TITUSI 1

1Mɩyaŋ Pɔɔl lɛ sabɩ teŋ no a kɩ tɩya ɩ Titusi. Ŋ yaa Wɩɩsɩ tʋŋtʋnnɩ rɛ, a yaa Yesu Krisita kpambɩya mɛ. Wɩɩsɩ rɛ lɩɩ ŋ, a tɩma ŋ dɩ ŋ ko pɛ nala hʋ ʋ aa lɩya tɩyaŋ, dɩ ba marɩ sɩŋ ba laadii tɩyaŋ, a leŋ dɩ ba gyɩŋ wɩtɩɩ hʋ buloŋ aa we á wɩɩkyʋwal ŋmanɩɩ hʋ tɩyaŋ. Nyɛ rɛ sɩ leŋ dɩ ba kɩ yaa wɩya hʋ aa kpaa ŋmanɩɩ Wɩɩsɩ sɩya tɩyaŋ. 2Dɩ gɛɛ wuwo leŋ dɩ ba kaŋ bayɩyɛla anɩɩ ba sɩ kaŋ mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii. Dʋnɩya ha fa bɩ piili ka Wɩɩsɩ gyɩ we nyʋwa anɩɩ ʋ sɩ kpa mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii a tɩya nala. Wɩɩsɩ mɛ yaŋ bee nyɩya wɩya. Wɩɩsɩ wɩtɩɩ hʋ ba aa gyɩma abee ba laadii no buloŋ dɔbɔ ba bayɩyɛla hʋ ba aa kana anɩɩ Wɩɩsɩ sɩ tɩya ba mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenni tɩyaŋ nɛ. 3Saŋa hʋ tɩyaŋ Wɩɩsɩ aa kyo rɛ, ʋ kpa mɩɩbol no wɩya daga ma ʋ wɩweliye hʋ tɩyaŋ. Wɩɩsɩ á laataal lɛ kpaa wɩɩ no we ŋ nosi tɩyaŋ, dɩ ŋ laa basɩ tɩya nala. 4Ŋ sabɩ teŋ no a kɩ tɩya ɩ Titusi rɛ. Akuu á buloŋ aa laa Yesu wɩya di wɩya, ɩ yaa ŋ biye tɩɩ rɛ. Á Kuwo Wɩɩsɩ abee á Laataal Yesu Krisita sɩ kyiyeli ɩ a leŋ dɩ ɩ hɔŋ abee laaŋfɩya. 5Wɩɩ hʋ aa tɩŋ ŋ leme ɩ Kiriti paalʋʋ tɩyaŋ nɛ yaa dɩ ɩ wuwo kaŋ wɩya hʋ fa aa maga dɩ a yaa ka á bɩ wuwo yaa, a pɛ pɛ dɔmɔŋ. Ka dɩ tɔɔ buloŋ tɩyaŋ mɛ dɩ ɩ lɩɩ Krisitabiisi sɩlaala doŋ anɩɩ ŋ aa daga ɩ gɛɛ. 6Sɩlaal buloŋ maga dɩ ʋ kaŋ gyogiweliye rɛ, a ta kaŋ wɩkyogii buloŋ nala lee. Ʋ maga dɩ tɩɩna kaŋ hadɩgɩ rɛ, ka ʋ biisi mɛ buloŋ laa Yesu Krisita wɩya di. Ʋ maga dɩ ʋ tɩɩna kaŋ gyogiweliye rɛ, a ta leŋ dɩ nal buloŋ basɩ wɩbɔŋ a mʋ kɩ tile ʋ tɩyaŋ, a ta kɩ yaa wɩlaama koo a bee tɩŋ nɩhɩyasɩ nyʋʋsɩ. 7Wɩɩsɩ tʋŋtʋnnɩ-hɩyawʋ buloŋ yaa nal hʋ Wɩɩsɩ aa kpaa ʋ tʋma we ʋ nʋsɩ tɩyaŋ nɛ. Ɛɛwɩya ʋ bɩ maga dɩ ʋ tɩɩna kaŋ wɩkyogii buloŋ nala sɩya tɩyaŋ. Ʋ bɩ maga dɩ ʋ kɩ daga ʋ tɩɩ, koo ʋ yaa baaŋtoso tɩɩna, koo ʋ yaa sɩnyʋwal, koo ʋ yaa nal aa kɩɩ girigiri koo nal hʋ aa kyo molbiye wɩya kɩŋkaŋ. 