2 KURINTU 11

1Da'a pa'in aku kasumuhinbi, minsan sali' ula-ula bissalaku itu. Dūlinbi aku dai'-dai', 2sabab a'llogan aku ka'am buwat ka'llog Tuhan. Ka'am ilu sali' dalil budjang halam aniya' lumu'na, maka aku itu dalil matto'a amatunangan ka'am ni l'lla dakayu'-kayu', ya na Al-Masi. 3Asusa aku ya aniya' kam binidjakan pataikut min Al-Masi ati ang'bba min bay lasabi tuman ma iya. Kalu kam ka'akkalan buwat si Sitti Hawa ma awal jaman e'. Bay iya ka'akkalan e' sowa ma sabab min kapanday sowa inān magputing. 4Sabab bang aniya' pi'ilu anganasihatan ka'am, kinōgan sadja kam. Mbal lāngbi minsan saddī pamandu' saga a'a inān pasal si Isa min bay pamandu' kami, minsan isab ngga'i ka Rū Sussi ya pinasambutan ka'am. 5Bang ma bistahanku, mbal aku kalakbawan e' saga gurubi ilu, ya pinagsambat "kawakilan Al-Masi umbul dakayu'". 6Akulang arai' kapandayanku bang takdil ni bissala, sagō' ajukup pangita'uku bang takdil ni kasab'nnalan. Pinapasti' ko' itu ma ka'am kamemon sakahaba' waktu. 7Taga-dusa aku bahā' amareyo' baranku supaya ka'am ya pinalanga, pagka kam ninasihatan lapal ahāp ma halam pangamu'an tamba? 8Bang pinaralil, bay langpasanku saga jama'a ma palhimpunan kasehe' supaya ka'am ya katabangan. 9Halam aku bay mikibalanja' ma ka'am t'ggolku bay mailu. Bay aku binowahan ai-ai kulang-kabusku e' saga danakantam min Makidunya. Halam kam bay kabuhatan amalanja'an aku, maka buwattē' na pa'in ma sinosōng! 10Mbal kapaliluhan pagbantugku itu e' sai-sai minsan ma kaluha'an lahat Akaya, sabab halam aku bay angamu' ai-ai ni ka'am. B'nnal sadja pah'llingku itu sabab itiya' kasab'nnalan Al-Masi ma pangatayanku. 11Angay aku subay anganggastuhan di-ku? Pangannalbi bahā' in aku mbal alasa ma ka'am, ya po'on aku mbal mikitabang ma ka'am? Tuhan ya makata'u in aku alasa du. 12Togolanku na pa'in hinangku itu. Mbal aku mikitamba ma sai-sai bo' mbal makapagabbu saga a'a ya bilahi pasali' ni kami. 13Halam sigām bay kawakilan e' Al-Masi, hal magbau'-bau' in sigām bay kawakilanna. Pangangakkal isab ma ai-ai tahinang sigām. 14Sagō' mbal sakit makainu-inu, sabab minsan nakura' saitan ata'u isab magpasalupa ni luwa mala'ikat asahaya. 15Angkan kitam subay mbal anginu-nginu bang saga a'a sosoho'an nakura' saitan maghāp-hāp di-sigām, magbau'-bau' in sigām maghinang abontol. Sagō' magtongod kadal saga a'a he' maka bay kahinangan sigām ala'at. 16Balikanku gi' bay yukku: da'a aku bistahunbi ula-ula ma sabab bissalaku. Sagō' bang aku subay bistabi sali' ula-ula, na tugutinbi aku magbantug-bantug, minsan la'a hal bantug ma kariki'an. 17Ngga'i ka min panoho'an Panghū' angkan aku magbantug sagō' min baranku. Hatina min ula-ulaku angkan aku magbantug-bantug di-ku. 18Malaingkan, pagka aheka a'a magbantug-bantug pasal kahinangan sigām, ameya'-meya' isab aku magbantug-bantug di-ku. 19Alalom kono' pamikilbi angkan kam mbal sinumu akale minsan ma bissala saga ula-ula itu! 20Ya b'nnalna, sabalanbi saga a'a minsan sigām magmandahan ka'am, minsan isab angulli' atawa angakkal ma ka'am. Minsan a'a amareyo' ka'am atawa anampak ka'am, ahāp sadja ma ka'am. 21Aiya' aku angahaka'an ka'am, kulang esog kami angkan kami mbal makasengod ni hinang sigām! Min ula-ulaku angkan aku atawakkal magbantug ma buwat pagbantug a'a kasehe'. 22Bangsa Hibrani bahā' sigām? Ya du aku. Bangsa Isra'il bahā'? Ya du aku. Panubu' si Ibrahim bahā'? Ya du aku, panubu' si Ibrahim isab. 23Sosoho'an Al-Masi bahā'? Sosoho'an Al-Masi isab aku, sagō' akalap lagi' min sigām. (Ula-ula pahāp pamissalaku buwattitu.) Minsan painay kalu'ugan sigām, palabi gi' kalu'uganku. Minsan sigām bay pinakalabusu, aheka lagi' kapangalabusu ma aku. Min pila aku bay nilappet? Labi gi' min sigām. Min heka aku agon-agon amatay. 24Min lima aku bay niraplosan e' saga Yahudi, t'llumpū' maka siyam pangandaplos min t'dda. 25Min t'llu aku bay niraplosan e' bangsa Rōm, maka min t'dda aku bay pinagbantung. Min t'llu aku bay alogdang ma dilaut, maka aniya' isab waktu hal pagūng ma s'llang, dang'llaw dambahangi t'ggolna. 26Maglatun-latun na pa'in aku min lahat dakayu' ni dakayu', maka aheka ka'aniban bay kalabayanku. Bay aku nirunukan, bay minunduhan. Bay aku nirogpa'an, suma'an e' saga pagkahiku Yahudi, suma'an e' bangsa saddī. Ai na ka ka'aniban ma deyom kaluma'an, ai na ka ka'aniban ma deya-dilaut, bay na kalabayanku kamemon. Kalabayanku isab kala'atan min saga a'a magbau'-bau' in sigām pagkahiku bebeya'an si Isa. 27Bay aku makapagsangsā', bay aku abinasa. Araran aku halam bay atuli sangom. Bay aku pinunung maka patay bohe'. Maumu aku kulang-kabus ma kapamangan maka ma kapan'mmek, angkan kasandalanku haggut. 28Ahunit ko' inān, sagō' aniya' gi' kasusahanku paliyu minnē'. Makananam aku kasukkalan kahaba' llaw ma sabab saga palhimpunan jama'a Al-Masi ma kalahat-lahatan. 29Bang aniya' ganta' alamma imanna tudju ni si Isa, tananamku kalammahanna. Bang aniya' tabowa-bowa angahinang dusa, tabowa isab aku magkarukka'an. 30Mbal aku bilahi magbantug, sagō' bang aku subay magbantug, gom pagbantuganku ai-ai bay kalabayanku supaya manyatakan in aku halam aniya' kosogku. 31B'nnal sadja ya bay pah'llingku inān, kinata'uwan asal e' Tuhan, ya Mma' Panghū' Isa. Wajib iya sinanglitan sampay ni kasaumulan. 32- 33Waktu kamahē'ku ma da'ira Damaskus, saga lawang paluwasan min da'ira bay pinajagahan ma sundalu e' gubnul ya ma deyo'an sultan Aretas. Sinoho' sigām anaggaw aku, manda' aku tinontonan pareyo' ma deyom ambung labay min tandawan ma ād da'ira. Jari makal'ppa aku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\