1 KURINTU 4

1In kami maka si Apollos subay itungbi sosoho'an Al-Masi. Bay pangandol ma kami e' Tuhan saga pandu' b'nnal ya halam bay pinata'u ma bangsa manusiya' dahū. 2Bang saupama aniya' pamahinang a'a e' nakura'na, patut bang a'a inān kapangandolan ma ai-ai bay pamahinang iya. 3Mbal pamagayku bang ka'am atawa sara' manusiya' analla' aku. Mbal na aku analla' atawa angandapit di-ku. 4Halam aniya' kasā'an tananamku ma deyom pangatayanku, sagō' minsan buwattē', kalu aniya' kasā'an tu'ud halam bay tananamku. Panghū' Isa ya taga-kapatut analla' aku. 5Angkan kam subay da'a magdai'-dai' amat'nna' kasā'an ma kasehe'anbi ma halam gi' waktu pangahukum. Subay na pabīng Panghū' Isa bo' yampa aniya' hukuman. Pinatampal du e'na ai-ai bay tatau' ma deyom kalendoman. Pinaluwas e'na saga maksud maka niyat bay tinapukan e' manusiya' ma deyom panahu'an. Manjari sinanglitan saga manusiya' e' Tuhan, pinapagtongod maka bay kahinangan sigām. 6Saga dauranakanku, bay sambatku si Apollos maka aku baranku supaya aniya' kapamintānganbi, ati bo' ta'anadbi bang ai hatina bissala itu, ya yuk-i, "Da'a kam palabi min bay pamat'nna' e' Tuhan ma ka'am." Mbal ahāp bang bantugbi a'a dakayu', bo' pareyo'bi isab a'a dakayu'. 7Angay yukbi in ka'am alanga min kasehe'anbi? Tuhan ya bay amuwanan ka'am ai-ai kaniya'bi. Angay kam magbantug in ka'am taga-kaniya', bo' pa'in hal pamuwan ma ka'am? 8Ajukup kam bahā' ma pikilanbi? Dayahan bahā' kam? Tahinang kam sultan bahā', bo' pa'in kami itu halam? Ahāp du isab ma aku bang kam sab'nnal-b'nnal tahinang sultan bo' supaya kitam makapagnakura' sama-sama. 9Angkan buwattē' bay pah'llingku ma ka'am, sabab bang ma bistahanku in kami saga a'a kawakilan pinareyo' to'ongan e' Tuhan, min deyo'an a'a kamemon. Sali' kami a'a sapantun nihukum subay pinapatay ma mairan. Tahinang kami pang'nda'-nda'an e' bangsa mala'ikat maka bangsa manusiya'. 10In kami saga kawakilan itu kinabā' dupang ma sabab Al-Masi ya pameya'an kami, bo' ka'am ilu, ahāp kono' kōkbi pagka sōd kam ma si Isa. Angay bahā'? Kami itu binista alamma, bo' ka'am ilu abasag. Kami itu pinagudju', bo' ka'am ya pinagmahaltabatan. 11Sampay ni kabuwattituhan magsandal kami ma lingantu maka ma patay bohe'. Ya pas'mmek kami basak s'mmek. Araran isab kami pinagla'ugan, maka halam aniya' pat'ttogan kami. 12Magsangsā' kami maghinang bo' aniya' napaka kami. Bang kami sinukna'an e' a'a, gom pa'in sigām amu'an kami lidjiki' ni Tuhan. Bang kami pininjala', hal imanan kami. 13Bang kami nihina' e' sai-sai, bissala sangkahāpan ya panambung kami ma sigām. Sampay ni kabuwattina'anan binista kami e' sigām sali' halam aniya' kagunahan ma babaw dunya itu, sali' s'ggit ma deyo' tape' sigām. 14Sulat itu ngga'i ka pamaiya'-iya' sagō' pamandu'ku, sabab ka'am ilu sali' saga anakku ya kalasahanku to'ongan. 15Sabab minsan ibu-ibuhan a'a magpandu'an ka'am ma pasal Al-Masi, dakayu' du pag'mma'anbi. Luwal aku ya pag'mma'anbi sangay min waktu kasōdbi ma Al-Masi, sabab aku ya bay makatagna' amowahan ka'am lapal ahāp. 16Angkan ko', pagka aku mma'bi, ya na itu junjungku ni ka'am: panunurinbi addat-tabi'atku. 17Ya ilu po'onna angkan pabeya'ku si Timuti itu ni ka'am, supaya kam ata'u anunud. Kalasahanku iya sali' anakku lissi, sabab aku ya bay amowa iya angandol ma Panghū' Isa. Kapangandolan du si Timuti, maka iya ya amaentoman ka'am bang buwattingga ya kal'ngngananku pagka si Isa Al-Masi ya parakayu'anku. Ya na ko' inān pamandu'ku ma saga jama'a si Isa Al-Masi, sasuku magpalhimpunan ma sabarang lahat bay papehē'anku. 18Na, aniya' ma deyomanbi ilu saga a'a alanga atay sigām, sabab pangannal sigām in aku mbal du pi'ilu anibaw ka'am. 19Sagō' pasa'ut du aku pi'ilu bang min kabaya'an Tuhan, ati nda'ku bang kawasa ai ya ma saga a'a ilu, kawasa b'nnal ka atawa hal min bowa' sigām. 20Sabab ngga'i ka pagsuli-suli a'a ya makapo'onan pagparinta Tuhan, sagō' kawasa Tuhan. 21Na, ai kabaya'anbi? Bilahi kam subay pah'llinganku bo' kam bininasa? Bang hati mbal, bang kam bilahi pinananaman lasaku, maka bang kam bilahi pinakalehan kahanunut bissalaku, pindahinbi hinangbi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\