1 TIMUTI 3

1B'nnal kabtangan itu, ya yuk-i, "Bang a'a angangut pinat'nna' magmakōk ma saga jama'a si Isa, ahāp pangangutna." 2Subay halam aniya' la'at atawa sā' panā'an a'a magmakōk. Subay dakayu' du h'ndana, subay iya ahantap ma ai-ai hinangna, subay ahāp pikilanna maka ahāp addatna. Bang aniya' pehē' ni luma'na subay pa'iddana to'ongan. Subay iya apanday isab amandu' ma saga sehe'na. 3Subay iya ngga'i ka a'a maglalango. Subay iya mbal ab'ngngis sagō' subay ahāp bowahanna ni kamemon. Subay iya mbal pangalulugat, subay mbal napsuhan ma pilak. 4Subay ahāp e'na angahatul anak-h'ndana, maka in iya baranna subay pinagaddatan e' panganakna. Panoho'anna isab subay bineya' e' sigām. 5Sabab bistahunbi, bang a'a pinat'nna' nakura' bo' mbal ata'u angahatul ma anak-h'ndana, buwattingga e'na angahatul katimukan saga a'a suku' Tuhan? 6Bang a'a sōd baha'u ni si Isa Al-Masi mbal iya makajari pinat'nna' nakura' sabab mbal gi' ahogot pangandolna, gana-gana palanga atayna ati pinat'kkahan iya hukuman, buwat bay hukuman ma nakura' saitan. 7Sagō' ya a'a pinat'nna' pagmakōkan subay pinagaddatan asal e' saga a'a ngga'i ka jama'a si Isa. Sababna, bang iya ganta' tasā' e' sigām, gana-gana iya tabowa e' sasat nakura' saitan. 8Na, in pasal a'a pinat'nna' magtatabang ma katimukanbi saga jama'a si Isa Al-Masi, subay asaltun addat-tabi'at sigām, maka subay sigām mbal magduwa-d'lla'. Subay sigām mbal maglalango maka subay mbal napsuhan ma sīn. 9Subay sigām patotog magatay pote' ma pandu' kasab'nnalan ya bay pamata'u e' Tuhan pasal si Isa Al-Masi. 10Subay sigām sinulayan dahū, jari bang kapandogahan na in addat sigām ahāp, makajari na sigām pinat'nna' magtatabang ma saga nakura'. 11Damikiyanna h'nda sigām, subay ahāp isab addat-tabi'at sigām maka subay mbal biyaksa angalituhan suli-suli. Subay isab mbal angandūl ma napsu sigām, maka subay kapangandolan ma ai-ai indaginis. 12Saga a'a pinat'nna' magtatabang itu subay dakayu' du h'ndana maka subay ahāp e'na angahatul anak-h'ndana maka sasuku ma okomanna. 13Jari bang ahāp e' saga a'a magtatabang itu maghinang kahinangan sigām, pinaheya du ōn sigām, ati makatawakkal sigām amissala ma pasal pangandol ni si Isa Al-Masi. 14Na, Timuti, buwattitu panulatku ma ka'a sabab angasa aku pasa'ut pi'ilu. 15Sagō' bang aku tinaggahan, kata'uwannu du min sulat itu bang buwattingga bowahan saga a'a ma deyom okoman Tuhan, hatina ma palhimpunanbi saga a'a suku' Tuhan ya kakkal salama-lama. In palhimpunan ilu ibarat papagan maka hāg ya pasangdolan pandu' kasab'nnalan itu. 16Halam aniya' kalu-kaluna, alalom sidda pandu' agamatam, pandu' pasal si Isa Al-Masi ya bay halam kinata'uwan, sagō' pinata'u na e' Tuhan. Bay iya palahil pi'itu magpabaran manusiya', sinaksi'an iya e' Rū Sussi in iya a'adil. Ta'nda' iya e' ba'anan mala'ikat. Pinagnasihat iya ni palbangsahan kamemon, pinagkahagad iya e' saga a'a ma kaluha'an dunya. Tabowa iya pa'angkat ni kasahaya'an sulga'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\