2 YAHIYA 1

1Sulat itu min aku, dakayu' pagmatto'ahan, pinabeya' ni dakayu' d'nda tapene' e' Tuhan sampay ni saga panganakna. Alasahan aku ka'am sab'nnal-b'nnal. Lāgi ngga'i ka hal aku, sampay a'a kamemon ya ata'uwan kasab'nnalan, alasa du isab ma ka'am. 2Alasa kami ma sabab kasab'nnalan ma deyom pangatayantam, ya pataptap ma kitam sampay ni kasaumulan. 3Mura-murahan, bang pa'in kitam pinaniya'an tatabangan maka ase' maka kasannangan atay, deyo' min Mma'tam Tuhan maka min si Isa Al-Masi Anakna. Bang pa'in pinama-kitam luwas min kasab'nnalanna maka min lasana. 4Landu' aku kinōgan pagka aku kahaka'an aniya' panganaknu kasehe'an ameya' ma kasab'nnalan, buwat bay panoho'an kitam e' Mma'tam Tuhan. 5Jari aniya' amu'ku ni ka'a, arung: beya'un panoho'an ya sulatku itu. Ngga'i ka panoho'an baha'u, sagō' panoho'an bay ma kitam sangay min katagna' gi', ya yuk-i: maglasa-liyasahi kam. 6Ya lasa pah'llingku itu, iya na palantaratam ameya' na pa'in ma panoho'an Tuhan. Buwat bay takalebi sangay min katagna', in kitam sinō' taptap maglasa-liyasahi. 7Aheka a'a pangakkal ma dunya, a'a mbal angaku in si Isa Al-Masi bay pi'itu ni dunya magbaran manusiya'. Pandogahinbi a'a buwattē' sabab Pangangakkal maka Banta ko' inān, ya kuntara Al-Masi. 8Halli'inbi sigām bo' mbal kaliman bay pagsangsā'antam ati bo' tasambutbi kamemon ya panungbas ka'am. 9Sai-sai mbal pataptap ma pandu' bay min Al-Masi, bo' paliyu gom pa'in minnē', halam ma iya Tuhan. Ya balikna, sai-sai pataptap na pa'in, ina'an ma iya Tuhan Mma' maka Anakna. 10Bang aniya' ganta' pi'ilu ni ka'am, bo' mbal maguyun pandu'na maka pandu' Al-Masi, da'a pareyomunbi ni luma'bi. Da'a minsan saginahunbi, 11sabab sai-sai anagina a'a buwattē' taga-lamud na ma kahinanganna ala'at. 12Aheka gi' pangahakaku ni ka'am sagō' mbal aku bilahi amataha' sulat itu. Aholat aku kalu makatibaw pi'ilu magsuli-suli pabaihu' maka ka'am, ati bo' ajukup kakoyagantam. 13Saga anak danakanbi d'nda ya tapene' e' Tuhan, amabeya' ni ka'am minsan la'a hal lapal sigām. Wassalam


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\