1 TESSALONEKA 5

1Na, saga dauranakan, in pasal masa sinōng maka pakaradja'anna, minsan kami mbal na anulatan ka'am. 2Sabab kata'uwanbi du, ya llaw kapi'itu Panghū' magtagha' sadja sali' hantang a'a anangkaw ma sangom, mbal kinata'uwan bang sumiyan ya kat'kkana. 3Bang aniya' a'a magupama in sigām asannang na, maka halam aniya' kapiligduhan, magtūy sigām t'kkahan bala' sabu pa'in sigām ah'lling. Mbal sigām makalahi sabab tagha' sadja t'kka bala' he', sapantun d'nda song anganak bang patagha' p'ddi'na. 4Sagō' ka'am ilu, saga dauranakanku, ngga'i ka ma deyom kalendoman, angkan kam subay mbal kinobla'an bang patagha' ya t'kka llaw ina'an-i, buwat kakobla' a'a bang aniya' sugarul anōd luma'na. 5Sabab ka'am ilu sali' a'a porol ma kasawahan, ngga'i ka ma kalendoman. 6Angkanna kitam subay mbal makasali' ni saga a'a kasehe'an, ya magtulihan sadja. Subay kita pajaga, maka subay ahāp pamikiltam. 7Sarang na waktu sangom pagtuli a'a, maka sangom isab ya waktu paglalango saga a'a magi'inum. 8Sagō' kitam, pagka ma deyom kasawahan na, subay ahāp pamikiltam, ngga'i ka buwat pamikil a'a maglalango. Kitam magpangandol ma si Isa sali' dalil sundalu magtinampan. Ya panampan daggahata, ya na pangandolta ni Tuhan maka lasata. Ya panurung kōkta, ya na kaholatanta ma Tuhan in kitam kalappasan du. 9Halam kitam bay pinene' e' Tuhan supaya kitam pinananam mulka'na, sagō' supaya kitam lappasan ma sabab si Isa Al-Masi ya Panghū'tam. 10Bay iya amatay ganti'tam bo' supaya kitam pat'nna' ma iya, ai-na ka amatay, ai-na ka allum lagi' ma waktu kapi'ituna. 11Angkan kam subay amahogot atay sehe'bi dangan maka dangan. Subay kam magtabang-tiyabangi buwat asal kabiyaksahanbi. 12Na, saga dauranakan, aniya' gi' pangamu' kami ma ka'am. Pagaddatinbi saga a'a pagnakura'anbi ma deyoman Panghū' Isa. Atukid sigām maghinang ma deyomanbi, amandu'an ka'am pasal addat-tabi'at maka hinang ya makasulut iya. 13Pagmahaltabatinbi maka kalasahinbi saga pagnakura'an ilu ma sabab hinang sigām ma ka'am. Magsulut isab kam dangan maka dangan. 14Ya na itu isab pangamu' kami ma ka'am, saga dauranakan, amay-amayinbi saga a'a lisu'an, sō'unbi sigām maghinang. Pahogotunbi atay sasuku al'kkas sinōd tāw. Tabanginbi isab saga a'a aluhay tabowa e' sasat. Imaninbi a'a kamemon. 15Pajaga kam supaya halam aniya' ma ka'am amalosan la'at bang ganta' aniya' angala'at ka'am. Sagō' ya tuyu'anbi sakahaba' waktu subay maghinang ahāp ma pagkahibi angandol ma si Isa Al-Masi, sampay ma saga a'a kamemon. 16Subay kam magkakōran sakahaba' llaw. 17Subay kam angamu'-ngamu' na pa'in ni Tuhan. 18Ai-ai pat'kka ni ka'am, subay kam magsukul sadja sabab ya na kabaya'an Tuhan subay hinangbi pagka si Isa Al-Masi ya parakayu'anbi. 19Da'a sagga'unbi ai-ai nihinang e' Rū Sussi ma deyomanbi. 20Da'a palehomunbi saga bissala ya pinabissala e' Tuhan. 21Sagō' pariksa'unbi ai-ai takalebi. Bang ahāp, bogboginbi. 22Halli'inbi la'at indaginis. 23Mura-murahan, bang pa'in pinasussi kajarihanbi kamemon e' Tuhan, ya amuwan kasannangan atay. Mura-murahan isab, bang pa'in jagahanna nyawabi maka pikilanbi maka baranbi bo' halam aniya' tamakbi ma waktu pagbīng pi'itu Panghū'tam si Isa Al-Masi. 24Tantu itu nihinang e' Tuhan ya bay amene' ka'am, sabab kapangandolan iya to'ongan. 25Saga dauranakanku, amu'inbi isab kami tabang ni Tuhan. 26Siyumunbi saga danakantam mailu kamemon, tanda' pagaddat kami ma sigām. 27Aniya' kapatutku min Panghū', ya angkan kam soho'ku amassa sulat itu ni pagkahibi kamemon ya angandol ma si Isa. 28Mura-murahan, bang pa'in kam pinaniya'an tatabangan min Panghū'tam si Isa Al-Masi. Wassalam


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\