WƖLƖƖDAGƖYA 19

1Ɛɛ hal tɩyaŋ, ŋ bɩl nɩɩ dɔmɔ kɩdɩgɩ aa kɩɩ gɛɛ anɩɩ gyamaa aa yaa kyagɩŋsɩ wɩɩsɩbee tɩyaŋ a baa, "Ma dannɩ Wɩɩsɩ! Ʋ rɛ yaa Laataal, a yaa Gaŋdaal abee Dee buloŋ tɩɩna. 2Ma leŋ dɩ á dannɩ ʋ, beewɩya ɛɛ hʋ ʋ aa dɔgɩsɩ nala, ʋ yaa ŋmanɩɩ rɛ a maga mɛ. Haŋ hasɔŋsɔnnɔ kuwori hʋ fa aa kpa ʋ sɔŋsɔŋ kyol dʋnɩya nala buloŋ hʋ, Wɩɩsɩ di ʋ sarɩya rɛ ʋ tele. Ʋ aa kpʋʋ Wɩɩsɩ tʋŋtʋnna wɩya rɛ tɩŋ Wɩɩsɩ mɛ dɔgɩsɩ ʋ tuŋ gɛɛ." 3Ɛɛ rɛ ba bɩl yaa kyagɩŋsɩ abaa, "Ma dannɩ Wɩɩsɩ! Diŋ hʋ aa di Baabilɔŋ, ʋ nyʋwɔsɩ sii kɩ gyɩŋ wɩɩsɩnyuu rɛ a kaŋ kɩ mʋ maakyiye buloŋ." 4Ɛɛ rɛ nɩhɩyasɩ mɔlɩya bee banaa hʋ abee kɩweye banaa hʋ tuu gbinni a kyʋwalɩ Wɩɩsɩ aa hɔŋ ʋ kuworikpasa nyuu tɩyaŋ a baa, "Amɩ! Ma dannɩ Wɩɩsɩ!" 5Ɛɛ rɛ taal kɩdɩgɩ lɩɩ Wɩɩsɩ kuworikpasa hʋ logiŋ abaa, "Mamaa Wɩɩsɩ tʋŋtʋnna buloŋ abee ma nala hʋ buloŋ aa fá Wɩɩsɩ, nɩbala abee nɩbiisi buloŋ, ma leŋ dɩ á dannɩ á Wɩɩsɩ." 6Ɛɛ rɛ ŋ bɩl nɩɩ dɔmɔ kɩdɩgɩ aa kɩɩ gɛɛ anɩɩ gyamaa aa yaa kyagɩŋsɩ, a kɩɩ gɛɛ anɩɩ kyuuri aa dɔŋ, a bɩl kɩɩ gɛɛ anɩɩ duwoŋ aa nɔsɩ, abaa, "Ma dannɩ Wɩɩsɩ! Beewɩya á Tɩɩna Wɩɩsɩ dee buloŋ tɩɩna yaa kuwori rɛ. 7Ma leŋ dɩ á tenni fɩyɛlɩ dɩ á kɩ gyʋwɔsɩ. Ma leŋ dɩ á yɩrɩ ʋ gaŋdaa-feŋ, a dannɩ ʋ weliŋ. Beewɩya saŋa hʋ Pebiye hʋ aa sɩ kpa ʋ haaŋ pele rɛ. Haaŋ hʋ mɛ ʋ aa sɩ kpa yaa siri rɛ, a kɩ gyegili ʋ. 8Ɛɛ rɛ ba kpa gapʋlʋŋ pogipogi aa tʋl a tɩya haaŋ hʋ dɩ ʋ laalɩ. (Gapʋlʋŋ pogipogi hʋ aa daga Wɩɩsɩ nala tɩpʋlʋŋ wɩyaalɩya rɛ.") 9Ɛɛ rɛ malɩka hʋ basɩ tɩya ŋ a baa, "Sabɩ wɩɩ no! Nyusʋŋtɩmma rɛ yaa nala hʋ ba aa yɩra dɩ ba ko gbɩyalɩ Pebiye hʋ hafalɩɩ gbɩyala a di kɩna." Ɛɛ rɛ ka malɩka hʋ bɩl basɩ tɩya ŋ abaa, "Wɩɩsɩ nyʋwa wɩbiye tɩɩ rɛ nyɛ." 10Ɛɛ rɛ ŋ tuu gbinni dɩ ŋ kyʋwalɩ ʋ. Doŋ nɛ ʋ mɩɩgɩ basɩ tɩya ŋ abaa "Ta yaa gɛɛ, ŋ mɛ yaa Wɩɩsɩ tʋŋtʋnnɩ rɛ anɩɩ ɩ abee ɩ dɔŋtɩŋsɩ hʋ buloŋ aa laa Yesu wɩya di, abee nala hʋ buloŋ aa kaŋ wɩtɩɩ hʋ Yesu aa kpaa daga ma weliŋ. Wɩɩsɩ dʋŋ nɛ ʋ maga ɩ kɩ kyʋwalɩ ʋ! Beewɩya wɩtɩɩ hʋ Yesu aa kpaa daga ma, haŋ wɩtɩɩ hʋ rɛ leŋ Wɩɩsɩ nala wuwo kɩ basɩ Wɩɩsɩ wɩya." 11Ɛɛ rɛ ŋ na dɩ wɩɩsɩbee suro. Ŋ na gyapʋlʋŋ dɩ nal gyɩna. Nal hʋ aa gyɩna ʋ feŋ nɛ yaa Wɩtɩɩ Tɩɩna. Beewɩya wɩtɩɩ rɛ ʋ kaŋ kɩ di nala sarɩya, a kaŋ wɩtɩɩ mɛ a kɩ yuwo yuwo. 12Ʋ sɩya buloŋ kɩ kyol a kɩɩ diŋgel, aŋka ʋ kyige kuworinyupugigyamaa ʋ nyuu tɩyaŋ. Ba sabɩ ʋ feŋ mal ʋ tɩyaŋ nɛ, amɛ nal buloŋ bɩ gyɩŋ feŋ hʋ see ʋ dʋŋ. 13Ka gadolii hʋ ʋ aa laala hʋ buloŋ tɔ abee kyal. Ba kan-ʋ kɩ yɩrɩ Wɩɩsɩ Wɩbii rɛ. 14Wɩɩsɩbee laalyuwolo mɛ gyɩŋ gyapʋllɩ a kɩ tɩŋa ʋ hal, a laalɩ gapʋlʋŋweliye aa bɩ kaŋ bisiŋ buloŋ. 15Ɛɛ rɛ takoobii aa di nyamanyama lɩɩ nal hʋ aa gyɩŋ gyaagʋ hʋ nyʋwa tɩyaŋ a ko lɩɩ. Takoobii no rɛ ʋ sɩ kaŋ yuwo yuwo a di dʋnɩya nala buloŋ. Hɔgɩ-kpaasa rɛ ʋ sɩ kaŋ kɩ deŋ dʋnɩya. Ʋ sɩ leŋ dɩ á Tɩɩna Wɩɩsɩ, Dee buloŋ tɩɩna na baaŋ kɩŋkaŋ dʋnɩya nala nyuu tɩyaŋ, a kyaga ba bʋrɩgɩ anɩɩ ba aa kyaga tɩɩnɔnɔ bʋrɩgɩ sɩŋbʋwa tɩyaŋ gɛɛ. 16Ba sabɩ ʋ feŋ mal gadolii hʋ ʋ aa laala tɩyaŋ nɛ abee ʋ naapuyi tɩyaŋ. Feŋ hʋ rɛ nyɛ: "Kuworo buloŋ Kuwori abee Nɩbala buloŋ Nɩbal." 17Ɛɛ rɛ ka ŋ bɩl na malɩka kɩdɩgɩ dɩ ʋ sɩŋ wɩɩpɔsɩɩ tɩyaŋ, a huwori kɩ yɩrɩ digibiisi buloŋ aa gyaarɩ wɩɩsɩnyuu tɩyaŋ a baa: "Ma ko pɛ dɔmɔŋ a di kɩdibala hʋ Wɩɩsɩ aa kpaa biŋ ma. 18Ma ko di kuworo namɩya, abee laalyuwolhɩyasɩ namɩya, abee gaduwogo namɩya, abee gyaaga namɩya, abee gyagyɩnna namɩya, abee nihuwobisi buloŋ namɩya, nala hʋ aa tɩŋ ba tɩɩ abee yosi, nɩbala abee nɩbiisi buloŋ." 19Ɛɛ rɛ ŋ na ɔhɔ-kɩŋ hʋ abee dʋnɩya kuworo abee ba laalyuwolo dɩ ba laŋŋa dɩ ba yuwo nal hʋ aa gyɩŋ gyaagʋ hʋ abee ʋ laalyuwolo. 20Nal hʋ aa gyɩŋ gyaagʋ hʋ bee ʋ laalyuwolo yuwo kaŋ ɔhɔ-kɩŋ hʋ, a yuwo kaŋ nal hʋ aa nyɩya wɩya anɩɩ ʋ yaa Wɩɩsɩ tɩŋdaal hʋ mɛ. Ʋ rɛ fa laa ɔhɔ-kɩŋ hʋ nyuu a yaa wɩmagɩla a mʋrɩ nala hʋ ba aa kpaa ɔhɔ-kɩŋ hʋ feŋ a magɩlɩ, abee nala hʋ aa kyʋwalɩ kɩŋ hʋ ba aa mɔɔ ʋ kɩɩ ʋ ɔhɔ-kɩŋ hʋ. Ɛɛ rɛ ba kpa nala no balɩya kɩweye a yuwo ta ba ko tuu gyʋʋ gyɩrɩbʋyɩ aa di diŋ aa pɩŋ gɛɛ anɩɩ nɩɩpaal hʋ tɩyaŋ. 21Ka nal hʋ aa gyɩŋ gyaagʋ hʋ kaŋ takoobii hʋ aa lɩɩ ʋ nyʋwa a kpʋ nɩkaalɩya hʋ buloŋ. Ɛɛ rɛ digibiisi hʋ kpa ba naŋpʋŋ buloŋ di a vɔgɔ parɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\