1 TESSALONEKA 4

1Na, saga dauranakan, buwattitu hatulanna. Bay kam pandu'an kami bang kaul-pi'il ingga ya makasulutan Tuhan. Buwattē' asal kaul-pi'ilbi, Sagō' buwattina'an, pagka aniya' kapatut kami min Panghū' Isa, amu'ta kam maka soho'ta kam amuspus to'ongan ma kaul-pi'il ahāp. 2Kata'uwanbi du, in pamandu' kami ma ka'am asal min kapatut Panghū' Isa. 3Ya kabaya'an Tuhan subay asussi deyom ataybi. Da'a kam maghinang kala'atan d'nda maka l'lla. 4Ka'am kal'llahan, subay ahantap e'bi amowa h'ndabi ma halam aniya' sabulna, maka subay ahatul addatbi ma sigām. 5Da'a parūlunbi napsu baranbi magba'is-ba'is, buwat saga a'a mbal magmatāw ma Tuhan. 6Na, bang takdil ni napsu baran itu, da'a to'ongan kam angahinang la'at ma pagkahibi bebeya'an si Isa. Da'a isab kam angulli' ai-aina sabab bininasa e' Panghū' sasuku magdusa buwattē'. Bay kam pata'u kami pasal palkala' itu ma waktu tagna' gi', bay na kam asal banda'an kami. 7Pinene' kitam e' Tuhan supaya anuyu'an palantara asaltun, da'a paghinang kala'atan d'nda maka l'lla. 8Jari sasuku anaikutan pandu' itu, Tuhan ya taikutanna, ngga'i ka manusiya'. Lāgi Tuhan ya amuwanan ka'am Rū-na Sussi. 9Na, minsan kam mbal sinulatan pasal paglasabi maka pagkahibi angandol ma Al-Masi, sabab kapandu'an kam e' Tuhan, subay maglasa-liyasahi dangan maka dangan. 10Maka alasa du kam asal ma saga danakanbi kamemon magpangandol ma si Isa, ina'an ma kaluha'an lahat Makidunya ilu. Sagō' amu'ta kam, saga dauranakan, pasōngunbi gi' lasabi ma sigām. 11Tuyu'inbi ai-ai amowa ni kasannangan. Tukirinbi hinangbi luggiya', da'a kam anasaw ma hinang pagkahibi. Magusaha'an kam di-bi bo' aniya' kallumanbi, buwat bay panoho'an kami ma ka'am dahū. 12Manjari bang beya'bi panoho'an itu, pinagaddatan kam e' saga a'a minsan sigām mbal angandol ma si Isa, ati mbal kam asukkal ma kalluman. 13Na, saga dauranakanku, bilahi kami amahati ka'am pasal saga a'a angandol ma si Isa Al-Masi bang sigām ganta' amatay na. Subay kam mbal magdukka buwat saga a'a kasehe'an, ya halam aniya' pangasa-ngasahan sigām allum pabalik. 14Am'nnal kitam in si Isa bay amatay ati allum pabīng, angkan kitam am'nnal bang amatay saga a'a ya angandol ma si Isa, pinakallum du sigām pabīng e' Tuhan ati paronganna sigām ma si Isa ma waktu pagbīngna. 15Pamandu' kami itu bay min Panghū' Isa, ya yukna in kitam masi allum ma waktu kabīngna pi'itu, mbal du parahū min saga a'a magpatayan. 16Sabab dahū aniya' lling pagtawag akosog, maka suwala nakura' mala'ikat, maka lling tiyup-tiyup min Tuhan. Magtūy saru'un-du'un ya t'kka Panghū' min sulga'. Puwas e' pinabangun dahū saga a'a bay magpatayan, a'a asal bay angandol ma Al-Masi. 17Puwas e' kitam ya masi allum ma dunya itu, binowa du magdongan maka sigām pa'angkat ni diyata' gabun bo' anampang Panghū'tam ma tonga'an ayan. Manjari parakayu' kitam ma Panghū' sampay ni kasaumulan. 18Angkan pangahaka'unbi saga bissala itu dangan ni dangan, bo' supaya ahogot pangatayanbi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\