KAHINANGAN 15

1Manjari itu aniya' saga a'a at'kka ni Antiyuk bay min lahat Yahudiya, ati pinandu'an e' sigām saga bebeya'an si Isa maina'an. Yuk pamandu' sigām, "Mbal kam makajari alappas bang kam mbal taislam buwat panoho'an sara' si Musa!" 2Nijawab to'ongan saga a'a inān e' si Paul maka si Barnabas, binowa maglugat ma sabab pamandu' sigām buwattē'. Angkan na si Paul maka si Barnabas maka saga bebeya'an kasehe' min Antiyuk inān ginara'an pehē' ni Awrusalam. Sinō' sigām amowa saga a'a kawakilan maka saga pagmatto'ahan maina'an magbissala pasal palkala' inān. 3Na, pinalanjal disi Paul e' saga jama'a ma Antiyuk. Paglintas sigām pa'in labay min lahat Piniki maka min Samariya, nihaka e' sigām maina'an pasal saga bangsa ngga'i ka Yahudi ya papinda na ni Tuhan. Landu' kinōgan saga bebeya'an si Isa, pagkale sigām ma lapal disi Paul itu. 4Pagt'kka sigām pehē' ni Awrusalam, sinagina sigām e' saga jama'a si Isa mahē', sampay saga a'a kawakilan maka saga pagmatto'ahan. Nihaka'an sigām e' disi Paul pasal kamemon bay tahinang e' sigā deyo' bay min Tuhan. 5Sagō' aniya' saga Parisi angandol ma si Isa bay an'ngge amissala. Yuk sigām, "Saga a'a angandol ma si Isa min bangsa saddī inān subay ni'islam dahū, maka subay sigām amogbog ma sara' si Musa." 6Jari magsakaum saga a'a kawakilan maka saga pagmatto'ahan amikil-mikil pasal palkala' inān. 7At'ggol-t'ggol pa'in e' sigām magbissala, an'ngge si Petros amissala. Yukna, "Ka'am saga dauranakanku, kata'uwanbi du: ma waktu palabay inān bay aku tapene' e' Tuhan min deyomanbi, sinō' magnasihat lapal ahāp ni saga kabangsahan saddī, ya ngga'i ka Yahudi, bo' supaya sigām makakale sampay magkahagad. 8Jari in Tuhan, ya makata'u bang ai ma deyom atay manusiya', bay amuwan Rū Sussi ma kabangsahan saddī buwat bay pamuwanna ma kitam, tanda' palsaksi'an in iya kasulutan na ma sigām. 9Sigām maka kitam itu mbal pinapagbidda' e' Tuhan. Sinussi e'na pangatayan sigām labay min pangandol sigām ma si Isa. 10Na," yuk si Petros, "angay subay pakagitbi atay Tuhan. Angay pahunitanbi saga a'a ya soho'bi amogbogan sara' si Musa? Parahāl minsan kitam maka ka'mbo'-mbo'antam mbal maka'aku amogbog. 11Da'a na. Magkahagad kitam ma Panghū' Isa ati lappasan kitam sabab min ase'na maka lasana. Damikiyanna isab saga a'a min kabangsahan saddī inān." 12Minnē' pahondong magsuli-suli saga a'a magsakaum inān kamemon hinabu sigām akale ma pangahaka si Barnabas maka si Paul. Pinata'u sigām pasal saga paltanda'an maka saga hinang makainu-inu kamemon deyo' bay min Tuhan ya bay tahinang e' sigā ma deyoman saga a'a ya ngga'i ka Yahudi. 13Aubus pa'in sigām angahaka, paganti' si Yakub amissala. "Ka'am saga dauranakanku," yukna, "kalehunbi na aku. 14Bay kami pinahati e' si Simun itu insini' pasal katagna' Tuhan bay ama'nda'an pagka'inagonna ma saga a'a ya ngga'i ka Yahudi. Sabab aniya' saga a'a pene'na min sigām nihinang a'a suku'na. 15Atayudtud isab sulat saga kanabi-nabihan, iya yuk-i, 16'Puwas itu, yuk Tuhan, pabīng du aku, ati bawi'ku pagsultan si Da'ud, ya sapantun luma' alarak. Bangunku pabalik, batukku pagdayawna bay alarak e', 17supaya aku piniha e' saga manusiya' takapin, beya' isab saga bangsa ngga'i ka Yahudi ya kaōnan maka ōnku. Pangallam Panghū' ko' itu, 18ya makahinang kamemon saga pakaradja'an itu. Kasakupan ko' itu sangay min awal. 19"Na," yuk si Yakub, "buwattitu panganggara'ku: subay mbal sasawtam saga a'a min kabangsahan saddī ya papinda na ameya' ma Tuhan. 20Sagō' subay sigām pabeya'antam sulat buwattitu: da'a kam amangan haram buwat ai-ai paglamas ni saga ta'u-ta'u, da'a kam maghinang kala'atan d'nda maka l'lla, da'a kam amangan isi hayop bay pin'kkol, maka da'a amangan laha'. 