1 KURINTU 9

1Limaya aku magbaya'an di-ku. Bay aku kawakilan e' Panghū' Isa, sinō' magnasihat lapalna. Bay iya ta'nda' mataku. Maka ka'am ya kamaujuran hinangku ma Panghū', pagka kam angandol na ma iya. 2Minsan aku mbal kinahagad e' saga kasehe'an in aku bay kawakilan e' si Isa Al-Masi, tantu du kahagadbi sabab ka'am baranbi ya tanda' saksi' in aku kawakilan e'na. Sabab aku ya po'onan angkan kam ameya' ma iya. 3Bang aku pinariksa' e' sai-sai ma pasal kahinanganku, buwattitu ya panambungku: 4halam bahā' aniya' kapatutku binalanja'an e' saga a'a pandu'anku? 5Halam bahā' aniya' kapatutku magh'nda ma d'nda angandol ma si Isa, supaya aniya' sehe'ku ma l'ngngananku? Taga-h'nda saga danakan si Panghū' Isa l'lla maka saga a'a kawakilan kasehe'an buwat si Petros. 6Atawa hal kami baha' maka si Barnabas ya subay magusaha supaya aniya' napaka kami? 7Bang saupama sundalu, aniya' bahā' mbal binalanja'an e' parinta? Atawa a'a maghuma, aniya' bahā' mbal amangan min buwa' kayu ya tanomna? Atawa a'a magipat sapi' atawa kambing, aniya' bahā' mbal patut angā' gatas min saga hayop ya ipatna he'? 8Ngga'i ka isab hal kahālan manusiya' ya pangā'anta ta'u pasal kapatut ma saga a'a maghinang, anguyun isab Kitab Tawrat. 9Tasulat asal ma panoho'an-sara' si Musa, yuk-i, "Da'a sampongunbi sapi' sabuna anganggi'ikan pai". Pangannalbi bahā' sapi' sadja ya pinagka'inagonan e' Tuhan ma ayat Kitab e'? 10Tu'ud manusiya' ya pinagka'inagonan e'na angkan pinasulat sara' inān. Paralilanta a'a magararu maka a'a magani. Ya angkan sigām maghinang ma deyom huma sabab aniya' holat sigām kabuwanan palsuku'an min buwa'na. Kami itu sali' dalil a'a maghuma inān. 11Bay kami anganasihatan ka'am lapal Tuhan, sali' dalil binhi' ma deyom pikilanbi. Angkan kam subay mbal takuddat bang kami binuwanan bahagi' min kaniya'bi. 12Bang gurubi kasehe' taga-kapatut binalanja'an e'bi, luba'-lagi'na kami itu. Saguwā' halam kami bay mikibalanja' ma ka'am minsan aniya' kapatut kami. Gom pa'in kami anandalan kasigpitan bo' supaya halam aniya' maka'agpangan lapal ahāp pasal Al-Masi. 13Kata'uwanbi asal, minsan saga a'a maghinang ma deyom langgal pagkulbanan, langgal ya pangā'an sigām kinakan. Maka saga imam ya anukbalan susumbali'an pagkulban, binahagi'an du sigām isi hayop pagkulban. 14Damikiyanna isab saga a'a magnasihat lapal ahāp, aniya' panoho'an Panghū' Isa subay sigām binalanja'an e' sasuku magkahagad ma lapal inān. 15Sagō' halam bay gunaku kapatutku. Maka ngga'i ka balanja' ya mohotku angkan anulat ni ka'am. Padpad aku mikibalanja' ma ka'am, bilahi gi' aku amatay, sabab ya pagbantugku in aku halam bay angamu' binalanja'an. 16Mbal aku makajari magbantug pasal pagnasihatku lapal ahāp, sabab hinangku asal bay panoho'an aku e' si Isa Al-Masi. Aheya kasusahanku bang mbal pagnasihatku. 17Bang aku bay makapene'an di-ku maghinang buwattitu, patut du aku ginadjihan. Sagō' ngga'i ka min baya'ku hal, tu'ud hinang bay pangandol e' Tuhan ma aku angkan wajib hinangku. 18Manjari ai panambahan aku? Katambahan aku bang pa'in tapagnasihatku lapal ahāp ma halam aniya' bayadna, minsan aniya' kapatutku binalanja'an. 19Luhaya aku magbaya'an di-ku, ngga'i ka aku banyaga'. Sagō' minsan buwattē', magpabanyaga' aku di-ku maghinang ni a'a kamemon supaya aheka tabowaku angandol ma si Isa. 20Angkanna, bang aku palamud ma saga bangsa Yahudi, beya'ku addat sigām Yahudi bo' supaya sigām tabowaku angandol ma si Isa. Minsan aku apuwas min sara' si Musa ya niusul na pa'in e' bangsa Yahudi, beya'ku sadja sat'ggolku ma deyoman sigām, bo' sigām tabowa angandol ma si Isa Al-Masi. 21Bo' arapun bang aku magbeya' maka saga a'a ngga'i ka Yahudi, mbal beya'ku sara' agama Yahudi. Beya'ku addat saga bangsa liyu bo' supaya sigām isab tabowaku angandol ma si Isa. Sagō' minsan mbal beya'ku sara' agama Yahudi, masi du aku ameya' ma sara' Tuhan sabab beya'ku du panoho'an Al-Masi. 22Bang aku ganta' magbeya' maka saga a'a ya halam gi' ahogot pangandol sigām tudju ni si Isa, amasali' aku di-ku ni sigām bo' supaya tabowaku angandol to'ongan. Manjari minsan ai bangsa, pasali' aku ni sigām supaya aniya' min sigām lappasan min hukuman dusa. 23Angkan buwattē' hinangku, supaya pasaplag lapal ahāp pasal si Isa Al-Masi ni saga a'a kamemon, bo' aku isab palamud ni kahāpan ya tumabeya' ma lapal ahāp. 24Biyaksa kam ma hatulan paglomba, aheka a'a pasōd maglomba sagō' dangan du anganda'ug bo' anambut kahāpan ya panungbas ma a'a anganda'ug. Paralilan ko' itu ma ka'am ya bebeya'an Al-Masi, angkan kam soho'ku maglomba to'ongan bo' kam makasambut kahāpan ma sinosōng. 25Tali'-tali'unbi isab ya addat saga a'a bilahi maglomba. Magmahil sigām maka amaggat napsu sigām supaya makara'ug sampay minahaldika' maka korona dahun kayu, ya al'kkas alanos. Sagō' kitam bebeya'an si Isa angangut pinaniya'an kamahaldika'an ya anatas ni kasaumulan. 26Angkan sengoranku a'a maglomba, ya mbal paragan m'ssa'-bidda' sabab aniya' tudjuna tantu. Sengoranku isab a'a magsuntuk, ya mbal anuntuk pehē'-pi'itu sabab aniya' tigi'na. 27Paggatku napsuku sabab mbal aku bilahi sinulak e' Tuhan minsan bay makapagnasihat lapalna ma a'a kasehe'an.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\