɩya tɩyaŋ buloŋ, taŋha ha bɩ maakyiye gyigili nyɛ aŋka. 19Taŋha aa gyegile gɛɛ, ʋ kaŋ tɔbal hʋ kpaa leye boto, ka dʋnɩya paalʋʋ paalʋʋ buloŋ tɔbala mɛ tele teŋ. Doŋ nɛ Wɩɩsɩ liisi tɔbal hʋ baa yɩrɩ Baabilɔŋ wɩya, a dɔgɩsɩ ʋ kɩŋkaŋ abee baaŋ anɩɩ gɛɛ aa maga. Ʋ kɩɩ gɛɛ anɩɩ ʋ aa nyʋwa sɩh Wɩɩsɩ baaŋ nɩɩnyʋwagbaŋbiye tɩyaŋ. 20Ɛɛ rɛ taŋhasɩ hʋ nɩɩ aa golo kyige buloŋ nyʋgɩsɩ. Dogiŋsi buloŋ mɛ dɩɩgɩ. 21Ka duwoŋbʋwa aa yoho gɛɛ gbiŋgbiŋ anɩɩ nɔnnɩ lɩɩ wɩɩsɩnyuu ko tuu kɩ tele nala nyuni tɩyaŋ. Ɛɛ rɛ nala kɩ tʋʋsɩ Wɩɩsɩ akuu balo-duwoŋbʋwa hʋ ʋ aa leŋ ba tele kɩ yagɩ ba wɩya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\