1 PETROS 4

1Na, pagka Al-Masi bay makalabayan kabinasahan ma ginhawa-baranna, ya du ka'am subay anengoran iya bo' kam sakap anandal kabinasahan. Sabab sai-sai angananam kabinasahan buwattē', ang'bba na min katagihanna magdusa. 2Jari puwas itu, sat'ggolbi maitu ma dunya, subay kam pinagagihan e' kabaya'an Tuhan. Da'a na kam pinagagihan e' napsu maka baya' manusiya', 3ya pinene' e' saga a'a ya mbal ata'uwan Tuhan. At'ggol bay kapaghinangbi kasabulan makatamparasa, magba'is maka maglangohan. Sakahaba' waktu pagtipunbi maglami-lami, landu' aheka bay inumbi. Bay kam pasumba isab ni ta'u-ta'u ya sammal ma pang'nda' Tuhan. Sagō' sarang na. 4Ma buwattina'an ainu-inu saga a'a bay sehe'bi waktu tagna' bang angay kam mbal na palamugay ni sigām angandūlan napsubi. Angkanna kam binissalahan la'at e' sigām. 5Saguwā' aniya' du waktu paharap saga a'a inān ni Tuhan angahaka pasal bay kahinangan sigām. Asakap asal Tuhan angahukum binangsa manusiya', saga a'a masi allum sampay a'a bay magpatayan. 6Ya itu sababanna angkan lapal ahāp itu bay pinagnasihat sampay ni umagad saga a'a magpatayan, bo' supaya sigām pinaniya'an kallum ma haddarat Tuhan, minsan sigām bay pinalabayan hukuman ya pangangganta'an manusiya' pagma-dunya lagi'. 7Sōng na kiyamat dunya itu, angkan subay ahāp sadja kōkbi. Subay ahantap e'bi amikil bo' ahāp pangamu'-ngamu'bi ni Tuhan. 8Maka ya na itu subay pahalga'bi min kamemon: maglasa-liyasahi kam to'ongan, sabab bang kam maglasa sab'nnal-b'nnal tantu kam magampun-iyampuni minsan painay heka kasā'anbi. 9Bang aniya' saga pagkahibi bebeya'an si Isa ganta' pahapit ni luma'bi, da'a kam magmusmud. Pa'iddahunbi sadja sigām min atay pote'. 10Aniya' ma ka'am kapandayan bay pamuwan e' Tuhan pakaniya-kaniya. Jari paggunahunbi kapandayanbi ilu panabangbi ni kasehe'an, sabab patut du bang ahāp e'bi angangguna kata'u atawa kapandayan bay pangandol ma ka'am e' Tuhan. 11Sai-sai apanday magnasihat, subay lapal min Tuhan ya pagnasihatna. Sai-sai ata'u anabang ma sehe'na, subay iya anabang to'ongan min kosog bay pangahandak iya e' Tuhan. Sabab minnē' pinaheya ōn Tuhan ma ai-ai hinangbi, pagka si Isa Al-Masi ya pamanyabutanbi. Patut iya pinasuku'an kasahaya'an maka barakat sampay ni kasaumulan. Amin. 12Saga bagay kalasahanku, da'a kam kinobla'an ma sabab kabinasahan aheya ya tum'kka panulayan ka'am, sabab maumu aniya' buwattē'. 13Sagō' palasigunbi ataybi, sabab tananambi na kabinasahan buwat bay kalabayan Al-Masi, jari aheya du kakōganbi bang pina'nda'an na sanglit sahayana ni kamemon. 14Subay kam kinōgan bang kam pinamūng-mūngan ala'at ma sabab Al-Masi ya pameya'anbi, sabab ilu pat'nna' ma ka'am Rū barakatan, ya na Rū Tuhan. 15Bang kam taluwa' kabinasahan, subay halam aniya' sababanna, buwat saga bay amapatay a'a, bay anangkaw, bay magpilliyu, atawa minsan bay palamud ma palkala' a'a ngga'i ka lamudbi. 16Sagō' bang kam pinananaman kabinasahan ma sabab Almasihin kam, da'a kam aiya'. Magsukul sadja kam ni Tuhan ma sabab ōn Al-Masi ya pangōn ka'am. 17Song na waktu panagna' hukuman Tuhan, sagō' kitam ma deyomanna ya nihukum dahū. Bang buwattē' kahālanna, bang kitam suku'na pinat'nna'an hukuman, ai kamaujuran saga a'a mbal magkahagad ma lapal ahāp ya min Tuhan? 18Buwat yukna ma deyom Kitab, "Bang a'a adil mbal agon lappasan, luba'-lagi'na na a'a baldusa, ya mbal angisbat Tuhan!" 19Angkanna, sai-sai kam angalabayan kabinasahan sabab iya na kahandak Tuhan ma ka'am, pasangdan kam maghinang ahāp. Pangandolunbi isab baranbi ni bay amapanjari ka'am, sabab tantu iya kapangandolan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\