1 KURINTU 1

1Sulat itu min aku, si Paul, maka min si Sostenes dakayu' danakantam. Tapene' aku sabab min kahandak Tuhan, kawakilan aku e' si Isa Al-Masi magnasihat lapalna. 2Ka'am saga jama'a suku' Tuhan magtipun ma da'ira Kurintu ya pamasampayan kami sulat itu. Bay kam tapene' asal e' Tuhan bo' kam tahinang a'ana sussi, palsuku'anna ma sabab si Isa Al-Masi ya parakayu'anbi. Pinasampay isab sulat itu ni saga a'a kamemon ma sabarang lahat, sasuku amudji Panghū' Isa Al-Masi, ya Panghū' sigām maka Panghū'tam. 3Mura-murahan, bang pa'in kam pinaniya'an tatabangan maka kasannangan atay min Mma'tam Tuhan maka min si Isa Al-Masi Panghū'tam. 4Magsukul aku ni Tuhan sakahaba' waktu ma pasalanbi, ma sabab ase'na maka lasana, ya pamuwanna ma ka'am bay min si Isa Al-Masi. 5Mamarahi heka kahāpanbi indaginis ma sabab Al-Masi ya parakayu'anbi, luba'-lagi'na ma bissalabi maka ma pangita'ubi kamemon. 6Ahogot na pandu' pasal Al-Masi ma deyom pangatayanbi, 7angkan tubus na kam ma kapandayan indaginis, hinabubi angalagaran waktu pamatuwa' si Isa Al-Masi Panghū'tam. 8Pinahogot e'na imanbi sampay ni llaw kahinapusan bo' supaya halam aniya' tamak ataybi bang ta'abut llaw pangahukum manusiya' e' Panghū'tam si Isa Al-Masi. 9Kapangandolan asal Tuhan, ya bay amene' ka'am bo' supaya kam makapagda'atay maka Anakna si Isa Al-Masi ya Panghū'tam. 10Saga dauranakanku, kabuwanan aku kapatut e' si Isa Al-Masi Panghū'tam, angkan aku angamu' junjung itu ni ka'am kamemon: magsulut-siyuluti kam. Da'a kam magkaniya-kaniya. Subay kam dauyunan to'ongan ma maksudbi maka ma niyatbi. 11Angkan tasambatku palkala' itu, saga dauranakanku, sabab aniya' min luma' si Kaluya bay angahaka'an aku aniya' palsagga'an ma ka'am dansehe'an. 12Hatina mbal maguyun pamikilbi, sabab aniya' ilu magpina'in: "Aku itu ameya' ma si Paul." Aniya' isab ah'lling: "Aku itu ameya' ma si Apollos." Aniya' ah'lling: "Aku itu ameya' ma si Petros." Maka aniya' gi' isab magpina'in, yuk-i,"Aku itu ameya' ma Al-Masi." 13Pagka buwattē', bā'nu Al-Masi bay pinagsalik-salik! Sai bahā' bay amatay ma hāg ma sababbi? Aku bahā'? Bay bahā' kam pinandi tanda' in ka'am suku'ku? 14Magsukul to'ongan aku ni Tuhan sabab halam aniya' sai-sai bay pandiku, haliyu min si Krispus maka si Gayus. 15Angkan halam aniya' makapah'lling in iya bay pinandi bo' beya' ma aku. 16Ā, yamboho' taentomku si Estepanos magtai'anak inān. Bay sigām tapandiku, sagō' halam aniya' taentomku saddī min sigām. 17Sabab halam aku bay sinoho' e' Al-Masi magpandi. Sinō' sadja aku magpasaplag lapalna ahāp. Maka subay mbal paggunaku bissala alalom luwas bay min pangita'uku. Halam aniya' kawasa ma pagnasihatku liyu min kamatay Al-Masi ma hāg. 18Ya lapal pasal kamatay Al-Masi ma hāg, niōnan lapal karupangan e' saga a'a ya anudju nalka'. Sagō' bang ma kitam ya anudju sulga', in lapal itu pamatuwa'an kawasa Tuhan. 19Aniya' tasulat ma deyom Kitab, yukna, "Paka'atku pangita'u saga a'a alalom pangita'una. La'ananku akkal sigām, sasuku alanga pangadji'na." 20Manjari ai kamattihan saga a'a alalom pangita'una, maka saga a'a alanga pangadji'na? Ai isab kamattihan saga a'a apanday magjawab ma dunya pinjaman itu? Ai dapat sigām? Sabab pinahati kitam e' Tuhan in akkal manusiya' itu halam aniya' kapūsanna. 21Alalom to'ongan asal panahu'an Tuhan angkan halam aniya' makata'uwan iya bang luwas sadja min ta'u manusiya'. Ya kagara'an Tuhan in manusiya' subay lappasan min mulka' bang pa'in pagsab'nnalanna lapal ya pagnasihat kami itu, minsan niōnan lapal karupangan e' saga a'a kasehe'an. 22Saga bangsa Yahudi bilahi to'ongan ang'nda' saga hinang kawasahan bo' supaya sigām am'nnal, maka saga bangsa Girīk bilahi pinakalehan pangita'u alalom. 23Sagō' ya pagnasihat kami Al-Masi nilansang ni hāg pinapatay pamapuwas dusa manusiya'. Ala'at atay saga bangsa Yahudi ma lapal itu, maka binista karupangan e' saga bangsa ngga'i ka Yahudi. 24Sagō' saga a'a bay tapene' e' Tuhan tahinang suku'na, bangsa Yahudi maka bangsa saddī, magkahagad ma Al-Masi in iya kawasa maka pangita'u Tuhan. 25Sabab kagara'an Tuhan itu, minsan binista sali' karupangan e' saga a'a, alalom gi' pangita'una min pangita'u manusiya' kamemon. Maka minsan yuk saga a'a in Tuhan mbal makaga'os pagka si Isa Al-Masi bay pasagaranna amatay, aga'os du to'ongan iya labi min ga'osan manusiya'. 26Na, saga dauranakanku, entomunbi bay kahālanbi tagna' ma halam gi' kam tapene' e' Tuhan. Kulang pangadji'bi, kulang ga'osbi, maka kulang isab kabangsabi. 27Sagō' minsan na, tu'ud pinagtu'uran e' Tuhan subay pene'na sasuku binista e' manusiya' halam taga-pangita'u, bo' supaya magkaiya'an saga a'a taga-pangita'u. Pinene' e'na saga a'a ya binista e' manusiya' halam aniya' ga'osanna, bo' supaya magkaiya'an saga a'a ga'osan. 28Pinene' e' Tuhan saga a'a pinaggunyak-gunyak e' kasehe'an, saga a'a binista halam taga-pūs, supaya kinata'uwan ai-ai ahalga' ma bistahan manusiya', halam aniya' halga'na ma Tuhan. 29Manjari halam aniya' makapagmalangkahi bang paharap ma Tuhan. 30Ka'am ilu tabowa e' Tuhan parakayu' ni Al-Masi, maka Al-Masi ya tahinang po'onan pangita'u e' Tuhan. Min Al-Masi isab ya angkan kitam taitung abontol e' Tuhan, tahinang a'ana sussi. Jari apuwas na kitam min pang'ntanan dusa. 31Angkan taluwa' ya bay binissala ma deyom Kitab, ya yuk-i, "Sai-sai bilahi magmalangkahi, subay pagmalangkahianna ya bay tahinang e' Panghū'."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\