2 TESSALONEKA 3

1Na, saga dauranakanku, ya itu llingku katapusan. Amu'-amu'inbi kami tabang ni Tuhan, bang pa'in al'kkas palatag lapal pasal Panghū'tam, bang pa'in nihulmat isab lapal itu e' saga a'a makakale, buwat bay kapangahulmatbi. 2Angamu'-ngamu' kam isab bang pa'in kami pinuwas e' Tuhan min a'a jahulaka', sabab ngga'i ka a'a kamemon ya magkahagad ma lapal ahāp. 3Daipara kapangandolan to'ongan Panghū'tam. Pinahogot e'na imanbi, nihampanan isab kam bo' mbal ni'inay e' nakura' saitan. 4Angandol kami ma ka'am ma sabab Panghū'tam, ati kata'uwan kami in ka'am tantu ameya' ma bay panoho'an kami, maka hinangbi na pa'in. 5Mura-murahan, bang pa'in kam niulinan e' Panghū' bo' pasōng ta'ubi pasal lasa Tuhan ma ka'am, maka pasal kasandal Al-Masi. 6Manjari, saga dauranakanku, pagka aniya' kapatut kami min Panghū'tam si Isa Al-Masi, soho'ta kam paokat min pagkahibi bebeya'an si Isa kasehe', ya lisu'an magusaha, maka mbal ameya' ma bay pamandu' kami ma ka'am. 7Sabab kata'uwanbi asal in kami subay panunuranbi. Halam kami bay lisu'an maghinang waktu gi' kamailu kami ma ka'am. 8Halam kami bay mikibalanja', sagō' bayaran kami ai-ai bay pagnapaka kami. Gom pa'in kami maghulas-sangsā' llaw maka sangom bo' supaya aniya' kalluman kami. Jari mbal kam kabuhatan amalanja'. 9Patut asal bang kami mikibalanja' ni ka'am, sagō' amalanja'an kami di-kami bo' aniya' kapamintānganbi. 10Sabab minsan ma waktu kamailu kami, aniya' bay pamandu' kami ma ka'am, yuk-i, "Bang a'a mbal bilahi maghinang, subay iya mbal pakanbi." 11Ya angkan itu binissala, sabab makakale kami aniya' ilu ma ka'am saga a'a lisu'an magusaha maka kabiyaksahan sigām palamud ma palkala' ngga'i ka suku' sigām. 12Ya panoho'an kami maka pamituwa kami ma sigām min kapatut Panghū'tam si Isa Al-Masi, subay sigām pahantap magusaha. 13Sagō' ka'am, saga dauranakanku, da'a kam sinumu maghinang ahāp. 14Bang aniya' ganta' mailu agagga ameya' ma panoho'an kami ya ma deyom sulat itu, gindaninbi a'a inān ati da'a kam magbeya' maka iya bo' supaya iya aiya'. 15Da'a pa'in iya itungunbi sali' bantabi, sagō' banda'anbi iya sali' dakayu' danakanbi. 16Mura-murahan, bang pa'in kam pinaniya'an kasannangan e' Panghū'tam, ya po'onan kasannangan, sakahaba' waktu minsan ai makani-ka'am. Mura-murahan isab, bang pa'in iya pagapi' ma ka'am kamemon. 17Na, aku baranku ya anulat katapusan sulat itu, tanda' in aku si Paul ya amabeya'. Buwattitu asal kabiyaksahanku ma sulatku kamemon. 18Mura-murahan, bang pa'in ka'am kamemon pinaniya'an tatabangan aheya e' Panghū' Isa Al-Masi. Wassalam


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\