WƖLƖƖDAGƖYA 9

1Ɛɛ rɛ malɩka-nɔɔ hʋ tɩɩna mɛ mʋʋ ʋ kabɩl. Doŋ nɛ ŋ na kyɩŋwʋlɩɩ dɩ ʋ lɩɩ wɩɩsɩnyuu a ko tuu tele taŋha. Ba kpa bootogiluŋii hʋ aa bɩ kaŋ lɩtenii saafɩɩbii a tɩya ʋ. 2Ɛɛ rɛ ʋ kaŋ bootogiluŋii hʋ nyʋwa suri, nyʋwɔsɩ lɩɩ bootogiluŋii hʋ tɩyaŋ a kɩɩ gɛɛ anɩɩ diŋbal nyʋwɔsɩ, a tɔ pʋlʋŋ abee wɩɩsɩnyuu buloŋ, ba bil. 3Ɛɛ rɛ hʋwa lɩɩ nyʋwɔsɩ hʋ tɩyaŋ a ko tuu taŋha. Ba leŋ ba wuwo kɩ dʋŋ nala gɛɛ anɩɩ nʋʋŋsɩ. 4Ba bɩ tɩya ba ŋmanɩɩ dɩ ba kyogi ɔhɔ koo tɩɩsɩ koo kɩna hʋ aa nyʋʋ taŋha tɩyaŋ. Amɛ ba tɩya ba ŋmanɩɩ rɛ dɩ ba bɔŋsɩ nal hʋ buloŋ aa bɩ kaŋ Wɩɩsɩ magɩl ʋ tile tɩyaŋ. 5Ba bɩ tɩya hʋwa hʋ ŋmanɩɩ dɩ ba kpʋ nala no, amɛ dɩ ba dɔgɩsɩ ba peŋsi bɔnɔŋ. Tʋwara hʋ ba aa naa ʋ kɩɩ gɛɛ rɛ nʋʋma aa dʋŋ nal ʋ kɩ wɩɩ gɛɛ. 6Haŋ saŋa hʋ tɩyaŋ, nala sɩ kɩ kyɛ dɩ ba sʋba, amɛ ba bɩ sɩ wuwo sʋba. Ba sɩ kyo dɩ ba sʋba ka dɩ sʋʋ fá nyʋgɩsɩ ba sɩya tɩyaŋ. 7Hʋwa hʋ fa kɩɩ gɛɛ anɩɩ gyaaga ba aa kpɩyɛra dɩ ba kaŋ mʋ yuwo. Ba kyige kɩna aa kɩɩ gɛɛ anɩɩ salma nyupugini rɛ, ka ba sɩya mɔgɩ mɛ kɩɩ gɛɛ nihuwobisi sɩya. 8Ba nyupʋna mɛ gyɩ kɩɩ gɛɛ anɩɩ haaŋ nyupʋna. Ba nyɩŋa mɛ kɩɩ gɛɛ anɩɩ naakyigi nyɩŋa. 9Kɩna badɔmɔŋ gyɩ tɔɔ ba bembiye rɛ a kɩɩ gɛɛ anɩɩ hɔgɩ ba aa kpa tɔ bembii a kaŋ kɩ yuwo yuwo. Ba kɩŋkanɩya mɛ kɩ yaa kyagɩŋsɩ anɩɩ gyagyamaa aa tarɩ torukusi a fá kɩ mʋ yuwo. 10Ba gyɩ kaŋ gyosi bee fɩllɩ rɛ anɩɩ nʋʋŋsɩ. Dee hʋ buloŋ ba fa aa kana dɩ ba kaŋ dɔgɩsɩ nala peŋsi bɔnɔŋ hʋ buloŋ, ʋ fa we ba gyosi no tɩyaŋ nɛ. 11Malɩka hʋ fa aa kol bootogiluŋii hʋ saafɩɩbii hʋ rɛ fa yaa ba kuwori. Gyuuma taal tɩyaŋ ba aa yɩrɩ ʋ Abadaŋ. Giriki tɩmma taal tɩyaŋ mɛ, ba aa yɩrɩ ʋ Apɔliyɔŋ nɛ. (Feŋ no memii rɛ yaa Nal hʋ aa kyogi kyogisi) 12Laasɩya tʋwara hʋ ba aa sɩ na ʋ lɩtenii rɛ nyɛ. Amɛ tʋwarasɩ balɩya rɛ ha kaa. 13Ɛɛ rɛ malɩka-dʋʋ hʋ tɩɩna mɛ mʋʋ ʋ kabɩl. Doŋ nɛ ŋ nɩɩ taal dɩ ʋ lɩɩ salma kogu hʋ aa sɩŋ Wɩɩsɩ sɩya logimo banaa hʋ tɩyaŋ. 