1 KURINTU 12

1Na, saga dauranakanku, bilahi aku amahatian ka'am pasal kapandayan pamuwan e' Rū Tuhan supaya kam mbal a'awam. 2Taentombi bay kahalanbi tagna', waktubi halam gi' beya' ma si Isa, tabowa-bowa sadja kam e' saga hibilis bo' maghinang ni saga pagtuhanan ya mbal makabissala. 3Angkan yukku ma ka'am, bang a'a kapagbaya'an e' Rū Tuhan mbal iya makapah'lling pangkal ma si Isa. Halam aniya' makapasab'nnal in si Isa pagpanghū'anna bang ngga'i ka min Rū Tuhan. 4Na, ginisan asal kapandayan ya min Rū Tuhan, bo' pa'in dakayu' du Rū ya amuwan. 5Magginis isab saga hinang pananabang, sagō' tunggal du Panghū' Isa ya paghinangan. 6Magginis bowahan hinangta dangan maka dangan, sagō' dakayu' du Tuhan ya amuwan ta'u bo' supaya tahinangta ai-ai bay pamahinang kitam kamemon. 7Kitam saga bebeya'an si Isa Al-Masi kamemon, pinagtopod-toporan paltanda'an in Rū Tuhan pat'nna' asal ma deyom ataytam, bo' supaya kitam kaniya'an kahāpan sama-sama. 8Aniya' a'a kabuwanan kapandayan e' Rū Sussi amahati pandu' alalom, aniya' isab kabuwanan kapandayan amaluwas pangita'u. 9Tunggal du Rū Tuhan ya amuwan saga kapandayan itu, halam aniya' saddī. Aniya' kabuwanan pangandol akosog to'ongan, maka aniya' kabuwanan kapandayan amauli' saga saki. 10Aniya' a'a kabuwanan barakat bo' tahinangna saga hinang barakatan, aniya' isab kabuwanan kapandayan e' Rū Tuhan amaluwas lapal Tuhan, maka aniya' a'a kasehe' kabuwanan pangita'u anilang kapandayan a'a bang b'nnal min Rū Tuhan. Aniya' a'a kabuwanan kapandayan makabissala saga bissala saddī ya mbal tahatina, maka aniya' isab kabuwanan pangita'u magpahati bang ai binissala inān. 11Sagō' tunggal du Rū Tuhan ya magkabaya'an amuwan saga kapandayan itu, maka pinagsaddī-saddī isab pamuwanna ma manusiya' dangan maka dangan. 12Kitam saga bebeya'an Al-Masi sali' dalil dakayu' ginhawa-baran du, bo' aheka pagdayawna indaginis. Sagō' minsan aheka pagdayawna, dakayu' du baran atibu'uk. 13Sabab kitam itu, bangsa Yahudi maka ngga'i ka Yahudi, banyaga' maka ngga'i ka banyaga', bay pinandi e' Rū Tuhan dakayu'-kayu', pinapagdakayu' sali' dalil baran atibu'uk. Pinahōpan kitam Rū Tuhan sali'-sali'. 14Na, bang niralil ginhawa baran itu, ngga'i ka daginis kamemon pagdayawna. Magginis asal. 15Bang saupama ah'lling tape' pasal kahālanna, yukna, "Aku itu ngga'i ka suku' ma baran itu, sabab ngga'i ka aku tangan." Sagō' suku' baran asal, minsan asā' pangannalna. 16Ya du isab bang tainga ya ah'lling, yukna, "Ngga'i ka aku suku' baran itu sabab ngga'i ka aku mata," tantu iya suku' ma baran. 17Bang bay mata lungbus katibu'ukan baran a'a, buwattingga pakakalena? Bang bay tainga lungbus, buwattingga pangahamutna? 18Sagō' ya b'nnalna, pinapanjari e' Tuhan ginisan pagdayaw baranta kamemon, nihatul e'na ma buwat kabaya'anna. 19Mbal kaōnan baran bang mata lungbus atawa tainga lungbus. 20Bang pina'amu, aheka ginisan pagdayaw bo' pa'in baran dakayu' du. 21Mbal manjari bang mata ah'lling ni tangan, yukna, "Halam aniya' kagunahanku ma ka'a." Damikiyanna bang kōk ah'lling ni tape', yukna, "Halam du aniya' kagunahanku ma ka'am." 22Sabab ya b'nnalna, saga pagdayaw ya pangannalta aguya', aheya asal kagunahanna. 23Saga pagdayaw baranta ya yukta ariki' kagunahanna, ya na he' subay ayaranta pahāp. Saga pagdayaw ya mbal ahāp ninda', subay pas'mmekanta pahāp. 24Maka saga pagdayawta ahāp luwana, minsan mbal pinahāp. Bay pinapagsugpat pagdayaw baran itu e' Tuhan ati pinalabi e'na kahāpan ma saga pagdayaw ya mbal pinagaddatan, 25supaya halam aniya' palsagga'an ma deyom ginhawa-baranta itu. Gom pa'in magtabang-tiyabangi saga pagdayawna kamemon. 26Bang kap'ddi'an pagdayaw baranta dakayu', magtūy pananam ni saga pagdayaw kamemon. Damikiyanna isab bang aniya' pagdayawta dakayu' sinanglitan, kinōgan baranta kamemon. 27Ya na itu hatian bay pamaralilku he': ka'am saga jama'a Al-Masi sali' dalil ginhawa-baranna, maka ka'am dangan maka dangan sali' pagdayawna indaginis. 28Jari Tuhan ya amat'nna' kamemon pagdayaw ma deyoman kajama'ahan si Isa Al-Masi. Kaissa, aniya' saga a'a kawakilan e'na magnasihat lapal ahāp pasal si Isa Al-Masi, karuwana, aniya' a'a kabuwanan kapandayan amaluwas lapal Tuhan ni manusiya', kat'lluna, aniya' saga a'a kabuwanan kapandayan magpandu'. Puwas e' aniya' kabuwanan kapandayan angahinang saga hinang kawasahan, bo' pasunu' a'a kabuwanan barakat pamauli'na saga saki, maka aniya' kabuwanan kapandayan anabang ma saga sehe'na. Aniya' kabuwanan kapandayan amal'ngngan hinang a'a kasehe'an, maka aniya' isab kabuwanan kapandayan amissala ma bahasa mbal tahati sigām. 29Mbal kawakilan saga bebeya'an Al-Masi kamemon, mbal sinō' magnasihat kamemon. Mbal kabuwanan kapandayan saga a'a kamemon maghinang hinang kawasahan, 30atawa magpauli' saki, atawa magbissala ma bahasa mbal tahati sigām, atawa amahati bang ai binissala inān. 31Tuyu'inbi kapandayan ya kagunahan to'ongan. Saguwā' aniya' gi' palabi to'ongan min kapandayan itu kamemon, hatina lasata ma kasehe'anta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\