WƖLƖƖDAGƖYA 2

1Ɛɛ rɛ ʋ bɩl basɩ tɩya ŋ abaa, "Sabɩ wɩɩ no tɩya sɩlaal hʋ aa deŋ Krisitabiisi hʋ aa laŋŋɩ Ɛfiso tɩyaŋ. Wɩɩ no lɩɩ mɩyaŋ nal hʋ aa kol kyɩŋwʋlɩya hʋ bapɛ ŋ noduu noŋ tɩyaŋ, a kɩ vala salma fɩŋtɩŋdaasɩ hʋ bapɛ paga tɩyaŋ lee rɛ. 2Ŋ gyɩŋ ma wɩyaalɩya buloŋ nɛ. Ŋ gyɩma anɩɩ ma aa tʋŋ nɛ abee ma dee buloŋ, a gyɩŋ mala hʋ mɛ ma aa kana. Ŋ gyɩma anɩɩ ma bɩ laa nyʋwa ma bee nɩbɔmɔ kɩ laŋŋɩ dɔmɔŋ. Ŋ gyɩma anɩɩ ma sʋnnɩ nala hʋ aa baa dɩ ba yaa Yesu kpambɩsɩ a na rɛ, a na anɩɩ ba yaa wɩnyɩyɛla rɛ. 3Ŋ gyɩma anɩɩ ma kaŋ mala rɛ tʋwara hʋ ma aa naa akuu ma aa laa ŋ di wɩya, amɛ ma bɩ mɩɩgɩ hal. 4Amɛ wɩɩ kɩdɩgɩ rɛ ma kɩ yaa ʋ bɩ fɩyɛlɩ ŋ teŋ. Kyori hʋ ma fa aa kana saŋa hʋ ma aa buŋ laa ŋ wɩya di, ma kpaa ʋ ta rɛ. 5Ma liisi mʋ na lee hʋ tɩyaŋ ma fa aa we aŋ na ŋmaa naaŋ? Ma bɩrɩmɩ lɩɩ ma wɩbɔmɔ tɩyaŋ a mɩɩgɩ kɩ yaa wɩya hʋ ma fa aa yaa buŋbuŋ hʋ tɩyaŋ. Dɩ gɛɛ daa, ŋ sɩ ko kaŋ ma fɩŋtɩŋdaaŋ hʋ kpa ʋ lɩsɩnɩɩ. 6Amɛ wɩɩ kɩdɩgɩ mɛ rɛ ma kɩ yaa a maga dɩ ŋ bigisi ma: Ma haasɩ Nikɔlaata nala hʋ wɩyaalɩya rɛ anɩɩ ŋ mɛ aa haasɩ ba wɩyaalɩya gɛɛ. 7Nala hʋ aa kaŋ dɩgɩna, ma wuwoli ma dɩgɩna a nɩɩ wɩya hʋ Wiyesi Welii hʋ aa basa tɩya Krisitabiisi hʋ aa we Esɩya paalʋʋ tɩyaŋ. Nal hʋ buloŋ aa sɩ wuwo yuwo di, ŋ sɩ leŋ dɩ ʋ di tɩya hʋ nɔnɔ aa tɩya mɩɩbol aa we Wɩɩsɩ dipolo hʋ tɩyaŋ." 8Ɛɛ rɛ ʋ bɩl basɩ tɩya ŋ a baa, "Sabɩ wɩɩ no tɩya sɩlaal hʋ aa deŋ Krisitabiisi hʋ aa laŋŋɩ Sɩmɛɛna tɩyaŋ. Wɩɩ no lɩɩ mɩyaŋ nal hʋ aa yaa wɩɩ buloŋ lipiilii abee wɩɩ buloŋ lɩtenii lee rɛ. Mɩyaŋ nɛ yaa nal hʋ aa sʋba aŋ bɩl sii sʋʋ tɩyaŋ. 9Ŋ gyɩŋ wɩgyʋʋlɩya hʋ aa gyʋʋ ma rɛ. Ŋ gyɩma anɩɩ ma yaa nyaaba rɛ amɛ Wɩɩsɩ kɛ lee, ma yaa kɩna tɩmma rɛ. Ŋ gyɩŋ wɩbɔmɔ hʋ nala badɔmɔŋ aa kpaa kɩ kyogi ma feŋ nɛ. Nala no kpaa ba tɩɩ anɩɩ ba yaa Gyuuma rɛ aŋ bɩ yaa Gyuuma. Ba yaa Sɩtaanɩ noŋ nala rɛ. 10Ma ta leŋ dɩ tʋwara kɩdɩgɩ buloŋ ma aa kyɛ dɩ ma na wɩya yaa ma kambɩŋ. Ma gyegili nɩɩ daha! Sɩtaanɩ sɩ leŋ dɩ ba kasɩ ma badɔmɔŋ tɔ dɩɩsɩ tɩyaŋ. Wɩya no buloŋ tɩyaŋ, ʋ aa kyɛ dɩ ʋ magɩsɩ ma na rɛ gɛɛ. Ma sɩ na tʋwara kyɛyɛ fi dʋŋ. Dɩ ba aa rɛ ko kɩ kyɛ dɩ ba kpʋ ma mɛ, ma kɛ ha sɩŋ ŋ hal. Dɩ mamaa rɛ yaa gɛɛ, ŋ sɩ kpa mɩɩbol a siili ma. 11Nala hʋ aa kaŋ dɩgɩna, ma wuwoli ma dɩgɩna a nɩɩ wɩya hʋ Wiyesi Welii hʋ aa basa kɩ tɩya Krisitabiisi hʋ aa we Esɩya paalʋʋ tɩyaŋ. Nal hʋ buloŋ aa sɩ wuwo yuwo di, ʋ bɩ sɩ sʋba sʋʋbʋlɩya hʋ." 12Ɛɛ rɛ ʋ bɩl basɩ tɩya ŋ a baa, "Sabɩ wɩɩ no tɩya sɩlaal hʋ aa deŋ Krisitabiisi hʋ aa we Pɛgamɔŋ tɩyaŋ. Wɩɩ no lɩɩ mɩyaŋ nal hʋ aa kaŋ takoobii hʋ nyʋʋsɩ balɩya buloŋ aa di nyamanyama lee rɛ. 13Ŋ gyɩŋ lee hʋ tɩyaŋ ma aa wee rɛ. Doŋ nɛ yaa lee hʋ Sɩtaanɩ kuworikpasa aa sɩna. Amɛ ma kaŋ wɩtɩɩ rɛ abeel-ŋ. Haalɩ abee saŋa hʋ ba aa kpʋʋ Aŋtɩpasɩ, nal hʋ aa basɩ ŋ wɩya abee wɩtɩɩ buloŋ mɛ, ka ma ha bɩ vɩya ŋ hal tɩŋɩɩ doŋ. 14Ma aa yaa kuwokeri rɛ, amɛ wɩya baŋmana rɛ ma kɩ yaa ŋ teŋ bɩ fɩyɛla. Nala badɔmɔŋ we ma tɩyaŋ a kɩ tɩŋ wɩya hʋ Baalam gyɩ aa daga. Ʋ gyɩ daga kuwori Balaki rɛ ɛɛ hʋ ʋ aa sɩ mʋrɩ Iziral tɩmma we wɩbɔmɔ yayɩ tɩyaŋ, ʋ gyɩ mʋrɩ kaŋ ba we ba kɩ di kɩna ba aa kpaa marɩ vʋga, aŋ kɩ sɔnnɩ mɛ. 15Ɛɛ tɩɩ rɛ nala badɔmɔŋ we ma tɩyaŋ a mɛ kɩ tɩŋ wɩbɔmɔ hʋ Nikɔlaata nala hʋ aa dagɩ. 16Ɛɛ wɩya, ma bɩrɩmɩ lɩɩ wɩya no tɩyaŋ, dɩ gɛɛ daa ʋ bɩ sɩ pɩɩsɩ ka dɩ ŋ ko ma tɩyaŋ, a kaŋ takoobii hʋ aa lɩɩ ŋ nyʋwa tɩyaŋ, dɩ ŋ bee nala hʋ aa yaa wɩya no kyeŋ dɔmɔŋ. 17Nala hʋ aa kaŋ dɩgɩna, ma wuwoli ma dɩgɩna a nɩɩ wɩya hʋ Wiyesi Welii hʋ aa basɩ kɩ tɩya Krisitabiisi hʋ aa we Esɩya paalʋʋ tɩyaŋ. Nal hʋ buloŋ aa wuwo yuwo di Sɩtaanɩ, ŋ sɩ kpa kɩdiiliye hʋ ba aa yɩrɩ mana aa faŋa wɩɩsɩbee tɩyaŋ badɔmɔŋ a tɩya ʋ, a kpa bʋpʋlʋŋ mɛ a tɩya ʋ. Ŋ sɩ sabɩ feŋfalɩɩ a mal bʋyɩ hʋ tɩyaŋ. Nal buloŋ bɩ sɩ gyɩŋ feŋ hʋ, see nal hʋ aa laa bʋyɩ hʋ dʋŋ." 18Ɛɛ rɛ ʋ bɩl basɩ tɩya ŋ abaa, "Sabɩ wɩɩ no tɩya sɩlaal hʋ aa deŋ Krisitabiisi hʋ aa we Tiyatira tɩyaŋ. Wɩɩ no lɩɩ mɩyaŋ Wɩɩsɩ Biye lee rɛ, mɩyaŋ nal hʋ sɩya aa kɩɩ gɛɛ anɩɩ diŋgel, ka ŋ naasɩ mɛ kɩɩ gɛɛ anɩɩ kɔlɩɩ ba aa waaga ʋ kɩ tʋla kɩŋkaŋ. 