2 KURINTU 5

1Mbal kita pahondong maghinang ni Tuhan sabab kata'uwanta, minsan alubu panggung ya pahanti'anta itu (hatina baranta pinjaman), aniya' luma' kakkal tinagamahan kita e' Tuhan ma deyom sulga'. Nihinangan kita e'na baran baha'u anatas ni kasaumulan. 2Buwattina'an, angandahing kita ma sabab baya'ta itu mbal agon kasandalan sat'ggol kita mbal gi' pinabatuk ni deyom baran papanjarihan sulga'. 3Bilahi kita ma baran buwattē' bo' mbal sali' anantang palnyawahanta bang amole' ni sulga'. 4Sat'ggol kita pahanti' ma baran pinjaman itu, angandahing sadja kita maka landu' isab kabuhatan. Halam aniya' kabaya'anta pasa'ut amutawan min baranta itu, sagō' bilahi kita pinabatukan baran baha'u ya min sulga'. Manjari pinindahan baranta pinjaman ni baran allum ni kasaumulan. 5Tuhan ya amasakap kita bo' supaya kapindahan baranta, ati pamuwanna Rū-na Sussi pat'nna' ma deyom atayta, pamatantu in kita makasambut ai-ai kamemon bay panagama kita e' Tuhan. 6Angkan at'ttog na pa'in imanta. Kata'uwanta asal, sat'ggol kita allum masi ma baran pinjaman itu, halam gi' kita maina'an ma atag Panghū'ta. 7Niulinan kita e' pangandolta minsan mbal gi' ta'nda'ta bang ai tum'kka ma sinosōng. 8Ahogot imanta, mbal kita tināw. Ya angutta to'ongan subay pabutawan min baranta pinjaman itu bo' makapole' ni Panghū'ta. 9Sagō' ai-na ka maitu ma dunya, ai-na ka maina'an ma sulga', ya na pa'in angutku to'ongan labi min kamemon, bang pa'in sulutku iya. 10Sabab in kitam kamemon wajib patampal ni paghuhukuman Al-Masi bo' pinasambutan ai-ai tōp panungbas kitam pakaniya-pakaniya. Pinapagtongod maka bay kahinangantam ahāp-ala'at maitu ma dunya. 11Na, magmatāw kami ma Panghū' angkan kami angegot-ngegot amowa saga a'a angandol ma Al-Masi. Atampal kajarihan kami ma pang'nda' Tuhan, maka kabaya'anku subay atampal isab ma pang'nda'bi. 12Pangannalbi baha' in kami bilahi angā' kabantugan ma baran kami? Ngga'i ka isab. Angkan buwattitu pamissala kami, bo' kam mbal aiya' ma pasalan kami, bo' aniya' isab panambungbi ma saga a'a ya magabbu-abbu ma kahāp pangluwahan sigām. Mbal pamagay e' sigām deyom pangatayan. 13Bang kami kalungayan pangannal, Tuhan ya pagmohotan. Ya balikna, bang ahantap akkal kami, ka'am iya kabuwanan kahāpan. 14Kapagbaya'an kami e' lasa Al-Masi sabab kab'nnalan kami, dakayu' du a'a bay amatay ganti' saga a'a kamemon angkan a'a kamemon taga-palsuku'an ma kamatayna. 15Al-Masi ya bay amatay ganti' saga a'a kamemon, jari sasuku kitam allum ma sabab kamatayna subay amuspus angahinang kabaya'anna, ngga'i ka kabaya'an barantam. Amatay iya ma sababtam ati tapakallum na pabalik. 16Manjari saddī na pamikil kami bang takbil ni pagkahi kami manusiya'. Mbal bista kami kapagā'ana, aniya' kaniya'na atawa halam. Minsan Al-Masi ma waktu palabay he', tabista iya sali' halam aniya' kasuddahanna, sagō' apinda na pamikil kami. 17Bang a'a ganta' parakayu' na ni Al-Masi, papanjarihan baha'u na iya. In bay kajarihanna tagna' patobtob na, jari a'a baha'u na. 18Min Tuhan asal kahāpan itu kamemon. Bay kitam banta Tuhan sagō' nihāp na kitam e'na ma sabab tahinang e' Al-Masi. Bagay Tuhan na kitam, ati sinō' kami amata'uwan kasehe'an bang buwattingga kapaghāp sigām maka Tuhan. 19Hatina in a'a kamemon makajari na maghāp maka Tuhan ma sabab kamatay Al-Masi, ati mbal taitung e' Tuhan saga paldusahan sigām. Jari pangandol e' Tuhan ma kami in lapal pasal kapaghāp Tuhan maka manusiya'. 20Kawakilan kami e' Al-Masi, sinō' amissala lapalna, sali' hantang baran Tuhan ya amissalahan ka'am labay min kami. Ganti' kami Al-Masi angamu'an kam junjung: maghāp kam maka Tuhan! 21Halam to'ongan aniya' dusa Al-Masi, saguwā' pinatanggungan iya paldusahantam, supaya kitam kaniya'an kabontol Tuhan ma sabab kasōdta ma Al-Masi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\