WƖLƖƖDAGƖYA 20

1Ɛɛ rɛ ŋ na malɩka dɩ ʋ lɩɩ wɩɩsɩbee a ko tuu taŋha, a kol bootogiluŋii hʋ saafɩɩbii abee kyɔrʋŋbal kɩdɩgɩ. 2Ɛɛ rɛ ʋ kaŋ dʋŋ hʋ aa kɩɩ parinyeŋŋi hʋ, dʋŋ hʋ fa aa we doŋ a lɩɩ piilii hʋ tɩyaŋ buloŋ, a vʋwa ʋ biŋ bɩsɩ tusi. Dʋŋ no rɛ yaa feŋkyogil hʋ koo Sɩtaanɩ. 3Ɛɛ rɛ malɩka hʋ kpa dʋŋ hʋ yuwo we bootogi hʋ tɩyaŋ a kaŋ lara, a taarɩ bootogi hʋ nyʋwa tɔ dɩ nal buloŋ ta wuwo suri. Ba kaŋ dʋŋ hʋ tɔ rɛ dɩ ʋ ta bɩl wuwo mʋrɩ dʋnɩya nala, see dɩ bɩsɩ tusi hʋ bana. Dɩ bɩsɩ tusi hʋ rɛ ko baŋ, ba sɩ puri ʋ ta dɩ ʋ we doŋ mʋhʋ tʋlɩɩ. 4Ɛɛ rɛ ŋ na nala dɩ ba hɔŋ kuworikpasɩnɩ tɩyaŋ. Nala no rɛ ba tɩya ŋmanɩɩ dɩ ba di nala sarɩya. Ɛɛ rɛ ka ŋ na nala dʋŋsɩ mɛ. Nala hʋ dʋŋsɩ ŋ aa naa rɛ yaa nala hʋ nyuni ba aa kere akuu ba aa basɩ Wɩɩsɩ wɩya aŋ kɩ tɩŋ Yesu abee wɩtɩɩ wɩya. Nala no kɛ fa bee kyʋwalɩ ɔhɔ-kɩŋ hʋ koo kɩŋ hʋ ba aa mɔɔ ʋ kɩɩ ʋ. Ba bɩ kaŋ ɔhɔ-kɩŋ hʋ magɩl mɛ ba tilli koo ba nosi tɩyaŋ. Nala no fa sʋba rɛ aŋ sii sʋʋ tɩyaŋ, ba bee Krisita di koro a kɩ deŋ dʋnɩya nala bɩsɩ tusi. 5Laasɩya sʋʋ tɩyaŋ mɩɩgɩ sii hʋ rɛ nyɛ. (Sʋʋkaalɩya hʋ kɛ buloŋ gyɩ bɩ sii sʋʋ tɩyaŋ, a kaŋ mʋ pele saŋa hʋ bɩsɩ tusi hʋ aa suwo.) 6Nala hʋ aa pɛ sʋʋnɩ hʋ aa laa sɩya sii sʋʋ tɩyaŋ, ba yaa nyusʋŋtɩmma rɛ a yaa nɩtɩɩma Wɩɩsɩ sɩya tɩyaŋ. Ba kɛ, sʋʋlɩya hʋ bɩl bɩ kaŋ dee ba nyuu tɩyaŋ. Ba sɩ yaa wɩɩkyʋwal sɩlaala a tʋma kɩ tɩya Wɩɩsɩ abee Krisita, ka dɩ ba bee Krisita di koro a kaŋ kɩ mʋ bɩsɩ tusi. 7Dɩ bɩsɩ tusi hʋ rɛ ko parɩ, ba sɩ lɩɩ Sɩtaanɩ ʋ daŋsarɩga hʋ tɩyaŋ. 8Ʋ sɩ ko lɩɩ a mʋ mʋrɩ nala aa we dʋnɩya paalʋʋ paalʋʋ buloŋ tɩyaŋ dɩ ʋ leŋ ba ko pɛ dɔmɔŋ a yuwo yuwo. Ba kaŋ paalʋʋsɩ no kɩ yɩrɩ Gɔgɩ abee Magɔgɩ rɛ. Ba nala yʋga gɛɛ rɛ anɩɩ mpʋwɔnʋʋ nyʋwa bumbugulo. 9Ba nala talla laa dʋnɩya buloŋ nɛ a mʋ gol tɔɔ hʋ Wɩɩsɩ aa kyo, lee hʋ ʋ nala aa laŋŋa. Amɛ diŋ lɩɩ wɩɩsɩnyuu a ko tuu kpa ba di. 10Ɛɛ rɛ ba kpa Sɩtaanɩ hʋ aa mʋrɩ ba a yuwo we gyɩrɩbʋyɩ aa di diŋ a pɩŋ gɛɛ anɩɩ nɩɩpaal. Lee hʋ ba gyɩ aa laasɩya kpa ɔhɔ-kɩŋ hʋ abee nal hʋ aa nyɩya wɩya anɩɩ ʋ yaa Wɩɩsɩ tɩŋdaal hʋ mɛ yuwo we. Ba sɩ na tʋwara doŋ wɩɩhaa abee tebine buloŋ a kaŋ kɩ mʋ maakyiye buloŋ. 11Ɛɛ rɛ ka ŋ na kuworikpasɩpʋlʋŋbal dɩ ʋ sɩna, a na nal hɔŋ ʋ tɩyaŋ mɛ. Ɛɛ rɛ ŋ na dɩ taŋha abee wɩɩsɩnyuu buloŋ fáá nyʋgɩsɩ nal hʋ sɩya tɩyaŋ, nal buloŋ bɩl bɩ naa ba. 12Ɛɛ rɛ ka ŋ na nala hʋ aa sʋba, nɩbala abee nɩbiisi buloŋ, dɩ ba sɩŋ kuworikpasa hʋ sɩya tɩyaŋ. Ɛɛ rɛ ba suri teŋgyamaa, aŋ bɩl suri Mɩɩbol Teŋ hʋ mɛ. Nal buloŋ wɩyaalɩya ba aa saba biŋ tenni no tɩyaŋ, ba aa rɛ ba kpa di ʋ sarɩya. 13Ɛɛ rɛ mpʋwɔnʋʋ ugo nala hʋ buloŋ aa sʋba ʋ tɩyaŋ ba ko lɩɩ. Sʋʋ bee lalɩyabee mɛ fa aa kaŋ sʋʋnɩ hʋ buloŋ biŋ, ba mɛ kpa ba ta ba ko lɩɩ. Ɛɛ rɛ ba deŋ tenni hʋ tɩyaŋ a na wɩya hʋ buloŋ ba aa yaa dʋnɩya tɩyaŋ a kpa ba di ba sarɩya. 14Ɛɛ rɛ ka ba kpa sʋʋ abee lalɩyabee a yuwo we diŋbal hʋ aa pɩna gɛɛ anɩɩ nɩɩpaal tɩyaŋ. Nal hʋ buloŋ aa sɩ gyʋʋ diŋbal no, sʋʋlɩya hʋ rɛ ʋ sʋba gɛɛ. 15Dɩ nal buloŋ feŋ nɛ ko tuwo Mɩɩbol Teŋ hʋ tɩyaŋ, ba aa kpa ʋ yuwo we diŋbal hʋ aa pɩna gɛɛ anɩɩ nɩɩpaal tɩyaŋ nɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\