1 TIMUTI 5

1Da'a ka amah'llingan l'lla aumul gi' min ka'a. Bang saupama aniya' pamandu'nu ma iya, palunukun bissalanu buwat e'nu amissala ni mma'nu lissi. Saga l'lla abata' lagi', bistahun sali' danakannu. 2Saga d'nda aumul min ka'a, pagaddatin buwat ka-e'nu ma ina'nu lissi. Saga d'nda abata' lagi', pagaddatin sigām buwat danakannu isab, ma halam aniya' pikilannu saddī tudju ni sigām. 3Na, in pasal saga d'nda abalu angandol ma si Isa Al-Masi, ya halam taga-kampung amatuntul sigām, pagaddatin sigām. 4Sagō' bang balu d'nda aniya' anakna atawa mpuna, anak-mpuna he' subay magka'inagonan kamatto'ahan sigām. Bainat ko' inān in sigām magta'at sab'nnal-b'nnal ni Tuhan, ati katungbasan e' sigām bay kamale'an matto'a sigām atawa mbo' sigām angipat sigām tagna'. Jari bang buwattē' hinang sigām, kasulutan Tuhan. 5Saguwā' bang balu d'nda karangan-danganan, halam to'ongan aniya' angupiksa' iya, Tuhan sadja ya kaholatanna. Angamu'-ngamu' na pa'in iya ni Tuhan, mikitabang isab ma iya llaw-sangom. 6Sagō' bang aniya' balu d'nda hal angandūlan napsu baranna, sapantun iya a'a amatay minsan masi gi' allum baranna. 7Pasampayun pamandu'ku itu ni saga bebeya'an si Isa mailu, supaya halam aniya' pagsababan panā'an a'a ma sigām. 8Sagō' bang aniya' a'a mailu mbal bilahi amahilala' lahasiya'na, ya lagi'na bang mbal amahilala' a'a ma okomanna, a'a inān ang'bba na min pandu' ya pagkahagarantam, maka akalap gi' dusana min a'a mbal angandol ma Tuhan. 9Na, bang takdil ni pagsusulatan balu d'nda, ya patut nilapay bang d'nda ta'abut nnompū' tahun umulna, maka balu halam bay magh'lla ni saddī. 10Ya patut nilapay, bang balu abantug ma sabab hinangna ahāp, buwat pami'atna ma panganakna, pamahilala'na ma saga a'a makani-luma'na, maka areyo' pangatayanna angayuput saga pagkahina suku' Tuhan. Subay d'nda anabang saga a'a taluwa' kasusahan, maka atuyu' isab angahinang kahāpan indaginis. Ya na ina'an ginis balu ya taluwa' sinulat. 11Sagō' bang balu d'nda abata' gi', da'a sigām lapayun ma deyom pagsulatan ilu, sabab aluhay apinda pikilan sigām. Bang sigām t'kkahan baya' magh'lla, ang'bba du sigām min paghinang sigām ma Al-Masi. 12Jari makarusa sigām pagka mbal na taisbat bay janji' sigām ni Tuhan tagna' kabalu sigām. 13Gana-gana sigām angalisu' maghinang, ati pabiyaksa sigām angalatag kaluma'an. Maka ngga'i ka isab hal e'-i, sabab tagihan sigām maglituhan suli-suli ma pasal a'a kasehe'an. Palamud sigām ma palkala' ngga'i ka suku' sigām, maka pinagsuli-suli na pa'in e' sigām ya mbal wajib binissala. 14Bang ma aku, ahāp lagi' bang saga balu masi gi' abata' magh'lla pabīng maka maganak maka angahatul deyom luma' sigām. Manjari halam aniya' la'at tabissala e' saga bantatam ma pasalan kitam magpangandol ma si Isa Al-Masi. 15Angkan buwattitu pamandu'ku, sabab aniya' saga balu pataikut na min Tuhan bo' ameya' ma nakura' saitan. 16Sagō' bang d'nda bebeya'an si Isa taga-lahasiya' balu d'nda, ya d'nda inān subay angupiksa' iya. Mbal manjari pinaupiksa' e'na ma saga Almasihin kasehe'. Sarang ma sigām amahilala' saga d'nda balu ya halam to'ongan aniya' magka'inagonan sigām. 17Na, in pasal saga matto'a ya ahāp pamatuntul sigām ma ka'am jama'a si Isa Al-Masi ilu, patut tungbas sigām nilipat duwa. Labi-labi gi' isab bang matto'a amuspusan kosogna magnasihat maka magpandu'. 18Sabab tasulat asal ma deyom Kitab, ya yuk-i, "Da'a sampongunbi bowa' sapi' pasalta' anganggisa' pai." Maka aniya' isab ayat Kitab dakayu', ya yuk-i, "Bang a'a sinō' maghinang, patut iya tinambahan." 19Bang saupama aniya' anuntutan dakayu' matto'abi, da'a magtūy asipunbi tuntut e'. Subay aniya' duwangan atawa t'llungan ya makasaksi' ma dusana. 20Bang aniya' ganta' makarusa, bi'atunbi a'a inān ma pang'nda' saga bebeya'an si Isa kamemon, bo' supaya amintāng a'a kasehe'an maka tināw isab anunuran a'a bay makarusa he'. 21Timuti, saksi'ku Tuhan maka si Isa Al-Masi maka saga mala'ikat asussi, soho'ta ka to'ongan angisbat ai-ai ya panoho'anku ka'a ma deyom sulat itu. Da'a ka amapagbidda' ma a'a minsan sai. Ai-ai hinangnu da'a ka angandapitan dangan ma saukat kalasahannu. 22Da'a ka magdai'-dai' amene' a'a nihinang pagmakōkan ma palhimpunanbi. Tandingun dahū bo' kinata'uwan addat-tabi'atna. Da'a ka palamud ma dusa a'a kasehe'an. Pahalli' ka ma barannu bo' asaltun kaul-pi'ilnu. 23Da'a hal bohe' ya inumnu, sagō' anginum ka isab dangkuri' binu-anggul panambal b'ttongnu, sabab maumu ka magsaki-saki. 24Aniya' saga a'a ta'nda'an di-na paldusahan sigām, maka kata'uwanta in sigām taga-dusa angkan sigām tantu nihukum ma sinosōng. Aniya' isab saga a'a kasehe'an mbal magtūy ta'nda' dusa sigām. Subay waktu sinōng bo' yampa kinata'uwan. 25Damikiyanna isab aniya' saga hinang atampal magtūy kahāpna, maka aniya' isab saga hinang mbal magtūy kinata'uwan. Sagō' minsan buwattē', mbal katapukan, kinata'uwan du ma sinosōng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\