19Ŋ gyɩŋ ma wɩyaalɩya buloŋ nɛ. Ŋ gyɩŋ kyori hʋ ma aa kana rɛ, abee ɛɛ hʋ ma aa laa ŋ di abee wɩtɩɩ, abee kyiyelii hʋ ma aa kyiyeli dɔmɔŋ. Ŋ gyɩŋ mala hʋ ma aa kana wɩɩ buloŋ tɩyaŋ nɛ. Ŋ gyɩma anɩɩ nyɛ rɛ ma mɩɩgɩ kɩ yaa kuwokeri a te saŋa hʋ ma aa buŋ laa ŋ wɩya di. 20Ma aa yaa kuwokeri rɛ. Amɛ wɩya baŋmana rɛ ma kɩ yaa ŋ teŋ bɩ fɩyɛla. Haaŋ kɩdɩgɩ rɛ we ma tɩyaŋ a kɩ daga wɩbɔmɔ, ba kɩ yɩrɩ Gyesibɛl, ka ma bɩ kile ʋ ta. Haaŋ no aa mʋrɩ nala rɛ anɩɩ ʋ yaa Wɩɩsɩ tɩŋdaal lɛ. Ʋ aa daga ŋ nala rɛ a mʋrɩ ba we ba kɩ sɔnnɩ aŋ kɩ di vʋga kɩna mɛ. 21Ŋ tɩya haaŋ no ŋmanɩɩ rɛ dɩ ʋ bɩrɩmɩ lɩɩ ʋ wɩbɔmɔ hʋ tɩyaŋ, ka ʋ vɩya aŋ ha kɩ yaa nɩlaaŋ wɩya. 22Ɛɛ wɩya, ŋ sɩ leŋ dɩ ʋ pɩŋ wɩɩla. Nala hʋ mɛ buloŋ aa kana ʋ kɩ sɔnnɩ, ŋ sɩ leŋ dɩ ba mɛ na tʋwara yʋga, dɩ ba aa rɛ ko bɩ bɩrɩma lɩɩ ba wɩbɔmɔ hʋ ba aa yaa tɩyaŋ. 23Ŋ sɩ kpʋ ʋ hatɩnna mɛ buloŋ, dɩ nala hʋ aa laa Yesu wɩya di buloŋ gyɩma anɩɩ mɩyaŋ nɛ gyɩŋ nal buloŋ hakɩla abee ba tɩbɩɩna, a gyɩma mɛ anɩɩ mɩyaŋ nɛ sɩ tuŋ nal kɩdɩgɩ buloŋ a maga gɛɛ ʋ tɩɩna aa tʋma. 24Amɛ ma nɩkaalɩya hʋ aa we Tiyatira tɩyaŋ a bee tɩŋ wɩya hʋ haaŋ no aa dagɩ aŋ bɩ gʋnnɩ wɩbɔmɔ hʋ ba aa yɩrɩ Sɩtaanɩ wɩfaŋɩya memiye aa luŋiye, ŋ bee kyɛ dɩ ŋ kpa kyʋgɩyoho kyʋgɩ ma. Wɩɩ no dʋŋ nɛ ŋ kɩ kyɛ dɩ ŋ kpa tɩya ma: 25Wɩtɩɩ hʋ ma aa tɩŋ, ma kɩ tɩŋa ʋ weliŋ a mʋ pele kyɛɛ hʋ ŋ aa sɩ ko. 26Nal hʋ buloŋ aa sɩ wuwo yuwo di, aŋ kɩ tɩŋa ŋ kyɛrɩ, a kaŋ kɩ mʋ dʋnɩya lɩtenii, dee hʋ ŋ kuwo aa kpaa tɩya ŋ, ʋ tɩɩ rɛ ŋ mɛ sɩ kpa tɩya ʋ. 27Ŋ sɩ tɩya ʋ dee dʋnɩya nala buloŋ nyuu tɩyaŋ, dɩ ʋ kɩ deŋ ba abee bembiduwo, a ŋmaa ba warɩ anɩɩ viini. 28Ŋ sɩ kpa nɔnyʋwa tɩya ʋ. 29Nala hʋ aa kaŋ dɩgɩna, ma wuwoli ma dɩgɩna a nɩɩ wɩya hʋ Wiyesi Welii hʋ aa basɩ kɩ tɩya Krisitabiisi hʋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\