1 YAHIYA 4

1Saga bagay kalasahanku, bang aniya' a'a amūng in iya bay katulunan e' Rū Tuhan, da'a iya kahagarunbi magdai'-dai'. Subay tatabunbi dahū bang b'nnal min Tuhan ya pasangon ma iya. Sabab aheka na saga a'a bay paluwas ni kaluha'an dunya maglaku-laku in sigām nabi, bo' ngga'i ka. 2Buwattitu ya pangilāhanbi saga a'a bang b'nnal bay patulunan Rū Tuhan: sasuku angaku in si Isa Al-Masi bay pi'itu magbaran manusiya', min Tuhan iya. 3Sagō' sasuku mbal angaku buwattē', ngga'i ka Rū Tuhan ya pasangon ma iya. Min banta Al-Masi ko' inān, ya yukku ma ka'am song palahil pi'itu. Itiya' na iya ma buwattina'an. 4Sagō' ka'am ilu, saga anak-mpu, suku' Tuhan na. Tara'ugbi saga nabi ya ngga'i ka b'nnal ma sabab Rū Tuhan ma deyom pangatayanbi ilu. Akawasa gi' Rū Tuhan ya bay pasangon ma ka'am min sai-sai ma dunya itu. 5Suku' ma dunya itu saga nabi putingan inān, angkan niasip pandu' sigām e' saga a'a ma dunya. 6Saguwā' suku' Tuhan asal kitam, ati sai-sai ata'uwan Tuhan angikut kitam du. Mbal angikut saga a'a ya ngga'i ka suku' Tuhan. Minnē' kapandogahanta pamandu' a'a, bang min Rū kasab'nnalan ka atawa min saddī. 7Saga bagay kalasahanku, subay kitam maglasa-liyasahi sabab min Tuhan asal lasa kamemon. Anak Tuhan sasuku alasa, maka kata'uwanna Tuhan. 8Sasuku mbal alasa, mbal kata'uwanna Tuhan sabab Tuhan ya po'onan lasa kamemon. 9Buwattitu ya kamattanan lasa Tuhan ni kitam: bay soho'na Anakna tunggal pi'itu ni dunya supaya kitam pinaniya'an kallum kakkal. 10Ya itu dī lasa: lasa Tuhan ma kitam, ngga'i ka lasatam ma Tuhan. Min lasana angkan soho'na Anakna pi'itu ni dunya pinapatay hantang pagkulban bo' supaya aniya' pangampunan dusatam. 11Saga bagay kalasahanku, pagka buwattē' lasa Tuhan ma kitam, wajib kitam subay maglasa-liyasahi. 12Halam aniya' a'a bay maka'nda' luwa Tuhan, malaingkan bang kitam maglasa-liyasahi, pataptap du Tuhan ma kitam ati pinasampulna' lasana ma deyom kajarihantam. 13Ya na itu pamandogahantam angkan kata'uwantam in kitam pataptap na ma Tuhan, maka iya ya pataptap isab ma kitam: itiya' Rū-na bay pamuwan e'na bo' pat'nna' ma deyom pangatayantam. 14Bay ya ta'nda' kami, maka kami isab saksi' in si Isa bay sinō' pi'itu e' Mma'na Tuhan bo' kalappasanna manusiya' kamemon. 15Sasuku magpasab'nnal in si Isa Anak Tuhan, pataptap du Tuhan ma a'a inān, maka iya isab pataptap ma Tuhan. 16Pasangdolantam lasa Tuhan ya kata'uwantam asal. Tuhan ya po'onan lasa, jari sasuku pasangdan alasa ma Tuhan maka ma pagkahina, pataptap iya ma Tuhan, maka Tuhan isab pataptap ma iya. 17Pinasampulna' lasatam supaya kita mbal agawa bang ta'abut llaw pangahukum Tuhan ma manusiya'. Mbal kita tināw sabab sali' du kahālantam ma dunya itu maka kahālan Al-Masi. 18Bang b'nnal to'ongan lasata, mbal du kalamuran tāw, sabab bang tinubus na lasata pahalam tāwta. Sasuku masi makananam tāw halam gi' asampulna' lasana, sabab tināw iya bininasa e' Tuhan. 19Angkan kitam alasa ma Tuhan sabab dahū iya bay alasahan kitam. 20Bang aniya' ganta' amūng in iya alasa ma Tuhan bo' masi kab'nsihanna pagkahina, putingan a'a inān. Sabab bang mbal kalasahanna pagkahina ya ta'nda'na, daka buwattingga e'na alasahan Tuhan ya halam ta'nda'na. 21Ya na itu panoho'an Al-Masi ma kitam: sasuku alasa ma Tuhan subay alasa isab ma pagkahina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\