KAHINANGAN 1

1Sulat min si Lukas ni si Teyopilus. Tuwan Teyopilus, ma sulat bay sulatanku ka'a dahū, bay pangahakaku saga hinang maka pandu' si Isa kamemon, sangay min tagna' kapaghinangna 2sampay ni llaw bay pama'angkat iya tudju ni sulga'. Ma halam gi' iya bay pa'angkat, aniya' saga panoho'an pang'bba e'na ma saga a'a bay kawakilanna, labay min Rū Sussi. 3Puwas pa'in kamatay si Isa, ma deyom mpatpū' llaw araran iya magpanyata' magbaran ni saga a'a bay kawakilanna. Min heka iya ama'nda'an di-na bo' mattan to'ongan in iya asal allum. Ta'nda' iya e' sigām ati ma deyom mpatpū' llaw he', amissala iya ni sigām pasal kapagparinta Tuhan. 4Aniya' isab waktu kapagsalu si Isa maka saga mulidna inān, pasalta' magpanoho'an iya ma sigām, yukna, "Da'a gi' kam ala'an min da'ira Awrusalam. Lagarinbi dahū paljanji'an Mma'ku ya pamuwanna ma ka'am, buwat bay pamata'uku ma ka'am. 5Si Yahiya he', bohe' ya bay pamandina saga a'a. Sagō' saddī ya pamandi ka'am. Palabay daka pilang'llaw, pinahōpan du kam Rū Sussi." 6Manjari itu, magtimuk pa'in sigām maka si Isa, atilaw sigām ni iya. "Tuwan Panghū'," yuk sigām, "ya na itu bahā' waktu pamabīngnu ni bangsa kami Isra'il ya bay kapatut kami tagna' ang'ntanan pagparinta?" 7Yuk sambung si Isa, "Mbal kam makata'u pasal ilu-i, sabab Mma'ku sadja ya taga-kapatut amat'nna' waktu maka masa. 8Saguwā'," yuk si Isa, "kabuwanan du kam kawasa ma waktu kahōp Rū Sussi ni ka'am, ati magpasab'nnal kam ma pasalku ma da'ira Awrusalam itu, ma kaluha'an lahat Yahudiya, ma lahat Samariya, sampay ma mpat pidju alam." 9Aubus pa'in pamissala si Isa, tabowa iya pa'angkat ni sulga', ma sabu sigām magpang'nda'. Sakali kalimbuhan iya e' gabun, halam na ta'nda' e' sigām. 10Masi na pa'in sigām ang'nda' papatong ni langit hinabu si Isa pa'angkat, jari aniya' duwangan l'lla magpamakay pote' an'ngge ma atag sigām. 11Yuk duwangan itu ni sigām, "Ka'am saga a'a Jalil! Angay kam magt'nggehan na pa'in papatong tudju ni langit? Si Isa, ya bay pina'angkat min ka'am tudju ni sulga', pabīng du, bo' kabīngna pi'itu magsali' maka buwat bay ka'angkatna, ya ta'nda'bi itu." 12Sakali amole' na saga a'a kawakilan e' min būd Kayu Jaitun tudju ni Awrusalam, saga dakilometro lawakna. 13Makat'kka pa'in sigām ni Awrusalam, magtūy sigām pariyata' ni bilik paghanti'an. Ya maina'an disi Petros, si Yahiya, si Yakub, si Andariyas, si Pilip, si Tomas, si Bartolome, si Matiyu, si Yakub anak si Alpa, si Simun ya niranglay Pangangatu, maka si Judas dakayu' ya anak si Yakub. 14Araran sigām magtipun angamu'-ngamu' ni Tuhan. Pabeya' isab ma sigām saga kar'ndahan, sampay si Mariyam ina' si Isa maka saga danakan si Isa l'lla. 15Na mbal at'ggol minnē', magtipun saga a'a magpangandol ma si Isa. Aniya' sigām kulang-labi dahatus maka duwampū'. Manjari an'ngge si Petros ma t'ngnga'-t'ngnga' sigām amissala. 16"Saga dauranakanku," yukna, "wajib subay aniya' kamaksuran ma lapal Rū Sussi, ya bay pinasulat ma si Da'ud ma pasal si Judas. Si Judas Iskariyut, ya na bay anuli'an saga a'a anaggaw si Isa. 17Si Judas itu bay dansehe'an maka kitam. Bay iya kawakilan isab e' si Isa maghinang buwat hinangtam." 18Ya sīn bay panamba si Judas ma hinangna ala'at, ya pamasaggawna si Isa ni saga bantana, bay pam'llina tana'. Tab'llina pa'in tana' he', ahūg iya pareyo' minna'an ati abustak b'ttongna. Paluwas tina'ina kamemon. 19Kinata'uwan itu e' a'a kamemon ma Awrusalam, angkan tana' inān niōnan e' sigām Akeldama, ma buwat bahasa Yahudi, hatina 'Tana' Tamba Laha'.' 20"Na," yuk si Petros, "aniya' tasulat ma deyom Kitab Jabul, ya yuk-i, 'Bang pa'in asiya-siya palahatanna. Subay halam aniya' pat'nna' maina'an pabīng.' Maka aniya' isab ayat dakayu', yuk-i, 'Subay aniya' a'a saddī paganti' ma bay hinangna he'.' " 21- 22Amissala gi' si Petros, yukna, "Angkanna subay aniya' gin'llal saddī ameya' ma kitam anaksi' in Panghū' Isa allum na pabīng. Ya subay pinene' a'a bay sehe'tam ma waktu kapagbeya' Panghū' Isa maka kitam, min waktu bay kapamandi a'a e' si Yahiya sampay ni llaw ka'angkat si Isa min kitam tudju ni sulga'." 23Sakali itu sinabbut e' sigām ōn duwangan l'lla pamene'an. Dakayu' inān si Yusup, ya niōnan si Barsabbas (atawa si Justus), maka dakayu' si Mattiyas. 24Angamu'-ngamu' disi Petros ni Tuhan, yuk sigām, "O Tuhan, kata'uwannu bang ai ma deyom pikilan manusiya' kamemon. Pandu'in kami bang sai pene'nu ma duwangan itu 25ganti' si Judas, bo' tahinangna hinang ya pamasuku'nu ma saga a'a kawakilan. Sabab hinang itu bay ni'bbahan e' si Judas, pagka wa'i na iya amole' ni lahatna kakkal." 26Puwas ina'an magko'ot-ko'ot na sigām ōn a'a pamene'an. Ya tako'ot inān ōn si Mattiyas, jari pinak'nnop iya ni kasangpū' maka ssa ya bay kawakilan si Isa inān.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\