8Amɛ ʋ maga dɩ ʋ tɩɩna kɩ deŋ nɩhʋwala nyuu weliŋ nɛ, a kyo wɩweliye yayɩ dʋŋ. Ʋ maga dɩ ʋ gyɩŋ ʋ tɩɩ kanɩɩ rɛ, a yaa nɩtɩɩ mɛ. Ʋ maga dɩ ʋ yaa tɩpʋlʋŋ tɩɩna rɛ, a ta kaŋ bisiŋ buloŋ Wɩɩsɩ sɩya tɩyaŋ, a gyɩma ʋ tɩɩ kanɩɩ weliŋ nala tɩyaŋ. 9Ʋ maga dɩ ʋ tɩɩna kaŋ Wɩɩsɩ wɩweliye hʋ aa kaŋ wɩtɩɩ weliŋ nɛ anɩɩ á aa daga ʋ gɛɛ, a wuwo daga ʋ dɔŋtɩŋsɩ wɩtɩɩ hʋ ba kɩ tɩŋa. Ʋ bɩl maga dɩ ʋ wuwo daga nala hʋ aa basɩ wɩya kɩ kyogi wɩtɩɩ hʋ á aa tɩŋ, dɩ ba gyɩma anɩɩ ba wɩdagɩya hʋ bɩ yaa wɩtɩɩ. 10Ʋ maga dɩ ɩ kɩ yaa wɩya no buloŋ nɛ, beewɩya nala yʋga a we ma tɩyaŋ doŋ a kaŋ kalɩŋbaanɩ, a bee kyɛ dɩ ba kɩ tɩŋ nal buloŋ nyʋwa, aŋ gɔllɩ mʋrɩ nala kɩ baŋ abee wɩtɔɔnɩ basɩɩ. Amarɩkpatɩya nala hʋ fa aa tɩŋ Gyuuma wɩɩkyʋwal ŋmanɩɩ hʋ aŋ mɩɩgɩ ko laa Yesu wɩya di. 11Ʋ maga dɩ ba leŋ wɩya hʋ buloŋ ba aa basɩ rɛ, beewɩya ba aa daga wɩya hʋ aa bɩ maga dɩ ba kɩ daga rɛ, a leŋ gyaŋwuwo pilime nala kpa wɩya hʋ ba aa laa di a kɩ ta. Ba buloŋ mɛ yaŋ, molbiye wɩya rɛ tɩŋ ba kɩ yaa gɛɛ. 12Kiriti tɩmma vʋgɩl kɩdɩgɩ tɩɩ gba gyɩ basɩ doŋ nala wɩya rɛ a baa, Kiriti tɩmma buloŋ yaa wɩnyɩyɛla rɛ, a yaa nɩbɔmɔ, a yaa naboliŋ tɩmma, a yaa teŋwɩɩ tɩmma mɛ. 13Wɩɩ hʋ ʋ aa basa yaa wɩtɩɩ rɛ. Ɛɛwɩya, nɔsɩ ba abee sɩfɩyasɩ dɩ ba sɩŋ wɩtɩɩ hʋ ba aa laa di tɩyaŋ weliŋ. 14Bil basɩ tɩya ba dɩ ba ta kpaa ba nyuni we Gyuuma naabaala wɩkanɩya tɩyaŋ, a ta kɩ tɩŋ nala hʋ aa vɩya Wɩɩsɩ wɩtɩɩ hʋ nyʋwa mɛ. 15Nala hʋ aa kaŋ tɩpʋlʋŋ, kɩŋ buloŋ mɛ weliye rɛ ba lee. Amɛ bisiŋ tɩmma hʋ aa bɩ laa Wɩɩsɩ wɩya di kɛ lee, kɩŋ buloŋ yaa kɩbɔŋ nɛ. Wɩtɩɩ rɛ, ba tɩsɩ bee ba hakɩllɩ buloŋ nɛ birise. Ba bɩ gyɩŋ wɩbɔŋ buloŋ. 16Ba aa basɩ anɩɩ ba gyɩŋ Wɩɩsɩ rɛ, amɛ ba wɩyaalɩya daga anɩɩ ba bɩ gyɩŋ Wɩɩsɩ. Ba wɩyaalɩya lɔrɔ, ba bee nɩɩ nal buloŋ nyʋwa, ba paalɩ bɩ sɩ wuwo yaa wɩwelii buloŋ mɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\