KAHINANGAN 12

1Ma waktu ina'an, anagna' sultan Herod anaggaw saga jama'a si Isa kasehe'an bahasa nila'ugan. 2Bay paponggolanna kōk si Yakub ya danakan si Yahiya. 3Jari makata'u pa'in si Herod in saga Yahudi inān kasulutan ma hinangna, bay isab soho'na sinaggaw si Petros. Ya waktu panaggaw ma si Petros itu pasalta' ma Hinang Tinapay Halam Pasuligna. 4Tasaggaw pa'in si Petros, sinoho' iya kinalabusu e' sultan. Mpat ba'an sundalu bay sinō' anganjagahan si Petros, mpat-mpat sigām ma damba'an. Ya gara' si Herod subay pinalabay gi' Hinang Paglakad bo' yampa nihukum si Petros ma mata mairan. 5Angkan tinahan si Petros ma deyom kalabusu, sagō' angamu'-ngamu' saga a'a jama'a si Isa ma sababna. 6Na, ma sangom song pangahukum sultan Herod ma si Petros, ina'an iya atuli ma llot duwa sundalu. Binaggot iya maka duwa kilikili, maka aniya' isab saga sundalu anganjagahan lawang kalabusu inān. 7Patagha' aniya' dakayu' mala'ikat min Panghū' panyata' pehē', maka asawa deyom kalabusu. Ni'ntanan iya ma bahana e' mala'ikat e', kinudjal bo' binati'. "Pal'kkas ka!" yuk mala'ikat itu. "Pabungkal ka!" Magtūy apakpak kilikili min tangan si Petros. 8Yuk mala'ikat ni iya, "Asintoron ka maka ataumpa'." Bineya' magtūy e' si Petros. "Sulugun badju'nu bo' ka paturul ma aku," yuk mala'ikat. 9Manjari tinurul mala'ikat inān e' si Petros paluwas min kalabusu. Saguwā' halam kinata'uwan e' si Petros bang b'nnal ya hinang mala'ikat inān atawa mbal. Pangannalna hal bay pabagala ni iya. 10Palabay sigā min jaga dakayu' bo' ni jaga pasunu', sampay sigā maka'abut ni tambol basi' ya ma lawang paluwasan ni da'ira. Magtūy aukaban di-na tambol inān, ati paluwas sigā minna'an. Lum'ngngan sigā ma kataha'an dakayu' lān inān, jari saru'un-du'un du ala'an mala'ikat min si Petros. 11Pagla'an mala'ikat, na yampa tasayu e' si Petros ya bay talabayna. Yukna, "Ā, kata'uwanku na, b'nnal to'ongan ko' itu. Mala'ikat e' bay pinabeya' e' Tuhan amal'ppa aku min deyom pang'ntanan si Herod maka min kala'atan kamemon ya kinabaya'an e' saga Yahudi nihinang ma aku." 12Tasayuna pa'in, magtūy iya pehē' ni luma' si Mariyam, ina' si Yahiya Markus. Aheka a'a bay magtimuk maina'an angamu'-ngamu' ni Tuhan. 13Kinuku' e' si Petros lawang luma' ati aniya' ipatan d'nda niōnan Roda pehē' ang'nda' bang sai. 14Tapanhidna lagam si Petros. Jari lumandu'an kakōganna, angkan halam minsan taukabna lawang. Gom pa'in iya parai'-dai' pareyom pabīng bo' angahaka'an kasehe'anna in si Petros ina'an an'ngge ma luwasan. 15"Oy! Binelaw ko' ka'a ilu!" yuk sigām ni si Roda. Sagō' binalik-balikan e'na, in si Petros b'nnal ina'an. Jari yuk sigām, "Mala'ikatna ko' he'." 16Sagō' halam pahali anguku' si Petros, angkan niukab e' sigām lawang. Pag'nda' sigām ma si Petros, tak'bbal atay sigām. 17Aninyal si Petros, anoho' sigām da'a ahidjul bo' haka'anna sigām bang buwattingga e' Tuhan bay amal'ppa iya min deyom kalabusu. Yuk si Petros, "Haka'inbi kono' si Yakub maka saga danakantam kasehe' pasal ītu." Puwas e' ala'an iya minnē' tudju ni lahat saddī. 18Pagk'llat llaw pa'in, aheya kahiluhala'an ma saga sundalu bay jaga inān sabab wa'i daka ma'ai si Petros. 19Anguldin sultan Herod, sinō' piniha to'ongan si Petros. Sagō' halam iya tabāk. Manjari sinumariya e' si Herod saga jaga he' bo' soho'na sigām pinapatay. Puwas e' palūd sultan Herod min lahat Yahudiya paliyu ni Kesareya, pat'nna' mahē' daka pilang'llaw. 20Ma masa inān akagit to'ongan atay sultan Herod ma saga a'a ma lahat Tira maka ma lahat Sidun, angkan saga a'a min karuwa da'ira he' bay magbeya' pa'alop ni iya. Dahū binagay e' sigām si Blastus, dakayu' bata'an ya pangandolan sultan, supaya iya amogbogan sigām. Manjari pehē' na sigām ni si Herod pama'ap, sabab min lahat sultan ya pangā'an sigām balanja'. 21Sakali itu, ta'abut pa'in llaw bay tinugila', amakay na si Herod pakayanna pagsultan. Aningkō' iya ma tingkō'an pagsultananna, maka e'na amaluwas bissalana ma katimukan a'a inān. 22Angolang pakosog saga a'a inān. "Ngga'i ka manusiya' ya amissala ilu," yuk sigām, "sagō' dakayu' tuhan!" 23Magtūy si Herod taluwa' bala' e' mala'ikat Tuhan sabab halam bay paheyana Tuhan. Manjari itu amatay iya e' ulat bay amangan isina. 24Sagō' pasaplag na pa'in lapal Tuhan, maka paheka isab saga a'a magkahagad. 25Pagka aubus na e' si Barnabas maka si Saul ya bay gawi sigām pehē' ni Awrusalam, pabīng sigām ni Antiyuk. Binowa e' sigām sehe' si Yahiya Markus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\