14Ɛɛ rɛ taal hʋ basɩ tɩya malɩka-dʋʋ hʋ tɩɩna hʋ aa kol kabɩl hʋ a baa, "Puri malɩkasɩ hʋ banaa hʋ ba aa vʋwa biŋ Yufireti fuwobal hʋ tɩyaŋ a ta." 15Ba fa vʋwa ba biŋ nɛ a yaa siri gbala kyɛɛ no abee pene no abee bɩna no ba aa puri ba ta dɩ ba kpʋ dʋnɩya nala buloŋ ba aa kaŋ kpaa leye boto a kaŋ lɩdɩgɩ lɩɩ. 16Ɛɛ rɛ ba daga bayuwolo hʋ aa gyɩŋ gyaaga hʋ nyʋwa tɩya ŋ. Ba fa pele nala tusi tusi kɔɔsɩ balɩya (200,000,000). 17Ŋ aa naa gyaaga hʋ abee nala hʋ aa gyɩŋ ba anɩɩ duwoso tɩyaŋ, nyɛ rɛ ba kɩɩ: Hɔgɩnɩ hʋ gyagyɩnna hʋ aa kpa tɔ ba bembiye badɔmɔŋ fɩyɛsa gɛɛ rɛ anɩɩ diŋ, badɔmɔŋ mɛ bil gɛɛ anɩɩ saŋsaŋbiniye badɔmɔŋ mɛ yaa sumuŋ gɛɛ anɩɩ gyɩrɩbʋyɩ. Gyaaga hʋ nyuni kɩɩ gɛɛ anɩɩ naakyige nyuni. Ɛɛ rɛ ka diŋ abee nyʋwɔsɩ abee gyɩrɩbʋyɩ kɩ lɩɩ ba nyʋʋsɩ tɩyaŋ. 18Balo-kɩna no boto rɛ kpʋʋ nihuwobisi doho nala buloŋ ba aa kaŋ kpaa leye boto lɩdɩgɩ hʋ. Ba aa rɛ nyɛ: Diŋ abee nyʋwɔsɩ abee gyɩrɩbʋyɩ hʋ aa lɩɩ gyaaga hʋ nyʋʋsɩ tɩyaŋ. 19Gyaaga hʋ dee buloŋ fa we ba nyʋʋsɩ abee ba gyosi tɩyaŋ nɛ. Ba gyosi gyɩ kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ dʋma, a kaŋ nyuni. Kɩna no rɛ ba kaŋ kɩ bɔŋsɩ nala. 20Dʋnɩya nɩkaalɩya hʋ baloo no aa bɩ kpʋwa, ba mɛ ha bɩ leŋ kɩna hʋ ba tɩɩ aa mara a kɩ kpaarɩ. Ba ha aa tɩŋ gyɩŋbɔmɔ hal lɛ a kɩ marɩ vʋga ba aa kpaa salma koo kpana koo kɔlɩɩ koo bʋwa koo daasɩ a marɩ. Vʋga no bee na, ba bee nɩɩ wɩya, a bɩ wuwo kɩ vala mɛ. 21Nala no bɩ bɩrɩmɩ ba hakɩllɩ a lɩɩ nala kpʋyɩ, abee hɩrʋ abee sɔŋsɔŋ abee gaal hʋ tɩyaŋ ba aa we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\