WƖLƖƖDAGƖYA 22

1Ɛɛ rɛ malɩka hʋ bɩl daga ŋ fuwo hʋ nɩɩ aa tɩya mɩɩbol. Ŋ na nɩɩ hʋ dɩ ʋ pʋlla gɛɛ peretete aŋ kyaanɩ gɛɛ anɩɩ nyagɩsa, a pallɩ lɩɩ Wɩɩsɩ abee Pebiye hʋ kuworikpasa hʋ tɩyaŋ, 2a tɩŋ tɔbal hʋ ŋmaŋbal tʋtʋʋ kɩ tuu, ka Mɩɩbol Tɩya hʋ mɛ sɩŋ fuwo hʋ kyolli balɩya hʋ buloŋ tɩyaŋ. Tɩya hʋ aa nɔnɔ naaŋsɩɩnyʋwa fi bee balɩya rɛ bɩna buloŋ. Ɛɛ daga nɩɩ pene buloŋ, ʋ aa nɔnɔ rɛ. Tɩya hʋ paaponni yaa luliye rɛ paalʋʋsɩ buloŋ nala ba kpa kɩ tɩɩbɩ ba tɩɩ. 3Kɩŋ kɛ buloŋ aa yaa Wɩɩsɩ sɩna bɩ sɩ we bee no tɩyaŋ. Wɩɩsɩ abee Pebiye hʋ kuworikpasa hʋ sɩ sɩŋ doŋ, ka ʋ nala kɩ kyʋwalɩ ʋ. 4Ba sɩ na Wɩɩsɩ abee ba sɩbii, ka dɩ ʋ feŋ we ba tilli tɩyaŋ. 5Tebine bɩl bɩ sɩ we doŋ, dɩ ba bɩl kɩ kyɛ fɩŋtɩŋsɩ koo wɩɩpɔsɩɩ, beewɩya á Tɩɩna Wɩɩsɩ rɛ sɩ yaa ba pʋlʋŋ, ka dɩ ba di koro a kaŋ kɩ mʋ maakyiye buloŋ. 6Ɛɛ rɛ malɩka hʋ bɩl basɩ tɩya ŋ a baa, "Wɩya no yaa wɩtɩɩ rɛ, a maga dɩ nal buloŋ laa ba di. Á Tɩɩna Wɩɩsɩ, nal hʋ aa kpa ʋ Wiyesi Welii hʋ we ʋ tɩŋdaala tɩyaŋ, ʋ rɛ tɩma ŋ dɩ ŋ ko basɩ wɩya hʋ aa bɩ sɩ pɩɩsɩ aŋ yaa a tɩya ʋ nala." 7Yesu baa, "Ma na! Ŋ bɩ sɩ pɩɩsɩ ka dɩ ŋ ko! Nyusʋŋtɩmma rɛ yaa nala hʋ aa tɩŋ wɩya hʋ ba aa basa teŋ no tɩyaŋ anɩɩ ba sɩ yaa lagɩlagɩ no abee maakyiye." 8Mɩyaŋ Gyɔɔŋ nɛ yaa nal hʋ aa nɩɩ aŋ na wɩya no buloŋ. Ŋ aa nɩɩ aŋ na wɩya no buloŋ ko teŋ, ŋ tuu gbinni malɩka hʋ aa kpaa wɩya no daga ŋ sɩya tɩyaŋ, a kɩ kyɛ dɩ ŋ kyʋwalɩ ʋ. 9Ɛɛ rɛ ʋ basɩ tɩya ŋ abaa, "Ta yaa gɛɛ! Ŋ beel-ɩ, abee ɩ dɔŋtɩŋsɩ Wɩɩsɩ tɩŋdaala abee nala hʋ buloŋ aa tɩŋ wɩya hʋ aa we teŋ no tɩyaŋ, á buloŋ yaa Wɩɩsɩ tʋŋtʋnna rɛ. Wɩɩsɩ dʋŋ nɛ maga ɩ kɩ kyʋwalɩ ʋ." 10Ɛɛ rɛ ʋ bɩl basɩ tɩya ŋ abaa, "Ta kpaa wɩya no ba aa basa teŋ no tɩyaŋ anɩɩ ba sɩ yaa lagɩlagɩ no abee maakyiye a faŋa, beewɩya saŋa hʋ wɩya no aa sɩ yaa kpaga rɛ. 11Ɛɛ wɩya, ma leŋ dɩ nala hʋ aa yaa wɩbɔmɔ marɩ kɩ yaa wɩbɔmɔ, a leŋ dɩ nala hʋ aa yaa bisiŋ wɩya mɛ marɩ kɩ yaa bisiŋ wɩya. Ma leŋ dɩ nala hʋ aa yaa wɩya hʋ aa kpaa ŋmanɩɩ mɛ marɩ kɩ yaa wɩya hʋ aa kpaa ŋmanɩɩ, a leŋ dɩ nala hʋ aa kpaa ba tɩɩ tɩya Wɩɩsɩ mɛ marɩ kpa ba tɩɩ tɩya Wɩɩsɩ." 