1 PETROS 1

1Sulat itu min aku, si Petros, a'a kawakilan e' si Isa Al-Masi magnasihat lapalna. Pasampayku sulat itu pi'ilu ni ka'am saga a'a bay tapene'na, ya maglihan-lihan ma dunya itu. Ilu kam apulak-palik ma kalahat-lahatan buwattina'an, ma sakalibut lahat Puntus, Galatiya, Kappadoke, Asiya, maka ma lahat Bitiniya. 2Bay kam tapene' e' Mma'tam Tuhan min maksudna, jari suku'na na kam ma sabab hinang Rū Tuhan ya ma deyom ataybi. Tapene' kam supaya kam ameya' ma si Isa Al-Masi, bo' pinuwasan dusabi ma sabab laha'na. Mura-murahan, bang pa'in kam pinaniya'an tatabangan maka kasannangan atay ma halam aniya' kulangna. 3Mahaldika' ni Tuhan, ya mma' Panghū'tam si Isa Al-Masi. Aheya to'ongan ka'ase'na ma kitam, ya angkan kitam binuwanan kallum baha'u buwat sapantun a'a nianakan pabīng. Makaholat isab kitam pinakallum min kamatay, sabab ya du si Isa Al-Masi bay pinakallum isab min kamatayna. 4Jari angagad na kitam pinaniya'an pusaka' ya tinau' e' Tuhan ma saga a'a suku'na. Tinau' e'na ma deyom sulga', ati maina'an mbal magka'at, mbal magkahalu', mbal magkapinda. 5Nihampanan kam pahāp sabab min kawasa Tuhan, pagka kam angandol ma iya. Tantu kam nihampanan sampay ta'abutbi kasalamatan ya pinabukis ma llaw kahinapusan. 6Angkan kam kinōgan minsan ma deyom susa ma dunya pinjaman itu, ma sabab katiksa'an indaginis ya kalabayanbi. 7Pinaniya'an kam katiksa'an ilu bo' sinulayan pangandolbi bang b'nnal atawa ngga'i ka. Minsan bulawan, subay pinalabay min api bo' nila'anan l'mmi'na. Sagō' ahalga' lagi' pangandolbi min bulawan, sabab mbal anatas bulawan ni kasaumulan. Bang kam angandol sab'nnal-b'nnal, sinanglitan du kam maka minahaldika'an bang ta'abut llaw pamatuwa' si Isa Al-Masi. 8Alasa kam ma iya minsan halam ta'nda'bi. Maka minsan iya mbal ta'nda'bi ma buwattitu, angandol kam asal ma iya. Jari aheya sidda kakōganbi, mbal tasibahat, 9sabab kaniya'an kam kasalamatan kakkal, ya kamaksuran pangandolbi. 10Bay amikilan pahāp saga kanabihan ma masa awal e', bay angahangpat to'ongan pasal kasalamatan itu. Bay pinagbissala e' sigām kahāpan ya pinama-ka'am ma ahil jaman itu. 11Pinatulunan sigām Rū Al-Masi, angkan sigām bay angabtang pasal kabinasahan ya subay kalabayanna, maka ma pasal sanglit-sahaya ma iya puwas kabinasahan e'. Jari sidda bilahi saga nabi inān makata'u bang sumiyan kat'kkana maka bang buwattingga kal'ngngananna. 12Pinata'u sigām e' Tuhan in pakaradja'an bay pagbissala sigām inān ngga'i ka ma baran sigām, sagō' ma saga a'a ma tahun sinōng, hatina ma ka'am. Manjari ka'am na ya pinakale na e' saga a'a bay magnasihat lapal ahāp min kawasa Rū Tuhan ya pinatulunan sigām min sulga'. Minsan saga mala'ikat, bilahi to'ongan makahati ma pasal saga pakaradja'an itu. 13Angkan kam soho'ku subay pahatul-hatul ma deyom pamikilbi. Pahalli' kam, maka holatunbi kahāpan ya pamuwan ka'am bang ta'abut na llaw pamatuwa' si Isa Al-Masi. 14Beya'unbi panoho'an Tuhan, sengorinbi onde'-onde' ahatul. Da'a parūlunbi kanapsuhan ya bay kabiyaksahanbi waktu tagna', ma halam gi' aniya' kata'ubi. 15Subay kam a'adil ma ai-ai hinangbi sabab a'adil asal Tuhan, ya bay anoho' ka'am ameya' ma iya. 16Sabab tasulat ma deyom Kitab bay bissala Tuhan, ya yuk-i, "Wajib kam sussi ma kaulbi maka pi'ilbi, sabab aku itu mahasussi asal." 17Angahukum Tuhan ma manusiya' kamemon, tinongoran kahinangan sigām pakaniya-pakaniya ma halam aniya' papagbidda'na. Angkanna, pagga pangōnbi 'Mma'' ma Tuhan bang aniya' pangamu'-ngamu'bi, subay kam magmatāw ma iya t'ggolbi pat'nna' ma dunya itu. 18Kata'uwanbi du bang ai bay pamuwan e' Tuhan pangal'kkat ka'am min bay kajarihanbi halam taga-pūs inān, ya kajarihan bay pang'bba ka'am e' kamatto'ahanbi. Ngga'i ka alta' magkaka'at buwat bulawan atawa pilak ya bay pangal'kkat ka'am, 19sagō' laha' Al-Masi ahalga', ya bay pabu'us ma kamatayna. Ibarat iya bili-bili halam aniya' tamakna atawa salla'na, pagkulban pamapuwas dusatam. 20Ya na itu asal pangahandak Tuhan ma iya ma halam gi' aniya' dunya, jari makapi'itu na iya ma masa damuli itu, ma sababbi du. 21Min hinang si Isa Al-Masi angkan kam angandol na ma Tuhan, ya bay amakallum si Isa min kamatayna sampay amabangsa iya ma deyom kasahaya'an. Jari ahogot na pangandolbi maka pangasabi ma Tuhan. 22Na buwattina'an, pagka kam angisbat na ma pandu' kasab'nnalan, tabowa na kam ang'bba min kasabulan kamemon bo' aniya' kasi-lasabi b'nnal ma pagkahibi bebeya'an si Isa. Angkan kam soho'ku: maglasa-liyasahi kam min deyom ataybi. 23Sabab ka'am ilu sali' sapantun onde' baha'u bay nianakan. In kapaganak ma ka'am itu ngga'i ka min manusiya' ya magkamatay, sagō' min palman Tuhan. A'a baha'u na kam sabab min kapagsab'nnalbi ma palman Panghū', ya makakallum ma manusiya' maka mbal magkapinda. 24Yuk ayat Kitab, "Pinjaman sadja saga manusiya' kamemon, sapantun parang. Kamemon kabantugan sigām sapantun sumping-sumping. Angalanos du parang, magkapakpak du isab kasumpingan, 25saguwā' anatas palman Panghū' salama-lama." In palman Panghū' itu, ya na lapal ahāp bay panganasihat ka'am.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\