2 KURINTU 4

1Min ka'ase' Tuhan, ya po'on kami pinasuku'an hinang itu magnasihat pasal kapagsulutan baha'u. Angkanna kami mbal alamma maghinang. 2Bay na bbahan kami ai-ai bay hinang kami ma kalimbungan, maka saga kahina'an. Mbal kami angakkal, mbal kami amandu' saddī min pandu' b'nnal. Gom pa'in pinapasti' to'ongan pagnasihat kami ma pandu' b'nnal, supaya kinahāpan hinang kami e' a'a kamemon ma halam aniya' sababan panowayan sigām ma kami. Maka ina'an asal Tuhan ang'nda' ma kahinangan kami. 3Bang aniya' a'a mbal makahati ma lapal ahāp ya nasihat kami, saga a'a inān anudju nalka'. 4Tu'ud sigām mbal magkahagad ma lapal ahāp sabab akkal sigām wa'i nilokoban e' nakura' saitan ya pagtuhanan saga a'a ma alam dakayu' itu. Nilokoban sigām e' nakura' saitan inān bo' mbal makahati ma lapal ahāp pasal kamahaldika' Al-Masi, ya magsali' kajarihanna maka kajarihan Tuhan. 5Sabab ngga'i ka baran kami ya pagnasihat kami ni ka'am sagō' si Isa Al-Masi, in iya asal Panghū'. Sosoho'anbi asal kami, sinō' anabangan ka'am ma sabab si Isa ya kalasahan kami. 6Bay angallam Tuhan ma awal tagna', yukna, "Paniya'un sawa min deyom kalendoman." Jari pinasawa isab e' Tuhan deyom pikilantam supaya makata'u ma sahayana maka kawasana, ya pina'nda'an kitam e' Al-Masi. 7Sagō' halam aniya' kosog kami bang ma baran kami, minsan bay pangandol e' Tuhan amowa lapalna ahalga'. Sali' kami dalil l'ppo' aguya'. Angkan buwattē' supaya atampal ni a'a kamemon Tuhan ya po'onan kawasa, ngga'i ka kami. 8Maumu kami kat'kkahan kasusahan sagō' mbal kami tabowa-bowa katūyan. Suma'an asasaw pikilan kami sagō' mbal alungay iman kami. 9Araran kami pinalabay min kapinjala'an sagō' mbal kami asiya-siya e' Tuhan. Maka minsan kami binono', mbal du magmula to'ongan. 10Pi'ingga-pi'ingga pal'ngnganan kami sakahaba' waktu, tananam e' kami kamatay buwat bay kamatay si Isa. Malaingkan tinabangan kami e' si Isa bo' supaya aniya' palsaksi'an ma ginhawa-baran kami in si Isa allum du. 11Minsan kami masi allum, mbal kami magniyat allum pat'ggol apa aheka ka'aniban kalabayan kami ma sabab si Isa. Buwattē' na pa'in bo' supaya ta'nda' kallum si Isa ma deyom baran kami magkamatay itu. 12Bang pina'amu, in kami itu angananam kabinasahan sampay ni kamatay ma sabab pagnasihat kami, sagō' ya kamattihanna kallum kakkal makani-ka'am. 13Aniya' tasulat ma deyom Kitab, yuk-i, "Angandol aku ma Tuhan, ya angkan aku bay amissala." Damikiyanna kami itu, pagka buwattē' pangandol kami ma Tuhan, amissala isab ma saga a'a, 14sabab tantu kami pasambeya' ma si Isa pinakallum min kamatay e' Tuhan, buwat bay pamakallumna isab ma Panghū' Isa. Jari pinapagdongan kami maka ka'am bo' pinatampal ni haddarat Tuhan. 15Ma sababbi du, angkan kami anandalan saga kabinasahan itu kamemon, supaya paheka na pa'in saga a'a kaniya'an tatabangan min Tuhan, jari manglabi-labihan saga a'a magsukul ni Tuhan supaya iya minahaldika' to'ongan. 16Angkanna kami mbal to'ongan ang'bbahan katuyu' kami magnasihat. Minsan kami angalamma, minsan isab apinda baran kami, pakosog gom pa'in iman kami llaw ni llaw. 17Pinjaman sadja saga kasusahan ya tananam kami itu, mbal bista kami sabab ya kamattihanna pahala' mbal tapula'-pula', anatas ni kasaumulan, magbidda' to'ongan maka bay kasusahan e'. 18Mbal anatas ai-ai ta'nda' mata ma dunya itu angkan mbal angut kami. Ya pagmatayan kami saga kahāpan ya mbal gi' ta'nda', kahāpan anatas ni kasaumulan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\