12Yesu baa, "Ma na! Ŋ bɩ sɩ pɩɩsɩ ka dɩ ŋ ko! Ŋ sɩ ko tuŋ nal buloŋ a maga wɩya hʋ ʋ aa yaa. 13Mɩyaŋ nɛ yaa Alfa abee Omega, nal hʋ aa laasɩya abee nal hʋ aa laa hal, wɩɩ buloŋ lipiilii abee wɩɩ buloŋ litenii. 14Nyusʋŋtɩmma rɛ yaa nala hʋ aa sasɩ ba gannɩ ba kyaanɩ, dɩ ba na ŋmanɩɩ a tɩŋ tɔbal hʋ pagɩsɩ a gyʋʋ bee hʋ a di mɩɩbol tɩya hʋ nɔnɔ. 15Amɛ nala no iriŋ kɛ rɛ sɩ sɩŋ bee hʋ gyaŋhal tɩyaŋ. Ba aa rɛ yaa nala hʋ aa yaa bisiŋ wɩya, abee daaluliye tɩmma, abee sɔŋsɔnnɔ, abee nɩkpʋʋla, abee vʋgɩmarɩla, abee nala hʋ buloŋ aa kyo wɩnyɩyɛl a kɩ nyɩya wɩya." 16Ɛɛ rɛ Yesu baa, "Mɩyaŋ nɛ tɩma ŋ malɩka ma lee dɩ ʋ ko basɩ wɩya no tɩya nala hʋ aa laa ŋ wɩya di a kɩ laŋŋɩ lee buloŋ tɩyaŋ. Ŋ yaa Deviti doho nal lɛ. Mɩyaŋ nɛ yaa nɔnyʋwa aa kyaanɩ sɩgballɩnyʋwa." 17Ɛɛ rɛ Wiyesi Welii hʋ abee haaŋ hʋ Pebiye hʋ aa kyɛ dɩ ʋ kpa basɩ abaa, "Ko." Nal hʋ buloŋ aa nɩɩ wɩɩ no, ʋ mɛ baa, "Ko." Nal hʋ buloŋ nɩɩnyʋwasɩ a kana, ʋ ko. Nal hʋ buloŋ mɛ aa kyɛ, ʋ laa nɩɩ hʋ aa tɩya mɩɩbol ba aa kpaa kɩ tɩya waasʋ waasʋ. 18Nala hʋ buloŋ aa nɩɩ wɩya hʋ ba aa basa teŋ no tɩyaŋ anɩɩ ba sɩ yaa lagɩlagɩ no abee maakyiye, mɩyaŋ Gyɔɔŋ nɛ basɩ kɩ tɩya ma abee ŋ sɩfɩyasɩ buloŋ dɩ ma gyɩŋ tɩya ma tɩɩ weliŋ abee wɩya no. Dɩ nal buloŋ nɛ ko kpa wɩdʋma pɛ wɩya no tɩyaŋ, Wɩɩsɩ sɩ kpa baloni hʋ wɩya ba aa basa teŋ no tɩyaŋ a pɛ dɔgɩsɩ ʋ. 19Dɩ nal buloŋ mɛ rɛ ko lɩɩ wɩdɩgɩ ta wɩya no tɩyaŋ, tol hʋ ʋ aa kana Mɩɩbol Tɩya hʋ wɩya ba aa basa teŋ no tɩyaŋ nɔnɔ tɩyaŋ, Wɩɩsɩ sɩ kaŋ ba laa, aŋ bɩ sɩ leŋ dɩ ʋ gyʋʋ Wɩɩsɩ tɔbal hʋ wɩya mɛ ba aa basa teŋ no tɩyaŋ. 20Nal hʋ aa dii wɩya no buloŋ daŋsɩya, ʋ basa rɛ abaa, "Wɩtɩɩ rɛ! Ŋ bɩ sɩ pɩɩsɩ ka dɩ ŋ ko." Ɛɛ rɛ ŋ baa, "Amɩ! Ko, á Tɩɩna Yesu." 21Á Tɩɩna Yesu bɔnyɛ sɩ we Wɩɩsɩ nala buloŋ lee. Amɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\