2 TIMUTI 3

1Entomun to'ongan itu, Timuti. Bang sōng na ta'abut masa kahinapusan dunya itu, aheka katiksa'an paniya'. 2Ya niangut e' saga a'a ma masa ina'an kahāpan di-sigām sadja, mbal takannal e' sigām a'a kasehe'an. Napsuhan du sigām ma pilak, abbuhan sigām, maka alanga atay sigām. Amissala sigām kala'atan ma pagkahi sigām maka mbal ameya' ma pami'at matto'a sigām. Mbal sigām ata'u magsukul, maka landu' sigām asabul. 3Mbal sigām ma'ase' ma sehe' sigām, mbal isab bilahi magkahāp bang aniya' bay pagsagga'an. Angalimut na pa'in sigām ma a'a kasehe'an, maka nirūlan ai-ai kinanapsuhan baran sigām. Ab'ngngis sigām makalandu', maka ab'nsi ma ai-ai ahāp. 4Mbal sigām kapangandolan sabab paninipu. Lumandu'an esog sigām, maka mbal manjari pagmalangkahi sigām. Bilahi sadja sigām maghāp palasahan ati halam aniya' baya' sigām angisbat Tuhan. 5B'nnal sigām magagama sagō' halam aniya' pūsna sabab mbal sigām bilahi pinindahan pangatayan. Oto' halli'in saga a'a buwattē'. 6Aniya' isab saga l'lla ma waktu ina'an-i pasōd ni deyom luma' a'a bo' amidjakan saga kar'ndahan magkarupangan. Asasaw pikilan saga d'nda inān sabab min dusa sigām, ati abowa-bowa sigām e' napsu magindaginis. 7Akale sadja sigām ma sai-sai amandu', sagō' mbal to'ongan makahati ma pandu' b'nnal. 8Saga l'lla ya amidjak inān anagga' asal ma pandu' b'nnal. Asagut deyom pikilan sigām, maka pangandol sigām ngga'i ka b'nnal. Ya panunuran sigām kahinangan disi Jannis maka si Jambes, ya bay anagga' si Musa ma masa awal e'. 9Saguwā' in pamandu' saga a'a amidjak inān halam du aniya' kasōnganna. Mbal at'ggol, kinata'uwan du karupangan sigām e' a'a kamemon, buwat bay karupangan disi Jannis maka si Jambes e'. 10Samantala' ka'a, Timuti, kata'uwannu du bang ai pamandu'ku maka bang buwattingga kaul-pi'ilku maka bang ai mohotku. Kata'uwannu isab in aku angandol asal ma si Isa. Imananku maka kalasahanku isab saga pagkahiku, maka sandalanku saga kasukkalan. 11Kata'uwannu du saga kapinjala'an maka kasigpitan bay pat'kka ni aku mahē' ma da'ira Antiyuk maka mahē' ma Ikuni maka ma Listara. Aho', kata'uwannu saga kapinjala'an kamemon bay kasandalanku. Daipara kapuwasan aku e' Panghū'tam min kasukkalanku inān kamemon. 12B'nnal asal, sasuku bilahi ameya' ma kabaya'an Tuhan ma sabab si Isa Al-Masi ya parakayu'anna, tantu sigām kat'kkahan kapinjala'an. 13Sagō' saga a'a patila'atun maka saga a'a pangakkal, paruhun na pa'in kahinangan sigām ala'at. Angalingu sigām ma sehe' sigām, maka talingu du isab baran sigām. 14Sagō' ka'a, Timuti, patogol ka ameya' ma pandu' b'nnal bay pamandu' ka'a, ya pandu' asal pagkahagarannu to'ongan. Kata'uwannu du bang sai bay amandu'an ka'a. 15Maka kata'uwannu isab kahālannu sangay min kariki'-diki'nu sampay ni kaheyanu, bay ka pina'anad asal ma ai-ai tasulat ma deyom Kitab. Ya na ina'an po'onanna angkan ka makapikil anaima' kallum kakkal, ya pamuwan e' Tuhan ma sasuku angandol ma si Isa Al-Masi. 16Kamemon tasulat ma deyom Kitab inān bay pinasulat e' Tuhan, ati aheya kagunahanna pamandu' maka pangalāng saga hinang mbal taluwa', maka pamabontol kasā'an. Aheya isab kagunahanna pamituwa pasal addat-tabi'at ahāp, 17supaya ajukup saga a'a sosoho'an Tuhan ma pangita'u maka ma kapandayan. Jari sakap na sigām maghinang saga hinang ahāp kamemon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\