1 KURINTU 6

1Na, bang aniya' palsagga'anbi maka pagkahibi bebeya'an si Isa, angay t'kkahanbi ni sara' luwasan, ni ngga'i ka bebeya'an si Isa? Arapun pasara'bi ma saga a'a suku' Tuhan. 2Arai' mbal kata'uwanbi in kitam saga suku' Tuhan angahukum bangsa manusiya' kamemon ma llaw damuli. Jari bang kitam angahukum saga a'a ma sinosōng ma palkala' aheya, luba'-lagi'na na kam makapangahukum saga palkala' ariki'. 3Marai' mbal kata'uwanbi, in kitam angahukum isab bangsa mala'ikat ma waktu sinōng. Jari bang tahukumtam saga mala'ikat, luba'-lagi'na na saga palkala' ya kalabayanbi ma dunya itu. 4Angkan bang aniya' palkala'bi, subay pasara'bi ma saga a'a areyo' kapaga'a sigām ma deyomanbi saga jama'a Al-Masi. 5Buwattitu pah'llingku supaya kam aiya'. Angay bahā', halam aniya' a'a ma deyomanbi minsan dakayu' taga-pangita'u angahukum ka'am bebeya'an Al-Masi bang aniya' palsagga'anbi? 6Sagō' biyaksa kam an'kkahan palkala'bi ni sara' luwasan, ati mikisara' kam ma sigām ya mbal angandol ma si Isa. 7Sali' halam aniya' dapatbi sabab aniya' na pa'in palkala'bi ma deyomanbi. Bang kam saupama nila'at atawa kinulli'an e' pagkahibi bebeya'an si Isa, ahāp lagi' imananbi. 8Sagō' ilu kam angulli' maka angala'at bo' pa'in danakanbi ya nila'at. 9Halam bahā' kata'uwanbi? Bang a'a ala'at kajarihanna mbal pinahampitan pusaka' ma pamarintahan Tuhan. Pahalli' kam bo' mbal niakkalan. Sasuku maghinang kala'atan d'nda maka l'lla, atawa pasumba ni ta'u-ta'u, atawa angaliyu-lakad min paghola'na, sasuku isab l'lla atawa d'nda maghinang kahina'an maka pagkahina l'lla-d'nda, tantu halam aniya' palsuku'an sigām ma okoman pagparinta Tuhan. 10Damikiyanna saga a'a anangkaw, a'a anganapsuhan alta' sehe'na, a'a paglalango, a'a pangalimut, maka a'a pangalangpas. 11Ma waktu tagna' aniya' min ka'am bay buwattē', sagō' buwattina'an sinussi na kam min dusabi. Pinasuku' na kam ma Tuhan sadja maka taitung kam abontol ma sabab Panghū' Isa Al-Masi maka Rū Tuhantam. 12Aniya' ah'lling yukna, "Makajari aku angahinang ai-ai kabaya'anku bang pa'in ngga'i ka langgal sara'." B'nnal ko' inān, sagō' aniya' baya'bi mbal makahāp. Aniya' isab amina'in, yukna, "Makajari aku magdūl-baya' ma baranku." B'nnal isab, sagō' mbal aku bilahi binanyaga' e' napsuku. 13Yuk dakayu' isab, "Pagkakan itu bay pinaniya' bo' ni'isi ni b'ttong, maka b'ttongta itu bay pinaniya' pangisihan pagkakan." B'nnal ko' inān, sagō' in pagkakan maka b'ttong pinatobtob sali'-sali' e' Tuhan. In ginhawa-barantam itu mbal patut pinagguna maghinang kahina'an d'nda maka l'lla. Ya angkan aniya' ginhawa-barantam sabab si Isa ya pagpanghū'antam, maka Panghū' Isa ya tag-kapatut ma ginhawa-barantam. 14Bay iya pinakallum e' Tuhan pabīng min kamatayna, maka ya du kitam pinakallum ma sinosōng sabab min kosogna. 15Kata'uwanbi na in kitam angandol ma Al-Masi, saga barantam itu sali' dalil pagdayaw pamaranan Al-Masi. Angkanna, bang a'a binista sali' pagdayaw baran Al-Masi, mbal patut bang iya pahulid ni d'nda ala'at hinangna. 16Kata'uwanbi du, sai-sai pahulid ni d'nda ala'at, magdakayu' iya maka baran d'nda he', buwat bay tasulat ma deyom Kitab, ya yuk-i, "L'lla maka d'nda bay duwa baran tahinang dabaran na." 17Sagō' bang kitam parakayu' ni Panghū' Isa, magdakayu' atay kitam maka iya. 18Amay-amay. Da'a kam maghinang kala'atan d'nda maka l'lla. Dusa saddī minnē' mbal makainay baranta, sagō' bang kita pabihing ni ngga'i ka paghola'ta, makabuwan kita dusa ni baranta. 19Halam bahā' kata'uwanbi? In ginhawa-baranbi sali' sapantun luma' pat'nna'an Rū Sussi ya pamuwan ka'am e' Tuhan bo' pat'nna' ma deyom baranbi. Tuhan ya tag-dapu baranbi, ngga'i ka ka'am. 20Bay kam nil'kkat e'na bo' kam makapuwas min karusahanbi, maka ahalga' pangal'kkatna. Angkan subay gunabi ginhawa-baranbi pamaheyabi ōn Tuhan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\