21Saga sara' panoho'an si Musa pinagbassa na pa'in sakahaba' Sabtu' ma kalanggalantam Yahudi. Lāgi in pandu' si Musa pinagnasihat na pa'in ma kada'irahan sangay min awal lagi'." 22Manjari magkagara'an saga a'a kawakilan maka saga pagmatto'ahan maka saga jama'a inān kamemon, amene' saga a'a min deyoman sigām bo' pinapehē' ni Antiyuk, pinasehe' ma si Paul maka si Barnabas. Jari ya pinene' inān si Judas Barsabbas maka si Silas. Duwangan itu asal pinagaddatan e' dauranakan sigā bebeya'an si Isa. 23Aniya' isab sulat pinabowa ma sigā, yuk-i: "Sulat itu deyo' min kami dauranakanbi, saga a'a kawakilan maka pagmatto'ahan maitu ma Awrusalam. Pinasampay itu ni ka'am saga dauranakan bangsa saddī ya maglahat mailu ma Antiyuk, ma Siriya, sampay saga ma Silisi. Aheya pagaddat kami ma ka'am. 24Takale kami aniya' kono' saga l'lla min deyoman kami bay pi'ilu amasusa ka'am sampay anasaw pikilanbi ma sabab pandu' sigām. Sagō' ngga'i ka min panoho'an kami ya angkan sigām amandu' buwattē'. 25Angkan kami bay magisun kamemon subay amene' saga a'a maitu bo' sinō' pi'ilu ni ka'am. Jari pasehe' kami sigām ma si Barnabas maka si Paul, bagay kami kinalasahan. 26Disi Paul itu bay magmalilla' ma kallum sigām ma sabab Panghū'tam si Isa Al-Masi. 27Manjari itiya' na si Judas maka si Silas, bay soho' kami pi'ilu pabaran ni ka'am angahaka'an ka'am ai-ai bay tasulat kami itu. 28Dauyunan kami maka Rū Sussi, in ka'am ilu subay mbal pinahunitan liyu min saga panoho'an itu, ya wajib bineya': 29da'a kam amangan ai-ai bay paglamas ni saga ta'u-ta'u, da'a kam amangan laha', da'a kam amangan isi hayop bay pin'kkol, maka da'a isab kam maghinang kala'atan d'nda maka l'lla. Bang halli'anbi he'-i, makahāp to'ongan ma ka'am. Mura-murahan, wassalam." 30Jari itu pinal'ngngan na saga a'a amowa sulat inān tudju ni Antiyuk. Pagt'kka pa'in sigā pina'an, pinatipun e' sigā saga a'a dajama'a maina'an bo' ni'nde'an sulat inān. 31Pagbassa pa'in, magtūy sigām kinōgan to'ongan, sabab sulat inān makalasig atay sigām. 32At'ggol-t'ggol isab pamissala si Judas maka si Silas pamahogot maka pamakosog pangandol saga jama'a inān, sabab aniya' kapandayan bay pamuwan Tuhan ma sigā magpalatun palmanna. 33Palabay pa'in daka pilang'llaw, pinatuntul sigā e' saga dauranakan, yuk-i "Mura-murahan, bang pa'in kam asalamat." Jari amole' na sigā ni bay anoho' sigā. 34(Sagō' si Silas bilahi lagi' pat'nna' maina'an.) 35In si Paul maka si Barnabas pahanti' gi' ma Antiyuk, magbeya' maka ba'anan a'a kasehe' magpandu' maka magnasihat lapal Panghū'. 36Apuwas pa'in daka pilambahangi, ah'lling si Paul ni si Barnabas, yukna, "Sūng kita patibaw pabīng ni saga dauranakanta bebeya'an si Isa ma kada'irahan kamemon bay pagnasihatanta lapal Tuhan e'. Tibawta bang buwattingga na kahālan sigām." 37Si Barnabas inān bilahi amowa si Yahiya Markus pasehe' ma sigā, 38sagō' bang ma bistahan si Paul si Markus itu mbal tōp panehe', sabab bay iya ang'bbahan sigām bay mahē' gi' ma Pampiliya. Halam iya bay makatatas anabangan sigām. 39Aheya paglugat si Paul maka si Barnabas angkan sigā magbutas. Malaingkan si Barnabas bay amowa si Markus ati atulak sigā karuwangan tudju ni pū' Kiprus. 40Si Paul ya amene' si Silas pasehe' ma iya. Sōng pa'in sigā atulak min Antiyuk, pinajagahan sigā ma Tuhan e' saga bebeya'an si Isa maina'an maka niamu'an tatabanganna. 41Ala'an pa'in si Paul minnē', palabay iya min lahat Siriya maka min lahat Silisi. Maingga-maingga lahat aniya' saga jama'a si Isa magtipun, pinahogot e'na pangandol sigām.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\